Parenteel van Egbert MASTINCK


 
Bestand:C:\PG35\NL\DATA\MAST
Datum:11-03-2020
Selectie:'Personen in parenteel van Egbert MASTINCK [1]'
Sortering:Per tak

I.1    Egbert MASTINCK (Mast, De Mast), landbouwer op De Mast te Vasse, geboren circa 1643 te Vasse. Chronologische vermeldingen "De Mast" in Vasse
1475 Schattingsregister De Mast, is een kathe, 1 s. bet. 1 ½ golden r.g. , d.; 1495 en 1499 De Mast
1498 Het markenboek van de Drieschichtige Marke voert het erf op als een gewaard eerf, Maestehe met 1 wahr
1601 Verpondingsregister Mastinck, 16 mudde seyelandes, daervan 4 mudde woeste liggen in heitt stoppelen, 1 ½ dachmall hoies, gifft ter pacht 13 mudde zaetz, gehoret den cumptuer. Item, gifft den teinden van den lande den pastoer tho Werseloe, noch gifft hie den negedendeell 8 - 0 - 0 De boerderij geeft dus ook het negende deel, Waarschijnlijk woonden de ouders in ruste ook nog op het erf die daar dan de lijftucht zullen hebben genoten. (Weusthuis, Ten Erve van)
1646 Erfwinning Huize Ootmarsum f 157,50, opvaart f 91,-
1682 Mast, 1 vuurplaats
1693 De jaarlijkse pacht aan het Huis Ootmarsum bedroeg 7 mud rogge, 1 mud garste, 20 gulden en 2 hoonder. Aan erfwinning werd f 522,- betaald. De erfwinning was hoog omdat er op het erf een oliemolen stond. Deze werd later vervangen door een korenmolen.
1732 Jan Mast betaalt aan erfwinning f 600,-
1739 Jan Mast betaalt aan opvaart voor zijn vrouw Johanna Meylings f 300,-
1748 Volkstelling: Mast, vrouw Janna. Kinders, Aaltjen over 10 jaar, Fenneken, Jan en Gerrit onder 10 jaar en dan nog sijn oude moeder. Dienstboden, knechten: Jan, Hermen-Jan en Lucas. Scheper Lucas, meid Fenne
1758 Taxatie 1000e penning: De Weduwe Mast werd getaxeerd op f 650,-
1770 De Mast betaalt aan pacht 7 mud rogge, 1 mud gerst en aan dienstgeld f 25,-
1795 Volkstelling: Gerrit Jan Mast, Bekkezijt, 8 personen
1796 Erfwinning: 20 december 1796 Jan Mast en zijn zoon G.Jan Mast verschijnen op het Huis Ootmarsum. Ze kwamen overeen dat voor de erfwinning van G.Jan Mast en zijn toekomstige echtgenote f 500,- betaald zou worden. Deze geringe som aan erfgewin werd G.Jan Mast gelaten uit "consideratie wegens de troubele tijden en schaarsheid van geld"
1796 Jan Mast heeft nog een achterstand op het erfgewin van 1693 ad f 18,- het erfgewin van 1738 ad f 148,-, de opvart van 1739 ad f 160,- het erfgewin van 1796 ad f 355,-
1811 Op 30 januari 1811 werd als eigendom van het Huis Ootmarsum verkocht De Mast in Vasse. Koper werd Jan Mast voor f 5040,-. Het erf bleef belast met een uitgang van 7 schepel rogge aan juffrouw Dinkgreven en met een bedrag van 1 gulden 4 stuivers aan de rector van de Latijnse School te Ootmarsum.

Watermolen De Mast. In 1433 beleende Rudolph van Diepholt, bisschop van Utrecht, met acht schepel rogge "des Mastesmolen", Vanaf 1601 behoorde het erve aan het Huis te Ootmarsum. In 1811 kocht an Mast het erve uit de goederen van het Huis te Ootmarsum. In de 15e eeuw was het een korenmolen, daarna een oliemolen en begin 20e eeuw weer een korenmolen. (Geen vlasteelt meer voor lijnzaad.) Het gebouwtje ernaast was een bakkerij voor eigen gebruik. De molen is nu eigendom van de gemeente Tubbergen. In 1942 zijn molen en boerderij gerestaureerd door aannemer Masselink, onder architectuur van J. Jans.
Vanaf de 15e eeuw werd de molen gebruikt als oliemolen en als korenmolen. De oliemolen is tot ca. 1900 in de molen aanwezig geweest. Van de tijd als oliemolen resteert nog een koldergang op de benedenverdieping voor het pletten van het oliehoudende zaad. Vanaf 1601 behoorde molen en het erve tot het Huis Ootmarsum. In 1811 kocht Jan Mast het erve. De molen krijgt het water van de Vasserbeek via een stuwijver, die aan de andere kant van de Denekamperweg ligt. In 1942 werd de molen aangekocht door de gemeente Tubbergen en met het bakhuisje gerestaureerd als maalvaardige korenmolen. Op de bovenverdieping staat de maalstoel opgesteld. In de jaren 1973-1975 onderging de molen een restauratie. De molen heeft rond 1988 nog enkele jaren voor bakkers gemalen, maar vanwege de scherpere eisen vanwege de voedselveiligheid wordt er nu alleen nog veevoer gemalen. In het najaar van 2010 werden het waterrad en de molenas hersteld. In 2012 werd de wateras vernieuwd en werden nog verdere zaken aan de molen en de bakspieker hersteld.

Ondertrouwd op 08-03-1668 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 23-03-1668 te Ootmarsum met Geertien TEUSSINCK, geboren circa 1648 te Vasse.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fenne MASTINCK, geboren circa 1665 te Vasse.
Ondertrouwd op 23-09-1688 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 07-10-1688 te Ootmarsum met Geert VRIELINCK, landbouwer te Vasse, geboren circa 1660 te Vasse.
   2.  Jan MAST (De Mast, Mastinck) (zie II.3).

II.3    Jan MAST (De Mast, Mastinck), landbouwer en erfopvolger op De Mast te Vasse, geboren circa 1670 te Vasse. Als mogelijke ouders komen eveneens in aanmerking: Geert Mastinck, ondertrouw op 17 november 1661 te Ootmarsum, huwelijk op 8 december 1661 te Ootmarsum met Aleida Meijers, geboren te Mander.
Ondertrouwd op 28-01-1694 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 14-02-1694 te Ootmarsum met Jenne STOCKINCK (Janna Stokke), geboren circa 1675 te Lattrop, dochter van Jan Stockinck en Fenneken ten Schilthuijs. Op 10 augustus 1716 treedt als doopgetuige op Jenne Mastinck bij de doop van Egbertus Haselbecke uit Nutter. Archief Commanderie of Huis Ootmarsum. Mast toe Vasse.
Op huiden den 30 Octob(er) 1693 heeft Jan Masting ten overstaan van Jan Stocking toe Lattrop het Erve Masting gelegen in de Buurschap Vasse gewonnen voor hem en sijn toekomende Huisvrouw, en het Erffgewin veraccordert voor de Somme van vijffhondert Caroli G(u)l(den)s en twee Rosenobels* te betalen in twee terminen te weten de de eerste halfscheid op Kersmis aanstaande, en de andere halfscheid op Pinxsteren daaraan volgende. Waarentegens se Eheluiden sullen vrij zijn en blijven als mede haare kinderen, uit dese anstaande echte geprocrert. Als mede ter pacht geven seen mudde Rogge item een mudde gerste, item een Vastelavends Hoender, als mede gewoonlijk Dienste doen, gelijk van olds gebruikelijk. Edoch alles op approbatie van sijn Welgeb(oren) Gl den Heer des Huises Ootmarssum.
Actum ten dage voorschr(even) (getekend) Jan Mastinck Jan Hockijnck. (* een Rosenobel is de naam van een gouden munt, met de afbeelding van een roos er op, oorspronkelijk (sinds de 15e eeuw) in Engeland en later (in het laatste kwart van de 16e eeuw) ook in de Nederlandse gewesten geslagen, maar in de tweede helft van de 17e eeuw al weer uit de omloop verdwenen)
.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruid (Geertjen) MAST (De Mast) (zie III.2).
   2.  Geesken MAST, geboren circa 1700 te Vasse, overleden na 1773 te Vasse. Rechterlijk Archief, Richterambt Ootmarsum, toegang 0071.1, inventarisnummer 17, pagina 83, 17 juli 1773 Testament van Geesken MAST
Ik Antoni Joan Perizonius, wegens hoger Overigheid verw. Rigter van Ootmarsum, certificere kragt dezes, dat voor mij en keurnoten Gerrit Koop en Jan Venneman in den Gerigte erschenen is, Geesken Mast, siekelijk van lighaem, dog so verre ons gebleek gesond van verstand, in desen geassisteerd met Lambert Elferink als haren hiertoe gekozen mombaer en verklaerde uijt aanmerkinge van de sekerheid des doods en de onsekere ure van dien te rade te zijn geworden, over hare tijdelijke goederen te disponeren, gelijk sij dan, na alvorens hare siele in de barmhartige handen van God haren schepper en haar lighaam tot een eerlijke begravinge aanbevolen te hebben, dede maniere als volgt:
Eerstelijk verklaarde sij te herroepen, te doden en te vernietigen alle haare voorgaande makingen, hoe en waer ter plaatse ook opgerigt en dan tot dese hare dispositie tredende institueerde sij tot haare eenige en universeele erffgenamen haar neev Jan Mast en haar nigte Ale Mast, getrouwd op Mensink te Reutum.
Vervolgens legateerde sij aan de twee overige kinderen van haar broeder Jan Mast, te weten Gerrit en Fenne Mast ieder een somma van tagtentig gulden, an Gerrit Jan Aarninck, tagtentig gulden, Hendrika Aarnink een gelijke s[omm]a van tagtentig gulden, an haar suster Fenne wed, Tijdhoff, een kampjen land bij Olde Eppink en een stukjen land in den Ballast en aen haar broeder Jan Mast vijfftig gl. willende sij testatrice wijders, dat al het gene door haar vervolgens nog in dese haare gemaakt dispositie mogte worden veranderd en onder haar hand afgegeven, dat hetselve alle door hare gestelde Erfgenamen en Legatarisen zal worden agtervolgt, even of dit hier in woordelijk ware geinsereerd en so iemand van deselve sulks mogte contradieeren en tegenspreken, die of den geen exhierederende in dien val. Waarmede sij dese haare dispostie en uiterste wille sluijtende, begerende begeerde sij, dat deselve na haren dode omni meliori modo, effect mogte sorteren en nageleeft worden, het zij als een testament codili, gifte ter zake des doods, onder de levendigen ofte so en als andersins mogte kunnen bestaan, ten welken einde sij verklaarde desen vrij onbedwongen en sonder inductie van iemand te hebben opgerigt.
In oirkonde der waarheid hebbe ik verw. Rigter voornt. desen getekend en gesegeld en is desen mede door de testatrice en haar mombaar getekent en bij gebrek aan segels door dat van het gerigte gesegeld.
Actum Ootmarsum den seventienden Juli 1700 drie en seventig.
(:getek. en gezeg.) A. Perizonius verw. Rigter, Gesken Mast, Lambert Eelferig, ongehuwd.
   3.  Fenneken MAST (zie III.5).
   4.  Johannes (Jan) MAST (De Mast) (zie III.6).
   5.  Johanna MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 23-10-1707 te Ootmarsum (getuige(n): Geese Hofstee).

III.2    Geertruid (Geertjen) MAST (De Mast), geboren circa 1695 te Vasse.
Ondertrouwd op 29-09-1715 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 20-10-1715 te Ootmarsum met Lucas AARNINCK, landbouwer te Tilligte, geboren circa 1690 te Tilligte.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan) AERNINCK, geboren te Tilligte, gedoopt op 15-01-1719 te Ootmarsum (getuige(n): Jenneken Mastinck, avia (=grootmoeder)).
   2.  Gerardus Joannes (Gerrit Jan) AERNINCK, geboren te Tilligte, gedoopt op 19-10-1721 te Ootmarsum (getuige(n): Aeltjen Aerninck), overleden voor 1732 te Tilligte.
   3.  Getrudis AERNINCK, geboren te Tilligte, gedoopt op 01-04-1727 te Ootmarsum (getuige(n): gedoopt door Dno. Pelse uit Denekamp; Getuigen zijn Joannes De Mast en Anna Elisabeth Aerninck).
   4.  Aleydis (Aelken) AERNINCK, geboren te Tilligte, gedoopt op 17-11-1728 te Ootmarsum (getuige(n): Margaretha ten Dam).
Ondertrouwd op 09-11-1748 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 01-12-1748 te Ootmarsum met Roelof HEGHUIS (Heggehuijs), landbouwer te Nutter, geboren circa 1723 te Nutter, zoon van Berent Heggehuijs en.
   5.  Gerhardus Joannes (Gerrit Jan) AERNINCK, geboren te Tilligte, gedoopt op 26-05-1732 te Ootmarsum (getuige(n): Fenne Mors Geerts).
   6.  Euphemia AERNINCK, geboren te Tilligte, gedoopt op 05-09-1735 te Ootmarsum (getuige(n): Fenne Mörsgeerts).

III.5    Fenneken MAST, geboren circa 1703 te Vasse, overleden voor 1773 te Ootmarsum.
Ondertrouwd op 30-04-1730 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 21-05-1730 te Tubbergen met Hermannus TIJTHOF (Tijthoff, Tijdhof, Tijdhoff), 24 jaar oud, gedoopt op 10-08-1705 te Ootmarsum, zoon van Jan Tijthof, Tithof en Janna Elferink, geboren in de stad Ootmarsum, overleden voor 1773 te Ootmarsum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna TITHOF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 10-03-1732 te Ootmarsum (getuige(n): Jenneke de Mast), overleden voor 1733 te Ootmarsum.
   2.  Joanna TIJTHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 04-08-1733 te Ootmarsum (getuige(n): Joanna Tiethoof), overleden voor 1736 te Ootmarsum.
   3.  Aleijdis TITHOF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 29-09-1734 te Ootmarsum (getuige(n): Jan de Mast en Geesje de Mast). Ze wordt niet in de volkstelling van 1748 genoemd.
   4.  Joanna (Janna) TITHOF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 13-12-1736 te Ootmarsum (getuige(n): niet vermeld), genoemd in de Volkstelling van 1748.
   5.  Hermannus TITHOF (zie IV.12).
   6.  Joanna Aleijdis TITHOF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 16-09-1740 te Ootmarsum (getuige(n): Jenne de Mast uit Vasse), overleden voor 1748 te Ootmarsum.

IV.12    Hermannus TITHOF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 07-09-1738 te Ootmarsum (getuige(n): Jorriën Westenborg en Geertruij Tithof), overleden voor 1814 te Ootmarsum.
Ondertrouwd op 06-04-1766 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk april 1766 te Enschede met Maria Elisabeth SCHILT (Van der Schilt), geboren circa 1746 te Enschede, dochter van Joost Gerrit van der Schilt en Maria Adelheid Husken, overleden op 08-03-1813 te Ootmarsum. Volkstelling 1748. Stad Ootmarsum in het Markvierendeel. Herm. Tijthof en vrouw, kinderen boven 10 jaar: Janna, kinderen onder 10 jaar: Hermannus. Meid Maria Lolvink.

Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida Elisabetha TIETHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 21-03-1767 te Ootmarsum (getuige(n): Aleida Elisabetha Schilt).
   2.  Harmannus Gerardus TIETHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 18-04-1768 te Ootmarsum (getuige(n): Jodocus Schilt en Euphemia Mast).
   3.  Jodocus Gerardus (Joost Gerrit) TIETHOFF (zie V.3).
   4.  Joanna Regina Ludowina TIETHOFF (Regina Joanna Ludovica, ook Luduina) (zie V.6).
   5.  Joanna TIETHOFF (zie V.9).
   6.  Joannes Henricus Matthias TIETHOFF (Jan Hendrik Mattheas) (zie V.10).
   7.  Fredericus TIETHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 30-10-1776 te Ootmarsum (getuige(n): Fredericus Stocke).
   8.  Andreas Henricus TIETHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 26-12-1778 te Ootmarsum (getuige(n): Jod. Ger. Schilt).
   9.  Euphemia TIETHOFF (Tijdhoff) (zie V.15).
   10.  Helena Catharina Aleidis TIETHOFF (zie V.17).

V.3    Jodocus Gerardus (Joost Gerrit) TIETHOFF, aanvankelijk bakker in Ootmarsum, later landbouwer in Groot Agelo, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 17-10-1769 te Ootmarsum (getuige(n): Jodocus en Helena Catharina Tiethoff), overleden op 19-11-1854 te Groot Agelo op 85-jarige leeftijd, huisnummer 68. Notarieel Archief, inv nr. ? aktenummer 396, 3 december 1817.
Joost Gerrit Tijthoff koopt het recht van Markenrichterschap van de marken Groot en Klein Agelo van Hendrik Bossink voor f 125,-

Archief Hof van Assisis, toegang 88, inv. nr. 10, Proces Verbaal van 23 juli 1822.
Joost Gerrit Tijthof, 54 jaar, tapper te Ootmarsum wordt beschuldigd van te hebben gepleegd moedwillige verwonding welke bij de verwonde persoon een beletsel tot het verrichten van zijn gewone arbeid gedurende meer dan 20 dagen heeft veroorzaakt.
De president spreekt een arrest uit, waarbij de beschuldigde wordt schuldig bevonden aan moedwillige verwonding, zonder dat aan het Hof is gebleken dat die verwonding het verrichten van zijn gewone arbeid gedurende meer dan 20 dagen heeft veroorzaakt en dieswegen gecondemneerd tot een gevangenzetting voor de tijd van 2 maanden en een geldboete van f 8,- en in de kosten.

Archief Vredegerecht Ootmarsum, Toegang en inv.nr. 101, nummer 18.
Proces Verbaal van 10 mei 1833.
Albertus Benneker, opziener der wegen in de gemeente Denekamp geeft aan bij burgemeester J.T. Roessingh Udink te Denekamp dat hij meer dan 24 uur voordat het werk zou beginnen, conform art. 9 van het Reglement op de Hand en Spandiensten in de gemeente opgebood heeft J.G. Tijthof, landbouwer te Groot Agelo, om op 27 april 1833 's middags om 1 uur te verschijnen op de weg van Ootmarsum naar Almelo met een schop of spade, ten einde aldaar zand op de weg te brengen en dezelve in order te brengen. Dat deze persoon in 't geheel niet is opgekomen of verschenen op de plaats waar hij gebood is en zich in deze onttrokken heeft van zijn verplichting en dat hij alzo valt in de termen van Artikel 12 van gemeld Reglement, hetgeen bepaalt dat een opgebodene die volstrekt niet opkomt een boete zal verbeuren van f 1,- Proces Verbaal opgemaakt en getekend: A. Benneker

De kadastrale situatie erve Tijthoff in 1832. OAT Sectie A 5e blad.
Eigenaar is Joost Tijdhof, tapper, wonende Klein Agelo (!) kadastrale legger nr. 741. Plaatselijke benaming "Het Oppersveld" Hij is eigenaar van de omringende percelen: Sectie A, nummers 912, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921 en 922.
Gehuwd voor de kerk circa 1797 te Enschede met Anna Maria Catharina Margaretha HOFHUIS (Anna Maria, Anna Maria Margrita), geboren circa 1779 te Emmelenkamp, Koninkrijk Hannover (=Emlichheim), dochter van Jan Jurien Hofhuis en Anna Maria Catharina Bruggeman, overleden op 30-11-1853 te Groot Agelo, huisnummer 68. Gezinsblad 115 - Groot Agelo nr. 3.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Catharina Elizabeth TIJTHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 15-12-1797 te Ootmarsum (getuige(n): Anna Maria Catharina Elizabeth Hofhuis).
   2.  Maria Elisabetha TIJTHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 08-02-1799 te Ootmarsum (getuige(n): Maria Elizabetha Tijthoff), overleden op 09-05-1828 te Groot Agelo op 29-jarige leeftijd, huisnummer 66, 1819: woonachtig in Emmelenkamp (Hannover). Ze krijgt ongehuwd een dochter geboren 17 augustus 1820 te Ootmarsum: Maria Catharina Tijthoff, dat overlijdt anderhalf jaar oud op 11 maart 1822 te Ootmarsum, huisnummer 111.
   3.  Hermanus TIJTHOF (zie VI.3).
   4.  Georgius (Jurjen) TIJDHOF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 19-01-1803 te Ootmarsum (getuige(n): Joannes Adolfius Hoefhuis), overleden op 29-12-1817 te Ootmarsum op 14-jarige leeftijd.
   5.  Maria Joanna Adriana TIJDHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 29-01-1805 te Ootmarsum (getuige(n): Joannes Hendericus Mathias Tijdhoff en Maria Joanna Adriana Tijdhoff, nata Van Doorn), overleden voor 1812.
   6.  Johannes Hendricus Mathias TIJTHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 11-01-1807 te Ootmarsum (getuige(n): Johannes Hindricus Mathijas Tijdhof en Marija Johanna Adriana Tijdhof, geboren Van Doorn), overleden op 26-03-1890 te Groot Agelo op 83-jarige leeftijd, huisnummer 5
Notarieel Archief, inv. 2873, atenr. 3511, 3 december 1880: Testament van Johannes Hendrikus Matheus Tijdhoff, (obiit 26 maart 1890) zonder beroep wonende te Groot Agelo ten gunste van zijn broer en zussen: Euphemia Catharina -, Johanna Maria Adriana - en Frederikus Tijthoff.
ongehuwd. Hoofd van het gezin, gezinsblad 120, 1880-1890 Groot Agelo 5, zijn broer die eerst gezinshoofd was: Hermannus is op 1 mei 1866 naar Amsterdam vertrokken. In zijn overlijdensacte wordt vermeld dat hij gepensioneerd soldaat was.

In het gezin woont eveneens Jodocus Gerardus Tijthoff, geboren circa 1827 te Tjanper op Parto (Nederlandsch Indië) Het volgende is een aanname: Hij krijgt een natuurlijke zoon bij de Niasche vrouw Sie Koteh, genaamd Hermanus Tijthoff, geboren circa 1860 te Aijer Bangies in Nederlandsch Indië. Hij is sigarenhandelaar als hij op 1 september 1897 te Leiden trouwt met de 29-jarige Maria Anna Isabella Bakx, geboren te Leiden, dochter van Wilhelmus Johannes Bakx en Clazina Hendrika Pfeiffer. Hermanus wordt erkend als zoon door Jodocus Gerardus Tijthoff. Hermanus is overleden 69 jaar oud op 12 febr. 1929 te Maartensdijk

In de gezinslijst van Groot Agelo, dagtekening 1 december 1861 worden als knechten en meiden vermeld:
a. Antoon Nijmeijer, geb. 10 dec. 1827 te gem. Denekamp, schaapherder
b. Hendrikus Kamphuis, geb. 16 maart 1836 te gem. Denekamp, knecht
c. Elizabeth Pahlplatz, geb. 24 jan. 1833 te gem. Losser, meid
d. Euphemia Pahlplatz, geb. 2 febr. 1844 te gem. Tubbergen, meid
e. Jan Broekhave, geb. 5 juni 1816 te Dalfsen, knecht vanaf 24 mei 1866
f. Gerrit Jan ter Brake, geb. 1 juni 1841 te gem. Denekamp, knecht vanaf 9 juni 1867
g. Gerardus Brookhuis, geb. 7 sept. 1831 te gem. Denekamp, knecht vanaf 15 mei 1868
.
   7.  Fredrikus TIJDHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 17-01-1809 te Ootmarsum, overleden voor 1810 te Ootmarsum.
   8.  Fredericus TIJDHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 11-11-1810 te Ootmarsum, overleden op 29-12-1902 te Ootmarsum op 92-jarige leeftijd. Notarieel Archief, inventarisnr. 3264, aktenr. 6802, 3 december 1901 Testament van Frederikus Tijthoff, landbouwer te Groot Agelo, eveneens ten gunste van de achternicht Johanna Hendrika Maria Tijthoff, echtgenote van Carel Povel, fabrikant te Nordhorn, ongehuwd
Notarieel Archief, inventarisnummer 3249 aktenr. 4532, 4 november 1886 Houtverkoop door Fr. Tijthoff, J.H.M. Tijthoff en J.M.A. Tijthoff

Notarieel Archief inventarisnr. 2871, aktenr. 3189, 18 december 1878 Inventaris ten verzoeke van
1. Frederikus Tijthoff, landbouwer wonende op het Oppersveld te Groot Agelo en tevens als gemachtigde van zijn broer Johannes Hendrikus Matheus Tijdhoff, zonder beroep te Groot Agelo en thans te Amsterdam verblijvende en zijn neef Judocus Gerardus Tijthoff, gepensioneerd officier van gezondheid bij het Oost-Indisch leger, Ridder der Eikenkroon, enig kind van Hermannus Tijthoff, gepensioneerd chirurgijn majoor te Amsterdam gehuwd met Antonia Jacoba Schruel te Oost Indië overleden.
2. Mejuffrouw Euphemia Tijthoff, zonder beroep.
3. Mejuffrouw Johanna Maria Adriana Tijthoff, beide op het Oppersveld te Groot Agelo wonende.
Zijnde nr. 1, als ook wijlen Hermannus Tijthoff en zijn broer Johannes Hendrikus Matheus Tijdhoff en de nrs. 2 en 3 de 5 enige kinderen van wijlen Judocus Gerardus Tijthoff en Anna Maria Catharina Hofhuis, echtelieden op het Oppersveld en aldaar overleden de eerste op 19 november 1854 en de tweede op 30 november 1853. De onroerende goederen zijn gelegen te gemeente Denekamp, kadastraal Sectie A, nummers 919, 1408, 1409, 1425, 1442, 1453, 964, 1426, 914, 1451, 1452, 1457, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 1407, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2591 en 2592, zijnde huizen, schuren, bouwland enz. totale grootte 28 ha 45 a 50 ca. Nummer 2498 waarvan de helft is van de erven G.J. Winkelink te Groot Agelo en de onverdeelde helft van nummer 961 waarvan de helft is van de erven Gerhardus Lammerink op Rötgerink te Haarle

Notarieel Archief, inventarisnummer 3264, aktenr. 6728, 14 maart 1901 Houtverkoop door Frederik Tijthoff, Johanna Tijthoff, landbouwers te Groot Agelo op erve Tijthoff

Notarieel Archief, inventarisnr. 3265, aktenr. 6823, 23 januari 1902 Houtverkoop door Frederik Tijthoff en Johanna Hendrika Maria Tijthoff voor f 333,20

Notarieel Archief, inventarisnr. 3266, aktenr. 7053, 22 oktober 1903 Scheiding erve Tijthoff door
1. Mejuffrouw Johanna Hendrika Maria Tijthoff, zonder beroep wonende te Groot Agelo.
2. Mevrouw Maria Anna Francisca Linde te Nordhorn, weduwe van Judocus Gerhardus Tijthoff en
3. Carl Povel, fabrikant te Nordhorn en echtgenoot van Johanna Hendrika Maria Tijthoff.
Onroerend goed gelegen in de gemeente Denekamp, kadastraal bekend onder Sectie A, nummers 919, 1408, 1409, 1442, 1453, 964, 1425, 1426, 914, 1451, 1452, 1457, 2483, 2488, 2489, 2490, 1407, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2592, 2754, 2482, 2485, 2486, 2487, 2491, 2498, Sectie D nummer 447, Sectie A nummers 962, 1422, 963, 1342, Sectie B nummer 1368 (Totaal 30 ha 45 a 52 ca) Bij het kadaster staat bij sectie A nummer 2498 foutief G.J. Winkelink. en onverdeeld sectie A nummer 961.
De ouders zijn Judocus Gerhardus Tijthoff senior gehuwd met Maria Margaretha Hofhuis en zijn broer en zus Johannes Hendrikus Mattheus Tijthoff en Euphemia Cato Tijthoff

Na het ongehuwd overlijden van Fredericus Tijthoff in 1902 wordt de boerderij in Groot Agelo verpacht aan Johannes Kroeze, geboren 7 februari 1880 te gemeente Tubbergen en gehuwd in 1912 met Barbara Maria Tenniglo

Artikel in ""t Onderschoer" 24e jaargang 2002, nr. 1 door H. Boink Erve Tijthoff, ook wel Tiethof, Tijdhof genoemd, nu Kroeze aan de Almelosestraat te Groot Agelo, was in de eerste helft van de 20e eeuw eigendom van de fabrikantenfamilie Povel uit Nordhorn. (na het overlijden van de laatste Tijthoff in 1907) In 1950 omvatte het ca. 80 hectaren, 2 boerderijen en een arbeidershuis.
Carel Bernard Anton Povel huwde in 1904 met Johanna Henrica Maria Tijthoff, geboren 25 januari 1865 te Nordhorn, dochter van Jodocus G. Tijthof (militair arts) en F.M.A. Linde. Hij was textielfabrikant. Zij, J.H.M. Tijthoff was eigenares van het erf. Ze overleed in 1945, Carl overleed 78 jaar oud op 9 november 1943 te gemeente Denekamp.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam het beheer van het goed Tijthoff aan de Nederlandse Staat als zogenaamd vijandig goed, omdat J.H.M. Tijthoff destijds de Duitse nationaliteit had aangenomen. Het bosbeheer (26 ha.) ging over naar het Staatsbosbeheer.
In 1948 gaf het Nederlands Beheers Instituut het erf opnieuw in pacht uit.
In 1948 had het NBI het erf aan de Staat verkocht. Verpacht werden:
- een perceel bouwland aan A. Bruns te Groot Agelo
- een kleine boerderij aan G.J. Borggreve te Groot Agelo
- een arbeidershuis aan J.H. Kamphuis
- de grote boerderij met 44 ha. bleef aan H.G. Kroeze verpacht.

Er is nadien veel te doen geweest rond de erfgenamen Povel, verschillende rechtszaken. Er kwamen verklaringen dat de familie Povel zich zeer verdienstelijk had gemaakt voor de Nederlandse zaak. In 1952 deed H.J. Povel (geboren 1904) de oudste zoon van Carel Bernard Anton Povel en Johanna Henrica Maria Tijthoff het verzoek tot terugkoop. In 1957 kwam het erf weer in handen van de familie Povel. Een deel ging op in de ruilverkaveling. Inmiddels verkocht de familie Povel de boerderij aan de familie Kroeze. Nu is het een manege, J.G. Kroeze, Almelosestraat 82, Groot Agelo.

   9.  Euphemia Cato TIETHOF, geboren op 15-12-1812 te Ootmarsum, overleden op 24-09-1882 te Groot Agelo op 69-jarige leeftijd, huisnummer 5
Notarieel Archief, inv.nr. 2873, 3 dec. 1880: Testament Euphemia Catharina (Euphemia Cato) Tijdhoff. (obiit 24 september 1882), ongehuwd.
   10.  Maria Adriana TIJTHOFF, geboren op 07-01-1815 te Ootmarsum, overleden op 20-11-1907 te Groot Agelo op 92-jarige leeftijd, huisnummer 4
Notarieel Archief, inventarisnr. 2873, aktenr. 3512, 3 december 1880 Testament van Johanna Maria Adriana Tijthoff. Herroepen 3 december 1901
Notarieel Archief, inventarisnr. 3264, aktenr. 6801, 3 december 1901 Testament van mejuffrouw Johanna Maria Adriana Tijthoff, zonder beroep te Groot Agelo, ten gunste van haar achternicht Johanna Hendrika Maria Tijthoff, echtgenote van Carel Povel, fabrikant te Nordhorn en een legaat aan de pastoor en kerk te Ootmarsum. (obiit 20 november 1907)
, ongehuwd.
   11.  Bartholomeus Carolus TIJTHOFF, geboren op 25-02-1817 te Ootmarsum, overleden op 16-06-1819 te Ootmarsum op 2-jarige leeftijd. Hij werd "uit de stadsgragt dood opgevischt" op 16 juni 1819, 's morgens om 4 uur, 2 ½ jaar oud
Memorie van Successie, toegangsnr. 136.4, inventaris nr. 3 22 september 1819 te Almelo. Joost Gerrit Tijthoff, bakker en echtgenote Johanna Margaretha Catharina Hofhuis, met hun minderjarige kinderen Harmannus -, Jan Hendrik Matthia -, Euphemia -, Johanna -, en Fredericus Tijthoff en Maria Elisabeth Tijthoff zonder beroep wonende te Emmelenkamp geven het overlijden van hun zoon Bartholomeus Tijthoff aan. Nagelaten worden enkele kledingstukken ter waarde van f 10,-.

VI.3    Hermanus TIJTHOF, Officier (Chirurgijn-majoor) in het Nederlands-Indisch Leger, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 29-12-1800 te Ootmarsum, overleden op 05-11-1878 op 77-jarige leeftijd. Olografisch testament op 15 juli 1873 t.g.v. zijn broer en zusters. Hij overlijdt, beroep: gepensionneerd chirurgijn en majoor van het Oost-Indisch Leger
Notarieel Archief inventarisnr. 2866, aktenr. 2401, 11 augustus 1873. Testament van Hermanus Tijthoff, gepensioneerd chirurgijn en majoor van het Oost-Indisch leger.
Notarieel Archief inventarisnr. 2854 aktenr. 468, 1 november 1861.
Hermanus Tijthoff, gepensioneerd chirurgijn majoor, Fredericus Tijthoff, landbouwer, Euphemia Tijthoff en Johanna Maria Adriana Tijthoff, alle vier te Agelo woonachtig, geven een volmacht aan hun broer Johannes Hendrikus Matheus Tijthoff of Tijdhof te Agelo.
Notarieel Archief inventarisnr. 2855, aktenr. 648 en 654, december 1862. Houtverkoop van het erve Tijthoff te Agelo.
Idem, inventarisnr. 2858, aktenr. 1003 op 4 februari 1865,
idem, inventarisnr. 2859, aktenr. 1236 op 17 juli 1866 en
idem inventarisnr. 2860, aktenr. 1289 op 15 januari 1867
Notarieel Archief inventarisnr. 2870, aktenummers 3015 en 3020. 17 oktober 1877. Houtverkoop in het Ageler Broek door Hermannus Tijtthoff, gepensioneerd chirurgijn majoor te Amsterdam.

Gehuwd (1) op 60-jarige leeftijd op 11-11-1861 te Denekamp, huwelijksvoorwaarden notarieel archief, inv. nr. 2854, akte 470 tussen Hermannus Tijthoff, gepensioneerd chirurgijn majoor te Agelo, weduwnaar van Jacoba Antonia Schreuel en mevrouw Aloysia Sophia Agneta Kramer met Louise Sophia Agnes KRAMER (Louisa Sophia Agneta Kramer), 60 jaar oud, geboren op 06-11-1801 te Iborg, Hannover, dochter van Geografen Franz Carl Kramer en Anna Sophia Schröder, overleden op 03-09-1885 op 83-jarige leeftijd, weduwe van Fredericus Tijthoff, ten tijde van het huwelijk woonachtig te Amsterdam. Fredericus Tijthoff is overleden 26 maart 1859 te Amsterdam, echtgenoot van Louisa Sophia Agneta Kramer, laatst weduwnaar van Maria Schreur, Maria Joanna Schreuer. Het huwelijk van Fredericus en Maria Joanna Schreuer werd gesloten te Amsterdam op 4 januari 1805, Engelse Kerk en Nieuwe Kerk. Uit dat huwelijk werden geboren: 1. Maria Elisabeth Tijthoff, gedoopt 14 september 1802 te Amsterdam, kerk 't Boompje, getuigen Petrus Wennekers en Elisabeth Maria van der Schild; 2. Hermanus Gerardus Petrus Tijthoff, gedoopt 26 november 1807 te Amsterdam, Mozes en Aäronkerk, getuigen Judocus Gerardus Tijthoff en Maria Elisabeth van der Schild. 1 mei 1866: Vertrek vanuit Groot Agelo naar Amsterdam.
Gehuwd (2) met Antonia Jacoba SCHREÜEL (Jacoba Antonia), geboren circa 1803 te Surakarta, Centraal Java, Nederlands Indië, overleden op 16-04-1833 te Oost-Indië.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Joducus Gerard TIJTHOFF (Teithoff) (zie VII.1).
   2.  Hermanus TIJTHOFF, geboren op 09-09-1828 te Yogyakarta, Nederlands-Indië, overleden op 01-12-1831 op 3-jarige leeftijd.
   3.  Hendricus Anthonius TIJTHOFF, geboren op 17-11-1829 te Surabaya, Nederlands-Indië.
   4.  Jacoba Wilhelmina TIJTHOFF, geboren op 06-06-1831.
   5.  Fredericus TIJTHOFF, overleden circa 1833 te West-Java, Nederlands-Indië.

VII.1    Joducus Gerard TIJTHOFF (Teithoff), geboren op 25-04-1826 te Surabaya, Nederlands-Indië. Hij had een relatie met een inlandse vrouw: Sie Koteh, Kolek. Uit die relatie werd geboren: Hermanus Tijthoff, geb. 13 januari 1860 te Aijer Bangis, Sumatra, Sigarenhandelaar. hij wordt als natuurlijke zoon erkend door zijn vader bij de Niasche vrouw Sie Koteh bij zijn huwelijk op 1 september 1897 te Leiden met M.A.I. Bakx.
Gehuwd 1844 te Nederlands-Indië ? Echtgenote is Jenny Francisca Maria Anna LINDE, geboren op 30-12-1840 te Nordhorn, Duitsland, overleden op 11-09-1917 te Nordhorn, Duitsland op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Henrica Maria TIJTHOFF, geboren op 02-09-1875 te Nordhorn, Duitsland, overleden op 14-02-1945 te Nordhorn, Duitsland op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd met Carl Bernard Anton POVEL, textielfabrikant te Nordhorn, Duitsland, geboren op 25-01-1865 te Nordhorn, Duitsland, zoon van Bernard Joseph Povel en Clementine Christina Antonia Schrunder, overleden op 09-11-1943 te gemeente Denekamp op 78-jarige leeftijd, overlijdensakte niet gevonden.
Kinderen:
   2.  Hermanus TIJTHOFF (zie VIII.3).

VIII.3    Hermanus TIJTHOFF, 1897: sigarenhandelaar; 1904: kantoorbediende; 1908: schrijver, geboren op 13-01-1860 te Aijer Bangis, Sumatra, Nederlands Indië, overleden op 12-02-1929 te Maartensdijk, Utrecht op 69-jarige leeftijd, zijn moeder is de inlandse Niasche vrouw Sie Koteh, Kolek. Bij zijn huwelijk werd hij door zijn vader erkend.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-09-1897 te Leiden met Maria Anna Isabella BAKX, 30 jaar oud, geboren op 22-01-1867 te Leiden, dochter van Johannes Wilhelmus Bakx en Clazina Hendrika Pfeiffer. Zij trouwden, hij boekhouder, 41 jaar oud en wonende aan de Oude Singel te Leiden en zij 24 jaar oud, wonende aan de Oranjegracht te Leiden. De vader van de bruid weigerde toestemming tot het huwelijk blijkens proces verbaal van de kantonrechter te Delft, 26 januari 1858.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Christina Antonia TIJTHOFF, geboren op 25-07-1904 te Leiden, overleden op 09-09-1919 te Leiden op 15-jarige leeftijd.
   2.  Henriëtte Marie TIJTHOFF, geboren op 14-02-1908 te Leiden. Bloemmarkt 17. Tweeling met Jeanne Marie.
   3.  Jeanne Marie TIJTHOFF, geboren op 14-02-1908 te Leiden. Bloemmarkt 17. Tweeling met Henriëtte Marie, overleden op 15-02-1914 te Leiden op 6-jarige leeftijd.
   4.  Gerard Willem Marie TIJTHOFF, geboren op 28-07-1910 te Leiden, overleden op 02-03-1920 te Leiden op 9-jarige leeftijd.

V.6    Joanna Regina Ludowina TIETHOFF (Regina Joanna Ludovica, ook Luduina), 1814: naaister, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 29-06-1772 te Ootmarsum (getuige(n): Regina Christina Schilt), overleden op 15-02-1837 te Ootmarsum op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 11-11-1799 te Bunnik, Utrecht met Joannes Bernardus GANSEVEURDER (Gandvuurder, Grandvuurder,Gantenforder,), 52 jaar oud, kleermaker, geboren op 08-12-1746 te Recklinghausen, Duitsland, zoon van Joannes Bernardus Gantenforder en Margaretha Baurrichters, overleden op 27-11-1807 te Bunnik op 60-jarige leeftijd. Ten tijde van zijn overlijden was hij schout van Bunnik en Vechten, weduwnaar van Johanna Catarina Peereboom, Peerbom (huwelijk op 26 november 1771 te Bunnik) Uit het huwelijk worden 3 kinderen geboren. Na de dood van zijn vouw Johanna kocht Jan de erfgenamen van zijn vrouw uit (haar drie kinderen bij hem en een kind van Johanna uit een eerder huwelijk, akte van 5 juni 1800. Deze akte was niet ondertekend door Jan, wel door zijn zoon Berend. Uit een aantal andere aktes blijkt dat hij na de dood van Johanna hertrouwd was met Regina Tijthof, Tijthoff, aktes van 15 december 1807, 4 januari 1808 en 28 maart 1808. Uit een akte van 1790, waarin de boedel van Willem Jansz. Peek en Catharina van Vliet (verwanten van hem) na hun dood werd gescheiden, blijkt dat Jan maker was van de rouwkleding (akte 17 april 1790), hiervoor kreeg hij ruim 34 gulden uit de nalatenschap.
Tot ca. 1808 woont het echtpaar in Bunnik/Utrecht, hier worden de eerste 6 kinderen geboren, het zevende kind wordt in juli 1808 geboren te Ootmarsum.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 21-10-1814 te Ootmarsum met Joannes Hendrikus BOODE (Bodde, Bukhorst nu Bodde), 43 jaar oud, aanvankelijk landbouwer te Reutum, ten tijde van zijn tweede huwelijk: tapper te Ootmarsum, geboren te Reutum, zoon van Gerrit Bukhorst landbouwer en Gesina Geerdink, gedoopt op 18-11-1770 te Ootmarsum (getuige(n): Getrudis Geerdink), overleden op 15-05-1840 te Groot Agelo op 69-jarige leeftijd, huisnummer 43, weduwnaar van Maria Scholten, Scholten Splinterink.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hermannus Joannes GANSEVEURDER, gedoopt op 31-01-1801 te Bunnik (getuige(n): Maria Elisa Tijdhof), overleden aug. 1804 te Bunnik, begraven op 07-08-1804 te Bunnik.
   2.  Joannes Henricus GANSEVEURDER, gedoopt op 13-03-1802 te Bunnik (getuige(n): Berend Ganseveurder), overleden juni 1805 te Bunnik, begraven op 04-06-1805 te Bunnik.
   3.  Bartholomeus GANSEVEURDER, gedoopt op 03-09-1803 te Bunnik (getuige(n): Bartholomeus Boelders), overleden juni 1805 te Bunnik, begraven op 14-06-1805 te Bunnik.
   4.  Joanna Adriana Ledewina GANSEVEURDER, gedoopt op 05-10-1804 te Bunnik (getuige(n): Jan Hendrik Matthijsen Tijthof), overleden mei 1807 te Bunnik, begraven op 27-05-1807 te Bunnik.
   5.  Joanna Adriana Ludovica GANSEVEURDER, gedoopt op 13-02-1806 te Bunnik (getuige(n): Judocus Gerardus Tijthof), overleden juli 1807 te Bunnik, begraven op 10-07-1807 te Bunnik.
   6.  Fredericus Antonius GANSEVEURDER, gedoopt op 10-05-1807 te Bunnik (getuige(n): Fredericus Tijthof), overleden aug. 1807 te Bunnik, begraven op 07-08-1807 te Bunnik.
   7.  Joannes Casparus Theodorus GANTVEURDER, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 07-07-1808 te Ootmarsum (getuige(n): Joannes Casparus Struker en Joanna Ludowina Tijdhoff), hij werd postuum geboren, overleden op 08-02-1878 te Gouda op 69-jarige leeftijd. Hij studeerde geneeskunde en wordt vroed- en geneeskundige. Hij schreef een proefschrift in 1838 met als titel: "Specimen Medicum Inaugurale, de Febre Puerperali".
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-01-1839 te Ootmarsum met Elizabeth Maria Ten POL, 26 jaar oud, geboren op 24-10-1812 te Ootmarsum, dochter van George Bernard ten Pol, advocaat/notaris, in 1812 burgemeester van Ootmarsum en Christina Helena Sormani, overleden op 24-06-1876 te Gouda op 63-jarige leeftijd. Op 13 oktober 1851 verstigen ze zich in de gemeente Lith. Op 6 mei 1856 verstigen ze zich in huisnummer 84, gemeente Uden. Op 15 juni 1864 vestigen ze zich in de gemeente Schoonhoven. Registratie in Uden/N.Br.
Bevolkingsregister 1850 - 1859 en bevolkingsregister Uden 1860 - 1880 ; registratie Berlicum bevolkingsregister periode 1850.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Maria Aleida Elisabeth BOODE, geboren op 01-04-1818 te Ootmarsum, overleden op 15-07-1867 te Engelen, N.Br. op 49-jarige leeftijd, naam in overlijdensakte: Maria Elisabeth Boode, ongehuwd.

V.9    Joanna TIETHOFF, gedoopt op 13-10-1773 te Ootmarsum, overleden op 24-02-1846 te Loenen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd met Caspar Johannes STRUKER (Johannes Casparus), 1822: kleermaker te Loenen, Utrecht, geboren circa 1767 te Nütkirchen, Duitsland, overleden op 16-05-1850 te Loenen, de namen van zijn ouders zijn bij de aangevers onbekend.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth STRUKER (zie VI.24).
   2.  Maria Geertruida (Truitje) STRUKER (zie VI.26).
   3.  Alida Elisabeth STRUKER (zie VI.28).
   4.  Fredricus Joannes STRUKER, kleermaker, gedoopt op 27-09-1806 te Loenen (getuige(n): Fredricus Jo(ann)es Struker), overleden op 15-03-1825 te Loenen op 18-jarige leeftijd.
   5.  Anna Maria STRUKER, geboren op 19-04-1809 te Loenen.
   6.  Hermanus Antonius (Herman Antoon) STRUKER (zie VI.31).
   7.  Helena Catharina Alida STRUKER, geboren op 26-09-1817 te Loenen.
   8.  Anna Maria STRUKER, geboren circa 1818 te Loenen, overleden op 18-02-1824 te Loenen.

VI.24    Maria Elisabeth STRUKER, 1822: dienstbode, gedoopt op 07-02-1799 te Loenen (getuige(n): Fredrik Struker en Maria Elisabeth Tijdhof), overleden op 14-08-1829 te Amsterdam op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1822 te Amsterdam met Joannes Bernardus HILTERMAN, kunstschilder, geboren circa 1801 te Amsterdam, zoon van Joannes Bernardus Hilterman, schilder en Anna Maria Wenckers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Bernardus HILTERMAN (zie VII.7).
   2.  Joannes Casper HILTERMAN, geboren circa 1827 te Hoorn, overleden op 16-03-1828 te Hoorn.

VII.7    Joannes Bernardus HILTERMAN, 1867: Bewaarder 2e klasse Huis van Correctie te Hoorn, geboren circa 1826 te Amsterdam, overleden op 05-06-1907 te Hoorn. Vijzelstraat 16.
Gehuwd op 27-09-1867 te Hoorn. Er worden 2 kinderen erkend bij de huwelijkssluiting: Johanna, geboren 22 oktober 1853 te Hoorn en Andreas, geboren 4 augustus 1855 te Hoorn met Maria KRAGT, geboren circa 1830 te Hoorn, dochter van Hendricus Kragt, bierbrouwersknecht en Johanna Warmer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna HILTERMAN, geboren op 22-10-1853 te Hoorn. Ze werd gewettigd tijdens de huwelijkssluiting van haar ouders in 1867, overleden op 14-10-1939 te Alkmaar op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-06-1881 te Hoorn met Frederik Jacob De GROOT, 1881: stratenmaker, geboren circa 1853 te Amsterdam, zoon van Frederik Jacobus de Groot en Jansje Moelee.
   2.  Andreas HILTERMAN (zie VIII.7).
   3.  Wilhelmus Johannes Bernardus HILTERMAN (zie VIII.9).
   4.  Catharina Maria HILTERMAN, geboren dec. 1870 te Hoorn, overleden op 02-11-1871 te Hoorn, overleden 11 maanden oud te Hoorn, Achter op 't Zand, huisnummer 3.
   5.  Maria HILTERMAN, geboren dec. 1870 te Hoorn, overleden op 15-10-1871 te Hoorn, overleden 11 maanden oud te Hoorn in 't Achter op 't Zand, huisnummer 3.

VIII.7    Andreas HILTERMAN, 1884: wagenmaker 1890: werkman, geboren op 04-08-1855 te Hoorn. Hij werd gewettigd tijdens de huwelijkssluiting van zijn ouders in 1867, overleden op 03-02-1940 te Haarlem op 84-jarige leeftijd, 1883: registratie in het stamboek van het personeel van de dienst Tractie en Materieel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-02-1884 te Haarlem met Johanna Maria BREEK, 23 jaar oud, 1884: dienstbode, geboren op 24-10-1860 te Velsen, dochter van Henrik Breek, metselaar en Francina Handgraaf. Geboren te Velsen in het huis staande te Jan Gijsenvaart, overleden op 03-11-1926 te Haarlem op 66-jarige leeftijd, in het huis staande aan de A.L. Dyzerinckstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Johannes Andreas HILTERMAN, geboren op 14-12-1884 te Haarlem, overleden op 20-12-1955 te Noordwijkerhout op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1912 te Haarlem. Getuigen bij het huwelijk zijn Henddrik Franciscus Hilterman, 25 jr. ketelmaker, Frederik Johannes Hilterman, 24 jr. smid, broers van de bruidegom; Johannes Jozef van Hazebroek, 34 jr. schoenmaker, allen in deze gemeente woonachtig en Cornelis de Winter, 35 jr. bloemistknecht wonende te Heemstede, behuwd broers van de bruid. Echtgenote is Anna Petronella LOOMAN, 25 jaar oud, geboren op 03-01-1887 te Haarlem. Beeksteeg 15, dochter van Johannes Looman, koetsier en Anna Petronella van Stijn.
   2.  Hendricus Franciscus HILTERMAN, 1912: ketelmaker, geboren op 09-07-1886 te Haarlem.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1912 te Haarlem. Getuigen bij het huwelijk zijn: Bernardus Johannes Andreas Hilterman, 27 jr. smid, Fredericus Johannes Hilterman, 24 jr. smid, broers van de bruidegom, Jean Victor Bertholee, 29 jr. groentenhandelaar, behuwd broer van de bruid en Johannes Cornelis Heeres, 22 jr. smid, allen wonende in deze gemeente. Echtgenote is Alida Maria WARMERDAM, 23 jaar oud, geboren op 08-09-1888 te Schoten, wijk B nummer 20. dochter van Theodorus Warmerdam, bloemistknecht en Catharina Maria Dedding.
   3.  Frederik Johannes HILTERMAN, 1913: vuurwerker, geboren op 09-02-1888 te Haarlem.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-09-1913 te Haarlem. Naast de gebruikelijke stukken werd een verklaring overlegd van de eerste geneesheer aan het Sint Servatiusgesticht te Venraij, waaruit blijkt dat de vader van de bruid ter zake van krankzinnigheid niet in staat is zijn wil te verklaren ten aanzien van het voorgenomen huwelijk van zijn dochter.
Getuigen bij het huwelijk zijn: Henricus Franciscus Hilterman, 27 jr. ketelmaker, Bernardus Johannes Andreas Hilterman, 28 jr. vuurwerker, broers van de bruidegom, Hendrik Jozef Rijbroek, 23 jr. broodbakker, broer van de bruid en Johannes Jozef van Hazebroek, 62 jr. timmerman, aangehuwde oom van de bruid, allen wonende in deze gemeente. Echtgenote is Maria Sara RIJBROEK, 24 jaar oud, geboren op 22-11-1888 te Haarlem, geboren te Haarlem aan de Lange Herenvest nummer 50, dochter van Hendrik Rijbroek en Wilhelmina Jacoba de Ridder.
   4.  Cornelia Johanna HILTERMAN, geboren op 14-01-1890 te Haarlem, overleden op 17-06-1890 te Haarlem, 154 dagen oud. Burgwal 55-H.
   5.  Maria HILTERMAN, geboren op 08-03-1891 te Haarlem, overleden op 04-03-1954 te Beverwijk op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-08-1913 te Haarlem. Ten tijde van het huwelijk woont S.H. Schoone te Beverwijk, zoon van Johannes Schoone, overleden en Catharina Eijking, winkelierster te Beverwijk. Getuigen bij het huwelijk zijn: Hermanus Johannes Schoone, 28 jr. slager, wonende te Beverwijk, broer van de bruidegom, Hendrikus Johannes Augustinus Robregt, 31 jr. steenhouwer, wonende te Beverwijk, behuwd broer van de bruidegom, Bernardus Johannes Andreas Hilterman, 28 jr. vuurwerker en Hendricus Franciscus Hilterman 27 jr. ketelmaker, wonende beide alhier, broers van de bruid. Echtgenoot is Servatius Hermanus SCHOONE, 25 jaar oud, 1913: Broodbakker, geboren op 26-01-1888 te Haarlem, overleden op 16-08-1952 te Beverwijk op 64-jarige leeftijd.
   6.  Johannes Cornelis HILTERMAN, geboren op 09-04-1893 te Haarlem, overleden op 11-12-1894 te Haarlem op 1-jarige leeftijd. Dijserinckstraat 33.
   7.  Eduard Jacobus HILTERMAN, geboren op 15-05-1894 te Haarlem, 1914: lotingsregister militairen. Zijn lengte is 1.678 m. Wens van de dienstplichtige: Veldartillerie Den Haag of Leiden of Husaren Den Haag. Geschikt voor Husaren "kan met paarden omgaan" Minder geschikt voor de marine en infanterie. Datum inschrijving: 1 mei 1914.
   8.  Andreas Gerardus HILTERMAN, geboren op 25-04-1896 te Haarlem, overleden op 23-11-1911 te Haarlem op 15-jarige leeftijd. A.L. Dijserinckstraat 33.
   9.  Francina Maria HILTERMAN, geboren op 20-08-1897 te Haarlem, overleden op 28-04-1898 te Haarlem, 251 dagen oud. A.L. Dijserinckstraat 33.
   10.  Francina HILTERMAN, geboren op 08-10-1899 te Haarlem.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-10-1923 te Schoten. Getuigen bij het huwelijk zijn Bernadus Johannes Andreas Hilterman, 38 jr. vuurwerker wonende te Schoten, broer van de bruid en Johan Ehlebracht, 36 jr. straatmaer, wonende te Nijmegen, behuwd broer van de bruidegom. Echtgenoot is Sebastianus Johannes WARMERDAM, 27 jaar oud, 1923: meubelmaker, geboren op 04-11-1895 te Schoten, zoon van Theodorus Warmerdam, bloemistknecht en Catharina Maria Dedding. Overleden op 01-12-1959 te Haarlem op 64-jarige leeftijd.
   11.  Johanna HILTERMAN, geboren op 09-02-1902 te Haarlem.

VIII.9    Wilhelmus Johannes Bernardus HILTERMAN, 1894: slager, 1916: Veehandelaar, geboren op 04-06-1868 te Hoorn, overleden op 15-08-1916 te Hoorn op 48-jarige leeftijd, in het huis staande aan de Draafsingel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-10-1894 te Hoorn met Aaltje Van DOORN, 1894: dienstbode, geboren circa 1871 te Enkhuizen, dochter van IJsbrand van Doorn, viskoper en Frederika Harder, overleden op 16-04-1942 te Hoorn. Dal 9. Notarieel Archief, archief 25.3.004, registratienummer 66, aktenummer 185, datum 9 december 1909, akteplaats Den Helder. Notaris H.M. Beeckman Jan Hendrik Graaf te Den Helder verkoopt aan Wilhelmus Johannes Bernardus Hilterman te Hoorn en Dirk de Groot te Alkmaar de percelen gemeente Den helder Sectie E nummers 505 en 506, samen groot 63 ca. voor f 800,-
Notarieel Archief, archief 25.3.004, registratienummer 82, aktenummer 100, datum 2 maart 1920, akteplaats Den Helder. Notaris A.M. Engelmann Dik de Groot, Alkmaar en Aaltje van Doorn, weduwe van W.J.B. Hilterman verkopen aan Christina Pieternella van Otteren te Den Helder, echtgenote van Jan Coenraad Seybel een woon- en winkelhuis met bergplaats aan de Gravenstraat 22 te Den Helder, Sectie E nrs. 505 en 506 samen 63 ca. voor f 1.850,-.

Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Johanna Berdina HILTERMAN, 1928: koffiehuishoudster, wonende te Amsterdam, geboren circa 1895 te Hoorn.
Gehuwd (1) op 19-10-1916 te Hoorn, gescheiden na 14 jaar op 05-10-1931 te Amsterdam, inschrijving te Hoorn op 17 december 1931 van Johannes Everhardus WENTING, 1916: slager, geboren op 16-02-1891 te Velp, gemeente Rheden, zoon van Gerhardus Johannes Cornelis Wenting, broodbakker en Wilhelmina Sebilla Hofs.
Gehuwd (2) op 06-09-1928 te Amsterdam. Getuigen bij het huwelijk zijn Johannes Smeenk, caféhouder, 65 jr. wonende te Amsterdam en IJsbrand Hilterman, broer van de bruid, veehandelaar, 30 jr. wonende te Hoorn. Echtgenoot is Johannes KAT, 1928: granietbewerker, geboren circa 1895 te Nieuwer Amstel, zoon van Cornelis Kat en Johanna Maria Molleman
gescheiden van Catharina Wilhelmina Visser.
   2.  IJsbrand HILTERMAN, 1916: veehandelaar, 1917: slager, 1920: koopman, geboren op 02-12-1897 te Hoorn. Op 26 januari 1926 ontslagen uit militaire dienst en met groot verlof.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-02-1920 te Hoorn met Johanna Immegonda Christina HENDRIKSE, geboren circa 1899 te Hoorn, dochter van Jan Cornelis Hendrikse, koopman en Catharina Jonkman.

VI.26    Maria Geertruida (Truitje) STRUKER, 1824: dienstbode, gedoopt op 25-07-1801 te Loenen (getuige(n): Geertruij Struker), overleden op 15-08-1844 te Loosdrecht op 43-jarige leeftijd, huisnummer 33.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-05-1824 te Amsterdam met Theodorus (Dirk) OOSTVEEN, 1824 Tuinman, in 1844 winkelier, gedoopt circa 1799 te Loenen, zoon van Jannes Oostveen, tuinman en Maria Nieuwenhuis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Fredericus OOSTVEEN (zie VII.10).
   2.  Anna Maria OOSTVEEN (zie VII.13).

VII.10    Adrianus Fredericus OOSTVEEN, geboren circa 1824 te Loenen, overleden op 22-03-1867 te Loenen.
Gehuwd op 09-11-1855 te Loosdrecht met Jacoba Johanna JACOBIE, 26 jaar oud, geboren op 28-01-1829 te Vreeland, dochter van Jan Jacobi en Alijda Cornelia Tresoor, overleden op 07-10-1873 te Rotterdam op 44-jarige leeftijd. J.J. Jacobie hertrouwt 42 jaar oud op 4 oktober 1871 te Rotterdam met de 41-jarige Jan De Bruijn, geboren 8 maart 1830 te Harmelen, zoon van Willem de Bruijn en Pieternel van Schaik.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Aleida Wilhelmina OOSTVEEN, geboren op 29-08-1859 te Loenersloot, overleden op 15-02-1898 te Loosdrecht op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 25-05-1877 te Loenen met Johannes VERNOOIJ, 21 jaar oud, 1877: hovenier, geboren op 01-12-1855 te Loenen, zoon van Johannes Vernooij en Johanna van Haarlem.

VII.13    Anna Maria OOSTVEEN, geboren op 22-08-1836 te Loenen, overleden op 13-06-1866 te Utrecht op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-01-1860 te Loosdrecht met Petrus Dominicus HAARMANS, 26 jaar oud, geboren op 14-08-1833 te Utrecht, zoon van Adrianus Johannes Haarmans en Johanna van Rooijen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Wilhelmina Geertruida HAARMANS, geboren op 06-11-1860 te Utrecht, overleden op 28-07-1943 te Zaandam op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 20-05-1903 te Zaandam met Adam TAMBACH, houtwerker, geboren circa 1847 te Westzaan, zoon van Pieter Tambach en Femmetje Zwaan, overleden op 02-08-1915 te Zaandam, overleden in het huis staande aan het Otterspad 40, weduwnaar van Aafje Roozendaal, overleden 48 jaar oud op 4 oktober 1901 te Zaandam.
   2.  Wilhelmina Theodora Geertruida HAARMANS, geboren op 18-06-1863 te Utrecht, overleden op 29-01-1930 te Voorburg op 66-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Elisabeth Maria HAARMANS, geboren op 28-05-1866 te Utrecht.

VI.28    Alida Elisabeth STRUKER, gedoopt op 23-12-1803 te Loenen (getuige(n): Alida Tijdhoff).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-01-1835 te Loenen met Gerard Heinrich PETERS, geboren circa 1806 te Wietmarschen, Duitsland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Casparus PETERS, 1864: Sociëteitsbediende 1886: bierbottelaar, geboren circa 1835 te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 26-05-1864 te Amsterdam met Cornelia Maria VERSANTVOORT, 1864: dienstbaar, geboren circa 1832 te Amsterdam, dochter van Antonius Versantvoort, metselaar en Wilhelmina Freezer.
Gehuwd (2) op 08-07-1886 te Amsterdam met Maria Elisabeth Van der LOO, geboren circa 1845 te Amsterdam, dochter van Johannes Josephus Petrus Van der Loo en Theodora Susanna Fictoor, besteedster.

VI.31    Hermanus Antonius (Herman Antoon) STRUKER, geboren op 16-05-1812 te Loenen, overleden op 06-07-1891 te Loenen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-04-1845 te Loosdrecht met Nicoletta Anna ROEVOET, 21 jaar oud, geboren op 31-07-1823 te Loenen, dochter van Geerlink Roevoet en Lena Kramer, overleden op 15-08-1858 te Loenen op 35-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Casparus STRUKER, geboren op 02-07-1845 te Loenen, overleden op 13-07-1845 te Loenen, 11 dagen oud.
   2.  Johannes Casparus STRUKER, geboren op 12-06-1846 te Loenen, overleden op 21-05-1911 te Utrecht op 64-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Johanna Aleida STRUKER, geboren op 21-12-1847 te Loenen, overleden op 22-01-1872 te Loenen op 24-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4.  Helena Geertruida STRUKER, geboren op 22-02-1853 te Loenen, overleden op 01-07-1853 te Loenen, 129 dagen oud.
   5.  Hermanus Johannes STRUKER, geboren op 16-10-1856 te Loenen, overleden op 02-02-1857 te Loenen, 109 dagen oud.
   6.  Hermanus Anthonius STRUKER, geboren op 15-08-1858 te Loenen, overleden op 07-11-1858 te Loenen, 84 dagen oud.

V.10    Joannes Henricus Matthias TIETHOFF (Jan Hendrik Mattheas), gedoopt op 20-02-1775 te Ootmarsum (getuige(n): Reverendus Dominus Trapman (Tripman?) en Joanna Tithoff), overleden op 16-01-1811 te Ootmarsum op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria Johanna Adriana Van DOORN, geboren circa 1771 te Berbicei, West-Indië, overleden op 25-02-1812 te Ootmarsum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus Hendericus TIJDHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 22-10-1804 te Ootmarsum (getuige(n): Judocus Gerardus Tijdhoof en Anna Maria Catharina Magreta Hofhuis).
   2.  Joannes Jacobus TIJDHOFF, gedoopt op 28-01-1806 te Ootmarsum (getuige(n): Joannes Jacobus Le Roi en Regina Catharina Aleyda van der Schildt), overleden op 26-04-1817 te Ootmarsum op 11-jarige leeftijd.
   3.  Johannes Hendricus Mathias TIJDHOF, gedoopt op 11-01-1807 te Ootmarsum (getuige(n): Jodocus Gerradus Tijdhoof en Anna Maria Catharina Magreta Hofhuis).
   4.  Josephus Henricus TIJDHOFF, gedoopt op 16-06-1810 te Ootmarsum (getuige(n): Josephus Allers en Helena Tijdhoff), overleden op 27-04-1814 te Ootmarsum op 3-jarige leeftijd, naam in de overlijdensakte: Hendrikus Josephus Tijdhof.

V.15    Euphemia TIETHOFF (Tijdhoff), geboren te Ootmarsum, gedoopt op 20-06-1782 te Ootmarsum (getuige(n): Joanna Roesgenbladt), overleden op 18-03-1847 te Alkmaar op 64-jarige leeftijd. Ten tijde van haar huwelijk woont ze in Heiloo/N.H., daarvoor woonachtig in Alkmaar.
Ondertrouwd op 10-12-1809 te Alkmaar, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 07-01-1810 te Alkmaar met Carolus Georgius (Carel Georg) LIEVENDAG, 24 jaar oud, koopman, geboren te Bockrade (Graafschap Lingen/D), gedoopt op 04-10-1785 te Bockrade, Bookrade, Lingen (getuige(n): Carolus Georgius Ahrtmeijer en Angela Aleidis Ahrtmeijer). Gerardus Lievendag, Lewedag en Anna Maria Huesman, overleden op 28-07-1852 te Alkmaar op 66-jarige leeftijd. Overleden in het huis aan de Groente Markt wijk A, nummer 580. De naam van de moeder is onbekend aan de aangevers, de naam van zijn vader wordt als Jan Lievendag gemeld.
Notarieel Archief Alkmaar, 17 januari 1811, notaris I.P. Poppelman, aktenummers 1811/001 en 002: Testamenten van Carel Georg Lievendag en Euphemia Tijdhoff. Notarieel Archief Alkmaar, 6 mei 1838, notaris A.P. de Lange, aktenummer 190. Koop en verkoop van onroerend goed.
Carel George Lievendag verkoper, Johannes Lievendag, koper, beiden te Alkmaar. Een winkelhuis en erve te Alkmaar in den Werdem (?) in wijk C, Nr. 614, kadaster Sectie B nr. 154 verkocht voor f 2.750,-
Notarieel Archief Alkmaar, 18 december 1840, notaris S.A. de Moraaz, aktenummer 175. Carel George Lievendag, koper voor Johannes Lievendag en Fenne Maria Lievendag, allen te Alkmaar. Hij koopt van Johan Wilhelm Westerman te Alkmaar een "pleiziertuin", voorzien van koepel, keuken en kelder, staande onder de gemeente der stad Alkmaar buiten de Kennemerpoort in wijk A, Nr. 139, kadaster Sectie E Nr. 124 ter grootte van 8 roeden 20 ellen, koopprijs f 660,-
Notarieel Archief Alkmaar, notaris J. Schoehuizen, 12 november 1852, aktenummer 7250, Proces Verbaal van voorlopige toewijzing.
Johannes Albertus Klaverweijde te Alkmaar, als gevolmachtigde van de gezamenlijke erfgenamen van Carel George Lievendag en Euphemia Tijdhoff; tevens hoogste bieder, Feley Maria Aghina, Johannes Lievendag, Johannes van der Haagen, Cornelis van der Haagen, allen mede te Alkmaar.
Hoogste bieders op de navolgende percelen, als:
1. voor 1210 Gulden de heer Feley Maria Aghina op een huis en erve te Alkmaar aan de Zuidzijde van het luttik Oudorp, wijk C, nommer 386, kadaster nommer 289 Sectie B, groot 93 ellen;
2. voor 925 Gulden de heer Johannes Albertus Klaverweijde op een winkelhuis en erve te Alkmaar aan de Westzijde van de Sint Jan - of Hekelstraat, wijk C, nommer 174, kadaster nommer 366 Sectie B, groot 44 ellen;
3. voor 620 Gulden de heer Johannes Lievendag op een huis en erve te Alkmaar aan de Noordzijde van de Oudegracht, op de Varkensmarkt, nommer 206, wijk D, kadaster nommer 916 Sectie B, groot 1 roede 50 ellen;
4. voor 850 Gulden de heer Johannes van der Haagen op een huis en erve te Alkmaar aan de Zuidzijde van de Oudegracht, nabij de Lutersche Kerk met eene steeg ten oosten en een kamer daarachter nommer 8, wijk D, kadaster nommer 949 in Sectie B, groot 2 roeden 17 ellen;
5. voor 365 Gulden de heer Cornelis van der Haagen op een huis en erve te Alkmaar aan de Zuidzijde van de Groote Vijverstraat nommer 88 in wijk A, kadaster nommer 982 in Sectie A, het erf groot 88 ellen;
6. voor 450 Gulden de heer Johannes Albertus Klaverweijde op een huis en erve van ouds genaamd De Knip, thans genaamd De Bruine Hengst te Alkmaar aan de Paardenmarkt, wijk B nommer 474, kadaster nommer 1 Sectie A groot 1 roede 72 ellen. Idem 19 november 1852, notaris S.A. de Lange, de toewijzing van bovengenoemd onroerend goed, Johannes Albertus Klaverweijde als gemagtigde van de erfgenamen van Carel George Lievendag en Euphemia Tijdhoff, verkooper, Felix Maria Aghina, kooper van nr. 1, Maria Elisabeth Lievendag, echtgenoote van Johannes Albertus Klaverweijde van nr. 2, Johannes Lievendag van nr. 3, Cornelis Kroon van nr. 4, Cornelis van der Haagen van nr. 5, Johannes Fredrik Kesler van nr. 6, alle te Alkmaar.
1. Een huis en erve te Alkmaar, wijk C nr. 386, kadaster Sectie B nr. 289 groot 93 ca. koopprijs f 1210,-;
2. Een winkelhuis en erve aldaar, wijk C, nr. 174, Sectie B nr. 366, groot 44 ca. koopprijs f 925,-; 3. Een huis en erve aldaar, wijk D, nr. 206, Sectie B nr. 916, groot 1 a. 50 ca. koopprijs f 620,-;
4. Een huis en erve aldaar, wijk D, nr. 8, Sectie B, nr. 949, groot 2 a. 14 ca. koopprijs f 860,-;
5. Een huis en erve aldaar, wijk A, nr. 88, Sectie A, nr. 982, groot 88 ca. koopprijs f 365,-;
6. Een huis en erve aldaar, wijk B, nr. 474, Sectie A, nr. 1, groot 1 a. 72 ca. kooprijs f 450,-.
Uit dit huwelijk:
   1.  Euphemia Maria LIEVENDAG, geboren op 23-01-1811 te Alkmaar, overleden op 12-04-1849 te Alkmaar op 38-jarige leeftijd. Overleden te Alkmaar in het huis staande op De Korte Mient, wijk B, huisnummer 195.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 04-02-1849 te Alkmaar. Notarieel Archief Alkmaar, 2 februari 1849, notaris A.P. de Lange: Akte van huwelijksvoorwaarden Johannes Heinrich Thomas Kollmeijer te Zuidscharwoude en Euphemia Maria Lievendag te Alkmaar.
Echtgenoot is Johann Heinrich Thomas KOLLMEIJER, 35 jaar oud, koopman in manufacturen, fabrikant, geboren op 21-12-1813 te Mettingen, Duitsland, zoon van Johann Heinrich Kollmeijer en Anna Maria Schulte-Tackenberg, weduwnaar van Julianna Bendick. Julianna was geboren circa 1823 te Mettingen in Pruissen en is overleden 22 jaar oud op 9 augustus 1845 te Zuid-Scharwoude, huisnummer 83, dochter van Bernardus Bendick en Dorothea Liepe. Na het overlijden van Euphemia hertrouwt hij (3e huwelijk) 39 jaar oud op 11 mei 1853 te Waalre met de 24-jarige Maria Heleena SWAANEN, geboren 21 november 1828 te Waalre, dochter van Wilhelmus Swaanen en Maria Wilhelmina Smulders.
Notarieel Archief Alkmaar, 31 december 1851, notaris A.P. de Lange, aktenummer 281. Dessolutie (?) vennootschap: Johannes Heinrich Thomas Kollmeyer en Johannes Augustinus Kollmeyer, beiden te Alkmaar.
   2.  Johannes LIEVENDAG, 1836: Winkelier, 1870: touwslager, geboren circa 1812 te Alkmaar, overleden op 18-10-1870 te Alkmaar, overleden te Alkmaar in het huis staande aan het Ritsevoort, wijk A, huisnummer 644
Notarieel Archief Alkmaar, 18 april 1838, notaris J. Schoehuizen, aktenummer 2435. Testament van Johannes Lievendag te Alkmaar. (overleden 18 oktober 1870 te Alkmaar). Notarieel Archief Alkmaar, 27 oktober 1846, notaris A.P. de Lange, aktenummer 143. Koop en verkoop van onroerend goed: Jan Brasser te Alkmaar verkooper, Johannes Lievendag te Alkmaar kooper van een huis en erf te Alkmaar buiten de Kennemerpoort aan den Singel deer stad, kadaster Sectie E nr. 123 groot 1 roede 3 ellen, verkocht voor f 150,-
Notarieel Archief Alkmaar, 28 mei 1847, notaris J. Schoehuizen, aktenummer 5677. Koop en verkoop: Maria van der Wissel, weduwe van Jan Hille en Johannes Lievendag, beide te Alkmaar. Johannes Lievendag voor f 600,- gekocht: een koe- en paardenstal (bevorens een wagenhuis) met deszelfs erve te Alkmaar aan den Achterweg in wijk C, Nommer 431, bij het kadaster aangeduid in Sectie B onder Nommer 204, het erf ter grootte van 1 roede 32 ellen.
Notarieel Archief Alkmaar, 27 april 1854, notaris S.A. de Moraaz, aktenummer 95, akte van verkoop van onroerend goed te Alkmaar: een winkelhuis en erve van ouds genaamd "het vergulde wijnbekken"met eene gemeene steeg en met een afzonderlijken opgang naar de bovenkamers, staande en gelegen te Alkmaar aan de Groenmarkt in wijk A, nummer 580, kadaster Sectie A, nummer 526, groot 4 roede 29 ellen, koopprijs f 4.500,-
Notarieel Archief Alkmaar, 19 februari 1855, notaris J. Schoehuizen. Akte van koop en verkoop. Johannes Bierman en Johannes Lievendag, beide te Alkmaar. Johannes Lievendag voor f 500,- gekocht: Een buitenverblijf, bestaande in een huis, koepel en tuin en verdere aanhorigheden in de Varnebroek te Alkmaar buiten de Kennemerpoort in Buitenwijk A, Nommer 52, Kadastraal Sectie E, nommer 199, groot 5 roeden 40 ellen
Notarieel Archief Alkmaar, 7 maart 1855, notaris S.A. de Lange, aktenummer 047. Akte van doorhaling.
Catharina Gerritsdochter Klinkhamer, weduwe van Johannes Reli, Cornelia Reli en haar echtgenoot Coenraad Melchior Witte, Agatha Reli en haar echtgenoot Johannes Lievendag en Johannes Reli, allen te Alkmaar
Notarieel Archief Alkmaar, 23 maart 1855, notaris J. Schoehuizen, aktenummer 7737. Verkoop van onroerend goed en definitieve toewijzing door de familie Stokkink te Alkmaar. O.a. koper is Johannes Lievendag, voor 1825 Gulden in koop aangenomen: eene Huirmanswoning met stalling en berging voor hooi, benevens afzonderlijke boet (?) of schuur, met het erf, te Alkmaar op den Geest in wijk A, Nommer 498, kadastraal Nommer 1285 in Sectie A groot 12 roeden 81 ellen.
Notarieel Archief Alkmaar, 1 augustus 1855, notaris A.P. de Lange, aktenummer 227. Verkoop van onroerend goed door Catharina Gerritsdochter Klinkhamer, weduwe van Johannes Reli, Cornelia Reli, echtgenote van Coenraad Melchior Witte, Agatha Reli, echtgenote van Jan Lievendag, Johannes Reli en Coenraad Melchior Witte, allen te Alkmaar, verkopers en Gerrit Groot, in de bedijkbeschermer, gemeente Akersloot, koper voor f 11.000,-: vier, bevorens vijf, aaneen verheelde stukken weiland, gelegen tusschen de oude en nieuwe Hoornsche waarten onder de gemeente der stad Alkmaar, onder de bemaling van den Huiswaarderpolder, op den perceelsgewijzen kadastralen legger aangewezen in Sectie C en verder als volgt: Nr. 173, weiland, groot 75 roeden 20 ellen; Nr. 174, weiland, groot 53 roeden 20 ellen; Nr. 175, weiland, groot 1 bunder 55 roeden 50 ellen; Nr. 176, weiland, groot 2 bunders 5 roeden 90 ellen; Nr. 177, opgeworpen land, groot 1 bunder 5 roeden 70 ellen. Samen groot 5 bunders 95 roeden 50 ellen
Notarieel Archief Alkmaar, 4 juli 1856, notaris S.A. de Moraaz, aktenummer 102. Akte van voorlopige toewijzing onroerend goed te Alkmaar aan de hoogste bieders, waaronder Johannes Lievendag de percelen 1, 2 en 3, te weten: perceel 1. Een huis van ouds genaamd De Vergulde Hand met schuur, tuin en erve te Alkmaar, aan de Zuidzijde van het Verdronkenoord met een vrije steeg uitkoomende aan de Limmerhoek, wijk D, nr 479, kadaster Sectie B nr. 1585 groot 1 roede 99 ellen op f 2.600,-; perceel 2. En huis en erve te Alkmaar naast het vorige in wijk D, nr. 478, kadaster Sectie B nr. 625, groot 52 ellen op f 750,-; perceel 3. Een huis en erve te Alkmaar aan den Limmerhoek in wijk D, nr. 479, kadaster Sectie B nr. 1586, groot 48 ellen op f 600,-
11 juli 1856, Acte van toewijzing van bovenstaande goederen, aktenummer 109. De percelen 1, 2 en 3 aan Johannes Lievendag te Alkmaar, Perceel 1 voor f 3.995,- perceel 2 voor f 585,- en perceel 3 voor f 520,- Samen voor f 5.100,-
Notarieel Archief Alkmaar, 11 juli 1856, notaris J. Schoehuizen, aktenummer 8192, Proces Verbaal van publieke verkoop van vast goed door Johannes Scheijde en Johannes Lievendag, beide te Alkmaar. Johannes Lievendag voor de som van 1310 Gulden, kooper van een huis en erve staande en gelegen te Alkmaar aan de Oostzijde van het Ritsevoort, wijk A, nommer 13, kadastraal nommer 1095 in Sectie A, het erf groot 84 ellen
Notarieel Archief Alkmaar, 17 december 1856, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 083. Obligatie. Johannes Albertus Lievendag en Carolina Johanna Maria de Loor, echtelieden te Alkmaar, ten behoeve van Johannes Lievendag te Alkmaar, uitleener en Johannes Albertus Lievendag aldaar gebruiker van diverse roerende goederen ter waarde van f 600,- met belofte tot verkoop
Notarieel Archief Alkmaar, 17 december 1856, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 084. Bruiklening. Johannes Lievendag te Alkmaar, uitleener en Johannes Albertus Lievendag, aldaar, gebruiker van diverse roerende goederen ter waarde van f 600,- met belofte tot verkoop
Notarieel Archief Alkmaar, 18 december 1857, notaris S.A. de Moraaz, aktenummer 183. Akte van verkoop van onroerend goed. Johannes Lievendag onder Alkmaar , Anna Schermer, weduwe van Nicolaas Anthonius Eenhorst te Alkmaar, koopster, Felix Maria Aghina te Alkmaar, acceptant: Een huis ingerigt tot eene brood- en koekbakkerij en erve te Alkmaar, aan de Noordzijde van de Oude gracht op de Varkenmarkt in wijk D, nommer 206, kadaster Sectie B nommer 916 groot 1 roe 50 ellen, koopprijs f 800,-
Notarieel Archief Alkmaar, 15 november 1861, notaris H.J. de Lange, aktenummer 141. Akte van verkoop onroerend goed. Johannes Lievendag, bevorens te Alkmaar, thans in de gemeente Rheden, te Velp nabij Arnhem, verkooper, Gerrit Buren, in de gemeente Alkmaar, kooper: Een huis en erve en koepel in de gemeente Alkmaar buiten de Kennemerpoort in de Varnebroek in de buitenwijk A nr. 107, kadaster Sectie E nr. 462, (bevorens nr. 190) als huis en koepel groot 5 roeden 40 ellen. Koopprijs f 2.000,-
Notarieel Archief Alkmaar, 21 januari 1870, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 007. Obligatie van f 14.000,- door Johannes Lievendag te Alkmaar ten behoeve van Pieter Roskam te Alkmaar tegen 5 % met hypotheek
Notarieel Archief Alkmaar, 28 januari 1870, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 011. Aangaan vennootschap. Johannes Lievendag en Willem Klaverweijden te Alkmaar tot de uitoefening van touwslagerij alhier.
Notarieel Archief Alkmaar, 20 december 1870, notaris H.J. de Lange, aktenummer 118. Dissolectie (?) Agatha Reli, weduwe van Johannes Lievendag en Willem Klaverweijden, alhier, van de Vennootschap onder de firma Wm. Klaverweijden en Comp.
Notarieel Archief Alkmaar, 6 juni 1872, notaris H.J. de Lange, aktenummer 1872/240. Akte van koop en verkoop onroerend goed. Johan Cemens Theissling te Alkmaar, verkooper en Agatha Reli, weduwe van Johannes Lievendag te Alkmaar koopster: drie woonhuisjes onder een dak, staande in de Binnenbanen onder de gemeente Alkmaar, kadaster Sectie A, nrs. 180, 1320 en 1321, te zamen groot 77 vierkante ellen, koopprijs f 1.200,-.

Gehuwd voor de kerk op 08-05-1836 te Alkmaar met Agatha RELI, geboren circa 1813 te Alkmaar, dochter van Johannes Pieli, logementhouder en Catharina Klinkhamer, overleden op 12-02-1872 te Alkmaar, overleden te Alkmaar in het huis staande aan de Binnenbanen, wijk A, huisnummer 650
Notarieel Archief Alkmaar, 19 maart 1873, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 050. Testament van Agatha Reli, weduwe van Johannes Lievendag. Herroepen 3 oktober 1873.
Notarieel Archief Alkmaar, 3 oktober 1873, notaris H.J. de Lange, aktenummer 337 Testament van Agatha Reli, weduwe van Johannes Lievendag te Alkmaar. Notarieel Archief Alkmaar, 6 maart 1873, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 036. Proces Verbaal van veiling.
Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Pieter Roskam, alhier, als lasthebber van Agatha Reli, weduwe van Johannes Lievendag alhier, van:
1. een woonhuis met wagenhuis, pakhuis, tuin en erf en een belendend huis te Alkmaar, aan de Oostzijde van het Ritsevoort, strekkende tot de gedempte Boemsloot (?), Sectie A, nr. 1443, huis en erf groot 5 aren 5 c. en 1442, idem 30 cent., hoogste bod f 5.700,- door Petrus Johannes Koorn, alhier.
2. eene touwslagerij, genaamd De Visscherij met twee overdekte lijnbanen, twee werkplaatsen en kantoor, teerfabriek, hekelschuur, paardenmolen, stal, kapberg, weiland en erven te Alkmaar in de binnenbanen, Sectie A, nrs. 1811, 1812, 1814, 1815, 1820, 1885 en 1886, samen groot 76 aren 29 c. onderste touwslagerij begrepen al de tot de uitoefening daarvan behorende werktuigen en gereedschappen, hoogste bod f 10.000,- door Pieter Roskam alhier.
3. een huis met tuin en erf te Alkmaar aan de boeken of linden laan, Sectie E, nr. 204, huis groot 4 aren 40 c. hoogste bod f 1.275,- door Arie Oortmeijer alhier, Cornelis Wokke te Heilo, ten behoeve van Joän Cornelis Pan te Avenhorn, vertegenwoordigd door Johannes Philippus Backx alhier f 200,- 5 % met hypotheek.
De afslag vond plaats op 13 maart 1873:
Ten verzoeke van Pieter Roskam alhier qq. van de goederen hiervoren onder nummer 36 beschreven definitief in koop toegewezen, de twee eerste percelen verenigd Sectie A van Alkmaar nrs. 1443 en 1442, 1811, 1812, 1814, 1815, 1820, 1885 en 1886 met de gereedschappen der touwslagerij voor f 18.820,- en het perceel Sectie E dier gemeente nr. 204 voor f 1.275,- aan Adrianus Oortmeijer alhier.
Notarieel Archief Alkmaar, 24 maart 1873, notaris H.J. de Lange, aktenummer 1873/111. Akte van koop en verkoop van onroerend goed met vestiging van lijfrente. Agatha Reli, weduwe van Johannes Lievendag, verkoopster, Coenraad Melchior Witte, koper, beide te Alkmaar: drie woonhuisjes onder een dak, staande in de Binnenbanen onder de gemeente Alkmaar, kadaster Sectie A, nrs. 1810, 1320 en 1321, groot 77 ellen, tegen een lijfrente van f 10,- in de week.
Notarieel Archief Alkmaar, 24 maart 1873, notaris H.J. de Lange, aktenummer 1873/112. Akte van koop en verkoop van onroerend goed. Agatha Reli, weduwe van Johannes Lievendag, verkoopster, Coenraad Melchior Witte, koper, beide te Alkmaar: een huis en erf aan de Oostzijde van het Ritsevoort te Alkmaar, kadaster Sectie A nr. 1095, groot 84 vierkante ellen, koopprijs f 2.600,-
Notarieel Archief Alkmaar, 11 april 1873, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 064 Toestemming. Pieter Roskam te Alkmaar in de doorhaling zijner hypothekaire inschrijving tegen wijlen Johannes Lievendag
Notarieel Archief Alkmaar, 29 april 1873, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 071. Proces Verbaal van openbare verkoop.
Ten verzoeke van Agatha Reli, weduwe van Johannes Lievendag alhier, wegens de openbare verkoping van huisraad, trossen, touw, garens, teefrik (?) en verdere touwslagers artikelen, opbrengst f 1.658,25
Notarieel Archief Alkmaar, 26 september 1873, notaris H.J. de Lange, aktenummer 331. Akte van koop en verkoop van onroerend goed.
Agatha Reli, weduwe van Johannes Lievendag, verkoopster, Coenraad Melchior Witte, koper, beide te Alkmaar: een stuk bouwland gelegen in de gemeente Noordscharwoude, kadaster Sectie C, nummer 425, groot 11 vierkante roeden 60 vierkante ellen en water Sectie C, nummer 424, groot 6 vierkante roeden. Koopprijs: f 500,-.

   3.  Maria Elisabeth LIEVENDAG (zie VI.44).
   4.  Helena Catharina Aleida LIEVENDAG (zie VI.46).
   5.  Hermanus LIEVENDAG, geboren april 1817 te Alkmaar, overleden op 18-06-1817 te Alkmaar, overleden wijk B, Op de Mient, nr.195.
   6.  Johanna Helena LIEVENDAG, geboren circa 1818 te Alkmaar, overleden op 19-04-1824 te Alkmaar, overleden: wijk B, huisnummer 195.
   7.  Hermanus LIEVENDAG (zie VI.49).
   8.  Johannes Albertus LIEVENDAG (zie VI.52).
   9.  Bartholomeus LIEVENDAG, geboren juni 1822 te Alkmaar, overleden op 12-08-1822 te Alkmaar, wijk B, huisnummer 195.
   10.  Casparis Bruno LIEVENDAG, geboren circa 1824 te Alkmaar, overleden op 02-02-1825 te Alkmaar, overleden op de Mient, wijk B, huisnummer 195.
   11.  Carel Georg LIEVENDAG, geboren op 23-02-1827 te Alkmaar, overleden op 23-02-1827 te Alkmaar, 0 dagen oud. Overleden 8 uren oud op 23 februari 1827 te Alkmaar, wijk B, huisnummer 195.

VI.44    Maria Elisabeth LIEVENDAG, geboren circa 1814 te Alkmaar, overleden op 24-03-1858 te Alkmaar. Overleden in in het huis staande op het Luttikoudorp, wijk C huisnummer 460.
Notarieel Archief Alkmaar, 15 november 1835, notaris A.P. de Lange, aktenummer 312. Testament Maria Elisabeth Lievendag, huisvrouw van Johannes Albertus Klaverweijden te Alkmaar.

Gehuwd op 10-05-1835 te Alkmaar. Notarieel Archief Alkmaar, notaris S.A. de Moraaz, 31 augustus 1848, aktenummer 1848/194 Obligatie met hypotheek, Johannes Albertus Klaverweijde en Maria Elisabeth Lievendag te Alkmaar, debiteur en Adrianus Petrus de Lange aldaar voor den Hoogeerwaardigen Hoogwelgeboren Heer Cornelius Ludovicus Baron van Wijkerslooth van Schalkwijk te Oegstgeest, crediteur

Notarieel Archief Alkmaar, notaris J. Schoehuizen, 12 november 1852, aktenummer 7250, Proces Verbaal van voorlopige toewijzing.
Johannes Albertus Klaverweijde te Alkmaar, als gevolmachtigde van de gezamenlijke erfgenamen van Carel George Lievendag en Euphemia Tijdhoff; tevens hoogste bieder, Feley Maria Aghina, Johannes Lievendag, Johannes van der Haagen, Cornelis van der Haagen, allen mede te Alkmaar.
Hoogste bieders op de navolgende percelen, als:
1. voor 1210 Gulden de heer Feley Maria Aghina op een huis en erve te Alkmaar aan de Zuidzijde van het luttik Oudorp, wijk C, nommer 386, kadaster nommer 289 Sectie B, groot 93 ellen;
2. voor 925 Gulden de heer Johannes Albertus Klaverweijde op een winkelhuis en erve te Alkmaar aan de Westzijde van de Sint Jan - of Hekelstraat, wijk C, nommer 174, kadaster nommer 366 Sectie B, groot 44 ellen;
3. voor 620 Gulden de heer Johannes Lievendag op een huis en erve te Alkmaar aan de Noordzijde van de Oudegracht, op de Varkensmarkt, nommer 206, wijk D, kadaster nommer 916 Sectie B, groot 1 roede 50 ellen;
4. voor 850 Gulden de heer Johannes van der Haagen op een huis en erve te Alkmaar aan de Zuidzijde van de Oudegracht, nabij de Lutersche Kerk met eene steeg ten oosten en een kamer daarachter nommer 8, wijk D, kadaster nommer 949 in Sectie B, groot 2 roeden 17 ellen;
5. voor 365 Gulden de heer Cornelis van der Haagen op een huis en erve te Alkmaar aan de Zuidzijde van de Groote Vijverstraat nommer 88 in wijk A, kadaster nommer 982 in Sectie A, het erf groot 88 ellen;
6. voor 450 Gulden de heer Johannes Albertus Klaverweijde op een huis en erve van ouds genaamd De Knip, thans genaamd De Bruine Hengst te Alkmaar aan de Paardenmarkt, wijk B nommer 474, kadaster nommer 1 Sectie A groot 1 roede 72 ellen.

Idem 19 november 1852, notaris S.A. de Lange, de toewijzing van bovengenoemd onroerend goed, Johannes Albertus Klaverweijde als gemagtigde van de erfgenamen van Carel George Lievendag en Euphemia Tijdhoff, verkooper, Felix Maria Aghina, kooper van nr. 1, Maria Elisabeth Lievendag, echtgenoote van Johannes Albertus Klaverweijde van nr. 2, Johannes Lievendag van nr. 3, Cornelis Kroon van nr. 4, Cornelis van der Haagen van nr. 5, Johannes Fredrik Kesler van nr. 6, alle te Alkmaar.
1. Een huis en erve te Alkmaar, wijk C nr. 386, kadaster Sectie B nr. 289 groot 93 ca. koopprijs f 1210,-;
2. Een winkelhuis en erve aldaar, wijk C, nr. 174, Sectie B nr. 366, groot 44 ca. koopprijs f 925,-;
3. Een huis en erve aldaar, wijk D, nr. 206, Sectie B nr. 916, groot 1 a. 50 ca. koopprijs f 620,-;
4. Een huis en erve aldaar, wijk D, nr. 8, Sectie B, nr. 949, groot 2 a. 14 ca. koopprijs f 860,-;
5. Een huis en erve aldaar, wijk A, nr. 88, Sectie A, nr. 982, groot 88 ca. koopprijs f 365,-;
6. Een huis en erve aldaar, wijk B, nr. 474, Sectie A, nr. 1, groot 1 a.72 ca. kooprijs f 450,-

Notarieel Archief Alkmaar, 5 mei 1854, notaris J. Schoehuizen, aktenummer 7555. Koop en verkoop van onroerend goed.
Maria Elisabeth Lievendag en echtgenoot Johannes Albertus Klaverweijde, beiden te Alkmaar en Klaas Bakker te Akersloot.
Klaas Bakker voor f 1.000,- gekocht een huis en erve aan de Westzijde van de Sint Jan of Hekelstraat, zijnde nummer 174 in wijk C, Kadaster nummer 366 in Sectie B, het erf groot 44 ellen.
Echtgenoot is Johannes Albertus KLAVERWEIJDEN, 1835: Winkelier, 1870: kruidenier, geboren circa 1814 te Alkmaar, overleden op 27-10-1889 te Alkmaar, overleden in het huis staande op het Luttikoudorp, wijk C huisnummer 460.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Cornelia Agatha Johanna KLAVERWEIJDEN, geboren circa 1835 te Alkmaar, overleden op 22-03-1926 te Brunssum, Limburg, ongehuwd.
   2.  Willem KLAVERWEIJDE, 1871: winkelier, geboren op 01-04-1839 te Alkmaar. Notarieel Archief, Archief 30.3.003, registratienummer 1340A, aktenummer 11, 28 januari 1870, notaris J.G.A. Verhoeff, Alkmaar
Vennootschap tussen Johannes Lievendag en Willem Klaverweijden te Alkmaar tot de uitoefening van een touwslagerij alhier.
Notarieel Archief, Archief 30.3.003, registratienummer 1340A, aktenummer 118, 20 december 1870, notaris J.G.A. Verhoeff, Alkmaar
Dissolutie Agatha Reli, weduwe van Johannes Lievendag en Willem Klaverweijden alhier van de Vennootschap onder firma . Klaverweijden en Camp

Notarieel Archief, Archief 30.3.003, registratienummer 1418J, aktenummer 129, 12 april 1876, notaris H.J. de Lange, Alkmaar
Proces-verbaal van voorlopige toewijzing: Helena Catharina Aleida Lievendag, weduwe van Anthonius Alfrink in privé en Mr. Frans Langerhuizen van Uven qq. beide te Alkmaar verkopen de navolgende personen hoogste bieders: Willem Klaverweijden te Alkmaar hoogste bieder van perceel 1 en Hermanus Menters van perceel 2 te Alkmaar:
1. Een huis en erf te Alkmaar met een gemeenschappelijke steeg, zijnde de oostelijk deel van Sectie A, nr. 1406 groot 2 aren 66 centiaren;
2. een pakhuis en erf te Alkmaar, zijnde het westelijk del van Sectie A, nr. 1406, het geheel groot 2 aren 66 centiaren.
Geboden prijs voor de percelen nr. 1 f 6.980,- en perceel 2 f 1.900,-

Notarieel Archief, Archief 30.3.003, registratienummer 1458, aktenummer 52, 21 april 1885, notaris J.van Leeuwen, Alkmaar.
Wilhelmus Alfrink, Janszoon verkoopt aan Willem Klaverweijden beiden te Alkmaar 7 huizen en erven en een tuin te Alkmaar voor f 6.600,-

Notarieel Archief, Archief 30.3.003, aktenummer 17, 12 augustus 1886, notaris C.P.F. van Bosstraten, Alkmaar, Bergen.
Testament van Johanna Maria Hajeenius, echtgenote van Willem Klaverweijden te Alkmaar.

Notarieel Archief, Archief 30.3.003, aktenummer 16, 12 augustus 1886, notaris C.P.F. van Bosstraten, Alkmaar.
Testament van Willem Klaverweijden te Alkmaar.

Notarieel Archief, Archief 30.3.003, registratienummer 1473, aktenummer 103, 28 april 1887, notaris M. Gouverne, Alkmaar.
Cornelis Koopman verkoopt aan Willem Klaverweijden, beiden te Alkmaar een huis, land te Zuid en Noord Schermer, sectie G nrs. 14, 15, 15a, 19a, 44, 140, 141, 145 - 155, 157, 158, 159, 162, 163, 166, 169 en 172 voor 1/9e deel ad f 3.000,-

Notarieel Archief, Archief 30.3.003, registratienummer 1458, aktenummer 54, 13 juni 1887, notaris J. van Leeuwen, Alkmaar.
Koop van een negende aandeel in een boerenwoning met weiland te St. Pancras voor f 3.000,- door Willem Klaverweijden van Franciscus Josephus Theissling, beiden te Alkmaar.

Notarieel Archief, Archief 30.3.003, registratienummer 1473, aktenummer 195, 26 september 1887, notaris M. Gouverne, Alkmaar.
Verkoop van onroerend goed door J.M. Hajenius en Willem Klaverweijden aan J.C. Witte, allen te Alkmaar voor f 7.000,-.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-02-1871 te Alkmaar met Johanna Maria HAJENIUS, 34 jaar oud, geboren op 30-04-1836 te Alkmaar, dochter van Gerard Leonard Hajenius en Anna Elisabeth Bakker, winkelierster.
   3.  Johannes Josephus KLAVERWEIJDEN (zie VII.26).
   4.  Euphemia KLAVERWEIJDEN, religieuze, geboren circa 1845 te Alkmaar, overleden op 12-07-1870 te Huissen, Lingewaard, Gelderland.
   5.  Petrus Johannes KLAVERWEIJDEN (zie VII.29).
   6.  Maria Elisabeth KLAVERWEIJDEN, geboren circa 1849 te Alkmaar, overleden op 19-05-1849 te Alkmaar, overleden Alkmaar in het huis staande op het Luttikoudorp, wijk C huisnummer 460. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door de vader en een oom van de overledene: Anthonius Alferink, broodbakker, 39 jaar oud.
   7.  Maria Elisabeth KLAVERWEIJDEN, geboren dec. 1850 te Alkmaar, overleden op 07-01-1851 te Alkmaar, overleden in het huis staande op het Luttikoudorp, Wijk C, huisnummer 460. De aangifte van het overlijden wordt gedaan door de vader en een oom van de overledene: Hermanus Lievendag, koopman, 32 jaar oud.
   8.  Vincentius Johannes KLAVERWEIJDEN (zie VII.33).

VII.26    Johannes Josephus KLAVERWEIJDEN, geboren op 18-03-1841 te Alkmaar, overleden op 30-05-1920 te Alkmaar op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-11-1870 te Haarlem met Maria Adrienne Van den BERG, geboren circa 1851 te Haarlem, dochter van Johannes Jacobus van den Berg, logement- en stalhouder en Marie Augustine Joseph Lecoq, overleden op 23-05-1897 te Haarlem. Barteljorisstraat 9.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Albertus KLAVERWEIJDEN, winkelbediende, geboren op 16-08-1871 te Haarlem, overleden op 13-07-1927 te Haarlem op 55-jarige leeftijd, overleden in het huis staande aan het Plein, nummer 18, ongehuwd.
   2.  André Marie KLAVERWEIJDEN, geboren op 08-05-1880 te Haarlem, overleden op 24-05-1880 te Haarlem, 16 dagen oud. Barteljorisstraat 9.
   3.  levenloos kind KLAVERWEIJDEN, geboren op 20-11-1884 te Haarlem. Barteljorisstraat 9.
   4.  Marie Angela Dominica KLAVERWEIJDEN, geboren op 02-05-1889 te Haarlem, overleden op 30-07-1889 te Haarlem, 89 dagen oud. Barteljorisstraat 9.

VII.29    Petrus Johannes KLAVERWEIJDEN, geboren circa 1847 te Alkmaar, overleden op 23-09-1925 te Alkmaar. Notarieel Archief, Archief 10.3.003, registratienummer 1418C, aktenummer 292, 6 september 1866, notaris H.J. de Lange, Alkmaar.
Testament van Petrus Johannes Klaverweijden te Alkmaar. Meteen eronder aktenummer 293 is het testament van Carel George Antoni Klaverweijden te Alkmaar.

Notarieel Archief, Archief 10.3.003, registratienummer 1418T, aktenummer 111, 16 april 1890, notaris H.J. de Lange, Alkmaar.
Petrus Johannes Klaverweijden koopt huis en erf waarvan hij deels eigenaar is van Willem Klaverweijden en Vincentius Johannes Klaverweijden.

Notarieel Archief, Archief 10.3.003, registratienummer 1418A, aktenummer 40, 28 januari 1895, notaris H.J. de Lange, Alkmaar.
Inventaris van Petrus Johannes Klaverweijden en Pieter de Graaf te Alkmaar.

Notarieel Archief, Archief 10.3.003, registratienummer 1418S, aktenummer 6, 3 januari 1896, notaris H.J. de Lange, Alkmaar.
Procurati Petrus Johannes Klaverweijden te Alkmaar.

Notarieel Archief, Archief 15.3.010, registratienummer 16, aktenummer 71, 21 mei 1896, notaris L. Top, Bergen, Alkmaar.
Hypotheekstelling met borgtocht door Petrus Johannes Klaverweijden te Akmaar aan de Noorderbreukte (?) groot f 13.000,- Acceptanten Antonius Johannes Martinus Keijsser en Caspar Martinus Johannes Bottemanne te Alkmaar. Borgen Thimotheus Gerardus van den Bosch en Joannes Maria Smorenberg te Alkmaar.
Gehuwd op 26-11-1871 te Alkmaar met Elisabeth Maria Van den BOS, geboren circa 1851 te Alkmaar, dochter van Gerardus Jacobus van den Bos, timmerman en Gesina Cromwel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Albertus KLAVERWEIJDEN, ordebroeder te Eindhoven, geboren op 18-05-1873 te Alkmaar, overleden op 16-03-1944 te Eindhoven op 70-jarige leeftijd. Notarieel Archief, Archief 10.3.003, registratienummer 1707 C, aktenummers 156. 8 juni 1921. Notaris W.J.B.M. Witte. Alkmaar.
Testament van Joannes Albertus Klaverweijden te Alkmaar, tegelijk verleden met de testamenten van zijn beide zusters. ongehuwd.
   2.  Gesina Gerarda KLAVERWEIJDEN, geboren circa 1875 te Alkmaar, overleden op 22-07-1949 te Oldenzaal. Notarieel Archief, Archief 10.3.003, registratienummer 1707 C, aktenummers 157. 8 juni 1921. Notaris W.J.B.M. Witte. Alkmaar.
Testament van Gesina Gerarda Klaverweijden te Alkmaar, tegelijk verleden met de testamenten van haar broer en zuster. ongehuwd.
   3.  Elisabeth Maria KLAVERWEIJDEN, onderwijzeres, geboren circa 1878 te Alkmaar, overleden op 18-09-1955 te Loenen, ongehuwd.
   4.  Maria Elisabeth KLAVERWEIJDEN, geboren circa 1883 te Alkmaar, overleden op 03-08-1949 te Bloemendaal.
Gehuwd op 23-04-1912 te Alkmaar met Hessel Van der KOLK, 25 jaar oud, 1912: handelsreiziger, 1948: handelsagent, geboren op 05-01-1887 te Leeuwarden, zoon van Lucas van der Kolk, scheepsbouwer en Gesina Kortrijk, overleden op 18-01-1948 te Haarlem op 61-jarige leeftijd, wonende te Bloemendaal.
   5.  Johanna Gerarda KLAVERWEIJDEN, geboren circa 1885 te Alkmaar, overleden op 14-11-1949 te Heerlen. Notarieel Archief, Archief 10.3.003, registratienummer 1707 C, aktenummers 158. 8 juni 1921. Notaris W.J.B.M. Witte. Alkmaar.
Testament van Joanna Gerarda Klaverweijden te Alkmaar, tegelijk verleden met de testamenten van haar broer en zuster. ongehuwd.
   6.  Carolina Euphemia KLAVERWEIJDEN, geboren circa 1887 te Alkmaar, overleden op 31-01-1965 te Brunssum, ongehuwd.

VII.33    Vincentius Johannes KLAVERWEIJDEN, 1893: Waskaarsenmaker 1877: winkelier, geboren circa 1851 te Alkmaar, overleden op 06-11-1893 te Alkmaar, overleden in het huis staande aan het Luttikoudorp, huisnummer 63a in wijk C. Notarieel Archief, Archief 30.3.003, registratienummer 1453A, aktenummer 92, 17 augustus 1876, notaris J.G.A. Verhoeff, Alkmaar.
Vincentius Johannes Klaverweijden koopt van Jan Purmer te Alkmaar voor f 3.000,- een pakhuis en erf te Alkmaar, kadaster Sectie B nr. 175, groot 1 roe 40 el.

Notarieel Archief, Archief 30.3.003, registratienummer 1418T, aktenummers 270 en 277, 18 en 25 november 1889, notaris H.J. de Lange, Alkmaar.
Veiling onroerend goed te Haarlem door Willem Klaverweijden, inzet op 18, afslag op 25 november 1889: 1. winkelhuis en erf, Luttik Oudorp nr. 181, groot 1 a. 14 ca. voor f 4.650,- en 2. pakhuis, nr. 163 en 164, groot 77 ca. voor f 1.015,-
Afslag:
Vincentius Johannes Klaverweijen te Alkmaar, Petrus Johannes Klaverweijden aldaar, Johannes Josephus Klaverweijden te Haarlem en Willem Klaverweijden te Amsterdam verkopers; Abraham Johan Bruin te Alkmaar en Grietje Bak, weduw Jan Baan aldaar, koopster: een winkelhuis en erf te Alkmaar, Luttik Oudorp, Sectie B nr. 181 groot 01.14 en pakhuis aldaar Spanjaardstraat, Sectie B nr. 163 en 164, groot 77 ca. voor f 6.105,-

Notarieel Archief, Archief 30.3.003, registratienummer 1418T, aktenummer 111, 16 april 1890, notaris H.J. de Lange, Alkmaar, De Rijp.
Verkoop/koop onroerend goed te Alkmaar. Verkopers: Willem Klaverweijden te Amsterdam, Petrus Johannes Klaverweijden te Alkmaar en Vincentius Johannes Klaverweijden aldaar, de tweede tevens als koper: een huis en erf aan de Kitsteeg te Alkmaar, Sectie B nr. 1580, groot 15 ca. voor f 250,-.
Kinderen:
   1.  Elisabeth Johanna Maria KLAVERWEIJDEN (zie VIII.31).
   2.  Willem KLAVERWEIJDEN, 1922: fabrikant, 1937: bankbeambte, 1952: Kantoorbediende, geboren op 08-04-1878 te Alkmaar, overleden op 24-05-1952 te Heiloo op 74-jarige leeftijd. Zijn lotnummer 22 verplichtte hem tot de militaire dienst, hij stelde een plaatsvervanger aan: Frans Kroeze uit het Ambt Vollenhove in Overijssel. Signalement van Willem: lengte 1675 mm. aangezicht ovaal, voorhoofd gewoon, ogen grijs, neus gewoon, mond idem, kin rond, haar zwart, wenkbrauwen idem, merkbare tekenen geen.
Zoon van Johanna Martina VESTER.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 21-08-1922 te Alkmaar, gescheiden na 15 jaar op 17-11-1937 te Alkmaar. Nr. 203 - Heden den zeventienden November negentien honderd zeven en dertig heb ik ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Alkmaar op verzoek van na te noemen eischer ingeschreven een afschrift van een bij verstek gewezen vonnis der Arrondissementsrechtbank alhier van vier November negentien honderd zeven en dertig, waarbij is uitgesproken de echtscheiding tusschen den eischer Klaverweijden, Willem, bankbeambte en de gedaagde Smits Alina Oremelienda, zonder beroep, beiden wonende alhier, wier huwelijk op een en twintig Augustus negentien honderd twee en twintig alhier werd voltrokken. Zijnde bij dit vonnis gevoegd een verklaring van den griffier van voormelde rechtbank van elf November van it jaar, houdende, dat in zijne registers geen aanteekening is geschied van gedaan verzet tegen dit vonnis en eene verklaring van gedaagde van acht November van dit jaar, inhoudende, dat zij in dit vonnis berust. Echtgenote is Anna Oremelienda SMITS, geboren op 02-05-1904 te Schijndel, dochter van Lambertus Smits en Hendrika de Hart.
   3.  Maria Anna Johanna KLAVERWEIJDEN (zie VIII.35).

VIII.31    Elisabeth Johanna Maria KLAVERWEIJDEN, geboren circa 1878 te Alkmaar, overleden op 28-12-1957 te Alkmaar, testament op 24 april 1900.
Gehuwd op 15-10-1899 te Alkmaar met Johannes Cornelis STADEGAARD, 27 jaar oud, goud- en zilversmid, geboren op 30-05-1872 te Alkmaar, overleden op 13-12-1937 te Alkmaar op 65-jarige leeftijd. Hij werd vrijgesteld van militaire dienst vanwege het feit dat hij enige zoon was. Signalement: Lengte 1627 mm, aangezicht ovaal, voorhoofd hoog, ogen grijs, neus spits, mond klein, kin spits, haar bruin, wekbrauwen idem, merkbare tekenen geen.

Notarieel Archief, Archief 10.3.003, Registratienummer 1473, aktenummer 123, 24 april 1900, notaris M. Gouverne, Alkmaar Testamenten van Johannes Cornelis Stadegaard en echtgenote Elisabeth Johanna Maria Klaverweijden, Alkmaar

Notarieel Archief, Archief 10.3.003, Registratienummer 1473, aktenummer 177, 17 oktober 1905, notaris M. Gouverne, Alkmaar Scheiding Geertruida Jonker en Johannes Cornelis Stadegaard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Maria Johanna STADEGAARD, geboren circa 1901 te Alkmaar, overleden op 31-07-1949 te Alkmaar, ongehuwd.
   2.  Franciscus Bernardus Johannes STADEGAARD, geboren op 30-06-1902 te Alkmaar, 1922: banketbakker.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-11-1930 te Den Haag, gescheiden na 11 jaar op 07-04-1942 van Maria Anna Francisca LAHEIJ, geboren te Hasselt, België, dochter van Leo Hubertus Laheij en Maria Theresia Bancken.

VIII.35    Maria Anna Johanna KLAVERWEIJDEN, geboren op 07-12-1888 te Alkmaar.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1913 te Alkmaar met Cornelis Johannes Hubertus KUIJPER, 27 jaar oud, handelsreiziger, geboren op 14-04-1886 te Schimmen, zoon van Cornelis Martinus Hubertus Kuijper en Maria Cecilia Janssen, overleden op 24-03-1947 te Roermond op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Wilhelmina Hubertina KUIJPER, geboren op 08-03-1914 te Roermond.
   2.  Johannes Antonius KUIJPER (Kuiper), geboren op 01-02-1916 te Roermond.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-10-1942 te Roermond met Catharina Wilhelmina Helena TEUWEN, geboren circa 1918 te Roermond, dochter van Hendrikus Conrardus Hubertus Teuwen en Helena Smeets.
   3.  Elisa Johanna Francisca KUIJPER, geboren op 18-05-1919 te Roermond.
   4.  Joseph Hubert Marie KUIJPER, geboren op 20-11-1920 te Roermond.
   5.  Wilhelmina Antoinette Theresia KUIJPER, geboren op 21-04-1925 te Roermond.
   6.  Emanuell Francisca Maria KUIJPER, geboren op 20-12-1929 te Roermond.

VI.46    Helena Catharina Aleida LIEVENDAG, geboren circa 1816 te Alkmaar, overleden op 18-12-1882 te Alkmaar, overleden te Alkmaar in het huis staande aan de Laat, nummer 87 in wijk A
Testament op 24 november 1879, notaris H.J. de Lange, Alkmaar.
Gehuwd op 25-01-1835 te Alkmaar met Antonius ALFERINK, 1835: broodbakker, geboren circa 1810 te Kampen, zoon van Johannes Alferink, koopman en Elisabeth Mens, overleden op 30-07-1868 te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria ALFERINK, ordezuster, geboren circa 1835 te Alkmaar, overleden op 26-02-1905 te Neerbosch, Gelderland.
   2.  Carel Georg ALFERINK (zie VII.36).
   3.  Euphemia ALFERINK (zie VII.39).
   4.  Franciscus Xaverius Maria ALFERINK, geboren jan. 1845 te Alkmaar, overleden op 06-06-1845 te Alkmaar, overleden in het huis staande in de Houttil, wijk B, huisnummer 334.
   5.  Elisabeth ALFERINK, geboren sept. 1851 te Alkmaar, overleden op 24-11-1851 te Alkmaar, overleden in het huis staande in de Houttilstraat wijk B huisnummer 334.

VII.36    Carel Georg ALFERINK, genees-, heel- en verloskundige, geboren circa 1835 te Alkmaar, overleden op 24-02-1876 te Vught.
Gehuwd op 24-07-1862 te Haarlem met Alida Maria WUNNINK, 19 jaar oud, geboren op 10-01-1843 te Haarlem, dochter van Wouter Wunnink en Joanna Soen, overleden op 05-02-1927 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, familieadvertentie.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Bernardina Alida Maria ALFERINK, geboren op 11-12-1863 te Vught.
   2.  Helena Johanna Alida Maria ALFERINK, geboren op 17-10-1865 te Vught.
   3.  Johanna Catharina Maria ALFERINK, geboren op 13-10-1866 te Vught, overleden op 31-10-1948 te Nijmegen op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 20-05-1915 te Nijmegen. Getuigen bij het huwelijk zijn twee zoons van P.V. Sormani: Fredericus Johannes Henricus Sormani, 25 jaar oud, zonder beroep, wonende te Nijmegen en Arnoldus Josephus Sormani, 23 jaar oud, zonder beroep, wonende te Amsterdam. Echtgenoot is Doctor Petrus Victor SORMANI, 55 jaar oud, hoogleraar klassieke letteren tussen 1886 en 1940, rector van een gymnasium, geboren op 19-06-1859 te Boxmeer, overleden op 17-01-1940 te Leiden op 80-jarige leeftijd, weduwnaar van Maria Regina Geertruida Martini.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, ontvangen op 30 augustus 1929.
   4.  Alida Louisa Maria ALFERINK, geboren op 31-05-1868 te Vught, overleden op 07-07-1872 te Vught op 4-jarige leeftijd.
   5.  Carel George Antoni Maria ALFERINK, geboren op 04-12-1869 te Vught, overleden op 31-07-1870 te Vught, 239 dagen oud.
   6.  Maria Josepha Antonia ALFERINK (zie VIII.43).
   7.  Alida Catharina Maria Theresia ALFERINK, geboren op 27-01-1874 te Vught.
   8.  Carel Georg Antoon Joseph Maria ALFERINK, geboren op 19-12-1875 te Vught, overleden op 25-08-1876 te Vught, 250 dagen oud.

VIII.43    Maria Josepha Antonia ALFERINK, geboren op 27-04-1871 te Vught.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-05-1894 te Amsterdam met Ernest Auguste Louis HALEWIJN, 33 jaar oud, planter in Oost-Indië, geboren op 18-11-1860 te Bodjo Negoro, Res. Rembang (Oost-Indië), zoon van Ernest Auguste Halewijn en Eleonora Ferdinanda Linnenschmidt von Loffelt, overleden op 25-07-1905 te Tji Poppohan, Nederlands-Indië op 44-jarige leeftijd. Ten tijde van het huwelijk woonachtig in Bandung en tijdelijk in Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Georgine Eleonora Alida HALEWIJN, geboren circa 1897, overleden op 12-11-1917 te Nijmegen.

VII.39    Euphemia ALFERINK, geboren op 05-01-1842 te Alkmaar, overleden op 05-01-1920 te Zutphen op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-07-1862 te Alkmaar. Inwonend bij het gezin is een nicht: Johanna Maria Alferink, geboren 3 januari 1881 te Amsterdam. Echtgenoot is Wilfridus Nicolaas Antonius Van der MAATH, 22 jaar oud, 1840: koopman, 1862: grutter, winkelier, geboren op 28-04-1840 te Kampen, zoon van Tijmen van der Maat, 1840: koopman, 1862: grutter, winkelier en Maria Suzanna Van Hulst, overleden op 20-05-1919 te Zutphen op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Timotheus Antonius Johannes Van der MAATH, meubelmaker, geboren circa 1864 te Hoorn, overleden op 27-06-1891 te Hoorn. Aan het Kerkplein, nr. -, ongehuwd.
   2.  Anthonius Van der MAATH, kok, geboren circa 1867 te Hoorn, overleden op 12-09-1890 te Hoorn. Koepoortsweg 13, ongehuwd.
   3.  Wilfridus Nicolaas Antonius Van der MAATH, geboren op 01-02-1868 te Hoorn. Hij is dienstplichtig militair en opgenomen in het 4e Regiment, 4e Compagnie, 2e Bataljon Infanterie en wordt veroordeeld wegens insubordinatie door de Krijgsraad op 24 januari 1889. De opgelegde straf is 3 jaren gevangenisstraf. Dagtekening waarop de straf is ingegaan 24 januari 1889; dagtekening waarop de straf is beëindigd en invrijheidsstelling volgt: 24 januari 1892. Hij wordt op 31 juli 1891 overgebracht naar het Gesticht.
Geslacht: Man, Vader Wilfridus, Moeder Eufemia Alving, Nationaliteit Nederlander, Burgerlijke Staat: ongehuwd; Godsdienstige gezindte: R.C. Lager onderwijs genoten: ja; Ouderdom bij opneming: 23 jaar; Gedrag in het gesticht: redelijk. Signalement. Lengte 1.59 m.; Haar blond; Wenkbrauwen idem; Voorhoofd hoog; ogen grijs; neus gewoon; mond gewoon; kind rond; baard geen; aangezicht ovaal; kleur gezond, gewone taal: Nederlands; bijzondere tekenen geen. Opmerkingen: volgens bevolkingskaart geboren 7 september 1864. Ongeschikt voor de cel wegens vrees voor krankzinnigheid.
   4.  Carel George Van der MAATH, geboren juli 1874 te Hoorn, overleden op 19-12-1874 te Hoorn. Op het Nieuwland, wijk I nummer 14.
   5.  Johanna Maria Catharina Van der MAATH, modiste, geboren op 25-08-1875 te Hoorn, overleden op 24-05-1959 te Venray op 83-jarige leeftijd. Ongehuwd. Ingeschreven te Zutphen op 22 februari 1906 en is hoofd van het gezin. Beukerstraat E-15. Op 21 november 1907 trekken haar ouders bij haar in. Haar vader wordt dan hoofd van het gezin.
   6.  Henriëtte Antonia Van der MAATH, geboren op 01-11-1876 te Hoorn, overleden op 21-11-1960 te Wateringen op 84-jarige leeftijd, ongehuwd.
   7.  Carel George Van der MAATH, geboren dec. 1877 te Hoorn, overleden op 19-03-1878 te Hoorn. Op het Nieuwland, wijk I nummer 14.
   8.  Lodewijk Antonius Van der MAATH, geboren april 1886 te Hoorn, overleden op 14-08-1886 te Hoorn. Onder de Boompjes, wijk I nummer 76.

VI.49    Hermanus LIEVENDAG, 1842: tabaksverkoper te Alkmaar, 1872: werkman, geboren op 26-04-1818 te Alkmaar, overleden op 22-01-1872 te Haarlem op 53-jarige leeftijd, geboren te Alkmaar, wonende te Amsterdam
Notarieel Archief Alkmaar, 26 september 1846, notaris A.P. de Lange, aktenummer 118: testament van Hermanus Lievendag te Alkmaar
Notarieel Archief Alkmaar, 25 maart 1893, notaris A.P. d Lange, aktenummer 076: Testament van Hermanus Lievendag te Alkmaar. Notarieel Archief Alkmaar, 24 mei 1851, notaris A.P. de Lange, aktenummer 072. Obligatie met hypotheek. Pieter Hartenberg te Opmeer debiteur en Hermanus Lievendag te Alkmaar crediteur
Notarieel Archief Alkmaar, 25 mei 1853, notaris S.A. de Moraaz, aktenummer 083. Protest. Jan Hoogvorst contra Hermanus Lievendag, beiden te Alkmaar
Notarieel Archief Alkmaar, 27 april 1854, notaris S.A. de Moraaz, aktenummer 095. Koop en verkoop van onroerend goed: Hermanus Lievendag te Alkmaar, verkoper, Gerardus Antonius van den Burg te Alkmaar, koper: Een winkelhuis en erve, vanouds genaamd "Het Vergulde Wijnbekken" met een gemene steeg en met een afzonderlijke opgang naar de bovenkamers, staande en gelegen te Alkmaar aan de Groenmarkt in wijk A, nr. 580, kadaster Sectie A, nr. 526, groot 1 roede 29 ellen. Koopprijs f 4.500,-
Stadsarchief Amsterdam, archief 5268, patiëntenregisters, inschrijving in het Buitengasthuis te Amsterdam in 1866 (registratienummer 2472), in 1867 (registratienummer 2473) Buitengasthuis 1868, (registratienummer 2474), in het Binnengasthuis te Amsterdam in 1869 (registratienummer 2549) en in 1870 (registratienummer 2551), 1871 in het Binnengasthuis (registratienummer 2553).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 15-09-1842 te Alkmaar met Agatha KLAVERWEIJDEN, geboren circa 1818 te Alkmaar, dochter van Wilhemus Klaverweijden en Maria Wigtman, overleden op 12-08-1848 te Alkmaar, overleden in het huis staande op de Groenmarkt, wijk A, huisnummer 580.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 13-09-1846 te Alkmaar met Antonia Van HALEN, geboren circa 1817 te Alkmaar, dochter van Petrus van Halen en Johanna Hendriks, overleden op 05-03-1857 te Alkmaar, overleden in het huis staande op de Korte Nieuwe Sloot, wijk B, huisnummer 274.
Notarieel Archief Alkmaar, 26 september 1846, notaris A.P. de Lange, aktenummer 119. Testament van Antonia van Halen, echtgenote van Hermanus Lievendag te Alkmaar. Herroepen.
Notarieel Archief Alkmaar, 25 maart 1893, notaris A.P. de Lange, aktenummer 077. Testament van Anthonia van Halen, echtgenote van Hermanus Lievendag te Alkmaar.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth LIEVENDAG, geboren circa 1845 te Alkmaar, overleden op 11-10-1846 te Alkmaar, overleden in het huis staande op de Zaadmarkt, wijk C, huisnummer 460.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  George Petrus Dominicus LIEVENDAG, geboren circa 1848 te Alkmaar, overleden op 10-08-1849 te Alkmaar, overleden in het huis staande aan de Groentemarkt, wijk A, huisnummer 580.
   3.  Petrus Gerardus LIEVENDAG (zie VII.44).
   4.  Johannes Albertus LIEVENDAG, geboren okt. 1851 te Alkmaar, overleden op 23-01-1852 te Alkmaar, overleden in het huis staande in het Appelsteegje, wijk C, huisnummer 358.
   5.  Johanna Maria LIEVENDAG, geboren circa 1854 te Alkmaar, overleden op 21-08-1919 te Haarlem, overleden in het huis staande aan de Kamperlaan, huisnummer 4, wonende te Heemstede, ongehuwd.
   6.  Catharina Elisabeth LIEVENDAG, geboren aug. 1855 te Alkmaar, overleden op 10-09-1855 te Alkmaar, overleden in het huis staande op de Korte Nieuwe Sloot, wijk B, huisnummer 274.
   7.  Jacobus Johannes LIEVENDAG, geboren dec. 1856 te Alkmaar, overleden op 08-02-1857 te Alkmaar, overleden in het huis staande op de Nieuwe Sloot, wijk B nummer 366, het huis van zijn ouders.

VII.44    Petrus Gerardus LIEVENDAG, 1881: fabrieksarbeider, geboren op 14-06-1850 te Alkmaar, overleden op 24-01-1884 te Oss op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-09-1881 te Oss met Cornelia Van de GRAAF, 23 jaar oud, geboren op 22-12-1857 te Oijen en Teeffelen, dochter van Antoon van de Graaf en Wilhelmina van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia Helena LIEVENDAG, geboren op 30-05-1882 te Oss, overleden op 12-01-1947 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-12-1907 te Rotterdam met Andreas Henricus Van VLODORP, 23 jaar oud, geboren op 04-01-1884 te Oss, zoon van Cornelus van Vlodorp en Antonia van Amstel.
   2.  Wilhelmina LIEVENDAG (zie VIII.57).

VIII.57    Wilhelmina LIEVENDAG, geboren op 07-12-1883 te Oss, overleden op 20-08-1953 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-10-1905 te Rotterdam met Thomas Van VUGT, 20 jaar oud, geboren op 29-03-1885 te Rotterdam, zoon van Wilhelmus van Vugt en Elizabeth Willemse, overleden op 24-06-1936 te Rotterdam op 51-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Petrus Gerardus Van VUGT, geboren op 10-08-1906 te Rotterdam, overleden op 14-09-1907 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   2.  Cornelis Van VUGT, geboren op 11-06-1909 te Rotterdam, overleden op 12-06-1967 te Hoek, Zuid-Holland op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) met Hubertina Van SUNDERT.
Gehuwd (2) met Johanna Mechelina BROCKHUS.

VI.52    Johannes Albertus LIEVENDAG, 1846: tabakskoper, 1853: koopman, 1857: koffiehuishouder, geboren op 27-03-1821 te Alkmaar, overleden op 22-11-1859 te Alkmaar op 38-jarige leeftijd, overleden te Alkmaar in het huis staande op het Gasthuis, wijk B, huisnummer 513.
Notarieel Archief Alkmaar, 25 oktober 1854, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 70. koopovereenkomst met hypotheek
Johannes Lievendag te Alkmaar, verkoper en Johannes Albertus Lievendag aldaar, koper van: Een buitenverblijf genaamd "Mariënhof", ingericht tot koffiehuis, bestaande in koepel, woonhuis met gezelschapszaal, schuur bestemd tot boerderij, tuin met kegelbaan, bleekveld en erven, staande en gelegen in de kring der gemeente Alkmaar aan de Stadssingel tussen de Kennemer en Geesten Poorten in buitenwijk A, nr. 139, kadastrale Sectie E, nrs. 408 en 123, 9 roe 78 el; koopprijs f 5.000,- met beding van hypotheek van f 3.500,- onbetaalde kooppenningen
Notarieel Archief Alkmaar, 25 oktober 1854, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 71. Subrogatie.
Carolina Maria Johanna de Loor, echtgenote van - en hij Johannes Albertus Lievendag zelf, ten behoeve van Johannes Lievendag, allen te Alkmaar, ten gevolge der betaling eener hypothekaire schuld van f 8.000,- ten laste van Jacobus Gijsbertus Dolmans te Amsterdam, geërfd bij eerstgenoemde van hare moeder, wijlen Anna Geeertruijda Breijel, weduwe van Godefridus de Loor
Notarieel Archief Alkmaar, 17 december 1856, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 83. Obligatie. Johannes Albertus Lievendag en Carolina Maria Johanna de Loor, echtelieden te Alkmaar, ten behoeve van Johannes Lievendag aldaar, groot f 1.500,- interest 5 % met hypotheek.
Notarieel Archief Alkmaar, 17 december 1856, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 84. Bruiklening. Johannes Lievendag te Alkmaar uitlener en Johannes Albertus Lievendag aldaar, gebruiker van diverse roerende goederen ter waarde van f 600,- met belofte tot verkoop.
Notarieel Archief Alkmaar, 16 september 1858, notaris S.A. de Moraaz, aktenummer 71. Koop en verkoop van onroerend goed.
Johannes Albertus Lievendag, verkoper, Felix Maria Aghina, koper, beiden te Alkmaar van het buitenverblijf genaamd "Marienhof" staande en gelegen onder de gemeente Alkmaar in de buitenwijk Sectie A, nr. 139, kadaster Sectie E nummer 408, huis groot 8 roeden 75 ellen, nr. 123 huis groot 1 roede 3 ellen, samen groot 9 roeden 78 ellen. Koopprijs f 2.000,-/
.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-01-1845 te Amsterdam met Carolina Maria Johanna De LOOR, 1845: koffiehuishoudster, geboren circa 1820 te Amsterdam, dochter van Godefridus de Loor en Anna Geertruida Breijel, tapster, overleden op 22-11-1859 te Alkmaar, overleden in het huis staande op het Gasthuis, wijk B, huisnummer 513. Notarieel Archief Alkmaar, 17 december 1856, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 83. Obligatie. Johannes Albertus Lievendag en Carolina Maria Johanna de Loor, echtelieden te Alkmaar, ten behoeve van Johannes Lievendag aldaar, groot f 1.500,- interest 5 % met hypotheek.
Notarieel Archief Alkmaar, 17 december 1856, notaris J.G.A. Verhoeff, aktenummer 84. Bruiklening. Johannes Lievendag te Alkmaar uitlener en Johannes Albertus Lievendag aldaar, gebruiker van diverse roerende goederen ter waarde van f 600,- met belofte tot verkoop
Notarieel Archief Alkmaar, 16 september 1858, notaris S.A. de Moraaz, aktenummer 71. Koop en verkoop van onroerend goed. Johannes Albertus Lievendag, verkoper, Felix Maria Aghina, koper, beiden te Alkmaar van het buitenverblijf genaamd "Marienhof" staande en gelegen onder de gemeente Alkmaar in de buitenwijk Sectie A, nr. 139, kadaster Sectie E nummer 408, huis groot 8 roeden 75 ellen, nr. 123 huis groot 1 roede 3 ellen, samen groot 9 roeden 78 ellen. Koopprijs f 2.000,-.

Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth (Lies) LIEVENDAG, geboren op 09-08-1853 te Maarsseveen, Stichtse Vecht, Utrecht, overleden op 11-04-1944 te Lisse op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-05-1876 te Alkmaar met Franciscus Josephus THEISSLING, 22 jaar oud, 1876: winkelier, geboren op 18-02-1854 te Alkmaar, zoon van Johan Clemens Theissling, winkelier, en Anthonia Micklinghoff. Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 1449A, 1 juli 1878, aktenummer 285, notaris W.F.G.L. Gouwe. Testament van F.J. Theissling te Alkmaar
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 1418K, 20 december 1878, aktenummer 441, notaris H.J. de Lange. F.J. Theissling en J.C. Theissling stichten en vennootschap te Alkmaar
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 1418I, 20 december 1878, aktenummer 347, notaris H.J. de Lange. Ontbinding en scheiding vennootschap F.J. Theissling en J.C. Theissling, Alkmaar
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 1418O, 14 april 1885, aktenummer 1545, notaris H.J. de Lange. F.J. Theissling te Alkmaar verkoopt een huis ingericht tot herberg met vergunning, uitspanning en erf, genaamd "Het Wapen van Bergen" te Bergen, Sectie A nummer 625 en 847, groot 6 a. 60 ca. voor f 1.800,-
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 1463, 19 oktober 1885, aktenummer 233, notaris H. Metman, Alkmaar. F. J. Theissling te Alkmaar koopt onroerend goed te Schermerhorn, Sectie E nummers 6, 7, 8, 9, 10 en 11, samen groot 18 ha. 10 ca. voor f 28.841,-
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 1418P, 15 en 22 februari 1888, aktenummers 43 en 48, notaris H.J. de Lange, Alkmaar. Voorlopige veiling en toewijzing tuingrond te Alkmaar door F.J. Theissling, verkoper. Totale verkoopprijs f 6.466,-
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 1501, 2 mei 1893, aktenummer 161, notaris H.J. de Lange. F.J. Theissling te Amsterdam verkoopt een perceel bouwland en weiland te Castricum Sectie A nummers 62 en 66 groot 2 ha. 19 a. 10 ca. voor f 1.700,-
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 1418A, 22 april 1897, aktenummer 77, notaris A.P.H. de Lange. F.J. Theissling te Amsterdam verkoopt een winkelhuis, erf en tuin aan de Mient te Alkmaar met een gemene steeg ten noorden ervan. Sectie A nr. 498, groot 1 a. 15 ca. voor f 8.000,-
Notarieel Archief: Schoorldam, 35.3.004, 28 mei 1898, aktenummer 90, notaris B. van der Veen. Scheiding tussen F.J. Theissling te Amsterdam en M.L.D. Vogel te Alkmaar van een huizen en erf te Alkmaar f 12.300,-
Notarieel Archief: Alkmaar, 35.3.003, 30 mei 1900, aktenummer 248, notaris A.P.H. de Lange. F.J. Theissling te Amsterdam verkoopt een huis en erf aan de noordzijde van het Luttikoudorp te Alkmaar, Sectie B, nr. 178 voor f 2.000,-
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 1483, 31 oktober 1904, aktenummer 204, notaris J. van der Veen, Alkmaar. C. Verduyn te Akersloot, debiteur, Anna Maria Lievendag, minderjarige onder voogdij van F.J. Theissling te Nijmegen verstrekt hypothecaire obligatie.
   2.  Antonius George Theodor LIEVENDAG (zie VII.52).

VII.52    Antonius George Theodor LIEVENDAG, 1880: koffiehuishouder, geboren op 21-01-1856 te Alkmaar, overleden op 26-04-1898 te Alkmaar op 42-jarige leeftijd, overleden, in het huis staande aan de Gedempte Nieuwesloot, huisnummer 44
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 1449A, Aktenummers 190 en 191. Notaris W.F.G.L. Gouwe. Testamenten van A.G.Th. Lievendag en echtgenote M.J.M. Vester. 7 mei 1880. Hij werd vrijgesteld van militaire dienst vanwege het feit dat hij enige zoon was.
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 1449A, Aktenummer 378, 19 november 1883, notaris W.F.G.L. Gouwe, Alkmaar Inventaris Antonius George Theodoor Lievendag te Alkmaar voor zich en als vader en voogd over Carolina Johanna Maria -, Anna Maria - en Maria Elisabeth Lievendag, Martinus Antonius Vester te Amsterdam als toeziend voogd over die minderjarigen.
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 1501, Aktenummers 121, 14 februari 1905, notaris A.P.H. de Lange, Alkmaar. Copie collationné van een eerste grosse van een hypotheek van 1 augustus 1898 voor notaris Borchart van der Veen verleden, t.b.v. mevr. Maria Ludowika Dorethea Vogel, weduwe van Antonius George Theodoor Lievendag en de minderjarigen Carolina Johanna Maria -, Anna Maria -, Maria Elisabeth - en Johanna Dorothea Maria Lievendag en ten laste van Jan van Tellingen
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 51, Aktenummer 100, 29 november 1906, notaris A.Nieuwland, De Rijp. Inventaris
Notarieel Archief, Alkmaar, Archief 10.3.003, registratienummer 51, Aktenummer 100, 29 november 1906, notaris A.Nieuwland, De Rijp. Scheiding en toebedeling en decharge.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 20-04-1880 te Alkmaar met Maria Josepha Martina VESTER, geboren circa 1858 te Alkmaar, dochter van Franciscus Vester, aannemer en Anna Maria Schaaps, overleden op 22-09-1883 te Alkmaar. Notarieel Archief 10.3.003 , registratienummer 1449A. testament M.J.M. Vester op 7 mei 1880 voor notaris Gouwe te Alkmaar.
overleden in het huis staande aan de Gedempte Nieuwesloot nummer 43 in wijk B.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 21-04-1885 te Maarssen, Utrecht met Maria Ludowika Dorothea VOGEL, 28 jaar oud, geboren op 12-12-1856 te Emmerich, Duitsland, dochter van Theodor Reinhard Vogel, koopman te Emmerich, Duitsland en Dorothea Maria Moeshak, overleden op 19-07-1955 te Doesburg op 98-jarige leeftijd. Testament van M.L.D. Vogel, echtg. van A.G.T. Lievendag te Alkmaar, 1 dec. 1891.
Testament van M.L.D. Vogel, echtg. van A.G.T. Lievendag te Alkmaar, 26 januari 1912, archief 10.3.003, registratienummer 1531C, aktenummer 65 Testament van Anna Maria Lievendag te Alkmaar, eveneens op 26 januari 1912, archief 10.3.003, registratienummer 1531C, aktenummer 66
. Notarieel Archief: Schoorldam, Archief, archief 35.3.004, registratienummer 59, 1 augustus 1898, aktenummer 115, notaris B. van der Veen. Verkoop van een huis, erf en pakhuis te Alkmaar door M.L.D. Vogel voor f 20.000,- aan Jan van Tellingen te Leeuwarden.
Notarieel Archief: Schoorldam, archief 35.3.004, registratienummer 59, 1 augustus 1898, aktenummer 115, notaris B. van der Veen. Geldlening met hypotheek door Jan van Tellingen te Leeuwarden van M.L.D. Vogel te Alkmaar.
Notarieel Archief: De Rijp, archief 30.3.003, registratienummer 50, 7 december 1898, aktenummer 117. Notaris A. Nieuwland, Schulderkentenis met inpandgeving door Jan van Tellingen, debiteur; Maria Ludowika Dorothea Vogel, creditrice, beide te Alkmaar.
Notarieel Archief: Schoorldam, archief 35.3.004, registratienummer 59, 1 augustus 1898, aktenummer 114, notaris B. van der Veen. Scheiding tussen Carolina Johanna Maria-, Anna Maria-, Maria Elisabeth- en Johanna Dorothea Maria Lievendag en Maria Ludowika Dorothea Vogel te Alkmaar.
Notarieel Archief: Schoorldam, 1 augustus 1898, aktenummer 116, notaris A.P.H. de Lange, Alkmaar. Archief 10.3.003, registratienummer 1501. Copie collatianné van een eerste grosse eener hypotheek den eerste augustus 1898 voor notaris Borchart van der Veen verleden ten behoeve van Mevrouw Ludowika Dorothea Vogel, weduwe van Antonius George Theodoor Lievendag en de minderjarigen Carolina Johanna Maria-, Anna Maria-, Maria Elisabeth- en Johanna Dorothea Maria Lievendag en ten laste van Jan van Tellingen.
Notarieel Archief: Alkmaar, 4 november 1924, aktenummer 765, notaris A.P.H. de Lange, Alkmaar. Archief 10.3.003, registratienummer 1578G. Hypotheek t.l.v. Maria de Jong, weduwe van Jacobus Johannes de Wit te Alkmaar, t.g.v. Maria Ludowika Dorothea Vogel, weduwe van A.G.T. Lievendag te Alkmaar.

Uit het eerste huwelijk:
   1.  Carolina Johanna Maria LIEVENDAG, geboren circa 1881 te Alkmaar, overleden op 09-05-1953 te Boxmeer, ongehuwd.
   2.  Maria Elisabeth LIEVENDAG, geboren op 18-09-1883 te Alkmaar. Ten tijde van haar eerste huwelijk woont ze in Nijmegen.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-04-1907 te Nijmegen. Getuigen bij het huwelijk zijn Heinrich Determann, koopman, 34 jr. wonende te Hilversum, neef van de bruidegom; Cornelis Sormani, koopman, 27 jr. wonende te Amsterdam, broer van de bruidegom; Franciscus Josephus Theissling, zonder beroep, 53 jr. wonende te Nijmegen, oom van de bruid; Hermanus Johannes Kloosterhuis, koopman, 55 jr. wonende te Amsterdam met Bernardus Petrus SORMANI, 26 jaar oud, bacterioloog, seroloog, privaatdocent aan de Amsterdamse Universiteit, geboren op 26-01-1881 te Amsterdam, overleden circa 1916 te Amsterdam. Krantenbericht. Te Amsterdam is op 36-jarige leeftijd overleden Dr. B. Sormani, een zeer bekend bacterioloog en seroloog, privaat-docent aan de Amsterdamsche universiteit; van zijne hand verschenen onderscheidene belangrijke wetenschappelijke verhandelingen en studiën. Bernardus Petrus Sormani werd den 26 Januari 1881 te Amsterdam geboren en kreeg er zijn opleiding eerst op de Alberdinck Thymschool, later op de H.B.S. met 3-, daarna op dien met 5-jarigen cursus onder leiding van de drs. Campert en Costerus. Hij studeerde eveneens aan de universiteit van zijn geboorteplaats.
Als co-assistent deed hij zijn intrede in het Onze Lieve Vrouwegasthuis en trok toen reeds de aandacht door zijn eerste mededeling in Virchow's Archiv over het ontstaan van plasmacellen uit lymphocyten, vrucht van arbeid verricht in het laboratorium van Rotgans, waar hij kankeronderzoek en pathologische onderzoekingen deed tijdens een co-assistentschap.
Door het vertrek van dr. Vervoort naar Indië was de betrekking van patholoog-anatoom-bacterioloog aan het O.L.V.-gasthuis vacant geworden en verzocht ik den jongen pienteren Sormani deze post op zich te willen nemen. De nieuwe positie trok hem aan en zoo trad hij bij ons in functie direct na zijn arts-examen in 1906.
Daar in een particuliere inrichting de geldmiddelen in den regel wat schaarsch zijn, moesten hem verschillende functties worden opgedragen om daardoor een eenigszins behoorlijk salaris te kunnen billijken. Zoo werd hij belast met de behandeling der trouwens weinig talrijke infectiezieken in de isoleerbarak, met de pathologisch, anatomische en bacteriologische onderzoekingen en ten slotte de Röntgenopnamen. Korten tijd oefende hij ook nog de algemeene praktijk uit, maar reeds gaf hij deze op en beperkte zich tot zijn ander werk dat snel in omvang toenam.
Allereerst organiseerde hij het laboratorium en had al dadelijk met beperkte hulpmiddelen een dierstal voor talrijke proefdieren, konijnen en marmotten in orde. Toen het werk zich uitbreidde, verbond hij aan het laboratorium zijn zuster, mej. L. Sormani, die na door hem te zijn opgeleid, zijn rechterhand en onmisbare steun werd; zij begreep zijn bedoeling, had geestdrift voor zijn werk en deed alle serologische bepalingen met de grootste nauwkeurigheid. Spoedig werden nog 2 andere helpsters aan het werk gezet.
Intusschen maakte Sormani voortreffelijke Röntgen-opnamen wist al gauw de Röntgenkamer en bijvertrekken niet op grootsche, maar op goede en voortreffelijke wijze in orde te krijgen. Toen dit bijwerk hem te druk werd, werd hij er van ontheven. Middelerwijl werden in dit Tijschrift de resultaten van verschillende onderzoekingen uit zijn laboratorium opgenomen, o.a. de quantitatieve bepaling der luetische serumverandering door middel van reactie van Wasseerman, Neisser en Bruck in 1909, een rationeele verbetering in de methodiek der complementbindingsproeven, bijzonderlijk de kwatiatieve reactie van Wassermann in 1911, vaccinotherapie bij bacteriaemie; over den bacillen paralyticans (longus en brevis) van W. Ford Robertson M.D.; zelf was hij bij Ford Robertson van diens beweringen op de hoogte gaan stellen en leverde nu een duchtige kritiek; de waarde van den luetischen index bij lues en parralues in 1913, een nieuwe verklaring van Neisser en Wechsberg's verschijnsel met behulp van het onbekende verschijnsel der specifieke boosheid enz. Al deze en andere artikelen min of meer gewijzig en uitgebreid, werden ook gaarne in buitenlandsche tijdschriften opgenomen zoo in: Archiv für Dermatologie u. Syphilis, inde Münch. med. Wochenschr. en vooral in het Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie, waaraan hij een zeer gezien medewerker was. Ook kleinere artikelen over pathologisch-anatomische onderwerpen, talrijke pittige referatn en boekbesprekingen verschenen in dit Tijschrift, waarvan hij vast medewerker werd.
Dat hij een rap debater was, bleek bij zijn voordracht in het Amsterdamsch Genootschap over de reactie van Wassermann in verban met diagnostiek en therapie, waar hij volkomen beslagen, dood op zijn gemak, met bijna brutale vrijmoedigheid zijn opinies verdedigde en alle tegenwerpingen glansrijk weerlegde. Op 25 Nov. 1914 aanvaardde hij reeds zijn lessen als privaat-docent in de serologie aan de universiteit van Amsterdam met het houden eener openbare les voor een ongewoon talrijk gehoor over de specifieke behandeling van hooikoorts. Hij is in wetenschappelijken zin op zijn gebied geheel een self-made man, was nu al reeds facile princeps! Voor dezen tijd bezocht hij meermalen Wight in zijn laboratorium te Londen, waar de clever little Dutchman zeer gezien was. Wright bezocht hem wederkeerig op het laboratorium te Amsterdam en stelde veel belang in hem, evenals Ehrlich met wien hij meermalen overleg pleegde. In 1913 demonstreerde hij met zijn zuster zijn methode van werken voor Wassermann te Berlijn. Omtrent zijn bezoeken aan Besredka, Abderhalden en Sowade deed hij mededeeling in dit Tijdschrift. Steeds breidde zijn kring zich uit; door het geheele land werden zijn adviezen gevraagd of hield hij voordrachten over zijn specieel vak, nu het laatste nog in den geneeskundigen kring te Nijmegen. Hij had nog allerlei grootsche plannen en zou eerlang met zijn groot organisatorisch talent binnen Amsterdam een serum-instituut hebben tot stand gebracht met behulp van enkele finantiëele leiders uit de hoofdstad. Bij Behring in Marburg had hij zich goed op de hoogte gesteld. Men had reeds een geschikt terrein op het oog. Zijn wensch naar een nieuw laboratorium in ons gasthuis zou eerlang vervuld zijn; met den architect Kropholler had hij alles tot in bijzonderheden overlegd! Ook dit heeft hij niet mogen beleven.
De pathologische anatomie trok hem niet zeer aan; hij was in hoofdzaak seroloog; bereiding van vaccins, het doen van serologische reacties was zijn liefhebberij. Wel deed hij al de onderzoekingen, die men hem opdroeg en het antwoord was kort en beslist. In zijn critiek ook van anderen was hij niet altijd even malsch, maar een billijke anti-critiek had vat op hem en als hij ongelijk inzag, dan handelde hij er naar.
De lijkopeningen die vrij talrijk waren, deed hij niet met groote voorliefde, maar uit plichtbesef en omdat het zijn taak was; een weigering kreeg men niet, hoe onaangenaam het hem soms ook was. En zoo gebeurde het, dat hij einde Juni een kleine verwonding kreeg, die hij nauwelijks opmerkte; de kleine vijanden, die hij zoo lang gekweekt had en had getracht te kennen en te bestrijden, hadden onverwachts vat op hem gekregen. De eerste huivering joegen zij hem door de leden aan de zee te Zandvoort, toen hij zijn moderne villa, ontworpen en gebouwd op het het duin en gemeubeld naar de plannen van hem en zijn viend den architect Kropholler, ging zien en die hij over enkele dagen met zijn jonge vrouw en 4 kleine kinderen vol illusies hoopte te betrekken.
Es war bestimmt in Gottes Rath, dat dit niet zou gebeuren! De eerste waarschuwing van den vijand, achtte hij, een beetje brani als hij was, wellicht te gering, maar de kleine wezens doorzwermden intusschen zijn bloed, maakten haarden in zijn longen, benevelden zijn verstand en putten zijn dapper hart uit, zoodat zij hem ten slotte na 6 weken strijdens neervelden!
Hij vocht zoo lang hij kon, gesteund door zijn vrienden, liefderijk met groot geduld en toewijding verpleegd door onze zusters, die hij misschien wel eens te scherp beoordeelde, maar die nu getoond hebben, dat zij hem graag mochten lijden en zeer genegen waren.
Weinig had ik gedacht ooit een in momoriam te zullen schrijven voor dezen voor zijn gezin en zijn wetenschap nog zooveel belovenden jongen geneeskundige, die een en al levenslust was! Een oogenblik scheen hij te lijden onder een maagaandoening, maar na een gelukkige operatie in 1915 ondergaan, kwam zijn werkkracht spoedig terug en fleurde hij geheel op.
Nog zie ik hem gaan door de gang van ons gasthuis, zijn witte jas wijdd open achter hem aanzwaaiend, een groote sigaar in den mond en nu en dan fluitende op een onnavolgbare wijze! Terwijl hij u dan bijv. over specifieke broosheid of de quantitatieve Wassermann een vermoeden of vondst in vertrouwen mededeelde, voerde hij enkele oogenblikken later een schitterenden cakewalk uit of deed een klapperdans, dien geen clown hem zou verbeteren. Steeds was hij vol grappen. In de anatomie schudden wij meestal van het lachen als hij den een of ander er tusschen nam, of wel als hij enkele der bekende door hem zeer geachte Amsterdamsche professoren typeerde op een manier veel aardiger dan het model zelf. Als hij bij gelegenheid eener late avond-visite in z'n tuin kraaide, vlogen de collega's er vast in en deden den dag aanbreken!
En die jonge aardige typische vent - toch reeds een figuur - die kleine Napoleon, zooals wij hem noemden, die in zoo korten tijd zooveel tot stand brracht, is nu reeds gevallen op het veld van eer als een slachtoffer van zijn plicht! Het Onze Lieve Vrouwe-Gasthuis, dat in de laatste jaren veel van zijn sieraden aan anderen moest afstaan, verliest in Sormani een vroolijk wapperende, sierlijken wimpel van zijn eigen front. Met omfloersten blik omhoog hijschen wij heden, den dag zijner begrafenis, de vlag halfstok ten teeken van rouwe over zijn heengaan. Hij ruste in vrede!
Dr. N.P. van Spanje.

Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 07-02-1929 te Amsterdam met Wilhelm Ludwig MORSINK, 47 jaar oud, koopman, geboren op 25-07-1881 te Amsterdam, zoon van Evert Morsink en Marianna Elisabeth Lambert, weduwnaar van Anna Catharina Ittmann.

V.17    Helena Catharina Aleidis TIETHOFF, geboren te Ootmarsum, gedoopt op 29-05-1789 te Ootmarsum (getuige(n): Maria Elizabeth Schilt).
Gehuwd met Johannes Hendricus Josephus ALERS, geboren circa 1770 te Holten, Münster, Duitsland, zoon van Johannes Bernardus Alers en Johanna Maria Mollekamp, overleden op 01-08-1839 te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Bernardus ALERS, gedoopt op 24-07-1804 te Alkmaar. St. Dominicuskerk, overleden op 19-06-1878 te Amersfoort op 73-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Maria Aleide Elisabeth ALERS (zie VI.58).
   3.  Hermanus ALERS, 1842: winkelier te Alkmaar, geboren te Alkmaar, gedoopt op 09-11-1809 te Alkmaar. St. Dominicuskerk, overleden op 20-12-1856 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd, familieadvertentie.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 18-08-1842 te Alkmaar met Maria Anna Ten VELDHUIS, geboren circa 1812 te Amsterdam, dochter van Petrus Johannes ten Veldhuis en Maria Catrina Bentlagen, overleden op 25-02-1871 te Wijchen.
   4.  Johannes Hendricus Josephus ALERS (zie VI.61).
   5.  Johanna Maria Francisca ALERS, 1844: winkelierster, geboren op 20-02-1820 te Alkmaar.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-04-1844 te Amsterdam met Diederich Henrich WERNEKE, 1844: winkelier, geboren circa 1811 te Emsteck, Oldenburg, Duitsland, zoon van Johann Henrich Werneke en Maria Engel Penkhus.
   6.  Johanna Lodewina ALERS (zie VI.67).

VI.58    Maria Aleide Elisabeth ALERS, geboren te Alkmaar, gedoopt op 30-06-1806 te Alkmaar. St. Dominicuskerk.
Kind:
   1.  Joannes Hendricus Josephus ALERS (zie VII.55).

VII.55    Joannes Hendricus Josephus ALERS, 1880: winkelier, geboren op 30-09-1844 te Amsterdam.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 15-07-1880 te Amsterdam met Catharina Alida Maria PESCH, 28 jaar oud, 1880: winkelierster, geboren op 02-08-1851 te Amsterdam, dochter van Joannes Theodorus Pesch, winkelier en Maria Hendrika van Dam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Josephus Alphonsus ALERS, 1918: commies bij een spoowegmaatschappij, 1924: hoofdklerk bij de gemeente electriciteitswerken, geboren op 22-02-1888 te Amsterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-03-1918 te Amsterdam met Jeannette Lamberte Marie Van VLERKEN, geboren circa 1893 te Amsterdam, dochter van Johannes Cornelis van Vlerken, onderwijzer en Jeannette Geertruida Olt.
   2.  Hermanus Henricus Josephus ALERS, 1924: Klerk ter gemeentesecratie, geboren op 25-08-1896 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-05-1924 te Amsterdam. Getuigen bij het huwelijk: Adolph Karel Reinhard Rübenkamp, zwager van de echtgenote, kantoorbediende, 46 jaar oud en Theodorus Josephus Alphonsus Alers, broer van de echtgenoot, hoofdklerk bij de gemeente electriciteitswerken, 36 jaar oud, beiden wonende te Amsterdam. Echtgenote is Elisabeth Maria Josephina RERINK, geboren circa 1895 te Amsterdam, dochter van Hendricus Joannes Jozefus Rerink, kleermaker en Maria Hendrika Kacks.

VI.61    Johannes Hendricus Josephus ALERS, 1851: winkelier te Alkmaar, geboren circa 1812 te Alkmaar.
Gehuwd (1) op 02-10-1851 te Amsterdam met Theresia Anthonia Hendrika HOELEN, geboren circa 1821 te Amsterdam, dochter van Johannes Franciscus Hoelen, slijter en Maria Sophia Oor.
Gehuwd (2) met Magtilda Jacoba VLIERHUIJSEN, overleden op 25-06-1849 te Zuid-Holland, naam in de overlijdensakte: Naam Machtilda Jacoba Vlierhuysen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendricus Hermanus Johannes ALERS (zie VII.57).
Kinderen: 1 kind (zie onder VI.61).
 
VII.57    Hendricus Hermanus Johannes ALERS, 1888: blikslager, geboren circa 1860 te Amsterdam.
Gehuwd op 25-10-1888 te Nieuwer-Amstel met Maria Alida COSTENOBLE, 33 jaar oud, geboren op 10-10-1855 te Den Helder, dochter van Johannes Franciscus Costenoble, kleermaker en Aaltje Room.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Hendrika ALERS, geboren op 17-03-1893 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-06-1920 te Rotterdam met Hendrikus Josephus Maria Van MIERLO, 25 jaar oud, geboren op 01-09-1894 te Stratum, zoon van Jacobus Johannes Cornelius Maria van Mierlo en Jacoba Maria Meeuwis.

VI.67    Johanna Lodewina ALERS, geboren circa 1823 te Alkmaar, overlijdensadvertentie te Amsterdam: 3 december 1862.
Gehuwd op 28-08-1851 te Amsterdam met Alouisius Josephus Ten VELDHUIS, 23 jaar oud, 1851: winkelier te Amsterdam, geboren op 23-10-1827 te Amsterdam, zoon van Henricus Gerardus ten Veldhuijs, winkelier en Helena Gertrudis Diebels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Gertrudis Ten VELDHUIJS (zie VII.60).
   2.  Rosetta Johanna Josephina Ten VELDHUIJS (zie VII.62).

VII.60    Helena Gertrudis Ten VELDHUIJS, geboren circa 1855 te Amsterdam.
Gehuwd op 06-10-1887 te Amsterdam met Bernardus Johannes MEDDENS, 27 jaar oud, 1887: koopman, geboren op 29-02-1860 te Hilversum, overleden op 31-05-1902 te Amsterdam op 42-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Alphonsus Maria MEDDENS, chef de bureau, geboren circa 1889 te Amsterdam, overleden op 13-07-1914 te Zeist, wonende te Amsterdam, ongehuwd.
   2.  Maria Josephina Albertina Alphonsa MEDDENS, geboren op 30-03-1891 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-04-1918 te Heerlen met Leopold Joseph Arthur Hubert LECAT, 22 jaar oud, geboren op 21-08-1895 te Antwerpen, België, zoon van Carolus Arthur Lecat en Silvia Josephina Verhaegen.

VII.62    Rosetta Johanna Josephina Ten VELDHUIJS, geboren circa 1867 te Amsterdam, overleden op 09-04-1895 te Nieuwer-Amstel. Hofdijkstraat, wijk I, nummer 7.
Gehuwd op 15-11-1888 te Amsterdam met Johannes Petrus Paulus Maria LOHMEIJER, 29 jaar oud, 1888: koopman, 1901: wijnhandelaar, 1923: collecteur van de Staatsloterij, geboren op 29-07-1859 te Amsterdam, zoon van Carolus Petrus Lohmeijer en Geertruida Anna Maria Kruissen, overleden op 13-11-1935 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd. Maria Nicolina Gijsbertha Kerkhoff, geboren 10 januari 1861 te Breda, dochter van Henricus Cornelis Kerkhoff en Franciska Margaretha van der Vijver, overleden 57 jaar oud op 20 april 1918 te Rotterdam. {Hij is later gehuwd circa 1898 met Maria Nicolina Gijsbertha KERKHOFF, geboren op 10-01-1861 te Breda, dochter van Henricus Cornelis Kerkhoff en Franciska Margaretha van der Vijver, overleden op 20-04-1918 te Rotterdam op 57-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Aloysius Joseph Joannes Maria LOHMEIJER, 1923: Eerste Luitenant der Infanterie, geboren op 04-04-1891 te Amsterdam, overleden op 03-09-1942 te Stanslau, Oekraïne op 51-jarige leeftijd, overleden 51 jaar oud in het krijgsgevangenkamp te Stanslau, (Kamp Stanislau) Nu Oekraïne.
https://oorlogsgravenstichting.nl/begraafplaats/1555/memorialne-kladobystsje-begraafplaats-te-ivano-frankivsk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-08-1923 te Amsterdam met Henriëtte Theresia Clementine Gudula MICHELS, 27 jaar oud, 1923: lerares bij het nijverheidsonderwijs, geboren op 12-01-1896 te Amsterdam, dochter van Jasper Stephanus Michels en Jacoba Johanna Apolonia Vierling. Overleden op 17-03-1993 te 's-Gravenhage op 97-jarige leeftijd.
   2.  Engelina Joanna Josephina Maria LOHMEIJER, geboren april 1893 te Nieuwer-Amstel, overleden op 12-03-1894 te Nieuwer-Amstel. Hofdijkstraat, wijk I, nummer 7.

III.6    Johannes (Jan) MAST (De Mast), landbouwer en erfopvolger op De Mast te Vasse, geboren te Vasse, gedoopt op 24-08-1704 te Ootmarsum (getuige(n): Geertjen Haselbecke). Archief Oldenzaalsche Oudheidkamer, Inventaris 78. Verponding over de jaren 1732-1739 m.b.t. het gericht Ootmarsum. Pagina 63: MAST - Vasse debet 1733: Verponding ordinaris f 24 - 8 -; helft verhoging f 12 - 4 -; contributie ordinaris f 16 - 17 -; helft verhoging f 8 - 8 - 4 Totaal f 61 - 17 - 4 Debet 1737: Verponding ordinaris f 24 - 8 -; ¼ verhoging f 6 - 2 -; contributie ordinaris f 16 - 17 -; ¼ verhoging f 4 - 4 - 2 Totaal f 51 - 11 - 2.
Ondertrouwd (1) op 06-07-1730 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk juli 1730 te Tubbergen met Euphemia (Fenne) GEERDINK, geboren circa 1709 te Geesteren. Dochter van Hermen Abrahmink nu Geerdink, geboren te Groot Agelo en Jenne Geerdink (testament 18 juni 1753)
Rechterlijk Archief Richterambt Ootmarsum, inv. nr. 6, fiche 4, blz. 471, 472, 18 juni 1753
Testament van Hermen Abrahamink nu Geerdink te Geesteren en echtgenote Jenne Geerdink.
Ik Wilhelm Nilant, JU.Dr. wegens de Hoogheid van Overijssel, Rigter van Ootmarsum certificeere kragt deses, dat voor mij en keurnoten Berent Liphuijs en Berent Heespinck in den gerigte erschenen zijn Hermen Abrahamink nu Geerdink te Geesteren en sijn huijsvrouw Jenne Geerdink, beide so verre ons gebleeck van lichaam en verstand gesond, en de laatste haar ehemal de momboir .. opgelegt hebbende in desen geassisteert met Pr. Isaac Dupont, haren hiertoe gekozen en geadmitteerden momboir en hebben haar testament en uiterste wille opgericht in maniere als volgt.
Eerst en vooraf herroepen, doden en vernietigen zij alle hare vorige makingen hoe en waar ter plaatse ook opgerigt, so verre desen mogen contrarieren. Vervolgens vermaken sij sig accijaroce(?) de eerst stervende de langstlevende alle hare na te laten goederen en institueren verders tot haar erfgenamen hare kinderen met namen Jenne Geerdink, huijsvrouw van Berent Misdorp op Geerdink, Swenne Geerdink, huijsvrouw van Henric Misdorp in Hartmen, haar ongetrouwde dochter Geesjen Geerdink en het kind van haar wijlen dochter Fenne Geerdink, gewesen huijsvrouw van Jan Mast te Vasse; in dier voegen en met dien verstande dat hare voorbenoemde getrouwde kinderen en het kind van haar wijlen dogter Aaltjen Mast voor haar erfportie sullen hebben te genieten, hetgeen haar en der laatsten moeder mede ten houwlik belooft en gegeven is; en haar ongetrouwde dogter Geesjen Geerdink hetgeen zij met harer beider dood sullen komen te ontruijmen en na te laten; dog die van haar kind of kinderen sig hiermede niet mogten vergenoegen en vredig konden institueren sij alleen tot erfgenaam of erfgenamen in de legitime portie.
Waarmede dese hare uiterste wille sluijtende begeren sij dat deselve na harer beiden dood effect mogt sorteren en nageleeft worden, het sij als een testament, gifte ter sake des doods of onder de levendigen fidei commis, cessie of so als andersins kan bestaan.
Ten welken einde sij verklaarden desen vrij en onbedwongen sonder inductie van iemant na voorgeganen rijpe berade te hebben opgerigt.
Des t'oirkonde hebbe desen getekent en gesegelt, gelijk deselve door den testator reeds ondertekent en door de testatrice onderhandmerkt is, en vermits met geen segel voors.nu.waren door den testator met een trek letter van mij Rigter voornoemt, en door de testatrice met het segel van haar assistent gesegelt is.
Actum Ootmarssum, den 18 juni 1753.
zegel Hermen Gerdink Wilh. Nilant
Dit is het merk van de testatrice Jenne Geerdink selfs getogen X
zegel Isaac Dupont qqa zegel

Rechterlijk Archief Richterambt Ootmarsum in. 17, Testament van Geesken Geerdink, 28 febr. 1788
Ik Christiaan Kellers wegens Hoger overigheijd Verwalter Richter van Ootmarssum certificeere bij desen, dat voor mij en Assessoren Egbert Boerrigter en Bartus Maathuijs personelijk in den Gerichte verschenen zijn: Geesken Geerdink, in desen geassisteert met Albertus ten Winkel, als haaren ter deser zaake gekozen en toegelaten mombaer, welke gaande en staande, en so verre gebleek haar verstand en momoire magtigh, verklarende uyt overweeginge van d sekerheijd des doods, en de onsekerheijd van de uure van dien, te rade zijn geworden om voor haar overlijden, over haare tijdelijke goederen te disponeren, waar toe dan tredende, na vooraf haare Ziele aan God Almagtigh en haar lighaam na haar overlijden ter aarden en eener Eerlijke begravenisse te hebben aanbevolen, so verklaarde zij ooraf te dooden en te niete te doen, Alle voorige Testamenten, of andere makingen van uijterste wille, so bevorens door haar mogten zijn opgerecht geweest. Vervolgens verklaarde zij bij desen te legateren te maaken en te bespreken aan haar Neeff Gerrit Geerdink of bij zijn vooroverlijden zijn kind of kinderen, alsdan in leven zijnde, de somma van vierhondert en tien guldens, de kiste en kaste en het huisraad als ook een koe beest; aan haar Neeff Jan Geerdink nu Wolbert te Mander of bij zijn vooroverlijden zijn kind of kinderen alsdan in leven zijnde legateert, maakt en bespreekt zij de somma van vijftig guldens. Aan Ale zijnde vrouw van Mensman te Reutum of bij haar vooroverlijden haar kind of kinderen legateerd, maakt en bespreekt zij de somma van drie hondert guldens en een derde part van het Linnen en wollen. Aan Janna Gezina Elberink, dogter van Fenne Geerdink of bij haar vooroverlijden aan haere zusters legateerd en maakt en bespreekt zij de somma van vijftig guldens, welke echter na doode van Janna Gezina Elberink op haare zusters boven gemeld zullen versterven.
Voor het overige stelt zij tot haare eenige en universeele Erfgenamen in haare verdere nalatenschap gereede en ongereede goederen, actien, en crediten, niets uitgezondert, haare beijde zusters Janna Geerdink en Zwenne Misdorp te Hattum (=Hertme!) Gerichts Borne of bij vooroverlijden derzelver kind of kinderen, bij representatie om haar geheele nalatenschap na aftrek van voorgemelde legaten eigelijk en erfelijk te bezitten. Al 't welk voorschreven verklaarde zij Testatrice na dat haar zulks van woord tot woord bescheidentlijk was voorgelesen, te zijn haar vrije en uijterste ondewongene Wille, sonder iemants misleidinge of opmakinge opgericht begerende derhalven, dat dezelve na haar overlijden mogte agtervolgt en nageleeft worden, 't zij als een Testament coducil gifte ter zake des doods of zo het best na regte zal kunnen bestaan.
Des ten oirkonde hebbe ik Verwalter Richter voorn.(oemd) nevens Gerrit Roberink namens en op verzoek van de Testatrice, als des schrijvens onervaren, gelijk meede haaren momboir, dezen Eigenhandigh getekent en geegelt, zijnde daar toe door bij gebrek van eigen het bijgedrukte zegel gebruikt.
Actum op het Erve Geerdink in Geesteren, den 28 febr. 1788
(getekent en gezegelt) Keller, Verw. Richter; Gerrit Roberink LS Albertus ten Winkel als mombaer LS
, overleden voor 1738 te Vasse.
Ondertrouwd (2) op 30-03-1738 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 26-04-1738 te Weerselo met Johanna MEILINK of REEST (Uit de Reest), geboren circa 1715 te Weerselo. De volkstelling van 1748: Mast, vrouw Janna, kinderen over 10 jaar: Aaltjen, kinderen onder 10 jaar: Fenneken, Jan en Gerrit en dan nog zijn oude moeder. Knechten: Jan, Hermen Jan, Lucas en Lucas de scheper. Meid: Fenne.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aleida (Aaltje, Eule) MAST (zie IV.16).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Euphemia MAST (zie IV.18).
   3.  Gerhardus MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 24-12-1742 te Ootmarsum (getuige(n): "desiguatie" van De Mast en De Reester), tweeling met Hendrika Mast, overleden voor 1748 te Vasse.
   4.  Hendrika MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 24-12-1742 te Ootmarsum (getuige(n): "desiguatie" van De Mast en De Reester), tweeling met Gerhardus Mast, overleden voor 1748 te Vasse.
   5.  Joannes (Jan) MAST (zie IV.21).
   6.  Gerardus MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 08-02-1748 te Ootmarsum (getuige(n): Gerrit Meijlink en vrouwe Tijdhof).

IV.16    Aleida (Aaltje, Eule) MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 03-01-1735 te Ootmarsum, overleden op 04-01-1825 te Reutum op 90-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 31-10-1756 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 21-11-1756 te Ootmarsum met Joannes (Jan) MENSINK, 19 jaar oud, Landbouwer op "Meansman" te Reutum, geboren te Reutum, gedoopt op 28-01-1737 te Ootmarsum (getuige(n): Jan Hendrik Schuurhuis en Johanna Mensink), overleden op 09-08-1811 te Reutum op 74-jarige leeftijd. Rechterlijk Archief, richterambt Ootmarsum, inv.nr. 17, folio 155-156.
Bij testament van 17 juli 1773 benoemde een tante van Aleida Mast: Geesken Mast aan Aleida en Jan Mensink - Mast ls enige en universele erfgenamen.

In 1785 werd een lening ter waarde van 2200 Caroli guldens aan de inmiddels overleden Hermen Abrahamszoon ten Cate volledig afbetaald. Hiervoor had het erve Mensink als onderpand gediend.

Notarieel Archief:
4 mei 1785. Jan Mensink te Reutum en echtgenote Aleida Mast lenen f 2200,- van de de heer Hermen ten Cate, Abrahamszoon te Enschede tegen 3 %.
Hypotheek op hun erve Mensink te Reutum, behalve de zogenaamde Grote Mate, ongeveer 7 ½ dagwerk bij Klumpershuis, tussen Hanninks Mate en Teussink's Haverkamp gelegen. (In de kantlijn: Verschenen Jan Mensink, zoon van Jan Mensink en Aleida Mast, toont aan dat de lening en de renten zijn ingelost.)

12 mei 1804. Gerrit Munnink uit Reutum geeft aan dat door het overlijden van zijn zwager Jan Mensink in maart 1804, op hem en zijn vrouw is vererft een stukje land groot ongeveer 1 schepel bij de Reutumer Kotten gelegen.

Uit dit huwelijk:
   1.  Helena MENSINK, geboren te Reutum, gedoopt op 06-10-1757 te Ootmarsum (getuige(n): Johannes Geerdinck en Johanna Mast uit Vasse), overleden voor 1761 te Reutum.
   2.  Helena MENSINK (zie V.20).
   3.  Euphemia MENSINK, geboren te Reutum, gedoopt op 28-04-1763 te Ootmarsum (getuige(n): Geertruida Mast en Hermannus Morsel), overleden voor 1773 te Reutum.
   4.  Joanna MENSINK, geboren te Reutum, gedoopt op 10-08-1765 te Ootmarsum, overleden op 19-02-1842 te Reutum op 76-jarige leeftijd. Ze maakte een testament: 20 januari 1842. Haar broer Jan Mensink wordt haar enige en universele erfgenaam, geestelijke dochter.
   5.  Hermannus Johannes (Jan) MENSINK (zie V.23).
   6.  Henricus MENSINK, geboren te Reutum, gedoopt op 03-04-1770 te Ootmarsum (getuige(n): Johannes Mast).
   7.  Euphemia MENSINK, geboren te Reutum, gedoopt op 17-01-1773 te Ootmarsum (getuige(n): Wolterus Mensink).
   8.  Wilhelmus (Willem) MENSINK (zie V.27).
   9.  Johannes (Jannes) MENSINK (zie V.29).

V.20    Helena MENSINK, geboren te Reutum, gedoopt op 10-07-1761 te Ootmarsum, overleden op 26-10-1827 te Reutum op 66-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 17-01-1790 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 07-02-1790 te Ootmarsum met Joannes (Jan) VROOIJINK (Vrooynk, Vrongink, Vroonink, Fronk, Früwink), landbouwer te Reutum, geboren circa 1765 te Reutum, zoon van zoon van Egbert Vrooijink en Aleida Masselink, overleden op 22-10-1826 te Reutum, huisnummer 68. In de overlijdensakte wordt zijn naam gespeld: Vrooyink.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus FRONGINK (Vrommink), geboren te Reutum, gedoopt op 22-12-1790 te Ootmarsum (getuige(n): Joannes Vrommink en Aleydis Mensink).
   2.  Jannes VRONGERINK, landbouwer, geboren circa 1791 te Reutum, overleden op 10-09-1830 te Reutum, ongehuwd.
   3.  Henrica VROOINK (Hendrika Frongink) (zie VI.71).
   4.  Joannes VROINK, geboren te Reutum, gedoopt op 04-11-1794 te Ootmarsum.
   5.  Joanna VROOIJINK (Vrongink) (zie VI.74).
   6.  Albertus FROOINK, landbouwer te Reutum, geboren te Reutum, gedoopt op 19-11-1797 te Ootmarsum, ...Frooynk en Joanna Mensink, overleden op 29-08-1856 te Reutum op 58-jarige leeftijd. Naam in de overlijdensakte: Albertus Vrongink, ongehuwd.
   7.  Hendricus VROOIJINK (zie VI.76).
   8.  Gerardus VRONGINK (Fronink) (zie VI.78).
   9.  Aleijda VRONNINK, geboren te Reutum, gedoopt op 19-07-1806 te Ootmarsum, overleden op 30-06-1816 te Reutum op 9-jarige leeftijd. Naam in de ovelijdensakte Aleida Froink.

VI.71    Henrica VROOINK (Hendrika Frongink), geboren te Reutum, gedoopt op 01-12-1792 te Ootmarsum (getuige(n): Aleydis Vrooink), overleden op 17-08-1833 te gemeente Tubbergen op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-04-1820 te Tubbergen met Johannes LUTTIKHUIS (In Oude Vugte), 32 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 03-07-1787 te Tubbergen, zoon van Hermen Luttikhuis en Hendrina, Harmina van Langen, overleden op 01-02-1861 te gemeente Tubbergen op 73-jarige leeftijd. Johannes Luttikhuis hertrouwt 46 jaar oud op 17 oktober 1833 te Tubbergen met de 43-jarige Zuzanna Masselink, geboren in de gemeente Tubbergen, dochter van Albert Masselink, Olde Geesink en Janna Geesink. Zuzanna Masselink is overleden 48 jaar oud op 16 september 1838 te gemeente Tubbergen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Maria LUTTIKHUIS, geboren op 06-03-1821 te gemeente Tubbergen, overleden op 14-06-1829 te gemeente Tubbergen op 8-jarige leeftijd, naam in overlijdensakte: Maria Luttikhuis, 8 jaar oud.
   2.  Johannes (Jan) LUTTIKHUIS (zie VII.64).
   3.  Hermina LUTTIKHUIS, geboren op 01-10-1823 te gemeente Tubbergen, overleden op 23-03-1883 te gemeente Tubbergen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-09-1851 te Tubbergen met Martinus BEKHUIS, 44 jaar oud, landbouwer, zoon van Gerardus Joannes Bekhuis en Geertruida van Thomashuis, gedoopt op 11-11-1806 te Tubbergen, overleden op 26-09-1893 te gemeente Tubbergen op 86-jarige leeftijd, weduwnaar van Maria Wagten, (huwelijk op 14 februari 1846).
   4.  Jan Hendrik LUTTIKHUIS, geboren op 12-07-1825 te gemeente Tubbergen, naam moeder Hendrika Vrongerink, overleden op 20-07-1830 te gemeente Tubbergen op 5-jarige leeftijd, naam Jan Luttikhuis, 5 jaar oud.
   5.  Hermannus LUTTIKHUIS, geboren op 25-07-1827 te gemeente Tubbergen, overleden op 26-07-1830 te gemeente Tubbergen op 3-jarige leeftijd. Naam moeder: Hendrica Vrongink.
   6.  Johannes LUTTIKHUIS (zie VII.70).
   7.  Hermannus LUTTIKHUIS, landbouwer, geboren op 15-06-1833 te gemeente Tubbergen, overleden op 20-02-1875 te gemeente Tubbergen op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 16-10-1867 te Tubbergen met Geertrui WITHAG, 36 jaar oud, geboren op 14-04-1831 te Fleringen, dochter van Gerrit Jan Withag en Mina Klaassen, overleden op 18-03-1868 te Langeveen op 36-jarige leeftijd.

VII.64    Johannes (Jan) LUTTIKHUIS, geboren op 24-03-1822 te gemeente Tubbergen, overleden op 17-03-1879 te gemeente Tubbergen op 56-jarige leeftijd. Zijn lotnummer 71 heeft hem vrijgesteld van militaire dienst.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-09-1851 te Tubbergen. Notitie in de huwelijksakte: de moeder van de bruidegom heet Hendrika Vrooink, ook Hendrika Frongink met Aleida KOOPMAN, 27 jaar oud, geboren op 30-11-1823 te gemeente Tubbergen, dochter van Hendrikus Koopman en Geertruida Hams, overleden op 23-03-1899 te Fleringen op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrica LUTTIKHUIS, geboren circa 1857 te gemeente Tubbergen, overleden op 11-01-1890 te Vasse, ongehuwd.

VII.70    Johannes LUTTIKHUIS, geboren op 26-05-1831 te gemeente Tubbergen, overleden op 05-06-1904 te gemeente Tubbergen op 73-jarige leeftijd. Bij de loting voor de militaire dienstplicht is hem lotnummer 18 ten deel gevallen "en hij vervolgens door den Militieraad, zitting gehouden hebbende te Zwolle, uit hoofde van ligchaamsgebreken en de dienst zijns broeders vijf jaren voor één jaar is vrijgesteld.".
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-02-1855 te Tubbergen met Johanna ARENDS, 28 jaar oud, geboren op 20-03-1826 te gemeente Tubbergen, dochter van Gerrit Jan Arends, landbouwer en Geertrui Lenferink, overleden op 22-06-1866 te gemeente Tubbergen op 40-jarige leeftijd, naam moeder: Geertruida Oude Lenferink.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gezina LUTTIKHUIS (zie VIII.76).
   2.  Hendrika LUTTIKHUIS (zie VIII.78).
   3.  Gradus LUTTIKHUIS (zie VIII.79).
   4.  Johanna LUTTIKHUIS (zie VIII.82).
   5.  Johannes LUTTIKHUIS (zie VIII.83).
   6.  Jan LUTTIKHUIS (zie VIII.85).

VIII.76    Gezina LUTTIKHUIS, geboren op 31-01-1856 te Tubbergen, overleden op 21-04-1903 te Tubbergen op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-06-1883 te Tubbergen met Johannes EVERLO, landbouwer, geboren circa 1850 te gemeente Tubbergen, zoon van Johannes Everlo en Joanna Kreuwel, overleden op 08-05-1926 te Tubbergen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna EVERLO, geboren circa 1884 te gemeente Tubbergen, overleden op 01-10-1912 te Enschede.
Gehuwd op 17-10-1910 te Tubbergen met Johannes KAMPHUIS, landbouwer te Geesteren, geboren circa 1878 te gemeente Tubbergen, zoon van Johannes Kamphuis, landbouwer en Johanna Kinkman, overleden op 10-10-1950 te Geesteren. Johannes hertrouwt 34 jaar oud op 1 september 1913 te Tubbergen met de 23-jarige Gezina Hendrika Weusthuis, geboren circa 1890 gemeente Tubbergen, dochter van Gerhardus Johannes Weusthuis, landbouwer en Geertruida Gezina Kuiper.
   2.  Gezina EVERLO, geboren circa 1887 te gemeente Tubbergen, overleden op 02-07-1903 te gemeente Tubbergen.
   3.  Johannes EVERLO, landbouwer, geboren circa 1888 te gemeente Tubbergen.
Gehuwd op 04-05-1912 te Tubbergen met Zusanna Johanna Aan de STEGGE, geboren circa 1889 te gemeente Tubbergen, dochter van Gradus Johannes aan de Stegge, landbouwer en Johanna Susanna Steinmeijer.
   4.  Gerhardus EVERLO, landbouwer, geboren circa 1890 te gemeente Tubbergen.
Gehuwd op 11-11-1926 te Tubbergen met Johanna Geziena KRAKE, 1926: dienstbode, geboren circa 1902 te gemeente Tubbergen.
   5.  Bernard EVERLO, geboren circa 1899 te gemeente Tubbergen, overleden op 04-02-1904 te gemeente Tubbergen.

VIII.78    Hendrika LUTTIKHUIS, geboren op 17-11-1857 te gemeente Tubbergen, overleden op 21-09-1940 te Tubbergen op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1885 te Tubbergen met Johannes BEKHUIS, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-09-1858 te Tubbergen, zoon van Jan Bekhuis en Johanna Dijkhuis, overleden op 07-04-1939 te Tubbergen op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes BEKHUIS, geboren circa 1886 te gemeente Tubbergen, overleden op 20-04-1895 te gemeente Tubbergen.
   2.  Gerhardus BEKHUIS, landbouwer, geboren circa 1887 te gemeente Tubbergen.
Gehuwd op 14-05-1920 te Tubbergen met Gezina Maria GEUKE, 1920: dienstbode, geboren circa 1891 te Mander, dochter van Gerardus Geuke, landbouwer en Hendrika Franke, zie ook de genealogie van de familie Geuke.
   3.  Johanna BEKHUIS, geboren circa 1889 te gemeente Tubbergen.
Gehuwd op 10-06-1915 te Tubbergen met Bernardus HEERTS, landbouwer, geboren circa 1883 te gemeente Tubbergen, zoon van Johannes Heerts, landbouwer en Hendrika Broekhuis.
   4.  Gezina BEKHUIS, 1912: dienstbode, geboren circa 1890 te gemeente Tubbergen.
Gehuwd op 23-05-1912 te Tubbergen met Albertus Johannes STEGGINK, landbouwer, geboren circa 1883 te gemeente Tubbergen, zoon van Albert Jan Steggink, landbouwer en Maria Geziena Kotkamp.
   5.  Hermannus BEKHUIS, landbouwer, geboren circa 1893 te gemeente Tubbergen.
Gehuwd op 14-05-1926 te Tubbergen met Susanna Johanna NIJKAMP, geboren circa 1900 te gemeente Tubbergen, dochter van Johannes Nijkamp, landbouwer en Maria Nolte.
   6.  Aleida BEKHUIS, geboren circa 1896 te gemeente Tubbergen.
Gehuwd op 15-06-1927 te Tubbergen met Johannes Bernardus FRANKEN, landbouwer, geboren circa 1889 te gemeente Tubbergen, zoon van Hendrikus Franken en Berendina Snijders.

VIII.79    Gradus LUTTIKHUIS, landbouwer, geboren op 12-09-1859 te Tubbergen, overleden op 16-08-1904 te Tubbergen op 44-jarige leeftijd. Naam echtgenote Aleida Hekhuis.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-09-1884 te Tubbergen met Aleida HEKWOLTER of HEKHUIS, 24 jaar oud, geboren op 09-04-1860 te Tubbergen, dochter van Gerardus Hekwolter of Hekhuis, landbouwer en Janna Oude Elberink, landbouwster, overleden op 25-06-1939 te Tubbergen op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Geertruida LUTTIKHUIS, geboren circa 1885 te gemeente Tubbergen.
Gehuwd op 03-05-1909 te Tubbergen. Notitie in de huwelijksakte: naam moeder bruid ook Aleida Hekhuis met Gerardus HUISKES, landbouwer, geboren circa 1882 te gemeente Tubbergen, zoon van Bernardus Huiskes, landbouwer en Gezina Klaassen.
   2.  Johannes Albertus LUTTIKHUIS, landbouwer, geboren circa 1890 te gemeente Tubbergen.
Gehuwd op 18-09-1919 te Tubbergen met Aleida Johanna KUIPERS, geboren circa 1897 te gemeente Tubbergen, dochter van Johannes Kuipers, landbouwer en Gezina Meijer.
   3.  Susanna Geertruida LUTTIKHUIS, geboren circa 1893 te gemeente Tubbergen.
Gehuwd op 06-06-1917 te Tubbergen met Bernardus OUDE KOTTE, landbouwer, geboren circa 1889 te gemeente Tubbergen, zoon van Gradus Johannes Oude Kotte, landbouwer en Aleida Bekhuis.
   4.  Gerhardus Albertus LUTTIKHUIS, 1921: fabrieksarbeider, geboren circa 1895 te gemeente Tubbergen.
Gehuwd op 04-11-1921 te Tubbergen met Johanna Maria KROEZE, 1921: fabrieksarbeidster, geboren circa 1900 te gemeente Tubbergen, dochter van Johannes Kroeze, landbouwer en Johanna Gezina Geerdink.
   5.  Bernardus LUTTIKHUIS, landbouwer, geboren circa 1899 te gemeente Tubbergen.
Gehuwd (1) op 12-11-1926 te Tubbergen met Maria FRANKE, geboren circa 1904 te gemeente Tubbergen, dochter van Hendrikus Franke en Berendina Snijders.
Gehuwd (2) met Johanna Maria NIJKAMP.
   6.  Hermanus Johannes LUTTIKHUIS, geboren circa 1902 te gemeente Tubbergen, overleden op 24-06-1914 te gemeente Tubbergen.

VIII.82    Johanna LUTTIKHUIS, geboren circa 1861 te Tubbergen, overleden op 19-12-1893 te Oldenzaal.
Gehuwd op 28-09-1887 te Tubbergen met Gerrit Jan NADORP, fabrieksarbeider, geboren circa 1857 te Oldenzaal, zoon van Gerhardus Nadorp, landbouwer en Johanna Brouwer, overleden op 30-11-1912 te Hengelo, weduwnaar van Berendina Maria Nijkamp, met wie hij 28 jaar oud op 14 oktober 1885 te Oldenzaal was gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerharda Johanna Berendina NADORP, geboren circa 1888 te Oldenzaal, overleden op 28-09-1890 te Oldenzaal.

VIII.83    Johannes LUTTIKHUIS, 1914: voerman, geboren op 25-06-1863 te gemeente Tubbergen, overleden op 10-05-1914 te Enschede op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-07-1893 te Enschede met Geertruida HEMMER, 21 jaar oud, geboren op 30-06-1872 te Noord Eschmarke, gem. Lonneker, dochter van Hermannus Hemmer, landbouwer en Maria Velthuis, overleden op 04-09-1922 te Enschede op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Susanna LUTTIKHUIS, geboren op 17-02-1896 te Enschede.
   2.  Maria Hermina Hendrika LUTTIKHUIS, geboren op 06-07-1898 te Enschede.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-11-1922 te Enschede met Herman SCHOLTEN, 28 jaar oud, timmerman, geboren op 29-10-1894 te Enschede, zoon van Jan Scholten, timmerman en Johanna Wooldrik.
   3.  Jan LUTTIKHUIS, geboren op 24-10-1901 te Enschede. Renbaanstraat.
   4.  Wilhelmina Maria LUTTIKHUIS, 1925: confectiewerkster, geboren circa 1902 te Enschede.
Gehuwd op 09-07-1925 te Enschede met Paul Heinrich HEERSTRASS, electricien, geboren circa 1900 te Münster, Duitsland, zoon van Heinrich Heerstrass, drukmeester en Maria Peters.
   5.  levenloos kind LUTTIKHUIS, geboren op 05-11-1906 te Enschede.

VIII.85    Jan LUTTIKHUIS, 1892: bakker, 1899: bierbrouwersknecht, geboren circa 1866 te gemeente Tubbergen, overleden op 26-02-1899 te Hengelo.
Gehuwd op 29-04-1892 te Hengelo met Janna OUDE MUNNINK, geboren circa 1870 te gemeente Weerselo, dochter van Johannes Oude Munnink, landbouwer en Geertrui Stopel, overleden op 16-08-1903 te Hengelo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Johan LUTTIKHUIS, 1918: fabrieksarbeider, geboren op 05-05-1893 te Hengelo.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-11-1918 te Hengelo met Aleida Gerharda Johanna VOSMER, 20 jaar oud, 1918: fabrieksarbeidster, geboren op 17-08-1898 te Woolde, gem. Hengelo, dochter van Hendrikus Vosmer, fabrieksarbeider en Geziena Kievik. Registratie gemeente Tiel in 1939.
   2.  Geertruida Maria LUTTIKHUIS, 1914: fabrieksarbeidster, geboren op 13-02-1895 te Hengelo.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-06-1914 te Borne. Notitie in de huwelijksakte: Toeziend voogd bruid: Gerardus Oude Munnink met Johannes Gerhardus Van DUIST, 1914: fabrieksarbeider, geboren circa 1891 te Borne, zoon van Willem Johannes van Duist, ijzerdraaier en Gerharda Morsman.
   3.  Bernardus LUTTIKHUIS, 1924: stempelmaker, geboren circa 1897 te Hengelo.
Gehuwd op 23-10-1924 te Amsterdam met Anna Sophia Van OOSTENDORP, geboren circa 1902 te Amsterdam, dochter van Arend Bernardus van Oostendorp, kuiper en Aagje Ossebaar.

VI.74    Joanna VROOIJINK (Vrongink), geboren te Reutum, gedoopt op 03-04-1796 te Ootmarsum (getuige(n): Henricus Mensink en Maria Vrooijink), overleden op 08-11-1861 te Reutum op 65-jarige leeftijd, naam: Joanna Vrongink.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-02-1821 te Tubbergen met Stephanus (Steffen) IKINK, 27 jaar oud, schoolonderwijzer te Reutum, gedoopt op 25-02-1793 te Denekamp, zoon van Johannes Hermannus Ikink, Jan Hermen, onderwijzer en Martha Silder, Silderhuis, overleden op 01-04-1856 te Reutum op 63-jarige leeftijd, ten tijde van het huwelijk woonachtig te Reutum, huwelijkscontract op 27 januari 1821 (inv. 4034/acte 559).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika IKINK, geboren op 21-01-1822 te Reutum, overleden op 21-01-1822 te Reutum, 0 dagen oud, 4 uren oud. Naam moeder: Johanna Vrongerink.
   2.  Hendrica IKINK (zie VII.76).
   3.  Maria IKINK, geboren op 06-09-1824 te Reutum, overleden op 20-11-1849 te Reutum op 25-jarige leeftijd, naam moeder: Johanna Vrongink, ongehuwd.
   4.  Susanna IKINK, geboren op 09-02-1826 te Reutum, overleden op 10-09-1826 te Reutum, 213 dagen oud.
   5.  Gerardus Johannes IKINK (zie VII.79).
   6.  Suzanna IKINK (zie VII.82).
   7.  levenloos kind IKINK, geboren op 04-02-1830 te Reutum.
   8.  Aleida IKINK, geboren op 10-03-1831 te Reutum, overleden op 04-04-1872 te Reutum op 41-jarige leeftijd, ongehuwd.
   9.  Berendina IKINK (zie VII.86).
   10.  Geertruida IKINK (zie VII.88).
   11.  levenloos kind IKINK, geboren op 08-06-1835 te Reutum.
   12.  Hendrikus IKINK (zie VII.90).

VII.76    Hendrica IKINK, geboren op 07-05-1823 te Reutum, overleden op 10-11-1851 te Reutum op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-10-1850 te Tubbergen met Johannes TIMMERS, 29 jaar oud, landbouwer, geboren op 10-10-1821 te Reutum, zoon van Gerrit Jan Timmers en Gesina Hamsink. Johannes Timmers hertrouwt 33 jaar oud op 27 september 1856 te Tubbergen met de 29-jarige Aleida Heuwer, geboren circa 1827 gemeente Weerselo, dochter van Hermannus Heuwer, landbouwer en Aleida Blokhuis, landbouwster. Notitie in de huwelijksakte: naam vader ook Hermannus Houwer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus TIMMERS, geboren op 04-11-1851 te Reutum, overleden op 04-11-1851 te Reutum, 0 dagen oud.

VII.79    Gerardus Johannes IKINK, 1858: schoolonderwijzer, geboren op 15-04-1827 te Reutum, overleden op 06-07-1877 te Reutum op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-11-1858 te Tubbergen met Gesina FRONTROTH, 27 jaar oud, geboren op 10-08-1831 te Fleringen, dochter van Gerardus Johannes Frontroth, landbouwer en Gezina Lenferink, landbouwster, overleden op 21-09-1898 te Fleringen op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria IKINK (zie VIII.89).
   2.  Gerardus Johannes IKINK, geboren op 04-12-1861 te Reutum, overleden op 24-09-1862 te Reutum, 294 dagen oud.
   3.  Euphemia Gezina IKINK (zie VIII.92).
   4.  Martha IKINK, geboren op 27-09-1865 te Reutum, overleden op 27-09-1865 te Reutum, 0 dagen oud, overleden 1 uur oud.
   5.  Everharda IKINK (zie VIII.95).
   6.  Stephanus Johannes IKINK, geboren jan. 1869 te Reutum, overleden op 06-10-1869 te Reutum.
   7.  Susanna Hanna IKINK (zie VIII.99).
   8.  Gerhardus Johannes IKINK, geboren aug. 1873 te Reutum, overleden op 18-09-1873 te Reutum.
   9.  levenloos kind IKINK, geboren op 29-01-1876 te Reutum.

VIII.89    Maria IKINK, geboren op 24-12-1859 te Reutum, overleden op 01-06-1913 te Reutum op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-04-1880 te Tubbergen met Johannes Wernerus HEININK, 27 jaar oud, hoofdonderwijzer te Reutum, geboren op 19-08-1852 te Fleringen, zoon van Everhardus Lambertus Heinink, schoolonderwijzer te Fleringen en Maria Geertruida de Meijer, overleden op 08-03-1906 te Reutum op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Geertruida Maria HEININK, geboren circa 1881 te Reutum, overleden op 14-06-1959 te Maastricht.
Gehuwd op 22-08-1910 te Tubbergen met Jacobus RESINK, 28 jaar oud, leraar kweekschool, geboren op 26-03-1882 te Steenwijk, geboren in het huis buiten de Woldpoort, zoon van Johannes Resink, wever en Catharina Eises ten Berge, overleden op 21-07-1946 te Maastricht op 64-jarige leeftijd.
   2.  Johannes Gerhardus Jozeph HEININK, geboren circa 1884 te Reutum, overleden op 09-09-1950 te Heiloo, ongehuwd.
   3.  Louisa Maria HEININK, geboren circa 1886 te Reutum, overleden op 07-11-1897 te Reutum.
   4.  Antonius Karel Stephanus HEININK, geboren op 02-09-1887 te Reutum, overleden op 06-09-1887 te Reutum, 4 dagen oud.
   5.  levenloos kind HEININK, geboren op 27-05-1892 te Reutum.
   6.  Helena Johanna HEININK, geboren op 04-09-1893 te Reutum, overleden op 06-09-1893 te Reutum, 2 dagen oud.
   7.  Helena Antonia HEININK, geboren okt. 1895 te Reutum, overleden op 25-11-1895 te Reutum.
   8.  Everhardus Lambertus Cornelis HEININK, overleden op 02-04-1911 te Oudenbosch, N.Br.

VIII.92    Euphemia Gezina IKINK, geboren op 10-06-1863 te Reutum, overleden op 23-05-1939 te Reutum op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1891 te Tubbergen met Hendrikus NIJHUIS, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 26-06-1863 te Reutum, overleden op 17-09-1930 te Reutum op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Johannes NIJHUIS, landbouwer, geboren circa 1893 te Reutum, overleden op 29-01-1918 te Reutum, ongehuwd.
   2.  Hendrikus Johannes NIJHUIS, landbouwer, geboren circa 1895 te Reutum.
Gehuwd op 30-09-1927 te Tubbergen met Maria Geertruida POPPINK, geboren circa 1901 te Reutum.
   3.  levenloos kind NIJHUIS, geboren op 18-02-1897 te Reutum.
   4.  Aleida Gezina NIJHUIS, geboren circa 1900 te Reutum, overleden op 15-07-1927 te Reutum, ongehuwd.
   5.  Antonius Everhardus NIJHUIS, winkelier, geboren circa 1904 te Reutum.
Gehuwd op 31-01-1930 te Tubbergen met Maria Aleida VELDSCHOLTEN, 26 jaar oud, geboren op 19-11-1903 te gemeente Denekamp, dochter van Hermannus Veldscholten, landbouwer en Maria Ruel.

VIII.95    Everharda IKINK, geboren circa 1867 te Reutum, overleden op 12-06-1940 te Reutum.
Gehuwd (1) op 19-10-1900 te Stad-Delden met Gradus Johannes LENTELINK, 31 jaar oud, 1900: logementhouder, 1901: vrachtrijder, geboren op 19-03-1869 te Stad-Delden, zoon van Reind Lentelink, winkelier en Engelina Maria Bartha Ruepert, overleden op 10-10-1901 te Stad-Delden op 32-jarige leeftijd. Molenstraat 142, weduwnaar van Aleida Susanna Kemerink.
Gehuwd (2) op 07-10-1902 te Stad-Delden met Antonius SCHEUTEN, 1902: koetsier, 1939: stalhouder, geboren circa 1873 te gemeente Weerselo, zoon van Johannes Scheuten en Berendina Oude Lansink, overleden op 27-05-1939 te Stad-Delden.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Johannes Gerardus Antonius SCHEUTEN, expediteur, geboren op 15-12-1903 te Stad-Delden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-07-1927 te Borne met Geertruida Maria WINKELMAN, 25 jaar oud, geboren op 30-10-1901 te Zenderen, gem. Borne, dochter van Gerardus Johannes Winkelman, winkelier en Geertruida ter Bekke, overleden op 08-08-1957 te Beverwijk op 55-jarige leeftijd.
   2.  Maria Gesina Berendina SCHEUTEN, geboren op 10-12-1904 te Stad-Delden.
   3.  Everharda Johanna Christina SCHEUTEN, geboren op 11-11-1905 te Stad-Delden, overleden op 16-03-1937 te Stad-Delden op 31-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4.  Gesina Antonia Maria SCHEUTEN, geboren op 30-12-1907 te Stad-Delden.
   5.  Berendina Gesina Francisca SCHEUTEN, geboren op 09-09-1910 te Stad-Delden.

VIII.99    Susanna Hanna IKINK, geboren op 24-12-1870 te Reutum, overleden op 05-05-1950 te Reutum op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-10-1896 te Tubbergen met Johannes LAMMERINK, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 25-03-1872 te Reutum, zoon van Gerhardus Lammerink en Janna Hesselink, overleden op 02-04-1945 te Reutum op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gesina Johanna LAMMERINK, geboren circa 1897 te Reutum, overleden op 12-08-1958 te Reutum.
Gehuwd op 20-04-1921 te Tubbergen met Gradus Johannes MOLLINK, 33 jaar oud, landbouwer, geboren op 23-01-1888 te gemeente Denekamp, zoon van Jan Hendrik Mollink en Johanna ter Horst.
   2.  Gerhardus Johannes LAMMERINK, landbouwer, geboren circa 1898 te Reutum.
Gehuwd op 08-10-1925 te Tubbergen met Susanna Johanna KROP, geboren circa 1904 te gemeente Tubbergen, dochter van Gerardus Krop, landbouwer en Geertruida Hanste.
   3.  Johanna Maria LAMMERINK, geboren circa 1902 te Reutum.
Gehuwd op 01-05-1925 te Tubbergen met Albertus Antonius HOLSINK, landbouwer, geboren circa 1894 te gemeente Tubbergen, zoon van Johannes Holsink en Geertruida Scholten.

VII.82    Suzanna IKINK, geboren op 29-12-1828 te Reutum, overleden op 19-12-1872 te Reutum op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-04-1853 te Tubbergen met Albert HOERBEKKE (Albertus), 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 30-01-1826 te Reutum, overleden op 19-02-1881 te Reutum op 55-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria HOERBEKKE (zie VIII.103).
   2.  Johanna HOERBEKKE, geboren op 15-01-1860 te Reutum, overleden op 27-01-1874 te Reutum op 14-jarige leeftijd.
   3.  Geertruida HOERBEKKE, geboren op 18-12-1862 te Reutum, overleden op 03-07-1932 te Enschede op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 11-01-1893 te Tubbergen met Antonij KOLMSCHOT, landbouwer, geboren circa 1837 te gemeente Weerselo, zoon van Jannes Kolmschot en Aleida Uink, overleden op 12-11-1894 te Reutum.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 06-02-1896 te Tubbergen met Hermanus Johannes STAMSNIJDER, 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 05-07-1861 te gemeente Tubbergen, overleden op 20-03-1919 te Almelo op 57-jarige leeftijd.
   4.  Gezina HOERBEKKE (zie VIII.109).

VIII.103    Maria HOERBEKKE, geboren op 01-03-1857 te Reutum, overleden op 18-05-1897 te Reutum op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-07-1891 te Tubbergen met Gerardus Ter HAAR, landbouwer, geboren circa 1858 te gemeente Weerselo, zoon van Johannes ter Haar en Anna Maria Kleijssen, overleden op 03-03-1896 te Reutum. Gerardus hertrouwt 40 jaar oud op 1 februari 1898 te Tubbergen met de 30-jarige Susanna Reinerink, geboren circa 1867 gemeente Tubbergen, dochter van Frederikus Reinerink, landbouwer en Aleida Horst.
Uit dit huwelijk:
   1.  Susanna Maria Ter HAAR, geboren circa 1894 te Reutum.
Gehuwd op 18-08-1921 te Tubbergen met Gerhardus Johannes HAARHUIS, landbouwer, geboren circa 1887 te Reutum, zoon van Johannes Haarhuis en Johanna Steffens.
   2.  Johannes Albertus Ter HAAR, geboren circa 1896 te Reutum, overleden op 28-10-1897 te Reutum.

VIII.109    Gezina HOERBEKKE, geboren op 28-07-1865 te Reutum, overleden op 04-12-1923 te Reutum op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-09-1891 te Tubbergen met Gerhardus Aan de STEGGE, 36 jaar oud, landbouwer, geboren op 24-02-1855 te Reutum, zoon van Frederikus aan de Stegge, landbouwer en Aleida Broekhuis, overleden op 06-07-1932 te Reutum op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida Susanna Aan de STEGGE, geboren circa 1894 te Reutum, overleden te Tubbergen.
Gehuwd op 28-09-1922 te Tubbergen met Bernardus MOLLINK, landbouwer te Buurtschap Tubbergen, geboren circa 1892 te gemeente Tubbergen, zoon van Jan Hendrik Mollink en Johanna Horst, overleden te Tubbergen.

VII.86    Berendina IKINK, geboren op 10-07-1832 te Reutum, tweeling met Geertruida, overleden op 19-10-1868 te Denekamp op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-06-1860 te Denekamp met Jan Hendrik OORTHUIS, 40 jaar oud, smid, geboren op 11-11-1819 te Denekamp, zoon van Jannes Oorthuis, tapper en Maria Meijer, overleden op 08-08-1872 te Denekamp op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes OORTHUIS, geboren op 07-07-1861 te gemeente Denekamp, overleden op 21-12-1861 te gemeente Tubbergen, 167 dagen oud.
   2.  Johanna OORTHUIS, geboren op 04-10-1862 te gemeente Denekamp, overleden voor 1932 te Amsterdam.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 16-02-1911 te Amsterdam met Hermanus Maria KUIJPERS, 32 jaar oud, boekhouder, geboren op 06-12-1878 te Amsterdam, zoon van Joannes Henricus Antonius Kuijpers, makelaar in huizen en Maria Keijzer. H.M. Kuijpers hertrouwt 53 jaar oud op 20 juli 1932 te Amsterdam met de 26-jarige Johanna Catharina Meijer, geboren circa 1906 te Amsterdam, dochter van Christiaan Johan Gerardus Meijer en Catharina Johanna Elizabeth Priem.
   3.  Johannes OORTHUIS, geboren op 19-02-1864 te gemeente Denekamp, overleden op 22-12-1868 te gemeente Denekamp op 4-jarige leeftijd.
   4.  Herman OORTHUIS (Hermannus), geboren op 10-06-1867 te gemeente Denekamp, overleden op 11-03-1873 te Reutum op 5-jarige leeftijd.

VII.88    Geertruida IKINK, 1865: dienstmeid, geboren op 10-07-1832 te Reutum, tweeling met Berendina, overleden op 02-07-1918 te Beuningen, gem. Losser op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-01-1865 te Denekamp met Gerhardus DAMHUIS, landbouwer te Beuningen, geboren circa 1831 te gemeente Denekamp, zoon van Hermannus Damhuis, landbouwer en Janna Wolkotte, overleden op 07-10-1903 te Beuningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes DAMHUIS (zie VIII.115).
   2.  Jan DAMHUIS (zie VIII.117).
   3.  Hendrikus DAMHUIS (zie VIII.119).
   4.  levenloos kind DAMHUIS, geboren op 10-07-1873 te Beuningen, huisnummer 45.
   5.  Herman DAMHUIS, onderwijzer, geboren op 22-11-1875 te Beuningen, overleden op 27-03-1945 te Denekamp op 69-jarige leeftijd, ongehuwd.

VIII.115    Johannes DAMHUIS, landbouwer, geboren op 18-02-1866 te Beuningen, overleden op 18-03-1839 te Beuningen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 13-06-1899 te Losser met Maria MENSINK, 31 jaar oud, geboren op 15-04-1868 te gemeente Denekamp, dochter van Gerrit Mensink en Suzanna Gerwes, overleden op 19-11-1959 te Beuningen op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Susanna DAMHUIS, geboren circa 1900 te gemeente Denekamp.
Gehuwd op 19-05-1925 te Denekamp met Johannes Antonius BODDE, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 01-09-1898 te gemeente Denekamp, zoon van Johannes Antonius Bodde, landbouwer en Sepha Maria Deperink.

VIII.117    Jan DAMHUIS, geboren op 07-08-1867 te De Lutte, overleden op 02-01-1952 te Beuningen op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-06-1897 te Losser met Hendrika Maria SEIGER, geboren circa 1877 te gemeente Losser, dochter van Johannes Seiger, landbouwer en Johanna Maria Brakink, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Johanna DAMHUIS, geboren circa 1898 te Beuningen, gem. Losser, overleden op 09-04-1917 te Beuningen, ongehuwd.
   2.  Geertruida Maria DAMHUIS, geboren circa 1901 te Beuningen, overleden op 02-06-1936 te Denekamp.
Gehuwd op 17-08-1928 te Denekamp met Johannes Gerhardus KUIPER, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 23-01-1902 te gemeente Denekamp, zoon van Johannes Geradus Kuiper, landbouwer en Aleida Hendrika Bodde.
   3.  Hendrikus Hermanus DAMHUIS, landbouwer, geboren circa 1911 te Beuningen, overleden op 18-03-1943 te Oldenzaal, ongehuwd.

VIII.119    Hendrikus DAMHUIS, landbouwer, geboren op 27-07-1870 te Beuningen, overleden op 01-09-1928 te Denekamp op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21-06-1907 te Denekamp met Johanna Maria KNIPPERS, 22 jaar oud, geboren op 20-07-1884 te Denekamp, dochter van Augustinus Knippers, 1884: klompenmaker 1907: landbouwer en Geertruida Mensink.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Augustinus DAMHUIS, geboren op 01-03-1908 te Dorp Denekamp.
   2.  Hendrikus Jozephus DAMHUIS, geboren op 12-02-1911 te Dorp Denekamp.
   3.  Hermanus Antonius DAMHUIS, geboren dec. 1921 te Dorp Denekamp, overleden op 28-08-1922 te Dorp Denekamp, wijk DD nummer 202.

VII.90    Hendrikus IKINK, landbouwer, geboren op 25-01-1838 te Reutum, overleden op 27-10-1909 te Reutum op 71-jarige leeftijd, naam moeder: Johanna Vronink.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-04-1863 te Tubbergen met Gezina HOFSTE, geboren circa 1839 te gemeente Tubbergen, dochter van Gerardus Hofste, landbouwer en Johanna Diekhuis, overleden op 26-06-1899 te Reutum. Naam in de overlijdensakte: Gezina Hofstede.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Johannes IKINK (zie VIII.123).
   2.  levenloos kind IKINK, geboren op 01-11-1866 te Reutum.
   3.  Grada Johanna IKINK (zie VIII.127).
   4.  Maria IKINK (zie VIII.129).
   5.  Johannes IKINK (zie VIII.130).
   6.  Gezina IKINK, geboren circa 1878 te Reutum, overleden op 03-04-1918 te Reutum, ongehuwd.
   7.  levenloos kind IKINK, geboren op 14-09-1879 te Reutum.
   8.  levenloos kind IKINK, geboren op 11-04-1881 te Reutum.

VIII.123    Gerardus Johannes IKINK, 1896: Landbouwer, 1919: slager, geboren op 01-04-1864 te Reutum, overleden op 26-08-1940 te Oldenzaal op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-01-1896 te Tubbergen met Euphemia Aleida HESSELINK, geboren circa 1873 te gemeente Tubbergen, dochter van Jannes Hesselink, landbouwer en Hendrika Koopman, overleden op 08-04-1948 te Oldenzaal.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Hendrikus IKINK, landbouwer, geboren circa 1897 te gemeente Weerselo.
Gehuwd op 11-09-1930 te Oldenzaal met Helena Theodora Maria KUIPERS, 26 jaar oud, 1930: fabrieksarbeidster, geboren op 21-08-1904 te Enschede. Getfertweg, dochter van Theodorus Johannes Kuipers, fabrieksarbeider en Helena Hermina Scholten.
   2.  Johan Antonius IKINK, 1919: bakker, geboren circa 1899 te gemeente Weerselo.
Gehuwd op 28-08-1919 te Oldenzaal met Gezina Geertruida VASTERT, 1919: weefster, geboren circa 1901 te Oldenzaal, dochter van Johannes Vastert, fabrieksarbeider en Johanna Geertruida Wolberink.
   3.  Gerardus Johannes IKINK, 1931: fabrieksarbeider, geboren circa 1901 te gemeente Weerselo.
Gehuwd op 12-11-1931 te Oldenzaal met Johanna Maria HAMPSINK, 1931: fabrieksarbeidster, geboren circa 1901 te gemeente Losser.
   4.  Jozef Antonius IKINK, 1929: fabrieksarbeider, geboren circa 1903 te Oldenzaal.
Gehuwd op 05-07-1929 te Lonneker met Catharina Johanna BEVERS, 23 jaar oud, 1929: fabrieksarbeidster, geboren op 12-09-1905 te Enschede. Deurningerweg, dochter van Willem Gerrit Bevers, textielarbeider en Johanna Gerdiena Rikmanspoel, fabrieksarbeidster.
   5.  Joseph Aloijsius IKINK, wever, geboren op 29-03-1910 te Oldenzaal, overleden op 17-04-1959 te Oldenzaal op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd met Geertruida VLOEDBELD.
   6.  Harrij Antonius IKINK, geboren maart 1914 te Oldenzaal, overleden op 04-05-1914 te Oldenzaal.

VIII.127    Grada Johanna IKINK, geboren circa 1868 te Reutum, overleden op 14-07-1923 te Reutum.
Gehuwd op 24-01-1894 te Tubbergen met Johannes VENHUIS, 32 jaar oud, geboren op 29-06-1861 te Reutum, zoon van Albertus Venhuis, landbouwer en Janna Oude Toenink, overleden op 07-08-1916 te Reutum op 55-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Gezina VENHUIS, dienstbode, geboren circa 1895 te Reutum, overleden op 01-02-1947 te Reutum, ongehuwd.
   2.  Bernardus VENHUIS (Veenhuis), landbouwer, geboren circa 1897 te Reutum.
Gehuwd op 30-05-1930 te Tubbergen met Maria Hendrika SNIJDERS, geboren circa 1902 te gemeente Tubbergen, dochter van Johannes Snijders, landbouwer en Geertruida Koopman.
   3.  levenloos kind VENHUIS, geboren op 21-05-1901 te Reutum.
   4.  Gerardus VENHUIS, landbouwer, geboren circa 1904 te Reutum, overleden op 29-10-1954 te Haarle.
Gehuwd met Maria Geertruida WERMELINK.

VIII.129    Maria IKINK, geboren circa 1872 te Tubbergen, overleden op 29-07-1948 te Haarle.
Gehuwd op 09-11-1892 te Tubbergen met Gerhardus Johannes DIJKERS, 28 jaar oud, landbouwer te Haarle, geboren op 16-09-1864 te Haarle, zoon van Johannes Dijkers, landbouwer en Maria Bokhorst, overleden op 04-05-1925 te Haarle op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gesina DIJKERS, geboren circa 1894 te Haarle.
Gehuwd op 19-09-1918 te Tubbergen met Gerhardus Johannes STEVELINK, landbouwer, geboren circa 1893 te Haarle, zoon van Gerrit Jan Stevelink en Johanna Maria Kamphuis.
   2.  Johannes Hendrikus DIJKERS, 1930: opperman, geboren circa 1895 te Haarle.
Gehuwd op 14-08-1930 te Tubbergen met Gesina Hendrika HILBERINK, geboren circa 1902 te gemeente Tubbergen, dochter van Johannes Hilberink, landbouwer en Johanna ten Velde.
   3.  Hendrikus Johannes DIJKERS, landbouwer, geboren circa 1897 te Haarle, overleden op 26-03-1933 te Haarle, ongehuwd.
   4.  Bernardus Jacobus DIJKERS, 1928: metselaar, geboren circa 1899 te Haarle.
Gehuwd op 14-06-1928 te Tubbergen met Maria Josephina HANSTE, geboren circa 1908 te gemeente Tubbergen, dochter van Bernard Hanste, timmerman en Johanna Maria Steunebrink.
   5.  Hermanus Gerardus DIJKERS, 1927: metselaar, geboren circa 1902 te Haarle.
Gehuwd op 20-10-1927 te Tubbergen met Maria Gesina Lisetta KROEZE, geboren circa 1906 te gemeente Tubbergen, dochter van Gerrit Jan Kroeze, landbouwer en Maria Droste.
   6.  Antonius Gerardus DIJKERS, Landbouwer, geboren circa 1903 te Haarle, overleden op 04-10-1959 te Almelo.
Gehuwd met Antonia Hendrika Geertruida NIEUWEWEME.
   7.  Gesina Johanna DIJKERS, geboren circa 1905 te Haarle.
Gehuwd op 21-01-1926 te Tubbergen met Jan MENSINK, landbouwer, geboren circa 1896 te gemeente Tubbergen, zoon van Gerhardus Mensink en Hendrika Maria Aalberink.
   8.  Johanna Geertruida DIJKERS, geboren circa 1906 te Haarle.
Gehuwd op 15-05-1931 te Tubbergen met Willem MARKSLAG, 41 jaar oud, 1931: fabrieksarbeider, geboren op 28-01-1890 te Wierden, zoon van Christiaan Markslag, fabrieksarbeider en Antonia Tibben.

VIII.130    Johannes IKINK, landbouwer, geboren circa 1875 te Reutum, overleden op 24-10-1952 te Reutum.
Gehuwd op 15-05-1902 te Tubbergen met Euphemia Gezina TRIENEN, geboren circa 1875 te gemeente Tubbergen, dochter van Hendrikus Trienen, landbouwer en Geertruida van der Ham.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Gerardus IKINK, timmerman, geboren circa 1903 te Reutum.
Gehuwd op 01-05-1930 te Tubbergen met Maria Aleida Christina AARNINK, geboren circa 1905 te gemeente Tubbergen, dochter van Hermannus Johannes Aarnink en Aleida Maria Stevelink.
   2.  Geertruida Gesina IKINK, geboren circa 1905 te Reutum.

VI.76    Hendricus VROOIJINK, landbouwer te Reutum, geboren te Reutum, gedoopt op 17-04-1802 te Ootmarsum (getuige(n): Aleyda Oude Lammerink en Wilhelmus Mensink). Zijn lotnummer 32 heeft hem niet tot militaire dienst verplicht. Zijn signalement: Lengte 1 El 629 Str. Aangezicht langwerpig, voorhoofd hoog, ogen grijs, neus gewoon, mond groot, kin breed, haar blond, wenkbrauwen idem, merkbare tekenen geen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-10-1830 te Tubbergen met Gesina OUDE REURIK (Oude Reurink, Oude Rörink), 20 jaar oud, geboren te Reutum, dochter van Egbert Oude Reurik, landbouwer en Aleida Kuipers, Kupers, gedoopt op 02-04-1810 te Ootmarsum, overleden op 09-03-1854 te Reutum op 43-jarige leeftijd. Naam in de overlijdensakte: Gesiena Oude Reurink.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes VROOIJINK (zie VII.92).
   2.  Gerhardus VROOIJINK (zie VII.94).
   3.  Maria VRONGINK (Vrooijink), geboren circa 1836 te Reutum, overleden op 01-07-1856 te Reutum, ongehuwd.
   4.  Gerhardus Johannes VROOIJINK, landbouwer, geboren op 11-11-1839 te Reutum, overleden op 19-12-1917 te Vasse op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 29-11-1876 te Tubbergen met Sanna WESTERHOF, 32 jaar oud, geboren op 16-01-1844 te gemeente Tubbergen, dochter van Gerardus Joannes Westerhof en Aleida Hilberink, overleden op 18-01-1927 te Vasse op 83-jarige leeftijd, weduwe van Albertus Lummen, overleden 49 jaar oud op 30 januari 1876 te Vasse, zoon van Hendrikus Lummen en Euphemia Hutten.
   5.  Hendrika VROOIJINK, geboren op 20-01-1843 te Reutum, overleden op 05-08-1869 te Mander op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-09-1867 te Tubbergen met Johannes WESTERHOF, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 10-02-1841 te gemeente Tubbergen, zoon van Gerardus Johannes Westerhof, landbouwer en Aleida Hilberink, ook genaamd Oude Klarink, overleden op 27-02-1881 te Mander op 40-jarige leeftijd. Johannes hertrouwt 29 jaar oud op 28 april 1870 te Tubbergen met de 26-jarige Maria Krikhaar, geboren circa 1843 gemeente Tubbergen, dochter van Johannes Krikhaar, landbouwer en Hendrika Bekhuis. J. Westerhof is overleden 39 jaar oud op 27 februari 1881 te Mander. Maria Krikhaar hertrouwt 40 jaar oud op 13 september 1884 te Tubbergen met de 34-jarige Gerrit Jan Nijmeijer, landbouwer, geboren circa 1850 gemeente Tubbergen, zoon van Hendrikus Nijmeijer en Aleida Schabos. M. Krikhaar is overleden 62 jaar oud op 4 mei 1906 te Mander.

VII.92    Johannes VROOIJINK, landbouwer te Reutum, geboren op 05-01-1832 te Reutum, overleden op 26-12-1916 te Reutum op 84-jarige leeftijd. Zijn lotnummer 53 heeft hem niet tot militarie dienst verplicht.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-09-1865 te Tubbergen met Geertruida BOKHORST, 27 jaar oud, geboren op 09-02-1838 te Reutum, dochter van Hermannus Bokhorst, landbouwer en Geertrui Nijhof, overleden op 03-04-1910 te Reutum op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria VRONGINK (Vrooijink), geboren circa 1866 te Reutum, overleden op 30-03-1943 te Reutum, ongehuwd.
   2.  Gezina VROOIJINK, geboren circa 1868 te Reutum, overleden op 15-04-1882 te Reutum.
   3.  Hendrika VROOIJINK (zie VIII.137).
   4.  Anna VROOIJINK, geboren circa 1873 te Reutum, overleden op 24-03-1882 te Reutum.
   5.  Geertruida VROOIJINK, geboren okt. 1875 te Reutum, overleden op 30-03-1876 te Reutum.
   6.  Gerardus Johannes VROOIJINK (zie VIII.141).
   7.  Geertruida VRONGINK, geboren circa 1880 te Reutum, overleden op 05-07-1882 te Reutum.
   8.  Susanna VROOIJINK (zie VIII.145).

VIII.137    Hendrika VROOIJINK, geboren circa 1870 te Reutum, overleden op 20-03-1910 te Enschede.
Gehuwd (1) op 24-08-1893 te Enschede met Bernardus Johannes MENSINK, 35 jaar oud (zie VII.125). {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-08-1885 te Enschede met Euphemia Francisca (Femia) SPAAIJ, 20 jaar oud, geboren op 13-12-1864 te Enschede, dochter van Gradus Spaaij, barbier en Fhenna Margaretha Hagel, overleden op 01-05-1891 te Enschede op 26-jarige leeftijd. Oldenzaalsestraat, wijk E.}
Gehuwd (2) op 08-01-1903 te Enschede met Gerardus Johannes WESTERHOF, 1903: wagenmaker, 1952: stalhouder, geboren circa 1869 te gemeente Tubbergen, zoon van Johannes Westerhof en Hendrica Vrooijink, overleden op 14-06-1952 te Enschede.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertruida Johanna MENSINK, geboren circa 1894 te Enschede, overleden op 23-05-1909 te Enschede.
   2.  Gerhardus Johannes MENSINK, geboren op 10-01-1896 te Enschede. Oldenzaalschen Weg, wijk E.
   3.  Johannes Gerhardus MENSINK, geboren op 22-06-1897 te Enschede. Oldenzaalschen Weg, wijk E, overleden op 05-03-1898 te Enschede, 256 dagen oud.
   4.  Johannes Gerhardus MENSINK, geboren op 18-11-1898 te Enschede. Oldenzaalschen Weg, wijk E, overleden op 29-01-1899 te Enschede, 72 dagen oud.
   5.  Francisca Johanna Maria MENSINK, geboren op 26-01-1901 te Enschede. Oldenzaalschen Weg, wijk E, overleden op 13-07-1901 te Enschede, 168 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Franciscus Alphonsus Johannes WESTERHOF, geboren op 26-10-1903 te Enschede. Oldenzaalschen Weg.
   7.  Anna Hendrika Maria WESTERHOF, geboren op 30-05-1907 te Enschede.

VIII.141    Gerardus Johannes VROOIJINK, landbouwer, geboren circa 1877 te Reutum.
Gehuwd op 01-05-1908 te Tubbergen met Johanna STEGGINK, 27 jaar oud, geboren op 16-12-1880 te gemeente Denekamp, dochter van Gerrit Jan Steggink, landbouwer en Geziena Ribbert, overleden op 24-12-1936 te Reutum op 56-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Joseph VROOIJINK, geboren circa 1909 te Reutum, overleden op 29-03-1910 te Reutum.
   2.  Geertruida Susanna VROOIJINK, geboren aug. 1912 te Reutum, overleden op 01-05-1913 te Reutum.
   3.  Gerardus Johannes VROOIJINK, geboren aug. 1914 te Reutum, overleden op 10-12-1914 te Reutum.
   4.  levenloos kind VROOIJINK, geboren op 08-07-1919 te Reutum.
   5.  Antonius Gerrit Jan VROOIJINK, geboren aug. 1921 te Reutum, overleden op 22-05-1922 te Reutum.

VIII.145    Susanna VROOIJINK, geboren circa 1882 te Reutum, overleden op 03-03-1953 te Enschede.
Gehuwd op 13-05-1909 te Enschede met Bernardus PEEZE, 35 jaar oud, 1909: fabrieksarbeider, geboren op 27-04-1874 te Bornerbroek, gem. Borne, zoon van Gradus Peeze, landbouwer en Gezina Kamp, overleden op 07-09-1950 te Enschede op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Johannes Antonius PEEZE, geboren op 16-01-1910 te Enschede, overleden op 21-01-1910 te Enschede, 5 dagen oud.
   2.  Geertruida Gezina PEEZE, geboren op 10-01-1911 te Enschede.
   3.  Gerhardus Johannes PEEZE, geboren okt. 1914 te Enschede, overleden op 05-01-1915 te Enschede. Spelbergsweg.

VII.94    Gerhardus VROOIJINK, landbouwer op Telgenkamp te Groot Agelo, geboren op 28-09-1834 te Reutum, overleden op 12-02-1882 te Groot Agelo op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21-09-1871 te Denekamp met Maria TELGENKAMP, 21 jaar oud, erfopvolgster op Telgenkamp te Groot Agelo, geboren op 13-04-1850 te Groot Agelo, dochter van Gerardus Telgenkamp, landbouwer en Maria Reijmer, landbouwster, overleden op 01-02-1930 te Groot Agelo op 79-jarige leeftijd. Maria hertrouwt:
b. 32 jaar oud op 11 januari 1883 1886 te Denekamp met de 28-jarige Gerhardus Scholten, zoon van Johannes Scholten, landbouwer en Johanna Kemperink. Gerhardus is overleden 30 jaar oud op 21 april 1885 te Groot Agelo
c. 35 jaar oud op 26 februari 1886 te Denekamp met de 39-jarige Gerhardus Burink, zoon van Hendrikus Burink en Gezina Nijland. Gerhardus is overleden 79 jaar oud op 17 januari 1926 te Groot Agelo. Zie ook de genealogie van de familie Burink.

Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gezina VROOIJINK (zie VIII.147).

VIII.147    Maria Gezina VROOIJINK, geboren op 07-09-1874 te Groot Agelo, overleden op 26-12-1954 te Klein Agelo op 80-jarige leeftijd. Vertrekt naar Tubbergen op 23 juni 1900.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-01-1904 te Denekamp met Bernardus BROOKHUIS, 42 jaar oud, landbouwer te Klein Agelo, geboren op 03-12-1861 te Klein Agelo, zoon van Hendrikus Brookhuis en Maria Lohuis, overleden op 10-01-1924 te Klein Agelo op 62-jarige leeftijd, huisnummer 24.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Gerardus BROOKHUIS, geboren op 08-08-1905 te Klein Agelo, overleden op 26-03-1906 te Klein Agelo, 230 dagen oud, huisnummer 24.
   2.  Maria Aleida BROOKHUIS, geboren op 06-11-1906 te Klein Agelo.
   3.  Gezina Maria BROOKHUIS, geboren op 19-06-1908 te Klein Agelo.
   4.  Anna Maria BROOKHUIS, geboren op 17-12-1909 te Klein Agelo.

VI.78    Gerardus VRONGINK (Fronink), landbouwer te Reutum, geboren te Reutum, gedoopt op 22-09-1803 te Ootmarsum (getuige(n): Getuigen Euphemia Vronink en Joannes Mensink), overleden op 15-06-1860 te Reutum op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13-02-1835 te Tubbergen met Maria TIJINK, 35 jaar oud, 1835: dienstmeid te Nutter, geboren te Mander, dochter van Berend Tijink, landbouwer en Gezina Alberink, landbouwster, gedoopt op 04-03-1799 te Ootmarsum (getuige(n): Joannes Bennink), overleden op 06-12-1858 te Reutum op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind VRONGINK, geboren op 21-12-1837 te Reutum.
   2.  Johannes VRONGINK, landbouwer, geboren op 06-10-1839 te Reutum, overleden op 06-06-1860 te Reutum op 20-jarige leeftijd, ongehuwd.

V.23    Hermannus Johannes (Jan) MENSINK, landbouwer en erfopvolger op Mensink te Reutum, geboren te Reutum, gedoopt op 15-08-1767 te Ootmarsum (getuige(n): Wolterus Mensink en Johannes Mast), overleden op 10-05-1858 te Reutum op 90-jarige leeftijd. Memorie van Successie van Jan Mensink, overleden 10 mei 1858 te Reutum. Zijn enige erfgenaam inzake schenking door de overledene bij het huwelijk van G.J. Mensink bij acte van 2 mei 1848, met de verplichting tot uitkering aan zijn broer A.J. Mensink het zogenaamde "Kostershuis" en aan Gerhardus Mensink te Nutter en Hendrika Mensink ieder f 750,- Tot de nalatenschap behoren onroerende goederen, te weten huizen, eren, bouw-, wei- en hooilanden, gaardengrond, opgaande bomen en dennenbos, heide en veengronden samen groot 41 ha. 22 a. 52 ca.
Stukken uit het Rechterlijk Archief:
22 juli 1798: Egbert Olde Nijhuis uit Reutum geeft aan dat hij op 2 juli 1798 van Jan Mensink uit Reutum een stuk land gekocht heeft, groot ruim 1 schepel, achter "den Mullen Weg" langs het veld in Reutum voor f 90,- 25 juli 1798: Jan Boerrichter uit Reutum geeft aan dat hij op 2 juli 1798 kocht van Jan Mensink uit Reutum "den olden Benninkkamp", groot ongeveer 1 mud, voor f 300,-;
12 mei 1804: Gerrit Munnink uit Reutum geeft aan dat door het overlijden van zijn zwager Jan Mensink, circa 6 weken geleden, op hem en zijn vrouw is vererft een stukje land, groot ongeveer 1 schepel bij de Reutumer Kotten gelegen. Deze Jan Mensink is de vader van Jan Mensink hier bedoeld. Kantongerecht Ootmarsum, 117: Gedaagde Gradus Kamphuis, 51 jaar oud, landbouwer in de gemeente Tubbergen, zou in de middag van 30 aug. 1868 3 koeien hebben laten lopen op een stuk land te Reutum, met aardappelen bepoot, van Gerardus Johannes Mensink. De getuige á decharge verklaart dat hiertoe permissie was verleend door genoemde G.J. Mensink, 3 weken daarvoor. De beklaagde wordt ontslagen van rechtsvervolging.
Kadastraal archief, gemeente Tubbergen, Sectie F - Reutum en Haarle. inventaris 74. Opsomming van de percelen behorende bij erve Mensink in Reutum. Eigenaar Jan Mensink, Legger 643
Alle percelen gelegen in Sectie F, nummer 343 bouwland 34.70 ca.; nummer 344 bouwland 22.40 ca.; nummer 364 bouwland 12.10 ca.; nummer 376 bouwland 39.60 ca.; nummer 381 bouwland 33.80 ca.; nummer 410 bouwland 12.20 ca.; nummer 464 bouwland 20.90 ca.; nummer 483 bouwland 13.30 ca.; nummer 485 bouwland 12.10 ca.; nummer 521 bouwland 48.50 ca.; nummer 672 bouwland 29.70 ca.; nummer 675 bouwland 42.70 ca.; nummer 682 bouwland 10.50 ca. 701 bouwland 56.00 ca.; nummer 709 bouwland 11.20 ca.; nummer 716 bouwland 70.80 ca.; nummer 718 bouwland 54.40 ca.; nummer 724 bouwland 39.00 ca.; nummer 749 weiland 46.90 ca.; nummer 750 huis en erf 12.60 ca.; nummer 751 opgaande bomen 11.50 ca.; nummer 752 weiland 21.30 ca.; nummer 753 opgaande bomen 13.70 ca.; nummer 757 bouwland 47.00 ca.; nummer 758 bouwland 80.80 ca.; nummer 759 bouwland 60.00 ca.; nummer 770 weiland 24.90 ca.; nummer 771 dennenbos 4.80 ca.; nummer 772 weiland 12.70 ca.; nummer 773 dennenbos 61.60 ca.; nummer 774 huis en erf, erfpachter Fenne Kampink 0.40 ca.; nummr 775 bouwland 8.10 ca.; nummer 1233 weiland 1.25.00 ca. nummer 1244 weiland 1.23.40 ca.; nummer 1334 weiland 2.39.80 ca.; nummer 1461 bouwland 38.30 ca.; nummer 1558 weiland 90.30 ca.; nummer 1562 weiland 1.14.50 ca.; Totaal 16.92.40 ha.

Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 25-04-1809 te Ootmarsum met Susanna (Swenne) MEIJER (Meijers, Smeijers), 28 jaar oud, geboren te Groot Agelo, gedoopt op 21-01-1781 te Ootmarsum (getuige(n): Aleidis Moekotte). Dochter van Albertus Meijer, Meijers, Smeijers, Oude Meijer en Gesina Meenderink, overleden op 30-03-1857 te Reutum op 76-jarige leeftijd. De namen van haar ouders zijn bij de aangevers onbekend.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Johannes MENSINK (zie VI.81).
   2.  Albertus Johannes MENSINK (zie VI.83).
   3.  Gerhardus MENSINK (zie VI.85).
   4.  Hendrika MENSINK, geboren op 15-04-1815 te Reutum, overleden op 23-05-1817 te Reutum op 2-jarige leeftijd, huisnummer 43.
   5.  Aleida MENSINK, geboren op 07-03-1816 te Reutum, overleden op 11-03-1816 te Reutum, 4 dagen oud, huisnummer 43.
   6.  Hendrikus MENSINK, geboren op 20-12-1817 te Reutum, overleden op 18-10-1818 te Reutum, 302 dagen oud, huisnummer 43.
   7.  Hendrika MENSINK (zie VI.91).

VI.81    Gerhardus Johannes MENSINK, landbouwer en erfopvolger erve Mensink te Reutum, geboren te Reutum, gedoopt op 11-02-1810 te Ootmarsum (getuige(n): Albertus Meijers en Aleyda Mensink), overleden op 03-01-1883 te Reutum op 72-jarige leeftijd. Ten tijde van zijn overleden zijn Johanna Steggink en J. aan de Stegge meid en knecht op erve Mensink

Memorie van aangifte van Successie van Gerhardus Johannes Mensink, overleden 3 januari 1883.
De ondergetekende Johannes Mensink, landbouwer te Reutum gemeente Tubbergen verklaart dat op 3 januari 1883 te Reutum is overleden zijn vader Gerhardus Johannes Mensink, hem aangever tot enige en algehele erfgenaam bij versterf nalatende. Zijn nalatenschap bestaat uit het volgende:
Actief:
Drie vierde onverdeeld aandeel in het boerenerve Mensman, gelegen te Reutum, gemeente Tubbergen, bestaande in huis en erf, bouw- en weiland, opgaande bomen, dennenbos, akkerhout, hakhout, een en heide, kadastraal bekend gemeente Tubbergen, Sectie F, nummers 344, 354, 364, 381, 410, 464, 483, 485, 521, 593, 672, 675, 682, 709, 716, 718, 724, 749, 750, 751, 752, 753, 757, 758, 759, 770, 771, 832, 833, 836, 1233, 1334, 1461, 1558, 1562, 1731, 1769, 1778, 1953, 2049, 2269, 2277, 2311, 2362, 2366, 2386, 2427, 2492, 2533, 2562, 2563, 2701, 2731, 2787, 2867, 2874, 3040, 3033, 3767, 3768, 3769, 3488, 3510, 3571, 3663, 3664, 3673, 3802, 3819, 3938, 4249, 4250 en 4251 samen voor het geheel groot 34 ha. 59 a. 87 ca. ten dage van het overlijden geschat voor gemeld aandeel op een verkoopwaarde van f 6.750,00; Roerende lichamelijke goederen geschat op f 50,00; Contanten niet voorhanden f 00,00. Totaal actief f 6.800,00
Passief:
- drie vierde onverdeeld aandeel in een onderhandse schuldvordering t.l.v. de erflater, t.b.v. Johannes Mensink, landbouwer te Reutum wegens verdiend loon, blijkens acte d.d. 1 mei 1877, rentende jaarlijks 3 ½ % geheel groot f 800,- dus voor gemeld aandeel f 600,00.
Rente in het lopende jaar tot het overlijden f 36,75
- Een onderhandse schuldvordering wegens geleend geld, t.l.v. de erflater t.b.v. Gerhardus Johannes Deperink te Reutum, volgens bewijs van 1 november 1881, rentende op die dag tegen 4 %, groot f 500,00;
Rente achterstallig sedert de opname f 21,66
- Doctor Ten Bruggencate te Ootmarsum wegens in 1882 geleverde medicamenten f 4,80
- Begrafeniskosten en kerkelijke plechtigheden tot en met het eerste jaargetijde f 300,00
- aandeel in de grondbelasting over het lopende dienstjaar f 37,00
Gelijk aandeel in de volgende huisschulden:
- Smid Silderhuis over 1882 verdiend loon f 10,00
- Timmerman Kemperink over 1882 verdiend loon f 14,75
- De dienstmeid Johanna Steggink over 1882/1883 verdiend loon f 40,00
- De knecht J. aan de Stegge over 1882/1883 verdiend loon f 70,00
Samen f 134,75. Dus voor gemeld aandeel f 101,19
Totaal passief f 1.601,40. Makende het zuiver saldo der nalatenschap f 5.198,60.
Reutum, 22 april 1883. Was getekend J. Mensink.

Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 22-05-1848 te Tubbergen. Notarieel archief nr. 168, 2 mei 1848, huwelijkscontract
Voor ons G.C.F. Coninck Westenberg, notaris te Tubbergen, compareerden: Gerhardus Johannes Mensink, landbouwer wonende te Reutum, gemeente Tubbergen, ter enen, meederjarige zoon van Jan Mensink en Susanna Meijer, beiden landbouwers woonachtig te Reutum voormeld en Egberdina Westendorp, landbouwster, wonende te Fleringen, gemeente Tubbergen, meerderjarige dochter van Jan Westendorp en Geertruida Middendorp, beiden landbouwers woonachtig te Fleringen voormeld, ter andere zijde.
Die aan ons bekende comparanten eerlang met elkaar in het huwelijk wensen te treden en verklaarden bij de tegenwoordige acte de voorwaarden waarop hetzelve zal worden voltrokken te regelen en vast te stellen in tegenwoordigheid van hun naastbestaanden, te weten:
1. van de zijde des bruidegoms of aanstaande man:
a. zijn vader en moeder Jan Mensink en Susanna Meijer, beide voornoemd aan ons notaris bekend.
b. zijn twee broers en zuster Albertus Johannes Mensink, Gerhardus Mensink en Hendrika Mensink, alle drie landbouwers woonachtig te Reutum en ons notaris bekend.
2. van de zijde der bruid of aanstaande vrouw:
haar ouders Jan Westendorp en Geertruida Middendorp, beide voornoemd en ons notaris bekend.

De aanstaande echtgenoten verklaarden met elkaar in het huwelijk te treden zonder enige wijziging in de algehele gemeenschap van goederen te verlangen of op te stellen en elkaar over en weer de eerststervende de langstlevende onherroepelijk te schenken en te maken al hetgeen waarover zij op het tijdstip van hun overlijden de vrije beschikking zullen hebben, hun tot hun nalatenschap volgens de wet gerechtigde erfgenamen, bij deze uitdrukkelijk stellende in het bloot wettig erfdeel hen toekomende.
De ouders van de bruidegom Jan Mensink en Susanna Meijer, beide voornoemd, de vrouw door haar man tot het passeren van deze akte zonodig geautoriseerd, verklaarden bij deze ter zake van voormeld voorgenomen huwelijk aan hun zoon Gerhardus Johannes Mensink en bij vooroverlijden van hem aan zijn aanstaande echtgenote Egberdina Westendorp, beide voornoemd, ter zake des doods, onherroepelijk te schenken en te maken, al heteen zij door de dood zullen komen te ontruimen en na te laten, niets ter wereld daarvan uitgezonderd en hen dus te stellen tot hun enige en universele erfgenamen; hen zowel als hun nakomelingen onder de verplichting en voorwaarden:
Om aan hun drie overige kinderen Albertus Johannes Mensink, gehuwd geweest met Hendrika Bokhorst, Gerhardus Mensink en Hendrika Mensink, vrouw van Johannes Westendorp te Fleringen (noot: Egberdina en Johannes zijn broer en zus, dubbele familie dus) in voldoening van al hetgeen zij uit hun ouders nalatenschap zullen te vorderen hebben, uit te keren te geven en te doen genieten in eigendom, na dood van hen schenkers, te weten:
a. Aan Albertus Johannes Mensink meergemeld, het zogenaamde Kostershuis of Nieuwe Mensink, te Reutum gelegen, onlangs door de schenkers nieuw aangebouwd, kadastraal bekend gemeente Tubbergen Sectie F, nummer 1693 en de bij en aan dat huis gelegen gaarden, uitmakende een deel van Sectie F nummer 1692 en 773, eveneens de Kloppengaarden en Kloppenkamer ten noorden daarvan, onder nummers 774 en 775 en uit de Markegronden aan het erve Mensink toegewezen stuk heidegrond, genaamd De Waskule, groot 33 roeden 60 ellen, de driehoek op de Venebrink, met uitzondering van de daarop uitgebaakte weg, die aan het erve Mensink verblijft, groot 23 roeden 20 ellen, nummer 1676, een stuk veengrond groot 46 roeden 40 ellen in de Noorderker Weust, Sectie F nummer 1301 en nog een stuk heide De Vlottekamp, groot 1 ha 3 a 20 ca, een gedeelte van nummer 951.
b. Aan Gerhardus Mensink en aan Hendrika Mensink voornoemd, ieder een som van f 1500,- Nederlands, zes maanden na de dood van de schenkers uit te betalen.
De voormelde erfstelling en schenking is door de schenkers voorts nog geschiedt onder de navolgende bepalingen:
1. Dat de aanstaande echtgenoten bij de schenkers op het erve Mensink zullen komen inwonen, ten einde tot huisbest mee te werken en hen in de bouwerij te helpen.
2. Dat tot tijd en wijl de schenkers de bouwerij van meergemeld erve aan de begiftigden zullen hebben overgedragen deze laatste jaarlijks bij de oogst zullen ontvangen van de schenkers het roggegewas of verbouw van 36 Nederlandse roeden land en wel van het Zwenne Stukke tot het vooreld erve behorende, alsmede dat de genoemde aanstaande echtgenoten het recht zullen hebben om jaarlijks 3 roeden land ten hunnen nutte op het erve voormeld met lijn te zaaien en de aanstaande vrouw het recht om van Pasen tot Kolde Kermis voor zich te spinnen.
3. Dat zodra de schenkers de bouw en administratie van het erve Mensink aan de aanstaanden zullen hebben overgegeven, deze verplicht zijn aan de schenkers te doen genieten en te geven al hetgeen hiervoor als vurlink ten behoeve der begiftigden is bepaald.
4. Dat Gerhardus en Hendrika Mensink, zijnde Albertus Johannes Mensink reeds gehuwd, zo lang zij ongehuwd zijn ingeval van ziekte of zucht, altijd op het erve Mensink zullen kunnen terugkeren, ten einde aldaar naar huislieden gebruik door de begiftigden of hun plaatshouder te worden verpleegd en van het nodige tot hun herstel toe, voorzien.
5. Dat na dood van de comparanten schenkers de begiftigden verplicht zullen zijn op hun kosten een authentiek uittreksel van deze huwelijksvoorwaarden overeenkomstig de inhoud van Artikel 671 van het Burgerlijk Wetboek ten kantore der hypotheken te doen overschrijven ten einde de in deze omschreven vaste goederen worden gesteld op naam van hun zoon Albertus Johannes Mensink en de overige vaste goederen tot hun meergemeld erve Mensink behorende op naam van Gerhardus Johannes Mensink.
Waarvan akte na aanneming der schenking door de begiftigden, aan de comparanten voorgelezen. Gedaan en verleden op het erve Mensink in de buurtschap Reutum in een familievergadering of op een maaksmaal aldaar op heden dinsdag 2 mei 1848, 's avonds tussen zes en zeven uur, in tegenwoordigheid van Albertus Johannes Oude Munnink en Johannes Teusse, beide landbouwers te Reutum wonende, aan ons notaris bekend en ten dezen speciaal verzochte getuigen, dewelke deze minute, die in de bewaring van ons notaris zal verblijven, onmiddellijk na gedane voorlezing getekend hebben met de partijen comparanten en ons notaris, met uitzondering van de schenkster Susanna Meijer, die op onze uitnodiging om deze te ondertekenen verklaard heeft, zulks niet te kunnen uit hoofde dat ze nimmer schrijven of naamtekenen geleerd heeft.
w.g. G.J. Mensink, E. Westendorp, G. Mensink, J. Westendorp, J. Mensink, G. Middendorp, A.J. Mensink, J. Oude Munnink, J. Teusse, G.C.F. Coninck Westenberg, notaris.
Echtgenote is Egberdina WESTENDORP, 32 jaar oud, geboren op 06-06-1815 te Fleringen, overleden op 15-12-1877 te Reutum op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes MENSINK (zie VII.103).
   2.  Johannes MENSINK, landbouwer, geboren op 06-03-1859 te Reutum, overleden op 11-03-1881 te Reutum op 22-jarige leeftijd. Memorie van Successie van Johannes Mensink, overleden 11 maart 1881 te Reutum.
De ondergetekenden
1. Gerhardus Johannes Mensink, weduwnaar van Egberdina Westendorp en
2. Johannes Mensink major,
Landbouwers te Reutum die verklaren dat op 11 maart 1881 te Reutum is overleden, zonder testament te hebben gemaakt Johannes Mensink, minor, tot zijn erfgenamen bij versterf nalatende zijn vader de aangever sub 1 en zijn broer de aangever sub 2. Tot zijn nalatenschap behoort het volgende:
Actief: Een zesde onverdeeld aandeel in het erve Mensink te Reutum, bestaande in huis en erf, bouw- en weiland, opgaande bomen, dennenbos, veengrond en heide, kadastraal bekend gemeente Tubbergen, Sectie F, nummers 344, 364, 371, 410, 464, 483, 485, 521, 672, 675, 672, 709, 716, 718, 724, 749, 750, 751, 752, 753, 757, 758, 759, 770, 771, 1233, 1334, 1461, 1558, 1562, 593, 832, 833, 836, 1731, 1778, 2049, 2050, 2277, 2311, 2362, 2366, 2386, 2427, 2492, 2533, 2562, 2701, 2731, 1769, 2269, 2787, 2867, 2874, 3040, 3033, 1953, 354, 3767, 3768, 3769, 3488, 3510, 3571, 3663, 3673, 3802, 3819, 3664, 3938 en 2563, samen 34 ha. 63 a. 27 ca.
voor gemeld aandeel ten dage van het overlijden geschat op een verkoopwaarde van f 1585,00;
Een zesde onverdeeld aandeel in roerende goederen, lichamelijke goederen f 200,00; Een zesde gedeelte onverdeeld aandeel in de voorhanden gelden f 6,80. Totaal van het actief f 1791,80
Passief:
Een zesde onverdeeld aandeel in:
1. Een onderhandse schuldvordering ten laste van Gerhardus Johannes Mensink ten behoeve van H. Geerink te Reutum wegens geleend geld volgens acte van 1 mei 1876, rentende 4 % geheel groot f 200,00, renten sedert 1 mei 1877 f 30,66;
2. Een dito ten laste als voren wegens geleend geld ten behoeve van G.J. Deperink te Reutum volgens bewijs d.d. 1 november 1873 geheel groot f 100,00. Rente 4 % vanaf 1 november 1877 f 14,64;
3. Een dito ten laste als voren wegens geleend geld en verdiend loon aan Johannes Mensink te Reutum volgens acte van 1 mei 1877 f 800,00, rentende 3 ½ % met rente sedert 1 mei 1877 f 107,20.
Samen voor het geheel f 1252,50 en dus voor gemeld aandeel f 208,75
- Aan Johannes Mensink major te Reutum wegens gedurende 18 maanden voorafgaande aan het overlijden gedane verschotten, reiskosten en verpleging, de som van f 265,00 (in de kantlijn staat: niet ten laste van de minderjarige erflater, áf f 265,00)
- Een zesde aandeel in de grondbelasting over 1881 f 5,50.
- Wegens geneeskundige behandelingen geleverde medicamenten gedurende de 18 maanden voorafgaand aan het overlijden
a. Dr. Schoemaker te Almelo f 34,60
b. Dr. Ten Bruggencate te Ootmarsum f 12,70
c. Dr. Dahlman te Rheine f 5,40
d. Dr. Harger te Neuenhaus f 5,40
In de kantlijn staat: schulden ten laste van de vader, áf f 58,10)
- Aan dood en begrafeniskosten met inbegrip van de kerkelijke plechtigheden tot en met het eerste jaargetijde f 132,50
Totaal passief f 669,85
Aldus opgemaakt en getekend te Reutum op 13 juli 1881. W.g. G.J. Mensink, J. Mensink.
ongehuwd.

VII.103    Joannes MENSINK, landbouwer en erfopvolger erve Mensink te Reutum, geboren op 21-12-1849 te Reutum, overleden op 12-02-1915 te Reutum op 65-jarige leeftijd. Notarieel Archief, inv.nr. 6049, 1 februari 1896. Hypotheek van f 2600,- t.l.v. Joannes Mensink en echtg. Geertruida Dijkers.
Voor notaris J.A.H. ten Pol te Ootmarsum is verschenen Joannes Mensink, Gerardus Johanneszoon, landbouwer wonende op het Erve Mensink te Reutum, echtgenoot van Geertruida Dijkers. Hij verklaarde wegens van dezelfde op heden in Nederlandse Contanten ter leen ontvangen gelden schuldig te zijn aan Mejuffrouw Wilmina Lamberta Pelgrim, zonder beroep, wonende te Brummen de som van f 2600,- Tot meerdere zekerheid en waarborg voor de terugbetaling van kapitaal en rente verklaarde de comparant debiteur bij deze in onderzetting of hypotheek te verbinden:
Zijn boerenerve "Mensink" genaamd, gelegen te Reutum, kadastraal bekend gemeente Tubbergen, Sectie F, nummers 344, 364, 381, 410, 464, 483, 485, 521, 672, 675, 682, 709, 716, 718, 724, 751, 757, 758, 759, 770, 771, 1233, 1334, 1769, 1953, 2269, 2366, 2386, 2427, 2492, 2533, 2562, 2563, 2701, 2731, 2787, 2867, 2874, 3033, 3040, 3511, 3664, 3767, 3768, 3769, 3488, 3510, 3571, 3663, 3673, 3802, 3819, 3938, 4249, 4251, 4460, 4461, 4462, bouwland, bomen, weiland, hooiland, heide, hakhout, dennen, weg, veengrond, akkerhout, huis, schuren en erf, samen groot 33 ha 61 a 77 ca.
w.g. Js. Mensink, GJzn

Notarieel Archief, inv. nr. 5368, nr. ? 2 april 1907
Hypotheek van f 3200,- t.l.v. Johannes Mensink, Gerardus Johanneszoon t.g.v. Johannes Holsink, postbode te Reutum met hypotheek op 32 ha 43 a 27 ca.

Notarieel Archief, inv.nr. 5369, nr. 6942, jaar 1908
Hypotheek t.l.v. Johannes Mensink, Gerhardus Johanneszoon van f 800,- t.g.v. Johannes Holsink, postbode te Reutum, met hypotheek op 32 ha 43 a 27 ca.

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-02-1882 te Tubbergen. Notarieel Archief, inventarisnr. 5964, actenummer 712, 27 mei 1919.
Boedelscheiding van de echtelieden Joannes Mensink en Geertruida Dijkers en nalatenschap van Johanna Gezina Mensink.
Voor mij Willem Ite Poelma, notaris ter standplaats de gemeente Tubbergen zijn verschenen:
1. Gerardus Johannes Mensink, landbouwer te Reutum, gemeente Tubbergen;
2. Susanna Maria Mensink, landbouwster aldaar;
3. Gerhardus Bernardus Mensink, landbouwer aldaar;
4. Bernardus Johannes Mensink, timmerman aldaar;
5. Hermannus Bernardus Mensink, landbouwer aldaar.
De comparanten verklaren te willen overgaan tot scheiding en deeling der nalatenschappen hunner ouders wijlen de echtelieden Joannes Mensink en Geertruida Dijkers zoomede de nalatenschap hunne zuster Johanna Gezina Mensink en geven daartoe te kennen:
dat Joannes Mensink en Geertruida Dijkers in algeheele gemeenschap van goederen zijn gehuwd geweest en zijn overleden te Reutum, gemeente Tubbergen respectievelijk op twaalf Februari negentien honderd en vijftien en acht November negentien honderd en achttien, beiden zonder testament te hebben gemaakt, nalatende tot erfgenamen hunne uit gemeld huwelijk geboren kinderen de comparanten onder 1, 2, 3, 4 en 5 genoemd, benevens nu wijlen Johanna Gezina Mensink ieder voor een zesde gedeelte;
dat Johanna Gezina Mensink zonder testament te hebben gemaakt is overleden te Reutum gemeld op vijftien November negentien honderd achttien, tot erfgenamen nalatende hare broeders en zuster de comparanten genoemd, ieder voor een vijfde gedeelte;
dat de nalatenschap van Johanna Gezina Mensink uit niets anders bestaat dan haar aandeel ad een zesde gedeelte in de nalatenschappen harer genoemde ouders;
Dat de nalatenschappen van Joannes Mensink en Geertruida Dijkers omvatten
Baten:
A. Huis, schuur en erf, met bouw -, wei - hooiland, hakhout en heide, kadastraal bekend gemeente Tubbergen, Sectie F, nummers 344, 364, 381, 410, 464, 483, 521, 672, 675, 682, 716, 718, 724, 751, 757, 758, 759, 770, 771, 1461, 1558, 1562, 593, 836, 1731, 1778, 2049, 2311, 2562, 2701, 2731, 1769, 2269, 3040, 3033, 1953, 3511, 3767, 3768, 3769, 3488, 3510, 3571, 3673, 3802, 3819, 2563, 4249, 4251, 2787, 4460, 4461, 4462, 4601, 4602, 4603, 4605, 4606, 4727, 2702, 3052, 4728, 2366, 2386, 2492 en 2533, groot negen en twintig hectare zes en twintig are zeven en twintig centiare, door deelgenooten geschat op f 24.500,00
B. Een perceel bouwland kadastraal bekend gemeente Tubbergen, Sectie F nummer 4543, groot zes en vijftig are vijftig centiare geschat op f 500,00 Staande laatstgenoemd perceel abusief ten name van de erven Jan Mensink, landbouwer te Reutum, gemeente Tubbergen en anderen doch in werkelijkheid toebehoorende aan de deelgenooten als zijnde dit perceel sedert onheugelijke jaaren althans langer dan dertig jaren voortdurend onafgebroken ongestoord, openbaar en niet dubbelzinnig door hen en hunne rechtsvoorgangers bezeten en mitsdien door verjaring verkregen.
C. Roerende lichamelijke goederen door deelgenooten geschat op f 4.000,00 Contanten ter somma van f 100,00 Totaal baten f 29.100,00
(In de kantlijn van dit blad staat: afgegaan Sectie F nr. 364, groot 12.10 are en nog 3 perceelen meer: 593, 18.90 are, 3819, 46 are, 836, 5.10 are)

Schulden:
Een hypotheekschuld wegens geleend geld ten behoeve van Johannes Holsink, postbode te Reutum krachtens akte verleden voor notaris Van den Bosch te Tubbergen twee April negentien honderd zeven rentende op een April drie een vierde procent sjaars, groot f 3.200,00;
Een hypotheekschuld ten behoeve als voren krachtens akte verleden voor notaris Van den Bosch voornoemd op een 1 Februari negentienhonderd acht rentende op twee Februari drie en drie vierde procent sjaars groot f 800,00 Loopende rente verschuldigd op bovenstaande kapitalen tot een Juni aanstaande als dag van scheiding f 29,83.
Totaal schulden f 4.029,83; Saldo f 25.070,17.
Waarin volgens vorenstaande ieder der deelgenooten is gerechtigd voor een vijfde gedeelte of f 5014,03
Overgaande tot de verdeeling verklaren deelgenooten in voldoening van ieders aandeel toe te deelen:
aan den deelgenoot Gerardus Johannes Mensink de onroerende goederen hiervoor omschreven onder B.
Aan den deelgenoot Gerhardus Bernardus Mensink al de baten des boedels hiervoor omschreven met uitzondering der onroerende goederen onder B omschreven onder verplichting:
1. Om de hiervoor omschreven schulden voor zijne rekening te nemen en te betalen en de overige delgenooten voor alle aanmaning daaromtrent te vrijwaren.
2. Om aan de overige deelgenooten bij zich aan huis te verschaffen zoolang deze zulks wenschen volledig levensonderhoud, inwooning, kleeren en verpleging en na hun dood voor eene behoorlijke begrafenis te zorgen en aan ieder van jaarlijks op een Mei voor de eerste maal op een Mei negentien honderd twintig te betalen voor zakgeld de som van tachtig gulen, alles mits dezen tot het welzijn van het huis medewerken.
3. Om aan ieder der overige deelgenooten wanneer dezen de gemeenschappelijke woning wenschen te verlaten zes maand na waarschuwing te betalen de som van vijf en twintig honderd gulden door welke betaling de comparant Gerhardus Bernardus Mensink van elke verplichting ten opzichte (in de kantlijn van dit blad: Maria Gezina Krop overleden 21 jan. 1923) van diegene die gemeld bedrag ontvangen heeft ontslagen zal zijn.
4. Om de kosten dezer akte alsmede de kosten en rechten op voormelde nalatenschappen vallende voor zich in rekening te nemen.
Hiermede verklaren deelgenooten voorschreven nalatenschappen volkomen naar genoegen te hebben gescheiden en verdeeld, ieder hunner het zijne te hebben ontvangen, elkander deswege kwiteerende en dechargeerende zonder eenig voorbehoud.
Ter uitvoering dezer verklaren partijen domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer akte. Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Tubbergen op zeven en twintig Mei negentien honderd negentien, in tegenwoordigheid van Antonius Bernardus Carolus Fortkamp, klerk en Bernardus Heithuis timmerman, beiden te Tubbergen als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.
w.g. G.J. Mensink, S.M Mensink, G. Mensink, B.J. Mensink, H.B. Mensink, A. Fortkamp, B. Heithuis, W.I. Poelma, notaris.
Echtgenote is Geertruida DIJKERS, 23 jaar oud, geboren op 15-10-1858 te Haarle, dochter van Johannes Dijkers en Maria Bokhorst, overleden op 08-11-1918 te Reutum op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Berendina MENSINK, geboren op 23-03-1882 te Reutum, overleden op 31-05-1882 te Reutum, 69 dagen oud.
   2.  Gerardus Johannes MENSINK, landbouwer, geboren op 23-11-1883 te Reutum, overleden op 17-12-1940 te Reutum op 57-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Maria Gezina MENSINK, geboren op 26-01-1885 te Reutum, overleden op 17-04-1885 te Reutum, 81 dagen oud.
   4.  Gezina Hendrika MENSINK, geboren op 18-01-1886 te Reutum, overleden op 20-05-1886 te Reutum, 122 dagen oud.
   5.  Johanna Gezina MENSINK, geboren op 06-02-1888 te Reutum, overleden op 15-11-1918 te Reutum op 30-jarige leeftijd, ongehuwd.
   6.  Susanna Maria MENSINK (zie VIII.154).
   7.  Gerhardus Bernardus MENSINK (zie VIII.155).
   8.  Bernardus Johannes MENSINK (zie VIII.158).
   9.  Hermannus Bernardus MENSINK (zie VIII.160).

VIII.154    Susanna Maria MENSINK, geboren op 07-06-1889 te Reutum, overleden op 30-03-1960 te Oldenzaal op 70-jarige leeftijd, wonende te Beuningen, gemeente Losser.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-09-1922 te Tubbergen met Gerhardus SOMBEKKE, landbouwer te Beuningen, geboren circa 1887 te Beuningen, zoon van Johannes Sombekke, landbouwer en Aleida Visschedijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind SOMBEKKE, geboren op 25-07-1923 te Zuid-Berghuizen, huisnummer 97.

VIII.155    Gerhardus Bernardus MENSINK, Landbouwer en erfopvolger op erve Mensink te Reutum, geboren op 04-07-1891 te Reutum, overleden op 20-09-1931 te Reutum op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 11-11-1920 te Tubbergen. Notarieel Archief toegang 0122, inventarisnummer 5977, aktenummer 64, 23 maart 1923. Inventaris van Maria Gezina KROP, echtgenote van Gerhardus Bernardus MENSINK Samenvatting
Op 23 maart 1923 's middags om 3 uur ten sterfhuize van de na te noemen erflaatster, ten verzoeke van:
1. Gerhardus Bernardus MENSINK, landbouwer te Reutum, weduwnaar van Maria Gezina KROP, voor zich en als voogd van rechtswege over Johannes Gerardus MENSINK, geboren 14 december 1922 uit zijn gemeld huwelijk;
2. Johannes Hendrikus HEERINK, landbouwer te Beuningen, gemeente Losser als toeziend voogd over genoemde minderjarige;
ben ik J.P.J. van der Avort, notaris te Tubbergen in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen overgegaan tot de beschrijving van de zaken behorende tot de huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tussen de comparant Gerhardus Bernardus MENSINK en wijlen zijn echtgenote Maria Gezina KROP en tot de nalatenschap van laatstgemelde.
Comparanten geven te kennen:
dat Maria Gezina KROP is overleden te Reutum zonder testament te hebben gemaakt op 21 januari 1923 en tot enige erfgename heeft nagelaten haar genoemde zoon, gemelde minderjarige;
dat de nalatenschap van Maria Gezina KROP uit niets anders bestaat, dan de helft van de huwelijksgemeenschap waarin zij was gehuwd met de comparant Gerhardus Bernardus MENSINK;
dat ze als schatter van de roerende lichamelijke goederen hebben benoemd Joseph Johan DEPERINK, landbouwer te Reutum, di als zodanig door de kantonrechter te Almelo is beëidigd op 15 maart jl.

Overgaande tot de beschrijving is naar opgave van de comparant Gerhardus Bernardus MENSINK als in het bezit van de zaken die tot de boedel behoren, aanwezig bevonden de volgende roerende goederen, die door voornoemde schatter zijn gewaardeerd op dd prijzen daarachter vermeld.
In de keuken:
Twee tafels en negen stoelen op f 30,-; spiegel, klok, schilderijen en wandversiering op f 75,-; Naaimachine op f 50,-; Lamp op f 6,-; Glazen kastje met inhoud op f 8,-; Glazen kastje met inhoud op f 2,50
In de slaapkamer: ledikant met bed op f 75,-; Wandversieringen op f 2,-; Kast met linnen goed op f 50,-; Tafeltje en twee stoelen op f 2,-
In de voorkamer: tafel en zeven stoelen op f 60,-; kast met inhoud op f 80,-; kabinet met inhoud op f 150,-; buffet met beelden op f 75,-; lamp op f 15,-
In de tweede slaapkamer: ledikant, wastafel en nachtkast op f 20,-; drie stoelen op f 5,-; Damesfiets op f 40,-;
In de derde slaapkamer: Ledikant met bed op f 60,-; Vier stoelen op f 4,-;
In de vierde slaapkamer: Ledikant met bed op f 50,-; Kast met inhoud f 25,-; Drie stoelen f 1,50
In de vijfde slaapkamer: Ledikant met bed f 40,-
In de melkkamer: Eetgerei en eetwaren f 5,-
In de waskamer: Melkbussen, karn, potten en emmers op f 15,-
Op de deel: Fornuispot, voderbakken en emmers op f 15,-; Fiets op f 15,-; Bascule en gewichten op f 15,-; Hakselmachine, maalmolen en bietensnijder op f 60,-; Voorraad rogge, haver en stroo op f 100,-; Spek en vlees op f 50,-; zes melkkoeien op f 1300,-; vier vaarzen op f 500,-; zes kalveren op f 275,-; vier varkens en drie biggen op f 180,-; twee paarden op f 500,-; kippen f 100,-
In de schuur: drie wagens met toebehoren op f 200,-; aardappelen f 75,-; ploeg, eg, kruiwagen, klein boerengerei op f 60,-; dorsmachine op f 150,-; brandhoud op f 10,-
Op diverse plaatsen: gouden en zilveren sieraden op f 100,-; contanten f 175,-; Totaal f 4841,-
Schulden:
Een hypothecaire schuld t.b.v. Johannes Holsink, postbode te Reutum rente op 1 april 4 % krachtens akte verleden voor notaris Van den Bosch te Tubbergen op 2 april 1907 groot f 3.200,-;
Een hypothecaire schuld t.b.v. dezelfde rente 4 % op 2 februari krachtens akte verleden voor Van den Bosch op 1 februari 1908 groot f 800,-;
Aan zijn broers en zuster samen een som van f 10.000,- kachtens akte van scheiding voor notaris Poelma te Tubbergen op 27 mei 1919;
Aan dokter Van der Veen te Tubbergen voor geneeskundige behandeling oer 1923 tot de sterfdag f 75,-;
Aan B.J. Mensink te Tubbergen voor timmerwerk over 1922 en ovver 1921 samen f 172,29 ½;
Aan A.J. Mensink te Tubbergen voor smidsloon over 1922 f 17,30
De begrafeniskosten hebben bedragen f 335,-
De comparant Gerhardus Bernardus MENSINK verklaart dat als nog tot de boedel behoort de percelen grond voorkomende op leger artikel 6425 van de gemeente Tubbergen en een vordering ten laste van Hendrikus Johannes Krop te OudOotmarsum, groot f 159,50, terwijl op de hiervoor omschreven schuld van f 10.000,- afgelost is f 2.500,-
Niets meer te vermelden zijnde heeft de comparant Gerhardus Bernardus MENSINK in handen van mij notaris de eed afgelegd, dat hij nits heeft verzwegen of verduisterd, noch weet of gezien heeft, dat iets verduisterd is. Waarvan acte in minuut opgemaakt is verleden te Reutum op 23 maart 1923 in tegenwoordigheid van A.B.C. Fortkamp, klerk te Tubbergen en H.J. Volmerink, landbouwer te Reutum als getuigen evenals de comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de schatter, de getuigen en mij notaris ondertekend.
Echtgenote is Maria Gezina KROP, 32 jaar oud, geboren op 19-09-1888 te gemeente Denekamp, dochter van Johannes Krop, landbouwer en Aleida Ensink, overleden op 21-01-1923 te Reutum op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 16-04-1925 te Tubbergen met Hendrika Maria BEKHUIS, geboren circa 1891 te gemeente Tubbergen, dochter van Bernardus Franciscus Bekhuis en Johanna Susanna Mastebroek, overleden op 03-02-1977 te Reutum.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Gerardus MENSINK, geboren op 14-12-1922 te Reutum.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Bernardus Johannes MENSINK, geboren op 16-03-1926 te Reutum.
   3.  Geertruida Susanna Maria MENSINK, geboren op 30-05-1928 te Reutum.
   4.  Anna Susanna Josephina MENSINK, geboren op 15-03-1930 te Reutum.
   5.  Gerharda Bernarda Gesina MENSINK, geboren op 20-12-1931 te Reutum, postuum geboren.

VIII.158    Bernardus Johannes MENSINK, timmerman, geboren op 21-04-1893 te Reutum.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-06-1922 te Tubbergen met Johanna Maria BOLSCHER, geboren circa 1897 te gemeente Tubbergen, dochter van Gradus Johannes Bolscher, landbouwer en Susanna Gezina Booijink.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Susanna MENSINK, geboren op 16-05-1923 te Reutum.
   2.  Gerardus Bernardus MENSINK, geboren op 31-08-1924 te Reutum, geboren 10.00 uur, tweeling met Johan Joseph.
   3.  Johan Joseph MENSINK, geboren op 31-08-1924 te Reutum, geboren 10.30 uur. Tweeling met Gerardus Bernardus.
   4.  Harry Everhardus MENSINK, geboren op 01-08-1926 te Reutum.
   5.  Susanna Theresia MENSINK, geboren op 18-02-1928 te Reutum.
   6.  Maria Bernarda MENSINK, geboren op 14-11-1929 te Reutum.

VIII.160    Hermannus Bernardus MENSINK, landbouwer, geboren op 21-11-1894 te Reutum.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 01-05-1931 te Denekamp met Johanna Berendina WIGBELT, 33 jaar oud, geboren op 19-12-1897 te gemeente Denekamp, dochter van Johannes Wigbelt en Gezina Oude Rotgerink.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind MENSINK, geboren op 05-07-1933 te gemeente Denekamp.

VI.83    Albertus Johannes MENSINK, geboren te Reutum, gedoopt op 29-10-1811 te Ootmarsum (getuige(n): Gerardus Johannes Rolf en Susanna Meijers), overleden op 12-02-1865 te Reutum op 53-jarige leeftijd. Overleden op "het Kostershuis" of "Nieuwe Mensink" te Reutum, K 43. Hij is landbouwer en winkelier te Reutum op "Nieuwe Mensink" of "Oalbert" of ook wel "Het Kostershuis" genaamd De omliggende grond was afkomstig van het erve Mensink. In het huwelijkscontract van zijn broer Gerhardus Johannes Mensink, 2 mei 1848 wordt vermeld dat het Kostershuis of Nieuwe Mensink "onlangs" is gebouwd op perceel Sectie F nummer 1693.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 31-05-1844 te Tubbergen. Notarieel Archief inventarisnr. 5036, 7 november 1889: Boedelscheiding A.J. Mensink en echtg. H. Bokhorst
Voor ons J.A.H. ten Pol, notaris te Ootmarsum, in bijzijn der na te noemen getuigen en in tegenwoordigheid van den Edelachtbaren Heer Mr. N.T. Witkop, kantonregter te Almelo, zijn verschenen:
1. Hendrika Bokhorst, landbouwster en winkelierster te Reutum, weduwe van Albertus Johannes Mensink;
2. Johanna Lenferink, zonder beroep te Tubbergen wonende, uit eigen hoofde en in hoedanigheid van moeder voogdes over hare beide eenige met wijlen Gerardus Mensink in echte verwekte nog minderjarige kinderen genaamd Albertus Johannes- en Hermina Maria Mensink, thans zonder huwelijksvoorwaarden gehuwd met en ten deze bijgestaan door Theodorus Eijsink, smid te Tubbergen;
3. Theodorus Eijsink voornoemd, uit eigen hoofde om zijne genoemde echtgenoote in deze bij te staan en in hoedanigheid van mede voogd over de sub 2 genoemde minderjarigen;
4. Gesina Mensink, zonder beroep, wonende te Reutum;
5. Bernardus Mensink, landbouwer te Reutum voornoemd, uit eigen hoofde en in hoedanigheid van toeziende voogd over de sub 2 genoemde minderjarigen.
Welke comparanten in privé en qualiteit voornoemd, verklaarden te willen overgaan tot de scheiding en deeling van de goederen en schulden behoorende tot de huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tusschen wijlen Albertus Johannes Mensink en de sub 1 genoemde comparante, en tot de nalatenschappen van eerstgemelden en van na te noemen wijlen Johannes- en Hendrikus Mensink, waaromtrent partijen vooraf te kennen gaven:
Dat Albertus Johannes Mensink in algeheelen gemeenschap van goederen was gehuwd met Hendrika Bokhorst voornoemd, uit welk huwelijk zijn geboren zeven kinderen, genaamd: Johannes-, Hendrikus-, Gerardus-, Hermannus-, Maria-, Gesina- en Bernardus Mensink.
Dat Albertus Johannes Mensink voornoemd, zonder achterlating van testament is overleden den 13 Februari 1865 tot eenige erfgenamen bij versterf nalantende zijne zeven genoemde kinderen, ieder voor 1/7e gedeelte; Dat Johannes Mensink voornoemd den 29 Augustus 1869 zonder achterlating van testament is overleden, tot erfgenamen bij versterf nalatende zijne gemelde moeder voor 1/4e gedeelte en zijne zes genoemde broeders en zusters ieder voor 1/8e gedeelte. Dat de nalatenschap van laatstgemelden erflater alleen bestaat uit hetgeen hij erfde uit den nalatenschap zijns gezegden wijlen vaders;
Dat Hendrikus Mensink voornoemd den 8 Augustus 1878 is overleden, tot eenige erfgenamen nalatende zijne gemelde moeder blijkens testament verleden voor ons notaris den 20 Maart 1878, naar eisch geregistreerd. Dat de nalatenschap van dezen erflater alleen bestaat uit hetgeen hij erfde uit de nalatenschappen van wijlen zijnen vader en broeder Johannes;
Dat wijlen Gerardus Mensink in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd is geweest met Johanna Lenferink, sub 2 genoemd, uit welk huwelijk zijn geboren twee kinderen, de sub 2 gemelde minderjarigen. Dat Gerardus Mensink den 20 November 1878 zonder achterlating van testament is overleden, tot eenige erfgenamen bij versterf nalatende zijne beide gemelde kinderen, ieder voor de helft;
Dat Hermannus Mensink, arbeider te Enschede, en Johannes Gerardus Vrerink, landbouwer te Reutum voornoemd, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Mensink, hunne erfregten in de nalatenschappen van Albertus Johannes Mensink en Johannes Mensink beide voornoemd, hebben verkocht aan den sub 5 genoemden comparant Bernardus Mensink, bij acte van 11 December 1881 voor ons verleden;
Dat de roerende ligchamelijke goederen waarvan de aanwijzing is geschied door den comparant Bernardus Mensink voornoemd op den eed nader in deze acte vermeld af te leggen, op deze scheiding zullen worden gebragt naar de waarde waarop zij geschat zijn door Gerhardus Johannes Aarnink, landbuwer te Haarle, gemeente Tubbergen, die op den 17 October jl. door bovengenoemden Kantonregter als schatter is beëdigd;
Dat de onroerende goederen op deze scheiding zullen worden gebragt naar de waarde waarop zij geschat zijn door G.J. Aarnink voornoemd, Hermannus Telgenkamp en Johannes Bossink, allen landbouwers te Haarle als door partijen benoemde deskundigen, die na op den 17 October jl. door bovengenoemden kantonregter te zijn beëedigd, van hunnen schatting een schriftelij rapport hebben uitgebragt, hetwelk aan deze minute is vastgehecht;
Dat de te verdeelen zaken, behoorende tot de huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tusschen wijlen Albertus Johannes Mensink en de sub 1 genoemde comparante volgens opgaaf van den comparant Bernardus Mensink, bestaan uit:
Actief
1. Onroerende goederen gelegen te Reutum, kadastraal bekend onder Sectie F, nummers 3472, 3599, 3600, 3553, 3554, 3555, 2854, 3939, 3117, 4026, 4027, 2790, 2726, 3473, 374, 717, 1454 en 3739, als huis, schuur en erf, heide, veengrond, hakhout, bouwland en weiland, samen groot 5 ha 19 a 95 ca. door de drie bovengenoemde deskundigen geschat op f 3.231,00
2. Roerende ligchamelijke goederen door G.J. Aarnink geschat als volgt In den winkel:
Winkelopstand met toebehooren op f 20,00; Gebrande en ongebrande koffijboonen op f 20,00; Rijst en gort op f 4,00; Meel op f 16,00; Tabak op f 12,00; Melis en candij op f 15,00; Rozijnen, pruimen en kruiderij op f 2,00; Steen en aardewerk en spijkers op f 10,00; Garen en band op f 3,00; Zout, zeep en soda op f 8,00; Cichorij op f 7,00; Petroleum en raapolie op f 20,00; Beschuit en brood op f 3,00; Touw op f 2,00;
In de kamer aan de deel:
Gort, rijst en koffij op f 30,00
In den kelder:
Jenever, brandewijn op f 50,00; Likeur en wijn en bier op f 15,00;
In de keuken:
Tapkast met toebehooren op f 10,00; Tien stoelen op f 8,00; Vier tafels op f 8,00; Potten, pannen en borden op f 1,00; Een klok, spiegels, schilderijen en een lamp op f 10,00; Spek en vleesch op f 6,00; Haardgereedschap en een plaat op f 4,00; Sigaren op f 10,00; Zes stoven op f 2,50; Rozetten en gordijnen op f 1,00;
In de zijkamer:
Veertien stoelen op f 7,00; Een tafel op f 1,50; Een kast op f 15,00; Twee lampen, blaadjes en vazen op f 1,50; Drie koffijkannen, tinnen kan, lepels, vorken en messen op f 8,00; Een rozet en gordijn op f 0,50; Een mand op f 0,50;
Op de opkamer:
Eenige eijeren op f 30,00; Een waschtafel en kom op f 1,00; Een koffer op f 1,50; Een bed met toebehooren op f 15,00; Eenige flesschen op f 0,30;
In de melkkamer:
Vier ijzeren potten, drie emmers, karn en melkgereedschap f 10,00;
In de kamer bij de keuken:
Een bed met toebehooren en twee stoelen op f 16,00; Twee bedden met toebehooren op f 40,00; Een kast en chiffoniere op f 20,00; Linnengoed, kleedingstukken en kerkboeken op f 15,00; Bedgordijnen en spiegels, schilderijen, twee manden, drie stoelen en een tafel op f 4,00; Ornamenten op f 1,00;
In de kamer op de deel:
Een bed en koffer op f 16,50; Eenige soda op f 4,00; Een kist, kannen, tonnen en rommel op f 8,00;
Op de deel:
Een kafmolen en wan op f 8,00; Een kist, trog en snijbak op f 7,50; Eenig bouwgereedschap op f 4,00; Schoppen, grepen en zakken op f 7,00; Twintig kippen op f 6,10; Een unster op f 0,90; Een zwartbonte koe op f 110,00; Een dito dito op f 90,00; Twee kruiwagens op f 3,00; Gedorschte en ongedorschte en hooi met de rogge f 150,00;
Op den zolder:
Eenige flesschen en een kagchel op f 13,00;
In de schuur:
Een wagen op f 25,00; Wagengereedschap op f 2,00; Drie varkens op f 80,00; Eenige kisten en rommel op f 5,00; Eenige aardappelen op f 30,00
3. Vorderingen ten laste van verschillende personen wegens geleverde winkelwaren, bedragende tezamen f 400,13
Totaal actief dezer gemeenschap f 4.686,43.
Hiermede de werkzaamheden van den schatter G.J. Aarnink voornoemd geëindigd zijnde, heeft hij alhier na voorlezing onderteekend.
w.g. G.J. Aarnink

Passief:
1. Eene schuldvordering wegens geleend geld ten behoeve van Albertus Bossink, landbouwer te Haarle voornoemd, groot in kapitaal f 600,00 rentende 's jaars op 1 November 3 ½ %, blijkens onderhandsch schuldbewijs van 1 November 1864, loopende rente hierop f 21,00;
2. Vorderingen wegens in 1888 en 1889 geleverde winkel waren ten behoeve van:
Heinink te Oldenzaal f 172,91; Weduwe Boom te Almelo f 27,90; Gebroeders De Goeije te Zwolle f 54,77; Bloemen en Röbken te Ootmarsum f 30,83; Gelhard te Deventer f 26,20; Van Langen te Tubbergen f 39,50; Ten Bruggencate te Almelo f 15,27; Mokkelencate te Almelo f 150,70.
Totaal passief f 1.139,08. Actief f 4.686,43 minus passief f 1.139,08 zodat zuiver te verdeelen overblijft f 3.547,35
Niets meer te beschrijven zijnde wat tot de te verdeelen gemeenschap en nalatenschappen behoort, verklaarde de comparant Bernardus Mensink sub 5 genoemd, dat hij niets heeft verzwegen of niets heeft verduisterd, noch gezien heeft, noch weet, dat iets verduisterd is van hetgeen tot den onderwerpelijken boedel behoort, welke verklaring hij met eede afgelegd in handen van ons notaris, heeft bevestigd.
In het te verdeelen zuiver saldo ad f 3.547,35 zijn gerechtigd, wijlen Albertus Johannes Mensink en Hendrika Bokhorst sub 1 genoemd, ieder voor de helft of f 1.773,67 ½. De nalatenschap van Albertus Johannes Mensink bedraagt alzo f 1.773,67 ½. Waarin blijkens het vorenstaande geregtigd zijn zijne zeven genoemde kinderen, ieder voor 1/7e gedeelte of voor f 253,38; Het aandeel van Johannes Mensink in de nalatenschap zijns vaders bedraagt f 253,39 ½; Waarin blijkens het vorenstaande geregtigd zijn, zijne gemelde moeder voor 1/4e gedeelte of voor f 63,34 ½ en zijne genoemde vier broeders en twee zusters ieder voor 1/8e gedeelte f 31,67 ½;
Het aandeel van Hendrikus Mensink in de nalatenschap zijns vaders f 253,38 en in de nalatenschap zijns broeders, wijlen Johannes Mensink f 31,67 ½. Bedragende tezamen f 285,05 ½ blijkens het vorenstaande voor het geheel toekomende aan zijne gemelde moeder.
Het aandeel van Gerardus Mensink in de gemeenschap bedraagt f 253,38 en in de nalatenschap van Johannes Mensink f 31,67 ½, bedragende tezamen f 285,05 ½. Waarin blijkens het vorenstaande geregtigd zijn, genoemde echtgenoote krachtens huwelijksgemeenschap voor de helft f 142,52 ½ en zijne beide genoemde kinderen tezamen krachtens wettelijke erfopvolging bij versterf, voor de andere helft, of ieder voor f 71,26 ½.
De aandeelen van Hermannus Mensink en van Maria Mensink met haren genoemden echtgenoot in de gemeeschappelijken boedel bedragen voor ieder als erfgenaam huns vaders f 253,38 en als erfgenaam huns broeders Johannes Mensink f 31,67 ½, bedragende tezamen voor ieder f 285,05 ½ of voor beiden tezamen f 570,11. Blijkens het vorenstaande krachtens aankoop toekomende aan Bernardus Mensink voornoemd.
Tot den gemeenschappelijken boedel zijn alzoo geregtigd:
1. Hendrika Bokhorst voornoemd, krachtens huwelijksgemeenschap voor f 1.773,67 ½ als erfgename van haren zoon Johannes Mensink voor f 63,34 ½ en als erfgename van haren zoon Hendrikus Mensink voor f 285,05 ½, bedragende tezamen f 2.122,07 ½;
2. Bernardus Mensink voornoemd als erfgenaam zijns vaders voor f 253,38, als erfgenaam zijns broeders Johannes Mensink voor f 31,67 ½ en krachtens aankoop voor f 570,11; Bedragende tezamen f 855,16 ½;
3. Gesina Mensink voornoemd als erfgenaam haars vaders voor f 253,38 en als erfgename haars broeders Johannes Mensink voor f 31,67 ½, bedragende tezamen f 285,05 ½;
4. Johanna Lenferink voornoemd, krachtens huwelijksgemeenschap met wijlen haren echtgenoot voor f 142,52 ½;
5. De beide sub 2 genoemde minderjarigen tezamen als erfgenamen huns vaders voor f 142,52 ½;
Tezamen uitmakende het te verdeelen zuiver saldo f 3.547,35
Tusschen de comparanten deelgenooten is overeengekomen, dat de deelgenoot Bernardus Mensink, sub 5 gemeld, alle schulden des gemeenschappelijken boedels voor zijne rekening zal nemen, tegen eene gelijke overbedeling in de baten daarvan, zoodat aan dezen deelgenoot toekomt:
Het bedrag der genoemde schulden ad f 1.139,08 en zijn aandeel in de bij deze te verdeelen zaken ad f 855,16 ½, Tezamen f 1.994,24 ½
Als nu overgaande tot de voorgenomen scheiding en deeling der hiervoren genoemde zaken, zoo is met onderling goedvinden toebedeeld:
Aan den sub 5 genoemden comparant deelgenoot Bernardus Mensink al de onder het Actief hiervoren omschreven onroerende goederen en verdere ligchamelijke goederen en vorderingen ten gezamelijken bedrage van f 4.686,43. Hij is slechts geregtigd voor f 1.994.24 ½. Zoodat hij teveel ontvangt en aan de overige medegeregtigden moet uitkeeren f 2.692,18 ½ te weten aan de sub 1 genoemde comparante Hendrika Bokhorst f 2.122,07 ½ Uit eigen hoofde f 142,52 ½ Aan de respectif als moeder voogdes en als medevoogd over de sub 2 gemelde minderjarigen f 142,52 ½ Aan de sub 4 genoemde comparante f 285,05 ½
Omtrent genoemde uitkeeringen, te doen door den deelgenoot Bernardus Mensink verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen als volgt:, vervolg boedelscheiding:
De deelgenooten Johanna Lenferink en Theodorus Eijsink, zoo voor zich als in hunne gemelde qualiteiten van moeder voogdes en medevoogd, en Gezina Mensink voor zich, verklaarden op de hen respectivelijk toekomende uitkeering nog niets en de deelgenoote Hendrika Bokhorst een bedrag van f 1.222,07 ½ te hebben ontvangen, zoodat deze laatste deelgenoote nog te vorderen heeft f 900,- welke respective uitkeeringssommen de comparant Bernardus Mensink belooft, zich verbind en tevens voorbehoud, aan gemelde respective schuldeischers te zullen betalen binnen drie maanden na de daartoe van hunne of zijne zijde geschiede kennisgeving, waarvan de kosten in ieder geval zullen komen ten laste des schuldenaars en om inmiddels van gemelde schuldig gebleven sommen tot aan de geheele voldoening toe, jaarlijks op den 1 November en voor het eerst op 1 November 1890 eene rente zullen betalen, gerekend, wat betreft het verschuldigde aan zijne moeder Hendrika Bokhorst van 3 en wat aangaat het verschuldigde aan de overige schuldeischers en deelgenooten van 4 %.
Wijders verklaarden de comparanten deelgenooten, zoo in privé als in qualiteit voornoemd, gemelde gemeenschap en nalatenschappen op de aangeduide wijze tot hun volkomen genoegen te hebben gescheiden en verdeeld en elkander over en weder te vijwaren, als naar de wet, met toestemming dat deze acte, of een afschrift daarvan worde overgeschreven ten kantore van hypotheken.
Partijen verklaarden verder van genoemde vaste goederen geene titels van aankomst te bezitten of te kennen, noch te weten dat daarvan eenige overschrijving heeft plaats gehad ten kantore van hypotheken en voorts dat alle kosten dezer acte zullen komen ten laste van den deelgenoot Bernardus Mensink. Eindelijk verklaarde de Edelachtbare Heer Kantonregter voornoemd, deze scheiding en deeling goed te keuren.
Tenslotte verklaarden de comparanten, die evenals de na te noemen getuigen ons notaris bekend zijn, voor alle gevolgen dezer acte domicilie te kiezen ten kantore van den notaris te Ootmarsum gevestigd. Waarvan acte.
Aldus gedaan en verleden te Stad Almelo aan het locaal voor het Kantongerecht op den 7 November 1889, in tegenwoordigheid van Jan Ziegeler, conciërge bij de Regtbank en Albertus Lagcher, Rijksveldwachter, beide wonende in de stad Almelo, als getuigen.
En is deze acte die onder onze minuten zal berusten blijven, terstond na voorlezing door de comparanten, gezegde heer Kantonregter, ons notaris en de getuigen onderteekend, met uitzondering van de comparante Hendrika Bokhorst, die verklaarde deze niet te kunnen onderteekenen, als het schrijven niet verstaande.
w.g. J. Lenferink, N.T. Witkop, Th. Eijsink, J. Ziegeler, G. Mensink, A. Lagcher, B. Mensink, J.A.H. ten Pol, notaris.
Echtgenote is Hendrika BOKHORST, 22 jaar oud, geboren op 16-08-1821 te Reutum. Dochter van Harmannus Bokhorst en Geertruida Nijhof, overleden op 23-04-1893 te Reutum op 71-jarige leeftijd. Zijnde de namen van haar ouders aan de aangevers onbekend.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes MENSINK, geboren op 30-03-1846 te Reutum, overleden op 29-08-1869 te Reutum op 23-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Gerardus MENSINK, geboren op 19-06-1848 te Reutum, overleden op 04-12-1848 te Reutum, 168 dagen oud.
   3.  Gerhardus MENSINK (zie VII.108).
   4.  Hermannus MENSINK (zie VII.110).
   5.  Hendrikus MENSINK, gedoopt op 02-10-1853 te Reutum, overleden op 08-08-1878 te Reutum op 24-jarige leeftijd. Testament op 20 maart 1878, ongehuwd.
   6.  Bernardus MENSINK ("n Peffet") (zie VII.113).
   7.  Maria MENSINK (zie VII.116).
   8.  Gesina MENSINK (zie VII.118).

VII.108    Gerhardus MENSINK, smid te Tubbergen, geboren op 18-10-1849 te Reutum, overleden op 20-11-1878 te Tubbergen op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-01-1877 te Tubbergen met Joanna LENFERINK, 25 jaar oud, geboren op 12-11-1851 te gemeente Tubbergen, dochter van Joannes Lenferink, wever en Hermina Velthuis, overleden op 23-02-1916 te Tubbergen op 64-jarige leeftijd. Joanna hertrouwt 28 jaar oud op 19 april 1880 te Tubbergen met de 30-jarige Theodorus Eijsink, grofsmid, geboren 11 juni 1849 te Haaksbergen, zoon van Waander Eijsink, metselaar en Hendrika Gerharda Eijsink. T. Eijsink is overleden 65 jaar oud op 2 november 1914 te Tubbergen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Johannes MENSINK (zie VIII.162).
   2.  Hermina Maria MENSINK, geboren circa 1879 te Tubbergen, overleden op 25-03-1948 te Fleringen.
Gehuwd op 29-05-1901 te Tubbergen met Johannes Albertus Van de KOELE, geboren circa 1873 te gemeente Tubbergen, zoon van Hendrikus van de Koele, herbergier en Euphemia Hendrika Silderhuis.

VIII.162    Albertus Johannes MENSINK, smid te Tubbergen, geboren circa 1878 te Reutum, overleden op 28-08-1954 te Tubbergen.
Gehuwd op 02-09-1912 te Tubbergen met Maria Gezina ELFERINK, geboren circa 1891 te gemeente Tubbergen, dochter van Gerardus Joannes Elferink landbouwer en Maria Gesina Hazelbekke, overleden op 29-01-1955 te Tubbergen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gesina Maria MENSINK, geboren circa 1916 te gemeente Tubbergen, overleden op 25-02-1955 te Rosmalen, ongehuwd.
   2.  Bernardus Gerardus MENSINK, automonteur, geboren circa 1923 te gemeente Tubbergen, overleden op 13-03-1953 te Apeldoorn, ongehuwd.
   3.  Maria Hermina Theresia MENSINK, geboren circa 1927 te gemeente Tubbergen, overleden op 23-01-1929 te Tubbergen.
   4.  Everhardus Johannes MENSINK, geboren sept. 1929 te gemeente Tubbergen, overleden op 11-01-1930 te Tubbergen.
   5.  levenloos kind MENSINK, geboren op 04-12-1932 te Tubbergen.

VII.110    Hermannus MENSINK, landbouwer te Reutum, geboren op 15-02-1851 te Reutum, overleden op 05-07-1933 te Enschede op 82-jarige leeftijd. Hij vertrekt tussen 1886 en 1890 naar Enschede. Hij is medeoprichter van de KVP (tijd van Ariëns) en zat in de Arbeidersbeweging.
Hij verkoopt zijn erfrechten in de nalatenschappen van zijn vader en zijn broer Johannes Mensink aan zijn broer Bernardus Mensink. Acte 11 december 1881 voor notaris Ten Pol Ootmarsum.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-10-1878 te Tubbergen met Susanna DETERINK, 23 jaar oud, geboren op 09-09-1855 te gemeente Weerselo, dochter van Jan Hendrik Deterink op Oude Weme, landbouwer in de gemeente Weerselo en Willemina Oosterik, overleden op 16-01-1926 te Enschede op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Johannes MENSINK (zie VIII.166).
   2.  Joanna Henrica MENSINK (zie VIII.169).
   3.  Wilhelmina Hendrika MENSINK, geboren op 01-10-1883 te Reutum, overleden op 12-12-1884 te Reutum op 1-jarige leeftijd.
   4.  Johannes Hendrikus MENSINK, geboren op 10-06-1886 te Reutum, overleden op 17-06-1901 te Reutum op 15-jarige leeftijd.
   5.  Willemina Juliana MENSINK (zie VIII.173).
   6.  Hendrikus Antonius MENSINK, geboren op 07-05-1893 te Enschede. Kortendijk, wijk D, overleden op 08-10-1893 te Enschede, 154 dagen oud.

VIII.166    Albertus Johannes MENSINK, geboren op 16-10-1879 te Raalte, wijk D, nummer 3 C, overleden op 06-04-1937 te Enschede op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-08-1909 te Enschede met Pouwlina SCHOLTEN, 26 jaar oud, geboren op 16-06-1883 te Coevorden, overleden op 08-04-1962 te Enschede op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermannus Theodorus Antonius MENSINK, geboren op 08-10-1910 te Enschede, tweeling met Helena Susanna Maria, overleden op 18-08-1911 te Enschede, 314 dagen oud.
   2.  Helena Susanna Maria MENSINK, geboren op 08-10-1910 te Enschede, tweeling met Hermannus Theodorus Antonius.
   3.  Herman Joseph Theodorus MENSINK, geboren op 30-03-1912 te Enschede.
   4.  Susanna Theodora Maria MENSINK, geboren op 12-04-1913 te Enschede.
   5.  Gerardus Antonius Maria MENSINK, geboren circa 1929 te Enschede, overleden op 20-10-1930 te Enschede. Veenstraat.

VIII.169    Joanna Henrica MENSINK, geboren op 17-11-1880 te Raalte, wijk C, nummer 8`, overleden op 29-12-1979 te Enschede op 99-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-05-1902 te Enschede met Herman BEVERS, 26 jaar oud, geboren op 02-01-1876 te Noord Eschmarke, gem. Lonneker, zoon van Johannes Bevers, landbouwer en Anna Catharina Wittland, overleden op 30-04-1950 te Enschede op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hendrikus BEVERS, 1929: winkelbediende, geboren op 04-05-1903 te Enschede. Deurningerstraat.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-01-1929 te Enschede met Bartha Willemina RASINK, 23 jaar oud, geboren op 21-07-1905 te Noord Eschmarke, gem. Lonneker, dochter van Arend Rasink, metselaar en Bartha Willemina Wigger.
   2.  Suzanna Maria Catharina BEVERS, geboren op 01-05-1904 te Enschede. Deurningerweg, overleden op 24-07-1904 te Enschede, 84 dagen oud.
   3.  Hermannus Albertus Antonius BEVERS, geboren op 21-11-1905 te Enschede. Deurningerstraat.
   4.  Bernardus Franciscus BEVERS, geboren op 04-12-1906 te Enschede.
   5.  Fernandus Hendrikus BEVERS, geboren op 02-07-1908 te Enschede, overleden op 15-10-1908 te Enschede, 105 dagen oud.
   6.  Hendrikus Antonius BEVERS, geboren op 20-08-1910 te Enschede.
   7.  Gerhardus Wilhelmus BEVERS, geboren op 25-10-1913 te Enschede.

VIII.173    Willemina Juliana MENSINK, 1918: fabrieksarbeidster, geboren op 16-02-1890 te Enschede, wijk D, Molenstraat, overleden op 03-06-1930 te Enschede op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-06-1918 te Enschede met Hendrikus KONTER, 31 jaar oud, 1918: fabrieksarbeider, geboren op 04-05-1887 te Stad Vollenhove, zoon van Albertus Konter, 1887: visser, 1918: koster en Johanna Maria Huisschreuder, overleden op 27-06-1964 te Enschede op 77-jarige leeftijd. Hendrikus hertrouwt 44 jaar oud op 8 april 1932 te Enschede met de 42-jarige Johanna Gertruda Kruse, winkelierster, weduwe van Johannes Hermannus Krooshoop, geboren circa 1889 te Epe, Duitsland, dochter van Hermann Kruse, textielarbeider en Catharina Boink.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind KONTER, geboren op 15-03-1919 te Enschede. Deurningerstraat.

VII.113    Bernardus MENSINK ("n Peffet"), winkelier te Reutum, geboren op 07-03-1856 te Reutum, overleden op 03-10-1936 te Reutum op 80-jarige leeftijd. Ze wonen op het oudershuis in Reutum. Hij koopt de erfrechten in de nalatenschappen van zijn vader en zijn broer Gerardus Mensink van zijn broer Hermannus Mensink en ook van J.G. Vrerink, gehuwd met Maria Mensink. Acte 11 december 1881 voor Ten Pol, Ootmarsum.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 24-05-1895 te Tubbergen met Maria WINKELMAN, 30 jaar oud, geboren op 15-05-1865 te Borne, dochter van Hendrikus Winkelman, winkelier en Geertruida Olde Jonkink, overleden op 13-08-1898 te Reutum op 33-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Hendrikus MENSINK, geboren op 18-03-1896 te Reutum, overleden op 01-07-1896 te Reutum, 105 dagen oud.
   2.  Albertus Hendrikus MENSINK (zie VIII.176).

VIII.176    Albertus Hendrikus MENSINK, geboren op 14-11-1897 te Reutum, overleden op 19-06-1991 te Reutum op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-09-1923 te Tubbergen met Renella Maria SCHIPHORST, 24 jaar oud, 1923: dienstbode, geboren op 10-09-1898 te Dulder, gem. Weerselo, dochter van Johannes Schiphorst, landbouwer en Aleida Kemna, overleden op 21-02-1982 te Reutum op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Johannes Antonius MENSINK, fysiotherapeut, geboren op 22-11-1925 te Reutum, overleden op 29-12-1986 op 61-jarige leeftijd. Indiëganger. Gehuwd en gescheiden.
   2.  Johannes Albertus Franciscus MENSINK, Vertegenwoordiger, geboren op 19-10-1928 te Reutum, overleden op 05-07-2001 te Almelo op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-04-1956 te Tubbergen met Josina Anna Maria MORSKIEFT, 26 jaar oud, geboren op 01-12-1929 te Reutum.
   3.  H.J.A. (Harrie) MENSINK, bankmedewerker, taxateur, geboren op 18-02-1930 te Reutum.
Gehuwd met Truus DETERINK ("Beuker").
   4.  Maria Aleida Albertha MENSINK, geboren op 30-10-1931 te Reutum.
Gehuwd met Gerrit WILMINK ("Boerrichter").
   5.  Theodorus Bernardus Johannes MENSINK, dancing "Bais" Reutum, oudershuis, geboren op 06-05-1938 te Reutum.
   6.  Josephina Maria Renella MENSINK, geboren op 24-09-1940 te Reutum.
Gehuwd met Bernardus Johannes Aan de STEGGE.
   7.  Jozeph Wilhelmus Alphonsus MENSINK, geboren op 07-03-1944 te Reutum.
Gehuwd met Geertruida MORSINK.

VII.116    Maria MENSINK, geboren op 30-12-1858 te Reutum, overleden op 18-12-1940 te Reutum op 81-jarige leeftijd. Maria verkoopt haar erfrechten in de nalatenschappen van haar vader en broer Hermannus Mensink aan haar broer Bernardus Mensink, acte 11 december 1881 voor notaris Ten Pol, Ootmarsum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-11-1881 te Tubbergen met Gerhardus Johannes VRERINK (op Stroveld), 29 jaar oud, landbouwer te Reutum, Stroveldsweg 11, geboren op 25-07-1852 te Reutum, zoon van Jan Vrerink en Maria Gezina Kemperink, overleden op 01-05-1899 te Reutum op 46-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes VRERINK, landbouwer, geboren op 23-08-1882 te Reutum.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 18-06-1926 te Tubbergen met Johanna Hendrika OLIJMULDER, 40 jaar oud, geboren op 28-05-1886 te Geesteren, overleden op 11-04-1959 te Reutum op 72-jarige leeftijd, weduwe van Johannes Plass. Hij was voor zijn huwelijk met J.H. Olijmulder weduwnaar van Johanna Hagedoorn en werd geboren circa 1855 te Emlichheim, Duitsland, zoon van Johann Plass en Euphemia Lohues. Hij is overleden 67 jaar oud op 7 augustus 1922 te Geesteren. J. Hagedoorn is overleden 47 jaar oud op 18 februari 1912 te Manderveen.
   2.  Gezina Maria VRERINK, 1911: dienstbode, geboren op 26-01-1886 te Reutum, overleden op 05-03-1951 te Borne op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-11-1911 te Tubbergen met Anton Ten BUREN, 36 jaar oud, 1911: herbergier, geboren op 01-03-1875 te Hengelo, overleden op 06-02-1953 te Borne op 77-jarige leeftijd.
   3.  Bernardus Johannes VRERINK, landbouwer, geboren op 02-05-1888 te Reutum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-06-1914 te Tubbergen met Hendrika VOLMERINK, 24 jaar oud, geboren op 09-02-1890 te gemeente Tubbergen, dochter van Hermen Jan Volmerink, landbouwer en Johanna List.
   4.  Gerhardus Johannes VRERINK, geboren maart 1890 te Reutum, overleden op 17-06-1891 te Reutum.
   5.  Gerhardus Johannes VRERINK (zie VIII.185).
   6.  Johannes VRERINK, geboren circa 1894 te Reutum, overleden op 16-04-1896 te Reutum.
   7.  Hendrikus VRERINK (zie VIII.188).

VIII.185    Gerhardus Johannes VRERINK, landbouwer, geboren op 28-03-1892 te Reutum.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-04-1920 te Tubbergen met Aleida Maria VOLMERINK, 26 jaar oud, geboren op 07-03-1894 te gemeente Tubbergen, dochter van Hermen Jan Volmerink, landbouwer en Johanna List.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Gerardus VRERINK, geboren mei 1927 te Reutum, overleden op 20-06-1927 te Reutum.

VIII.188    Hendrikus VRERINK, landbouwer, geboren op 28-09-1897 te Reutum.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-09-1926 te Tubbergen met Johanna Geertruida Ter GROOTE, 29 jaar oud, 1926: winkelierster, geboren op 22-01-1897 te gemeente Tubbergen, dochter van Johannes ter Groote en Hermina Maria Loman.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Antonius VRERINK, boekhouder, geboren circa 1928 te Harbrinkhoek, overleden op 06-01-1947 te Almelo. Notitie in de overlijdensakte: geboren gemeente Tubbergen.
   2.  Maria Hermina VRERINK, geboren circa 1930 te Harbrinkhoek, overleden op 25-11-1931 te Harbrinkhoek.

VII.118    Gesina MENSINK, geboren op 14-08-1862 te Tubbergen, overleden op 04-12-1933 te Tubbergen op 71-jarige leeftijd.
Kinderen:
   1.  Johannes Bernardus KEMPERINK, 1925: timmerman, geboren circa 1891 te Tubbergen, zoon van Gerardus KEMPERINK, 1889: timmerman te dorp Tubbergen; 1925: koopman.
Gehuwd op 22-10-1925 te Borne met Maria Geertruida Johanna WINKELMAN, geboren circa 1896 te Borne, dochter van Gerhardus Johannes Winkelman, caféhouder en Geertruida ter Bekke.
   2.  Gerhardus Hendrikus KEMPERINK, geboren circa 1892 te Tubbergen, overleden op 14-04-1905 te Tubbergen, zoon van Gerardus KEMPERINK, 1889: timmerman te dorp Tubbergen; 1925: koopman.
   3.  Bernardus Hermanus KEMPERINK, geboren sept. 1894 te Tubbergen, overleden op 27-12-1894 te Tubbergen, zoon van Gerardus KEMPERINK, 1889: timmerman te dorp Tubbergen; 1925: koopman.
   4.  Hermanus Bernardus KEMPERINK, geboren dec. 1895 te Tubbergen, overleden op 06-01-1896 te Tubbergen, zoon van Gerardus KEMPERINK, 1889: timmerman te dorp Tubbergen; 1925: koopman.
   5.  Maria Geertruida KEMPERINK, geboren circa 1899 te Tubbergen, overleden op 19-09-1952 te Borne, dochter van Gerardus KEMPERINK, 1889: timmerman te dorp Tubbergen; 1925: koopman.
Gehuwd met Johannes Bernardus LEVERINK, geboren te Borne.
   6.  Gesina Johanna KEMPERINK, geboren circa 1902 te Tubbergen, overleden op 07-06-1945 te Tubbergen, ongehuwd, dochter van Gerardus KEMPERINK, 1889: timmerman te dorp Tubbergen; 1925: koopman.
   7.  Hendrika (Dika) KEMPERINK ("Kreste's Dika"), winkelierster te Tubbergen, overleden 1972 te Tubbergen, ongehuwd, dochter van Gerardus KEMPERINK, 1889: timmerman te dorp Tubbergen; 1925: koopman.

VI.85    Gerhardus MENSINK, landbouwer op "Veldkamp" te Nutter, geboren op 26-07-1813 te Reutum, huisnummer 43, overleden op 08-02-1906 te Nutter op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 02-11-1848 te Tubbergen met Susanna Aleida LAMMERINK, 24 jaar oud, geboren op 17-10-1824 te Haarle, geboren op het erve Rotgerink te Haarle, dochter van Joannes Lammerink en Helena Rotgerink, overleden op 11-09-1905 te Nutter op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria MENSINK, geboren op 01-04-1850 te Hezingen, geboren op erve Meerbekke, overleden op 23-03-1940 te Ootmarsum op 89-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Johannes MENSINK (zie VII.120).
   3.  Hendrikus MENSINK (zie VII.122).
   4.  Bernardus Johannes MENSINK (zie VII.125).
   5.  Gerhardus Johannes MENSINK, geboren op 22-11-1862 te Reutum, tweeling met Hermannus Johannes, overleden op 27-03-1915 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd. Hij is aanvankelijk schoenmakersknecht in Enschede, later gerenommeerd schoenmaker te Amsterdam. Vanaf 25 mei 1889 was hij woonachtig in Bussum, op 10 mei 1892 verhuisde hij naar de 1e Warmoesstraat 132 te Amsterdam. Op 25 april 1894 verhuisde hij naar de Sint Jorisstraat 20 te Amsterdam.
   6.  Hermannus Johannes MENSINK, geboren op 22-11-1862 te Nutter, tweeling met Gerhardus Johannes, overleden op 29-11-1862 te Nutter, 7 dagen oud.
   7.  Antonius Johannes MENSINK (zie VII.129).
   8.  Albertus Johannes MENSINK (zie VII.132).

VII.120    Johannes MENSINK, Landbouwer en erfopvolger op Veldkamp te Nutter, geboren circa 1852 te Nutter, overleden op 28-11-1938 te Nutter.
Gehuwd op 23-11-1887 te Denekamp met Maria OLDE GESINK (Olde Gezink), 25 jaar oud, geboren op 01-02-1862 te Vasse, dochter van Gerrit Jan Olde Gezink en Gezina Gezink, overleden op 16-04-1912 te Nutter op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Gerhardus MENSINK, geboren op 02-09-1888 te Nutter.
   2.  Gerardus Johannes MENSINK (zie VIII.200).
   3.  Bernardus Antonius MENSINK, geboren op 20-02-1893 te Nutter, overleden op 26-02-1906 te Nutter op 13-jarige leeftijd.
   4.  Hermannus Antonius MENSINK, landbouwer, geboren op 05-02-1896 te Nutter, overleden op 26-04-1917 te Nutter op 21-jarige leeftijd, ongehuwd.
   5.  Hendrikus Marinus MENSINK, landbouwer, geboren op 17-05-1899 te Nutter.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-04-1927 te Denekamp met Antonia Maria LUCAS, 23 jaar oud, geboren op 03-08-1903 te Borne, dochter van Bernardus Hendrikus Lucas, metselaar en Johanna Kolner.
   6.  Susanna Maria MENSINK, geboren op 22-06-1902 te Nutter.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1927 te Denekamp met Gerardus Hendrikus Ten OEVER, 35 jaar oud, landbouwer, geboren op 02-12-1891 te gemeente Denekamp, zoon van Johannes ten Oever, landbouwer en Maria Nijhof.
   7.  Antonius Johannes MENSINK, geboren op 30-10-1903 te Nutter.
   8.  Gezina Maria MENSINK, geboren op 17-06-1907 te Nutter.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-01-1940 te Sittard met Franciscus Hubertus Joannes ENGELEN, 43 jaar oud, geboren op 27-07-1896 te Roermond, zoon van Jacobus Franciscus Hubertus Engelen en Maria Hubertina de Bock, overleden op 27-03-1966 te Hoensbroek op 69-jarige leeftijd, weduwnaar van Mechtildis Hubertina Vogels.

VIII.200    Gerardus Johannes MENSINK, 1918: broodbakker, geboren op 21-06-1890 te Nutter, overleden op 21-04-1954 te Apeldoorn op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-04-1918 te Linschoten. Getuigen bij het huwelijk zijn Johannes Mensink, de vader van de bruidegom; Johannes Gerardus Mensink, broer van de bruidegom, 29 jaar oud, landbouwer te gemeente Denekamp; Theodorus Leonardus Koolenberg, broer van de bruid, 40 jaar oud, veehouder, wonende te Woerden. Echtgenote is Cornelia Johanna KOOLENBERG, 25 jaar oud, geboren op 20-03-1893 te Barwoutswaarder, bij Woerden, dochter van Anthonie Koolenberg en Cornelia van den Berg, winkelierster. G.J. Mensink woonde te Apeldoorn en de laatste maanden voor zijn huwelijk in Woerden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Antonius MENSINK, geboren mei 1919 te Apeldoorn, overleden op 03-07-1919 te Apeldoorn.

VII.122    Hendrikus MENSINK, schoenmaker te Rheden, geboren op 27-03-1855 te Nutter, overleden op 10-05-1923 te Rheden op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 20-11-1886 te Rheden met Wilhelmina (Mina) JANSEN, 32 jaar oud, geboren op 12-10-1854 te Rheden, dochter van Johannes Jansen, arbeider en Hendrika Grotenbreg, overleden op 01-05-1894 te Middachtersteeg, gem. Rheden op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 04-08-1894 te Rheden met Geertruida VREMAN, 34 jaar oud, geboren op 18-01-1860 te Angerlo, dochter van Johannes Vreman en Maria Meurkes, overleden op 10-08-1945 te Rheden op 85-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerhardus Joannes MENSINK, geboren op 24-11-1887 te Rheden.
   2.  Hendrika Susanna MENSINK, geboren op 08-02-1891 te Rheden, overleden op 13-05-1907 te Rheden op 16-jarige leeftijd.
   3.  Susanna Wilhelmina MENSINK, geboren op 02-01-1894 te Rheden.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Maria Hendrika MENSINK, geboren april 1896 te Rheden, overleden op 14-01-1897 te Rheden.
   5.  Wilhelmus Albertus MENSINK, schoenmaker, geboren op 17-09-1897 te Rheden, overleden op 05-04-1945 te Velp, gem. Rheden op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd met Grada Johanna Maria JANSEN.
   6.  Bernardus Hendrikus MENSINK, geboren op 13-01-1901 te Rheden, overleden op 25-04-1901 te Rheden, 102 dagen oud.
   7.  Maria Willemina MENSINK, geboren op 02-08-1902 te Rheden.
   8.  Willemina Catharina MENSINK, geboren op 05-11-1903 te Rheden, overleden op 19-05-1905 te Rheden op 1-jarige leeftijd.

VII.125    Bernardus Johannes MENSINK, 1885: timmerman; 1893 landbouwer; 1895 koopman; 1901 vrachtrijder, geboren op 05-08-1858 te Nutter, overleden op 19-12-1901 te Enschede op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 19-08-1885 te Enschede met Euphemia Francisca (Femia) SPAAIJ, 20 jaar oud, geboren op 13-12-1864 te Enschede, dochter van Gradus Spaaij, barbier en Fhenna Margaretha Hagel, overleden op 01-05-1891 te Enschede op 26-jarige leeftijd. Oldenzaalsestraat, wijk E.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 24-08-1893 te Enschede met Hendrika VROOIJINK (zie VIII.137). {Zij is later gehuwd op 08-01-1903 te Enschede met Gerardus Johannes WESTERHOF, 1903: wagenmaker, 1952: stalhouder, geboren circa 1869 te gemeente Tubbergen, zoon van Johannes Westerhof en Hendrica Vrooijink, overleden op 14-06-1952 te Enschede.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gezina Maria MENSINK, geboren op 28-06-1886 te Enschede. Noorderhagen, wijk A, overleden op 09-03-1940 te Enschede op 53-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Femia Maria MENSINK (zie VIII.222).
   3.  Gerhardus Johannes MENSINK, geboren aug. 1890 te Enschede, overleden op 06-01-1891 te Enschede.
Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen (zie onder VIII.137).
 
VIII.222    Femia Maria MENSINK, geboren op 04-03-1888 te Enschede. Noorderhagen, wijk A, overleden op 15-03-1935 te Rijssen op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-01-1913 te Rijssen met Wilhelmus Hendrikus KIENHUIS, 31 jaar oud, 1913: huisschildersknecht, geboren op 16-09-1881 te Rijssen, zoon van Johannes Asuerius Kienhuis, 1881: bakker, 1913: tapper en Maria Niehuis, weduwnaar van Anna Catharina Busmann, zij is overleden 33 jaar oud op 14 augustus 1911 te Rijssen, dochter van Clemens Antonij Busmann en Elisabeth Agnes Janssen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Euphemia Francisca KIENHUIS, geboren circa 1917 te Rijssen, overleden op 25-10-1918 te Rijssen.

VII.129    Antonius Johannes MENSINK, Timmermansknecht te Enschede, later timmerman 1895, geboren op 28-05-1866 te Nutter, overleden op 26-04-1949 te Enschede op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 24-05-1895 te Enschede met Theodora Maria Van BENTHEM, 26 jaar oud, geboren op 29-11-1868 te Ootmarsum, dochter van Engelbertus van Benthem, 1869: wever, 1895: landbouwer en Gesina Elisabeth Tenniglo, overleden voor 1903 te Enschede.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 27-08-1903 te Enschede met Geertruida VOLMER, geboren circa 1869 te gemeente Lonneker, dochter van Jannes Volmer, landbouwer en Maria Roolvink, overleden op 30-03-1945 te Enschede.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Suzanna Gezina Johanna MENSINK, geboren op 13-04-1896 te Enschede. Minkmaatsteeg, Wijk E.
   2.  Engelbert Gerhardus Johannes MENSINK (zie VIII.225).
   3.  Gezina Suzanna Maria MENSINK, 1928: textielarbeidster, geboren op 21-07-1899 te Enschede.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-09-1928 te Enschede met Johannes Wilhelmus CHRISTENHUSZ, 1928: textielarbeider, geboren circa 1900 te Oldenzaal, zoon van Bernardus Johannes Christenhusz en Johanna Maria Kamphuis.
   4.  Maria Grada MENSINK, 1930: textielarbeidster, geboren circa 1901 te Gronau, Westfalen, overleden op 02-09-1961 te Enschede.
Gehuwd op 14-11-1930 te Enschede met Amandus BORKENS, 26 jaar oud, 1930: textielarbeider, geboren op 15-12-1903 te Enschede. Getfertweg, zoon van Engelbertus Joseph Borkens, textielarbeider en Hermina Lansink, overleden op 11-08-1965 te Enschede op 61-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Antonia Maria Theodora MENSINK, geboren op 12-10-1904 te Enschede. Roomweg.
   6.  Johanna Geertruida Antonia MENSINK, geboren op 08-02-1906 te Enschede. Roomweg.
   7.  Geertruida Alfonza Maria MENSINK, geboren op 12-10-1908 te Enschede.

VIII.225    Engelbert Gerhardus Johannes MENSINK, 1926: spoorwegarbeider, geboren op 16-11-1897 te Enschede. Minkmaatsteeg, wijk E.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-04-1926 te Enschede met Johanna Maria Sophia ZUURWELLE, 1926: fabrieksarbeidster, geboren circa 1899 te Oldenzaal, dochter van Albertus Johannes Zuurwelle, machinist en Sina Wilhelmina Wekking, overleden op 14-06-1954 te Oldenzaal, naam bij huwelijk: Engelbertus Gerhardus Johannes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Johannes MENSINK, geboren juli 1928 te Oldenzaal, overleden op 03-03-1929 te Oldenzaal.

VII.132    Albertus Johannes MENSINK, 1905-1920: Bakker in Rijssen, geboren op 01-03-1870 te Nutter.
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 02-08-1905 te Rijssen met Clara Geertruida Aleida STRUIK, 30 jaar oud, geboren op 22-03-1875 te Kring van Dorth, gemeente Lochem, dochter van Jan Struik, grofsmid en Maria Catharina Render, tapster te Rijssen, overleden op 11-03-1916 te Rijssen op 40-jarige leeftijd, weduwe van Hermannus Hendrikus Te Lintelo.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 01-10-1920 te Oldenzaal met Maria Johanna BULTHUIS, geboren circa 1876 te Oldenzaal, dochter van Lambertus Johannes Bulthuis en Johanna Maria Catharina van Schaten. (In de overlijdensakte van haar dochter wordt ze Johanna Catharina Maria van Scholten genoemd), overleden op 10-11-1955 te Deventer, wonende te Rijssen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerhardus Johannes MENSINK, geboren maart 1910 te Rijssen, overleden op 25-05-1910 te Rijssen.
   2.  Johanna Hendrika Maria MENSINK, geboren circa 1913 te Rijssen, overleden op 23-04-1916 te Rijssen.

VI.91    Hendrika MENSINK, geboren op 16-08-1820 te Reutum, overleden op 02-02-1885 te Fleringen op 64-jarige leeftijd. In de Memorie van Successie van Hendrika Westendorp-Mensink, overleden op 2 februari 1885 staan dezelfde kadastrale nummers vermeld als in de memorie van successie van haar echtgenoot Jan Westendorp, met uitzondering de nummers 913 en 1158 maar mét de nummers 973 en 1255. De totale grootte is dan 45.82.70, nog steeds op de verkoopwaarde van f 13.000,- geschat.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-11-1848 te Tubbergen. In het huwelijkscontract schenken Jan Westendorp en echtgenote Geertruida Middendorp, de ouders van Johannes aan Johannes en Hendrika al hun roerende en onroerende goederen met de verplichting om aan Johannes' zusters Gerritdina Fleerkotte-Westendorp, Johanna Goorkotte-Westendorp en Egberdina Mensink-Westendorp uit te keren ieder de som van f 550,- en aan Gezina Westendorp, ongehuwd, eveneens een som van f 550,- en zolang ze ongehuwd blijft, gedurende haar leven vrij en kosteloos onderhoud, inwoning en voedsel ten hunnen huize en jaarlijks 4 roeden 50 ellen land, door Johannes bewerkt en voor haar gebruik geschikt gemaakt voor het zaaien van lijn, en met het recht om 6 weken per jaar voor zichzelf te mogen spinnen. Maar als Gezina om welke reden dan ook mocht verkiezen het woonhuis op het Erve Westendorp te verlaten en wil gaan wonen in de bovenkamer van het Erve Westendorp, dan mag zij daar kosteloos haar leven lang wonen en als ze ongehuwd blijft recht hebben op dagelijks een halve kan zoete melk, jaarlijks het gebruik van 4 roeden 50 ellen land, geschikt om lijn te zaaien, dagelijks zoveel aardappelen uit de aardappelkuil van de boer als nodig zijn voor haar persoonlijke onderhoud, dagelijks brandhout uit de schop, jaarlijks 5 kwart (?) mud rogge en twee en een half kwart mud boekweit, beide schoongemaakt, maandelijks een half pond boter, jaarlijks drie halve ponden ruwe schapenwol, als de boer zelf schapen houdt, anders niet en op zon- en feestdagen het kosteloze middagmaal en de hele overige kost ten huize van de boer. Al deze rechten vervallen als Gezina gaat trouwen of als ze er persoonlijk kennis van geeft hier geen gebruik meer van te willen maken.
Echtgenoot is Johannes (Jan) WESTENDORP, 28 jaar oud, landbouwer en erfopvolger op erve Westendorp te Fleringen, geboren op 29-11-1819 te Fleringen, zoon van Johannes Westendorp en Geertruida Middendorp, overleden op 26-10-1879 te Fleringen op 59-jarige leeftijd. De Memorie van Successie die werd opgesteld n.a.v. het overlijden van Johannes Westendorp, overleden 26 oktober 1879 verklaarden 1. Hendrika Mensink, de weduwe van Johannes, voor haar en als moeder voogdes over haar minderjarige kinderen Hermanus- en Johanna Westendorp, 2. Johannes Westendorp, 3. Gerardus Westendorp, 4. Johannes Borgerink, echtgenoot van Geertruida Westendorp en 5. Gerhardus Grootelaar, echtgenoot van Maria Westendorp dat Johannes is overleden zonder testament opgemaakt te hebben. Tot de nalatenschap behoort de helft van de onroerende goederen voorkomende op Artikel 1466, van de perceelsgewijze Legger van de gemeente Tubbergen in Sectie G, de nummers 115, 165, 166, 359, 398, 400, 407, 409, 410, 411, 412, 417, 441, 498, 500, 524, 525, 533, 534, 535 huis en erf, 536, 537, 564, 642, 538, 732, 733, 920, 913, 1006, 1035, 1037 1040, 1041, 1047, 1056, 1057, 1061, 1080, 1081, 1093, 1101, 1105, 1106, 1107, 1115, 1127, 1152, 1153, 1154 huis en erf, 1157, 1158, 1159 en 1160, zijnde bouw- en weiland, huis, schuur en erf, dennenhout, opgaande bomen en heide, samen groot 46.19.30 ca, geschat op een koopwaarde van f 13.000,- Alsook de helft in de roerende goederen, bestaande uit vee, landbouwgereedschappen en inboedel, geschat op f 1.825,- en een kapitaal ten laste van Breembroek te Fleringen f 300,- met rente f 11,47. Totaal actief is f 15.136,47 waarvan de helft bedraagt f 7.568,23 ½ Het passief bestaat uit een schuld aan Teusse te Ootmarsum van f 2.000,- met de rente van f 78,90, totaal passief f 2078,90, waarvan de helft bedraagt f 1039,45. Aan overlijdens en begrafeniskosten f 100,- en aan Dr. Ten Bruggencate te Ootmarsum f 15,- Totaal Passief is dan f 1.154,45.
Jan werd definitief van de militaire dienstplicht ontslagen vanwege te kleine gestalte.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida WESTENDORP (zie VII.136).
   2.  Johannes WESTENDORP, landbouwer, geboren op 15-03-1851 te Fleringen, overleden op 30-09-1915 te Fleringen op 64-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Maria WESTENDORP, geboren op 30-10-1855 te Fleringen, overleden op 10-03-1902 te Geesteren op 46-jarige leeftijd, hertrouwt 39 jaar oud op 20 september 1895 te Tubbergen Gerardus Duivelshof.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-04-1875 te Tubbergen. Zie voor hun nakomelingen de genealogie van de familie Grootelaar met Gerardus GROOTELAAR, 28 jaar oud, landbouwer op erve Slutken te Geesteren, geboren op 27-07-1846 te Geesteren, zoon van Hendrikus Grootelaar, landbouwer op Slutken en Berendina Geuking, overleden op 02-02-1893 te Geesteren op 46-jarige leeftijd, naam moeder: Berendina Grashuis, ook genaamd Geuke.
   4.  Susanna WESTENDORP, geboren op 14-09-1857 te Fleringen, overleden op 31-03-1858 te Fleringen, 198 dagen oud, huisnummer 14.
   5.  Hermanus WESTENDORP (zie VII.141).
   6.  Susanna WESTENDORP (zie VII.145).

VII.136    Geertruida WESTENDORP, geboren op 06-09-1849 te Fleringen, overleden op 14-10-1887 te Albergen op 38-jarige leeftijd. Notitie in de overlijdensakte: naam partner ook Rikmanspoel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-05-1872 te Tubbergen met Johannes BORGERINK, 35 jaar oud, landbouwer te Albergen, geboren op 08-04-1837 te Albergen, zoon van Bernardus Borgerink en Joanna Lucas, Lukas, overleden op 07-10-1891 te Albergen op 54-jarige leeftijd. Notitie in de overlijdensakte: ook genaamd Rikmanspoel. Op 24 maart 1891 verkoopt Johannes Borgerink, weduwnaar van Geertruida Westendorp een stuk grond gelegen aan het nieuwe kanaal Almelo-Nordhorn (aan de Zenderseweg) Hij doet dit mede als voogd over zijn zes nog minderjarige kinderen. Het is een stuk heide, kadastraal bekend gemeente Tubbergen, Sectie H, nummer 2576 ter grootte van 1 ha. 28 a. 40 ca. Hij verkoopt het aan de in Weerselo geboren bakker en molenaar Johannes Jagers op Akkerhuis. Dit is hoogstwaarschijnlijk de grond waarop een woning en de molen "Frielink" verscheen.

Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Johannes BORGERINK, landbouwer en smid, geboren op 11-02-1874 te Albergen, overleden op 02-07-1947 te Harbrinkhoek op 73-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Maria BORGERINK, geboren op 03-08-1876 te Albergen, overleden op 28-12-1946 te Albergen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-09-1904 te Tubbergen. Ze woonden aan de Kanaalweg te Albergen. Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren. Echtgenoot is Johannes DAMHUIS, landbouwer, geboren circa 1873 te gemeente Tubbergen. Frederikus Damhuis, landbouwer en Geertruida Hofste, overleden op 24-03-1952 te Almelo.
   3.  Johannes BORGERINK (zie VIII.239).
   4.  Johanna BORGERINK (zie VIII.242).
   5.  Hermanus BORGERINK (zie VIII.243).
   6.  Hendrikus BORGERINK, geboren op 19-04-1886 te Albergen, overleden op 04-06-1900 te Albergen op 14-jarige leeftijd.

VIII.239    Johannes BORGERINK, landbouwer te Albergen, geboren op 28-11-1877 te Albergen, overleden op 21-04-1947 te Albergen op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 13-02-1914 te Tubbergen met Johanna Frederika (Hanna) HUISMAN, 25 jaar oud, geboren op 09-03-1888 te Albergen, dochter van Johannes Huisman en Gerritdina Bökkers, overleden op 23-03-1969 te Albergen op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Bernardus (Bernard) BORGERINK (Pater Leopoldo), pater carmeliet, werkzaam als pastoor te Marilaç, Brazilië, geboren op 03-03-1915 te Albergen, overleden op 21-01-1984 te Marilaç, Brazilië op 68-jarige leeftijd. Twentsche Courant. In het Braziliaanse Marilaç MG is afgelopen zaterdag de uit Albergen afkomstige pater Leopoldo Borgerink overleden. Pater Borgerink, die lid was van de kloosterorde van de Carmelieten en als zodanig in de missie in Brazilië werkzaam was, werd 68 jaar oud. Pater Borgerink begon in 1933 in Zenderen aan zijn priesterstudie. Zijn hogere opleiding volgde hij aan het groot-semenarie in ...rkelbeek. Na de oorlog werd hij uitgezonden naar Spanje, alwaar hij in 1949 in Barcelona tot priester werd gewijd. Later vertrok de Albergse Carmeliet naar Brazilië. Hij werkte daar onder de armsten van het land. Ter nagedachtenis van pater Leopoldo Borgerink is er aanstaande zondag een Heilige Mis in de Albergse Pancratiuskerk. Die begint dan om 09.00 uur.
   2.  Jan BORGERINK, Landbouwer te Albergen, geboren op 16-08-1916 te Albergen, overleden op 26-08-1984 te Albergen op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anna Maria HULSHOF.
   3.  Hendrikus BORGERINK, geboren op 24-12-1917 te Albergen, overleden op 05-09-1932 te Albergen op 14-jarige leeftijd.
   4.  Antonius (Antoon) BORGERINK, Bakker te Albergen, geboren op 05-06-1919 te Albergen, overleden op 08-11-1990 te Albergen op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anna Maria HAARHUIS.
   5.  Marinus Johannes BORGERINK, geboren op 22-08-1921 te Albergen, overleden op 30-07-1933 te Albergen op 11-jarige leeftijd.
   6.  Everhardus Hermanus BORGERINK, geboren op 21-09-1923 te Albergen, overleden op 25-09-1982 te Albergen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-07-1957 te Tubbergen met Wilhelmina Jozephina Maria OLDE HAMSINK, geboren te Tubbergen.

VIII.242    Johanna BORGERINK, geboren op 30-03-1880 te Albergen, overleden op 22-04-1940 te Ootmarsum op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26-05-1913 te Ootmarsum met Bernardus Gerhardus (Bernard) TENNIGLO, 37 jaar oud, vrachtrijder te Ootmarsum, geboren op 25-10-1875 te Ootmarsum, zoon van Johannes Martinus Tenniglo, landbouwer en houtdraaier en Gesina Aleida Heupink, overleden op 10-10-1957 te Ootmarsum op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind TENNIGLO, geboren op 13-02-1915 te Ootmarsum.
   2.  Johannes Gerardus TENNIGLO, timmerman, geboren circa 1916 te Ootmarsum, overleden op 13-03-1946 te Oldenzaal, ongehuwd.
   3.  Gerhardus Bernardus TENNIGLO, landbouwer, geboren op 16-01-1918 te Ootmarsum, overleden op 22-10-1969 te Ootmarsum op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30-07-1954 te Ootmarsum met Euphemia Maria Bernarda (Feem) NIJHUIS, 33 jaar oud, geboren op 12-05-1921 te Nutter, dochter van Bernardus Nijhuis en Hendrika G. Damhuis, overleden op 19-11-2006 te Enschede op 85-jarige leeftijd.
   4.  Hendrikus Bernardus TENNIGLO, geboren op 03-01-1919 te Ootmarsum.
   5.  Everhardus Martinus (Eef) TENNIGLO, geboren op 21-01-1923 te Ootmarsum.
Gehuwd met Lies VLEERBOS.

VIII.243    Hermanus BORGERINK, Grof- en hoefsmid te Harbrinkhoek, geboren op 19-02-1884 te Albergen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26-09-1917 te Tubbergen met Gezina HUISMAN, geboren circa 1897 te Albergen, dochter van Johannes Huisman en Gerritdina Bökkers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes BORGERINK, geboren op 23-09-1918 te Albergen.
   2.  Geertruida Gerritdina BORGERINK, geboren op 07-02-1920 te Albergen.
   3.  Hermanus Hendrikus BORGERINK, geboren op 17-08-1921 te Albergen.
   4.  Gerritdina Geertruida BORGERINK, geboren op 12-10-1923 te Albergen.
   5.  Maria Gesina BORGERINK, geboren op 22-05-1926 te Albergen.
   6.  Bernarda Johanna BORGERINK, geboren op 09-06-1929 te Albergen.
   7.  Andreas Hermanus BORGERINK, geboren op 18-12-1932 te Albergen.
   8.  Johanna Hendrika BORGERINK, geboren op 30-09-1935 te Albergen, overleden op 09-04-1937 te Harbrinkhoek op 1-jarige leeftijd.
   9.  Gerardus Johannes Joseph BORGERINK, geboren op 31-03-1937 te Albergen.
   10.  Johanna Hendrika Maria BORGERINK, geboren op 25-09-1941 te Albergen.

VII.141    Hermanus WESTENDORP, landbouwer en erfopvolger op erve Westendorp te Fleringen, geboren op 22-02-1859 te Fleringen, overleden op 06-11-1893 te Fleringen op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 16-07-1886 te Weerselo met Hendrika BENNEKER, 25 jaar oud, geboren op 30-05-1861 te gemeente Losser, dochter van Johannes Benneker en Hermina Ekelhof, overleden op 28-05-1889 te Fleringen op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 30-04-1890 te Tubbergen met Aleida Gezina LENFERINK, geboren circa 1870 te Fleringen, dochter van Jan Lenferink, landbouwer en Johanna Mensink, overleden op 12-12-1945 te Fleringen. {Zij is later gehuwd op 30-01-1895 te Tubbergen met Lambertus Hermanus BOOIJINK, 31 jaar oud, landbouwer op Westendorp te Fleringen, geboren op 24-08-1863 te Mander, zoon van Gerrit Jan Booijink, landbouwer en Gerritdina Schutte, overleden op 04-04-1940 te Fleringen op 76-jarige leeftijd.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Maria WESTENDORP, geboren op 03-05-1887 te Volthe, gem. Weerselo, overleden op 19-01-1888 te Volthe, gem. Weerselo, 261 dagen oud.
   2.  Hendrika Maria WESTENDORP, geboren op 17-01-1889 te Fleringen, overleden op 24-01-1889 te Fleringen, 7 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jan WESTENDORP, geboren op 03-02-1891 te Fleringen, overleden op 09-09-1891 te Fleringen, 218 dagen oud.
   4.  Johannes WESTENDORP, geboren op 13-05-1893 te Fleringen, overleden op 17-04-1894 te Fleringen, 339 dagen oud.

VII.145    Susanna WESTENDORP, geboren op 10-09-1861 te Fleringen, overleden op 26-01-1887 te Beuningen op 25-jarige leeftijd. Inwonend bij Susanna in Beuningen is haar broer Gerardus Johannes Westendorp, geboren 13 maart 1853 te Fleringen. Hij wordt uitgeschreven uit de gemeente Tubbergen op 27 juni 1888 en wordt ingeschreven in de gemeente Losser. Hij is dan 35 jaar. Hij is ongehuwd overleden 49 jaar oud op 16 april 1902 te Beuningen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-01-1887 te Losser met Hermannus Hendrikus WESTERHOF, 35 jaar oud, landbouwer op erve Ekelhof te Beuningen, geboren op 03-02-1851 te Beuningen, gem. Losser, zoon van Hermannus Henricus Westerhof en Janna Ekelhof, overleden op 14-10-1903 te Beuningen op 52-jarige leeftijd. Zijn vader Hermannus Henricus Westerhof was er ingetrouwd bij zijn moeder Janna Ekelhof.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus Hendrikus WESTERHOF (zie VIII.250).
   2.  Maria Johanna WESTERHOF, geboren op 03-12-1889 te Beuningen, overleden op 26-07-1896 te Beuningen op 6-jarige leeftijd.
   3.  Jozeph Benedictus Johannes WESTERHOF, geboren op 21-03-1892 te Beuningen, overleden op 05-02-1895 te Beuningen op 2-jarige leeftijd.
   4.  Maria Gezina (Sien) WESTERHOF, geboren op 04-04-1894 te Beuningen, overleden 1984, ongehuwd.
   5.  Johannes Albertus WESTERHOF (zie VIII.256).
   6.  levenloos kind WESTERHOF, geboren op 22-04-1900 te Beuningen, huisnummer 4.

VIII.250    Hermanus Hendrikus WESTERHOF, landbouwer en erfopvolger op boerderij Ekelhof, Beuningen, geboren op 14-12-1887 te Beuningen, overleden op 06-11-1955 te Enschede op 67-jarige leeftijd, begraven te Denekamp. Hij is 15 jaar oud als beide ouders overleden zijn. Zijn oom, de broer van zijn vader: Antonius Westerhof, gehuwd met Geertruida Aust, neemt de exploitatie van boerderij Ekelhof voor de kinderen waar tot 1918. In dat jaar neemt Hermannus Hendrikus de boerderij over van zijn oom en tante. Tot 1903 woonden die oom en tante gehuurd op boerderij Kemperink "Kreste" in buurtschap Tubbergen.
12 en 26 mei 1880 (bron: J.H. Zanderink, artikel in 't Onderschoer, 1995, nr. 4 blz. 39-44 "Verkoop percelen grond in Beuningen in 1880) Hermannus Hendrikus Westerhof koopt het erf Oude Meijerink (het lijftuchthuis van het erve Meijerink) in Beuningen. Dit erf ligt aan de Nijenhaarsweg, dicht bij de kruising met de Paandersdijk en wordt nog steeds door Westerhof bewoond.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 11-09-1919 te Denekamp met Johanna Maria KUIPER, geboren op 11-09-1919 te Noord Deurningen, dochter van Johannes Gerhardus Kuiper en Aleida Hendrika Bodde, overleden op 08-04-1927 te Oldenzaal op 7-jarige leeftijd, overleden drie weken na de geboorte van het vijfde kind.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 08-06-1928 te Denekamp met Susanna Maria KUIPER, geboren circa 1906 te Noord Deurningen, dochter van Johannes Gerhardus Kuiper en Aleida Hendrika Bodde. Bij Koninklijk Besluit werd dispensatie verleend op 14 mei 1928, nummer 62 m.b.t. tot het verbod in artikel 88 nummer 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Johanna Maria WESTERHOF, geboren april 1929 te Beuningen, gem. Losser, overleden op 16-05-1929 te Enschede.
   2.  levenloos kind WESTERHOF, geboren op 31-10-1940 te Oldenzaal.

VIII.256    Johannes Albertus WESTERHOF, landbouwer op boerderij Kolkhuis ('n Kolkert) in De Lutte, geboren op 03-11-1896 te Beuningen.
Gehuwd met Anna Hendrika SIEPKER, geboren circa 1904 te Salzbergen, Duitsland, dochter van Johann Hermann Siepker en Anna Euphemia Perick, overleden op 12-12-1949 te Oldenzaal.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind WESTERHOF, geboren op 08-04-1937 te De Lutte.
   2.  Johan Herman WESTERHOF, geboren op 04-07-1941 te De Lutte, overleden op 07-07-1941 te Oldenzaal, 3 dagen oud.

V.27    Wilhelmus (Willem) MENSINK, Hij is landbouwer op erve Veeldink/Velink te Reutum, Velinksweg 17, nu ingetrouwd door B.E.F. van der Aa, geboren te Reutum, gedoopt op 07-08-1776 te Ootmarsum, overleden op 06-07-1847 te Reutum op 70-jarige leeftijd. Kadastraal Archief, gemeente Tubbergen, OAT-1832 in Sectie F, eigenaar Willem Veeldink, legger 946.
Nummers F nummer 352 bouwland, 38.60 ca. nummer 374 bouwland, 82.60 ca. nummer1279 weiland 71.40 ca. nummer 1280 weiland 95.70 ca. 1397 onbebouwde grond 2.60 ca. (nieuwe eigenaar Gerrit Boerrigter: weiland) nummer 1400 weiland 90.30 ca. nummer 1401 weiland 94.20 ca. nummer 1402 huis en erf 11.40 ca. nummer 1403 huis en erf (Oude Veelink) 3.50 ca. nummer 1441 bouwland 1.35.80 ca. nummer 1444 bouwland 23.40 ca. nummer 1447 bouwland 84.40 ca. en nummer 1501 bouwland (doorgehaald huis en erf) 1.33.80 ca.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 25-06-1813 te Tubbergen. Notarieel Archief, toegang 0122, 13 juni 1813: Huwelijkscontract Willem Mensink en Aleida Veeldink.
Voor ons George Bernard ten Pol, Keizerlijk Notaris in den residentie en Canton van Ootmarsum Arrondissement Almelo, Departement der Monden van den IJssel en in tegenwoordigheid der hiergenoemde en ondergetekende den getuigen compareerden Willem MENSINK, landbouwer, meerderjarige zoon van wijlen Jan MENSINK, in leven landbouwer en van deszelfs nagelatene weduwe Aleida MAST, wonende in den buurschap Reutum gemeente Tubbergen Canton Ootmarsum, Department der Monden van den IJssel, zijnde de voorzeide Willem MENSINK ook in de buurschap Reutum voornoemd No. 43 woonagtig ten dezen de bedingen makende ten zijnen namen ter eeneren, en
Aleida VEELDINK, zonder beroep, meederjarige dogter van wijlen Egbertus VELDINK, in leven landbouwer en van deszelfs nagelatene weduwe Helena TIMMERS, wonende de gemelde Aleida VEELDINK in den gemelde buurschap Reutum No.24 Gemeente Tubbergen, Canton Ootmarsum, Departement der Monden van den IJssel bedingende insgelijks bij deze acte op haren naam ter anderen zijde. Welke Comparanten in aanmerking van het voorgenomen Huwelijk het welk in 't kort tusschen hen zal worden voltrokken, in tegenwoordigheid en met toestemming en goedkeuring van hunne naastbestaanden en vrienden zijnde namelijk:
I. Aan zijde van den Bruidegom, dezelfs moeder Aleida MAST, landbouwersche, wonenden in de buurschap Reutum, Gemeente Tubbergen, Canton Ootmarsum, department der Monden van den IJssel.
II. Aan zijde der bruid,
1. derzelfs moeder Helena TIMMERS, weduwe wijlen Egbert VEELDINK, wonende ook te Reutum.
2. haar broeder Albert Jan VEELDINK, landbouwer ook te Reutum woonagtig.
3. Egbert VEELDINK, broeder der bruid, landbouwer ook te Reutum gedomielieerd.
4. Janna VEELDINK, zuster der bruid en gehuwd aan Jan WIGBELD, landbouwer, wonende te Vasse, gemeente Tubbergen, Canton Ootmarsum, alhier ook present en zijne vrouw Janna VEELDINK voorrnoemd tot het uitbrengen harer hierbij te maken bedingen authoriserende.
Hebben bepaald de voorwaarden van hun toekomstig huwelijk in maniere en zodanig als volgd:
Art.1 Er zal tusschen de aanstaande echtgenoten gemeenschap plaats hebben van alle roerende en onroerende goederen, zo wel van de geenen, die zij thans ten huwelijk aanbrengen als de gedurende het voorzeide huwelijk aan elk der aanstaande echtgenoten bij erfvolgingen, giften, legaten of anderzins zullen te beurt vallen.
Art. 2 Ter benaedering van het gemelde Huwelijk geeft en beloofd des bruidegoms moeder Aleida MAST voornoemd aan haren zoon, den bruidegom, tot een bruidschat of huwelijksgoed eene som van twee en vijftig franken en vijftig centimes en een kist met toebehoor na ondergewaarte geschat op vijftig franken en vijftig centimes.
Art. 3 De moeder der bruid Helena TIMMER heeft aan haren dogter, de bruid voornoemd, bij vooruitmaking tot een uitzet of huwlijksgifte geschonken, 't halve erve of landgoed genaamd "Veeldink" gelegen in de buurschap Reutum gemeente Tubbergen, Canton Ootmarsum met het getimmertens en landereijen daaronder horende en behorende het gemelde erve naar de halfscheid aan de gemelde Helena TIMMER en voor de andere vier kinderen, Aleida VEELDINK zijnde de bruid Albert Jan, Egbert en Janna VEELDINK als door den dood van hun wijlen vader Egbert VEELDINK op hen verstorven, welke beide laast genoemde broeders en de zuster der bruid hun aandeel daarvan bij dezen aan hare zuster de bruid hebben geschonken wordende het gemelde Erve geschat op enen som van drieduizend franken of gevende een jaarlijks zeven van honderd en vijftig franken, zonder korting van lasten.
Art. 4 Voorts heeft de moeder der bruid aan dezelve geschonken alle meubelenen roerende goederen bestaande in gewone boerenhuis meubels geschat op zeshonderd en dertig franken.
Art. 5 De moeder der bruid heeft zich voorbehouden on gedurende haar leven bij den jongelieden op het erve Veldink voornoemd te blijven wonen, aldaar de kost te genieten in den nodige schoenen? etc. en alle jaar een som van eenentwintig franken, nog heeft dezelve zich gezeteneerd? het gebruik van twee spinten land om daarop ten haren voordeele lijn te mogen zaaijen en tien weken jaars om dat vlasch voor haar te mogen spinnen.
Art. 6 De verloofden hebben elkanderen het zij zij zonder erfenen komende te sterven wederzijds het genot en eigendom van alle de goederen van de eerst stervende geschonken, over welke goederen de langstlevende zonder verplicht te zijn van daarvoor borge te stellen, onder voorbehoud van de regten uit de wet de kinderen Competerenden na welgevallen zal kunnen beschikken.
Gedaan en gepasseeerd te Ootmarsum te kantore van ons Notaris voornoemd op den dertienden der maand juny agttienhonderd en dertien des namiddags ten zes uren, ten bijwezen van Jan Hendrik ten Bokum, schilder en Gerrit van Goor, schoolonderwijzer, wonende beide te Ootmarsum, getuigen ten dezen, verzogt dewelke benevens den bruidegom, den broeder der bruid Albert Jan VEELDINK, de zuster der bruid, Janna VEELDINK en haren man Jan WIGBELD en ons Notaris na gedane voorlezing dit huwlijkscontract hebben ondertekend, hebbende de bruid, haren moeder en broeder Egbert VEELDINK en des bruidegoms moeder verklaard niet te kunnen schrijven.
w.g. W. Mensink, Janna Velink, A.J. Veldink, J. Wigbeld, J.H. Ten Bokum, G. van Goor, G.B. ten Pol, Notaris. Echtgenote is Aleida VEELDINK (Veelink, Velink), 25 jaar oud, erfdochter op erve Velink, Veeldink, Reutum, geboren te Reutum, gedoopt op 14-07-1787 te Ootmarsum, dochter van Egbert Veelink en Helena Timmermans, overleden op 17-10-1854 te Reutum op 67-jarige leeftijd. De namen van haar ouders zijn bij de aangevers onbekend.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina MENSINK, geboren op 30-10-1814 te Reutum, overleden op 16-08-1829 te Reutum op 14-jarige leeftijd.
   2.  Johanna MENSINK, geboren op 23-01-1816 te Reutum, overleden op 04-03-1880 te Reutum op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 28-04-1854 te Tubbergen met Jannes LIST, landbouwer te Reutum, geboren circa 1828 te Reutum, zoon van Joannes List en Joanna Monnink, overleden op 12-05-1906 te Reutum. Jannes hertrouwt 53 jaar oud op 21 januari 1882 te Tubbergen met de 41-jarige Maria Bossink, geboren te Haarle, dochter van Gerrit Jan Bossink en Aleida Oude Reurink, Oude Rörink. Maria is overleden 56 jaar oud op 24 september 1897 te Reutum.
   3.  Hendrikus MENSINK op VEELDINK, geboren op 04-10-1818 te Reutum, overleden op 27-05-1825 te Reutum op 6-jarige leeftijd.
   4.  Aleida MENSINK, geboren op 12-09-1821 te Reutum, overleden op 31-01-1829 te Reutum op 7-jarige leeftijd.
   5.  Hendrikus MENSINK op VEELDINK (zie VI.97).
   6.  Bernardus MENSINK (zie VI.99).

VI.97    Hendrikus MENSINK op VEELDINK, landbouwer en erfopvolger op erve Veeldink te Reutum, geboren op 07-03-1826 te Reutum. Testament op 13 februari 1900, inventaris 3263. Zijn lotnummer verplichtte hem tot de uitoefening van de dienstplicht. Hij diende 5 jaar bij het 7e Regiment van de Nationale Infanterie.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-04-1855 te Tubbergen. Hendrikus ondertekent de huwelijksakte met Hendrikus Mensink met Gesina LEUSSINK (Gezina), 32 jaar oud, geboren op 24-09-1822 te gemeente Tubbergen, dochter van Albert Leussink, landbouwer en Gesina Ensink. Testament op 13 februari 1900, inventaris 3263.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida Maria MENSINK, geboren op 07-07-1856 te Reutum, overleden op 06-03-1872 te Reutum op 15-jarige leeftijd, overleden 15 jaar oud, naam in de overlijdensakte: Maria Mensink.
   2.  Gezina Johanna MENSINK (zie VII.148).
   3.  Johanna Susanna MENSINK, geboren op 13-08-1861 te Reutum, overleden op 09-03-1880 te Reutum op 18-jarige leeftijd. Naam in de overlijdensakte: Susanna Mensink, ongehuwd.
   4.  Gerardus Johannes MENSINK (zie VII.151).

VII.148    Gezina Johanna MENSINK, geboren op 18-10-1858 te Reutum, overleden op 19-05-1947 te Zenderen, gem. Borne op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 28-08-1891 te Borne met Antonie HOFMEIJER, 39 jaar oud, landbouwer te Zenderen, geboren op 27-01-1852 te Zenderen, zoon van Lambertus Hofmeijer, landbouwer en Maria Kuipers, landbouwster, overleden op 10-02-1900 te Zenderen op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 12-07-1901 te Borne met Gerhardus Johannes SCHOLTEN, 34 jaar oud, landbouwer te Zenderen, geboren op 20-03-1867 te Ambt-Delden, zoon van Gerardus Scholten en Susanna Boerrigter of Nijeweide, overleden op 08-04-1934 te Zenderen op 67-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gezina Suzanna HOFMEIJER, geboren op 26-09-1894 te Zenderen, gem. Borne, overleden op 28-02-1933 te Zenderen op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-10-1925 te Borne met Johannes Hendrikus BRUGGINK, landbouwer, geboren circa 1890 te Hengelo, zoon van Gradus Bruggink, landbouwer en Hendrika Dijk.
   2.  Maria Hendrika HOFMEIJER, geboren op 24-01-1897 te Zenderen, overleden op 26-07-1960 te Hengelo op 63-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Hermina Berendina HOFMEIJER, geboren op 05-04-1898 te Zenderen.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Suzanna Antonia SCHOLTEN (zie VIII.264).

VIII.264    Suzanna Antonia SCHOLTEN, geboren op 27-09-1902 te Zenderen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-09-1930 te Borne met Gerardus Johannes HOFSTE, 1930: bierbrouwersknecht, geboren circa 1906 te gemeente Tubbergen, zoon van Gerhard Hofste, landbouwer en Susanna Nijkamp.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard Johan Jozef HOFSTE, geboren sept. 1931 te Hengelo, overleden op 29-02-1932 te Hengelo.

VII.151    Gerardus Johannes MENSINK, landbouwer te Reutum, geboren op 03-02-1865 te Reutum, overleden op 27-07-1941 te Reutum op 76-jarige leeftijd.
Kind:
   1.  Johannes Gerhardus MENSINK, landbouwer, geboren circa 1905 te Reutum, overleden op 05-04-1946 te Zevenaar, ongehuwd, zoon van Johanna Hendrika LAMMERINK.

VI.99    Bernardus MENSINK, landbouwer, geboren op 23-12-1830 te Reutum, overleden op 29-03-1909 te Stad-Almelo op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 22-07-1869 te Tubbergen met Gezina BUSSCHER, 23 jaar oud, geboren op 04-10-1845 te Geesteren, dochter van Harmannus Busscher, landbouwer en Aleida Hamshuis, overleden op 08-01-1914 te Almelo op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes MENSINK (zie VII.153).
   2.  Geertruida MENSINK (zie VII.156).
   3.  Aleida MENSINK, 1896: fabrieksarbeidster, geboren op 17-10-1875 te Reutum, overleden op 16-02-1949 te Almelo op 73-jarige leeftijd.
   4.  Hermannus MENSINK, geboren op 16-08-1880 te Vriezenveen, overleden op 28-10-1881 te Stad-Almelo op 1-jarige leeftijd.
   5.  Gezina Maria MENSINK (zie VII.160).

VII.153    Johannes MENSINK, 1891: opperman, 1893: dagloner, 1902: stoker, 1916: fabrieksarbeider, geboren op 23-09-1870 te Reutum, overleden op 25-02-1916 te Almelo op 45-jarige leeftijd. Vanwege het feit dat hij enige zoon is werd hij vrijgesteld van militaire dienst.
Kinderen:
   1.  Engelbertus Johannes MENSINK, 1917: agent van politie, geboren op 09-05-1893 te Stad-Almelo, wijk F, nummer 102, zoon van Elisabeth UDO, 1891: weefster.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 30-11-1917 te Almelo met Adriana Van LIMBEEK, 22 jaar oud, 1917: weefster, geboren op 02-12-1894 te Stad-Almelo, dochter van Johannes van Limbeek, turfventer en Willemina Helena Meijer, overleden voor 1920 te Almelo.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 08-05-1920 te Almelo met Johanna Van LIMBEEK, 20 jaar oud, geboren op 25-06-1899 te Stad-Almelo, dochter van Johannes van Limbeek, turfventer en Willemina Helena Meijer.
   2.  Bernardus MENSINK (zie VIII.269).
   3.  Maria Elizabeth MENSINK, geboren circa 1897 te Stad-Almelo, dochter van Elisabeth UDO, 1891: weefster.
Gehuwd op 16-02-1918 te Almelo met Hendrikus BRUGGINK, 30 jaar oud, 1918: poeliersknecht, geboren op 20-01-1888 te Stad-Almelo, zoon van Hendrikus Bruggink, dagloner en Aaltje Bijker.
   4.  Gezina MENSINK, 1920: persster, geboren circa 1899 te Stad-Almelo, dochter van Elisabeth UDO, 1891: weefster.
Gehuwd op 24-04-1920 te Almelo met Francinus WILLEMSEN, 22 jaar oud, 1920: bootwerker, geboren op 29-06-1897 te Zwolle, zoon van Roelof Willmsen en Jacoba Hijda.
   5.  Johanna Engelina MENSINK (zie VIII.276).
   6.  Aleidus Johannes MENSINK, geboren op 21-01-1904 te Stad-Almelo, wijk C, nummer 281, overleden op 21-01-1907 te Ambt-Almelo op 3-jarige leeftijd, zoon van Elisabeth UDO, 1891: weefster.
   7.  Hermanna MENSINK, 1926: fabrieksarbeidster, geboren op 27-09-1906 te Stad-Almelo, wijk C, nummer 281, dochter van Elisabeth UDO, 1891: weefster.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-07-1926 te Almelo met Johannes Bernardus KERVER, 23 jaar oud, 1926: arbeider, geboren op 01-06-1903 te gemeente Lonneker, zoon van Lambertus Cornelis Kerver, opperman en Maria Helena ten Pas.
   8.  Aleida MENSINK, 1928: strijkster, geboren op 03-09-1909 te Ambt-Almelo. Rohofstraat, dochter van Elisabeth UDO, 1891: weefster.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 28-04-1928 te Almelo met Hendrikus BRIL, 21 jaar oud, 1928: stukkenkeurder, geboren op 03-09-1906 te Vroomshoop, gem. Den Ham, zoon van Gerrit Jan Bril, 1906: spoorwegarbeider, 1928: grondwerker en Fennechien Altena. Notitie in de geboorteakte: geboren aan boord van zijn schip, familie woont in Gramsbergen.

VIII.269    Bernardus MENSINK, 1948: getouwenbaas, geboren op 15-01-1895 te Stad-Almelo, overleden op 09-12-1948 te Almelo op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-12-1920 te Almelo met Alberdina MASSINK, 23 jaar oud, geboren op 19-01-1897 te Goor, dochter van Hendrikus Johannes Massink, 1897: brievenbesteller, 1920: schilder en Johanna Everdina Gijsberta Wamsteker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansje MENSINK, geboren circa 1926 te Almelo, overleden op 21-12-1927 te Almelo.

VIII.276    Johanna Engelina MENSINK, 1921: strijkster, geboren op 21-01-1902 te Stad-Almelo, wijk C, nummer 281.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-04-1921 te Almelo met Arend TIEMAN, 1921: sjouwerman, geboren circa 1899 te Lingen, Duitsland, zoon van Jan Tieman, sjouwerman en Fenna Hofste.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansje TIEMAN, geboren circa 1927 te Almelo, overleden op 04-12-1928 te Almelo.

VII.156    Geertruida MENSINK, 1895: fabrieksarbeidster, geboren op 06-01-1873 te Reutum, overleden op 14-05-1948 te Almelo op 75-jarige leeftijd.
Kinderen:
   1.  Gezina Van SLOTEN, 1923: strijkster, geboren op 27-03-1898 te Stad-Almelo, wijk F nummer 180, overleden op 09-01-1959 te Almelo op 60-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jan Van SLOTEN, 1895: koopman.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-04-1923 te Almelo met Cornelis Antonius MEIJER, 27 jaar oud, 1923: wever, geboren op 22-10-1895 te Stad-Almelo, wijk L nummer 109, zoon van Gerardus Gijsbertus Meijer, wever en Susanna Rekers.
   2.  Johanna Van SLOTEN, geboren op 26-02-1900 te Stad-Almelo, dochter van Gerrit Jan Van SLOTEN, 1895: koopman.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-08-1925 te Almelo met Johannes Hendrikus Van LIMBEEK, 25 jaar oud, 1925: brandstoffenhandelaar, geboren op 30-07-1900 te Stad-Almelo, zoon van Bernardus van Limbeek, 1900: wever, 1925: brandstoffenhandelaar en Geertrui Geziena ten Thije.

VII.160    Gezina Maria MENSINK, 1910: dagloonster, geboren op 15-05-1890 te Stad-Almelo.
Kind:
   1.  levenloos kind STEGEHUIS, geboren op 05-11-1920 te Oldenzaal, dochter van Jannes STEGEHUIS, 1887: arbeider, 1938: wever.

V.29    Johannes (Jannes) MENSINK, geboren te Reutum, gedoopt op 22-10-1778 te Ootmarsum (getuige(n): Hermanus Morsel), overleden op 22-05-1858 te Reutum op 79-jarige leeftijd, huisnummer 50.
Ondertrouwd op 07-02-1810 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 03-03-1810 te Ootmarsum met Henrica LANSINK, 27 jaar oud, geboren te Haarle, gedoopt op 17-05-1782 te Ootmarsum (getuige(n): Egbertus Lansink), dochter van Lucas Holsink op Lansink en Susanna Lansink, overleden op 06-10-1839 te Reutum op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida MENSINK, geboren op 03-12-1811 te Reutum.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 12-10-1837 te Tubbergen, notitie in de huwelijksakte: vader bruidegom ook Jan Hofste met Albertus Joannes HOFSTE, landbouwer, geboren circa 1810 te gemeente Tubbergen, zoon van Gerrit Jan Hofste en Joanna Heidenhuis of Hofste.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 07-07-1859 te Tubbergen met Gerrit TULK, landbouwer, geboren circa 1815 te Weerselo, zoon van Harm Jan Tulk en Maria Goorhuis.
   2.  Zusanna MENSINK, geboren op 03-11-1815 te Reutum.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20-02-1851 te Tubbergen met Frederikus KOELEN ("Elsdieks"), landbouwer, geboren circa 1826 te Albergen, zoon van Jannes Koelen en Euphemia Elshuis, overleden op 14-03-1890 te Albergen. Het echtpaar woonde in het Koelenhuis of De Elsbakker, dat in 1850 was gebouwd aan de Ootmarsumseweg.

   3.  Hendrikus MENSINK, geboren circa 1822 te Reutum, overleden op 07-03-1844 te Reutum, ongehuwd.
   4.  Lambertus MENSINK, timmerman, geboren op 16-05-1828 te Reutum, overleden op 21-01-1888 te Reutum op 59-jarige leeftijd. Notitie in de overlijdensakte: weduwnaar van Johanna Tijink of Engelbertink.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 16-05-1855 te Tubbergen met Johanna ENGELBERTINK, 27 jaar oud, geboren op 17-03-1828 te Rossum, dochter van Albert Engelbertink op Tijman, landbouwer en Geertrui Huikink, landbouwster, overleden op 14-11-1857 te Reutum op 29-jarige leeftijd, de namen van haar ouders zijn bij de aangevers onbekend.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 25-04-1861 te Tubbergen. Notitie in de huwelijksacte: moeder van de bruid heet ook Susanna Hermelink. Echtgenote is Hendrika WERMELINK, geboren circa 1833 te Vasse, dochter van Johannes Wermelink en Susanna Kroezewever, Zwenne, overleden op 28-02-1869 te Haarle.

IV.18    Euphemia MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 26-06-1740 te Ootmarsum (getuige(n): vrouw Tithof en Geerman uit Geesteren).
Ondertrouwd op 15-01-1764 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 29-01-1764 te Ootmarsum met Johannes (Jan) GEERDINK, 24 jaar oud, landbouwer te Nutter, geboren te Nutter, gedoopt op 06-09-1739 te Ootmarsum (getuige(n): Fenne Heesing).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna GEERDINK, geboren te Nutter, gedoopt op 13-02-1764 te Ootmarsum (getuige(n): Getrudis Geerdink), overleden voor 1767 te Nutter.
   2.  Janna GEERDINK, geboren te Nutter, gedoopt op 26-04-1767 te Ootmarsum (getuige(n): Janna Mast).
   3.  Antonius GEERDINK, geboren te Nutter, gedoopt op 27-07-1769 te Ootmarsum (getuige(n): Getrudis Geerdink uit Hezingen).
   4.  Bernardus GEERDINK, geboren te Nutter, gedoopt op 10-03-1772 te Ootmarsum (getuige(n): Getrudis Geerdink).
   5.  Joannes Henricus GEERDINK, geboren te Nutter, gedoopt op 21-10-1775 te Ootmarsum (getuige(n): Gesina Geerdink).

IV.21    Joannes (Jan) MAST, landbouwer en erfopvolger op De Mast te Vasse, geboren te Vasse, gedoopt op 25-03-1745 te Ootmarsum (getuige(n): Euphemia Tithof), overleden op 07-12-1816 te Vasse op 71-jarige leeftijd. Archief Vredegerecht Ootmarsum, inv. 101 nr. 4, 9 december 1816 - nr. 123
Proces verbaal van verzegeling van de kist met zijn lijfstoebehoren van Jan de Mast, overleden op vrijdag 6 december 1816, ten huize van zijn zoon nu bouwman Gerrit Jan Mast te Vasse voor het behoud van het recht van de minderjarige medeërfgenamen van de kinderen aan Moltmakershuis in Tilligte en aan Wevershuis in de boerschap Vasse.
Op 30 januari 1811 kocht hij erve De Mast van het Huis Ootmarsum voor f 5040,-.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 29-01-1769 te Ootmarsum met Susanna KROESEWEVER (Kruse, Kroese, Kroese Wevers), geboren circa 1748 te Vasse, dochter van Gerrit Kroesewever en Jenne Nijhuis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna MAST (zie V.37).
   2.  Gerardus Johannes (Gerrit Jan) MAST (zie V.38).
   3.  Hendrika MAST (zie V.41).
   4.  Johanna MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 04-08-1777 te Ootmarsum (getuige(n): Gerardus Wevers en Johanna Mast).
Gehuwd met Hermen EPPINK, landbouwer te Noord Deurningen.
   5.  Joannes MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 27-02-1779 te Ootmarsum (getuige(n): Joanna Mast).

V.37    Johanna MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 05-01-1770 te Ootmarsum (getuige(n): Joannes Mast en Gesina Kroese Wevers), overleden voor 1811 te Vasse.
Ondertrouwd op 04-08-1793 te Ootmarsum, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 01-09-1793 te Ootmarsum met Albertus HERMELINK (Harmelink, "vulgo Krusewevers, Kroesewever"), landbouwer op Kroesewever te Vasse, geboren circa 1765 te Geesteren. Zoon van Hendrikus Hermelink geboren Sekhuis en Jenne Hermelink, overleden na 1811 te Vasse. Testament op 18 januari 1811. Naam Bartus Kroesewever, weduwnaar van Janna Mast uit Vasse. De erfgenamen zijn Gerrit Jan -, Jannes -, Zwenna -, en Johanna Kroesewever. Eerstgenoemde Gerrit Jan krijgt de gehele nalatenschap met de verplichting om uit te keren aan elk van zijn zusters en broer f 300,- ineens, een bed, 4 beddelakens, een kist en een koe als ze trouwen. Als 1 of alle mochten verkiezen in de kamer aan het huis te willen blijven wonen, krijgt deze, krijgen deze vrij brand uit de schoppe en dagelijks een kop zoete melk en 's zondagsmiddags bij Gerrit Jan aan tafel te mogen eten.
bij dopen van een aantal kinderen wordt hij ook Albertus genoemd. Bij de doop van dochter Henrica op 23 aug. 1801 heet hij "Alberti Kroesen olem Hermelink".
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes KROESEWEVER (Hermelink), geboren te Vasse, gedoopt op 24-05-1796 te Ootmarsum, overleden voor 1797 te Vasse.
   2.  Joannes KROESEWEVER (Hermelink), landbouwer en erfopvolger op "Kroesewever" te Vasse, geboren te Vasse, gedoopt op 14-05-1797 te Ootmarsum (getuige(n): Gerardus Joannes Mast en Joanna Hermelink), overleden op 13-09-1859 te Vasse op 62-jarige leeftijd. De namen van zijn ouders zijn bij de aangevers onbekend.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1823 te Tubbergen met Geertruida ENGBERS, geboren circa 1798 te Weerselo, dochter van Lambert Engbers, koopman/winkelier en Joanna Lashof, overleden op 22-01-1872 te Vasse.
   3.  Suzanna KROESEWEVER (Hermelink), geboren te Vasse, gedoopt op 11-03-1799 te Ootmarsum (getuige(n): Joannes Timmerhuis en Gesina Mast), overleden op 20-05-1850 te Mander op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14-02-1832 te Tubbergen met Joannes WERMELINK, 25 jaar oud, landbouwer te Mander, geboren te Vasse, gedoopt op 24-04-1806 te Vasse. Hij diende 5 jaar bij de Nationale Militie, onderdeel 7e Afdeling Infanterie. Signalement: Lengte 1 El 690 Str., aangezicht breed, voorhoofd gurkt (?), ogen blauw, neus lang, mond klein, kin lang, haar blond, wenkbrauwen idem, merkbare tekenen geen.
   4.  Henrica KROESEWEVER (Hermelink), geboren te Vasse, gedoopt op 23-08-1801 te Vasse (getuige(n): Joanna Moltmakers en Joanna Timmers). In de doopinschrijving heet de vader "Alberti Kroesen olem Hermelink" (=Albertus Kroesen geboren Hermelink).
   5.  Hermannes KROESEWEVER (Hermelink), geboren te Vasse, gedoopt op 30-04-1803 te Vasse (getuige(n): Joanna Masselink en Janna Timmers).
   6.  Joanna KROESEWEVER (Hermelink), geboren te Vasse, gedoopt op 09-06-1806 te Vasse (getuige(n): Henricus Hermelink en Gesina Mast). Dochter van "Alberti Kroesewever olem Harmelink", overleden voor 1808 te Vasse.
   7.  Joanna KROESEWEVER (Hermelink), geboren te Vasse, tweeling met Joannes, gedoopt op 24-05-1808 te Vasse (getuige(n): Joanna Harmelink en Henrica Moltmakers).
   8.  Joannes KROESEWEVER (Harmelink), geboren te Vasse, tweeling met Joanna, gedoopt op 24-05-1808 te Vasse (getuige(n): Joanna Mast en Joanna Timmers).

V.38    Gerardus Johannes (Gerrit Jan) MAST, landbouwer en erfopvolger op erve Mast te Vasse, geboren te Vasse, gedoopt op 06-09-1771 te Ootmarsum (getuige(n): Joanna Wevers), overleden op 19-10-1821 te Vasse op 50-jarige leeftijd, huisnummer 16
Notarieel Archief, inventarisnr. 4034, akte nr. 659, 2 oktober 1821
Testament van Gerrit Jan Mast (verleden 2 weken voor zijn overlijden.
Voor ons Mr. Louis Johannes Barendtszen, openbaar Notaris in het Canton Ootmarssum, arrondissement Almelo, provincie Overijssel, residerende te Tubbergen, in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen is ter zijner woonstede gecompareerd Gerrit Jan Mast, Landman wonende in Nummer 16 in de Buurschap Vasse, gemeente Tubbergen, Canton Arrondissement en Provincie voormeld, dewelke comparant, hoe wel ziekelijk, egter blijkbaar bij goede verstande aan ons Notaris in tegenwoordigheid der vier nagenoemde Getuigen zijn Testament heeft gedicteerd en mondeling opgegeven, zooals hierna volgt; hetwelk door ons Notaris zooals het aan ons door hem is opgegeven en gedicteerd is geschreven.
Ik wil ten einde na mijn overlijden alle verschillen en oneenigheden omtrend de verdeeling en scheiding van mijne Nalatenschap, zoo wel als die mijner wijle Echtgenoote Gesina Scholtenhave, tusschen mijne kinderen voor te komen, dat ten aanzien van de Gemeenschappelijke Boedel van mij en mijne wijle Huisvrouwe, door hem het volgende zal worden geotserveerd en nageleeft.
1. Zullen al de vaste en onroerende goederen tot het Erve Mast behorende, daaronder al mede begrepen de watermolen, en alzoodanige gronden of landereyen welke reeds vroeger, en voor den aankoop van het gezegd Erve, door mij en mijne wijle Huisvrouwe in Eigendom zijn bezeten geweest devolveeren en vererven op mijnen oudsten zoon Jan Mast om op deze wijze het Erve in stand te doen blijven; welke mijne zoon al mede zal bekomen de tot het voormelde Erve behorende Vee, Paarden en Schapen, gewassen, gereedschappen, en verdere Mobilaire Goederen, voor zoo verre die tot den bouw en behoefte van het huishouden en bewoning van het gezegd Erve vereischt worden. Waar en tegen de opgenoemden mijnen zoon Jan zal gehouden en verpligt zijn:
Voor Eerst, om alle de Schulden van de voornoemden gemeenschappelijke Boedel van mij en mijne wijlen Huisvrouwe te betalen of ten genoegen van de Crediteuren over te nemen.
Ten Tweede om aan ieder mijner overige Kinderen met name Hendrika-, Janna- en Gerhardus uit te betalen eene som van Zeshonderd Guldens, ieder eene koe, en ieder een Paard of wel in plaats van dit laatste aan ieder een som van vijftig guldens, wijders aan ieder een Bed met zijn toebehoren; zijnde een onder en bovenbed, een hoofdpeuluw, twee hoofdkussens, vier beddelakens en vier kussen sloopen.
Ten derden, toe te staan aan mijne dochter Hendrika dat zij de agterste boenkamer aan het huis betrekke, en aldaar vrije en kosteloe inwoning gedurende den tijd harers levens geniete, zullende hij daar en boven aan haar al mede kosteloos dagelijks aan zijnen Tafe laten genieten het Middagmaal, wijders vrije brand uit de schoppe, het jaarlijks zaaijen van twee spind lijn naar huislieden gebruik, zonder dat hij met de bewerking van het vlas zich zal behoeven te bemoeyen; en eindelijk aan haar dagelijks moeten geven een mengel zoete melk, zullende het ook aan mijne andere dochter Janna, geoorloofd zijn bij en met hare zuster Hendrika de voormelde bovenkamer te betrekken, en alsdan de voornoemde aan haar te verstrekkene praestanda gezamentlijk met voornoemde hare zuster genieten, evenwel wat het middagmaal aan den Tafel des bouwmans aanbelangt, ook daar toe voor zich geregtigd zijn.
Alle deze praetanda onder dit derde Punt bepaald, met deze uitdrukkelijke bepalingen, dat het voorregt aan mijne voornoemde dochters of ieder alleen of beide gezamentlijk toegekend bij dit derde punt, dadelijk zal komen te vervallen voor de zoodanige van haar beide die zich in het huwelijk begeeft, terwijl daar en tegen zij die van dit voorregt gebruik maakt of maken, geen aanspraak op de aan haar of hen toegekende koe, en paard of voor het paard bepaalde som van vijftig guldens zullen kunnen maken, en dit alzoo aan den Bouwman verblijven.
Ten vierden zal voornoemde mijnen zoon Jan aan zijne zusters of broeders, ieder afzonderlijk en wel aan de zoodanige of zoodanigen die zich niet in het Huwelijk begeven heeft moeten verleenen eene vrije in en uitgang in het ouderlijk huis, ingeval van ziekte of zugt, en zulks kosteloos en zonder schadeloos stellingen.
Ten vijfden wil ik dat ingeval een of meerder van mijne drie kinderen Hendrika-, Janna en Gerhardus, minderjarig zijnde, mogt of mogten komen te overlijden, het aan den overlijdende achtervolgens het Tweede punt toebehorende of toegekende ingelijke deelen door de overblijvende Broeders en Zusters zal genoten worden.
2. Is mijn wil en begeerte dat, ten einde mijne bedoeling om het Erve Mast in deszelfs geheel te doen blijven, in geval mijnen zoon Jan Mast ongehuwd, mogt komen te overlijden, en geen wettige descendent of descendenten mogt nalaten, als dan het aan hem bij deze toegekende gezamentelijk met al de Lasten en voordeelen zal devolveeren en vervallen op mijnen Tweeden Zoon Gerhardus, die als dan al het aan hem toegekende zal kunnen genieten, maaar ook tot al de hem opgelegde Lasten zal gehouden zijn.
3. Bij aldien mijne kinderen onderling om de een of andere reden, het zij omdat ik ook over de nalatenschap van mijne wijle Echtgenoote, en dus over de geheele gemeenschappelijke Boedel bij deze beschikking gemaakt heb of uit eenige andere hoofden geen genoegen met deze mijne dispositie nemen mogten, en dus willen omverre stoten, zoo stel ik bij deze mijnen oudsten zoon Jan tot Erfgenaam in het zuiver een vierde gedeelte mijner geheele nalatenschap, en zulks bij uitdrukkelijke vooruitgenieting en buiten aandeel.
4. Ik stel, als gebruik makende van de magt aan mij als langstlevende der Echtgenooten bij de wet toegekend, tot voogden over mijne minderjarige kinderen mijne beide behuwd broeders Hendrikus Scholtenhave, Landbouwer wonende in Tilligte en Harmen Eppink, Landman wonende in Noord Deurningen, beide gemeente Denekamp, Canton Ootmarssum.
Zijnde wijders en ten slotte mijne wil en begeerte, dat de bouw en administratie van het voornoemde Erve Mast onder toezicht van de voornoemde door mij gestelde voogden zal gedaan en gedreven worden voor gemeenzame rekening van mijne kinderen gezamentlijk, en wel tot zoo lang, dat mijnen oudsten zoon Jan; en bij vroeger overlijden van dezen, mijnen zoon Gerhardus, den ouderdom van een en twintig Jaren zal bereikt hebben, zoodanig dat alle winst of verlies gedurende die tijd door de gemeenschappelijke Boedel genoten of geleden wordende, ook door mijne gezamentlijke kinderen in gelijke deelen zal genoten of gedragen worden. Ik herroep alle makingen of Testamenten die ik mogt hebben opgericht voor het tegenwoordig Testament, als mij tot dit laatste geheel alleen bepalende.
Dit alzoo aan ons Notaris in tegenwoordigheid der vier getuigen voorgezegd, en deze stande de mondelinge opgave door ons Notaris geschreven, is door ons duidelijk voorgelezen, aan den Testateur, die verklaard heeft dit wel te verstaan en daarbij als zijnen uitersten wille zijnde, te volharden. Aldus gedaan en gepasseerd te Vasse ter woonstede van den Comparant, den Tweeden October achttien honderd Een en twintig, des namiddags ten Twee uren, ter presentie van Harmen Hendrik Theising, landman op de Haselbekke te Nutter, Frederik Meijer, bleeker op de Haselbekke te Nutter, beide gemeente Denekamp, Harmen Hendrik Everink, veldwachter wonende te Tubbergen en Hendrikus Hermelink, landman op de Hofstede te Vasse, gemeente Tubbergen, onze vier tot deze acte expresselijk verzochte getuigen, die deze minute, die onder ons Notaris zal berustende blijven, met de Comparant en ons Notaris na de duidelijke gedane voorlezing, onderteekend hebben.

Memorie van Successie van Gerrit Jan Mast, overleden 19 oktober 1821 te Vasse. De aangifte wordt gedaan door Harmen Eppink, landbouwer te Noord Deurningen en Hendrikus Scholtenhave, landbouwer te Tilligte, beiden als voogden over de minderjarige kinderen van Gerrit Jan Mast, te weten: Hendrika -, Johanna -, Jan - en Gerhardus Mast. Zij geven aan dat Gerrit Jan Mast is overleden op 19 oktober 1821 te Vasse en dat hij heeft nagelaten de helft in de navolgende goederen:
Een boerenwoonhuis nummer 16, een oud of huurmanshuis, een schoppe, schaapschot en bakhuis, staande te Vasse; Een korenwatermolentje te Vasse; Een stuk zaailand, De Brake, 3 ha 35 roeden te Vasse; De grote nieuwe kamp, groot ca. 90 roeden in Vasse; De lutke nieuwen kamp, zaailand, 32 roeden in Vasse; De Arlboom, 53 roeden, zaailand in Vasse; Het Veldstukke, 1 bunder zaailand in Vasse; Het Speelmansstukke, 1 schepel 2 spind of ca. 11 roeden in Vasse; De Bree, 53 roeden in Vasse; Een dito stuk De Horkamp, 35 roeden in Vasse; De Schoppenkamp, 53 roeden zaailand in Vasse; De Gaarden, 53 roeden zaailand in Vasse; 11 roeden zaailand in de Nutteres; De Maat, 2 bunders 80 roeden groengrond in Vasse; De Achterste Maat, 53 roeden grondgrond in Vasse; De Nieuwe Maat, 53 roeden groengrond in Vasse; De Bosch Maat, 53 roeden groengrond in Vasse; De Krommen Gaarden, 53 roeden groengrond in Vasse; De Achterste Dijk, ca 80 roeden groengrond in Vasse; Het Achterste Nije, 28 roeden groengrond in Vasse; Het Klaverkampje, 12 roeden groengrond in Vasse; De Achterste Kamp, ½ dagwerk of 28 roeden groengrond in Nutter; 2 bunders pootgrond bij het huis gelegen; 3 veenakkers in het Vasser Veen;
De helft wordt geërfd op testament van 2 oktober 1821 voor notaris L.J. Barendtszen te Tubbergen verleden door Jan Mast in rechte lijn, als zoon van de overledene.

Archief Vredegerecht Ootmarsum, inventaris 101 nr. 5/101, 20 oktober 1821 A.Gooszen, vrederechter van Ootmarsum komt in het sterfhuis van Gerrit Jan Mast, landbouwer te Vasse, overleden 19 oktober 1821, weduwnaar van Gezina Scholtenhave, ten einde zijn nalatenschap te verzegelen ter bewaring der rechten der minderjarigen. "Ten sterfhuize aangekomen zijnde, hebben wij de doodkist, in welke het lijk gezien, staande in het ruim van het huis, en aldaar aangetroffen, behalve de minderjarige kinderen, Hendrika Mast, zuster van de overledene, huisvrouw van Gerrit Jan Teggeler, landbouwer te Tilligte en Gerrit Jan oude Steenhof, bij de overledene als knecht in dienst geweest, die verklaren zich niet tegen de verzegeling te verzetten. Die ons aangewezen hebben een kast, bruin geverfd, staande in een kamertje aan de westzijde van het huis, in welke zij ons gezegd hebben te zijn alle kledingstukken die wij verzegeld hebben, d.m.v. een strook wit papier, gehegt met rood lak en met ons zegel bedrukt. De losse goederen bestaande in paarden en beesten, wagens, ploegen e.d. verblijven in de dienst van de huishouding."

Archief Vredegerecht Ootmarsum, inventaris 101 nr. 5 B/105, 24 oktober 1821. Proces Verbaal van de benoeming van een toeziende voogd. Compareren de verwanten van de vier minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Jan Mast en Gezina Scholtenhave, landbouwers te Vasse. De eerstgemelde is overleden 19 oktober 1821, die vroeger tot voogden over Hendrika -, 20 jaar, Johanna - 19 jaar, Jan - 17 jaar en Gerhardus - 14 jaar benoemde zijn twee behuwd broeders Hendrikus Scholtenhave, landbouwer te Tilligte en Hermen Eppink, landbouwer te Noord Deurningen,
Van vaders zijde: Gerrit Jan Teggelaar, landbouwer te Tilligte, behuwd oom, Jannes Kroesewever, landbouwer te Vasse, neef, Hendrikus Hofstede, landbouwer te Vasse, goede vriend en nabuur.
Van moeders zijde: Jan Amsink, landbouwer te Mander, neef, Jan Borghorst, koopman te Ootmarsum, goede vriend en Lambertus Kok, smit te Ootmarsum, goede vriend. Tot toeziend voogd wordt benoemd Jan Amsink.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 05-10-1797 te Ootmarsum (getuige(n): Joannes Mast en Euphemia Mast) met Gesina SCHOLTENHAVE, geboren circa 1764 te Tilligte. Dochter van Hendrik Scholtenhave en Suzanna Wolberink, overleden op 19-02-1821 te Vasse. Memorie van Successie van Gesina Scholtenhave, overleden 19 februari 1821 te Vasse. De aangifte van het overlijden van Gesina Scholtenhave gebeurt door Gerrit Jan Mast, landbouwer te Vasse, als echtgenoot en als vader en voogd over de minderjarige kinderen Jan -, Gerardus -, Hendrika - en Johanna Mast. Aangegeven wordt dat Gesina Scholtenhave op 19 februari 1821 te Vasse is overleden. Haar nalatenschap bestaat uit de helft of de halfscheid in het boerenerve Mast te Vasse, bestande in een woonhuis nummer 16 met twee schuren, een schaapschot en ongeveer 20 mudde of 7 bunders zaailand en ongeveer 8 dagwerk of ongeveer 4 bunders groengrond. w.g. G.J. Mast. De gevelsteen boven de "niendeur" van erve Mast herinnert aan hen: G.J. Mast en G. Scholtenhave 1809.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zusanna MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 04-12-1798 te Ootmarsum (getuige(n): Johannes Mast en Maria Scholtenhave), overleden op 02-05-1817 te Vasse op 18-jarige leeftijd.
   2.  Hendrika MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 15-12-1800 te Ootmarsum (getuige(n): Henricus Scholtenhave en Henrica Meijnders), overleden op 19-03-1823 te Vasse op 22-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Johanna MAST (zie VI.123).
   4.  Johannes (Jan) MAST (zie VI.124).
   5.  Gerardus MAST (zie VI.126).

VI.123    Johanna MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 16-12-1802 te Vasse (getuige(n): Johannes Moltmakers en Johanna Kroesen), overleden op 16-01-1837 te Vasse op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-02-1832 te Tubbergen met Gerardus Joannes KAMPHUIS, 26 jaar oud, landbouwer te Vasse, geboren te Vasse, gedoopt op 20-08-1805 te Vasse (getuige(n): Gerardus Koopmans en Bendina Kamphuis), overleden te Vasse. Zijn lotnummer heeft hem vrijgesteld voor militaire dienstplicht. Signalement: Lengte niet ingevuld, Aangezicht breed, voorhoofd rond, ogen grijs, neus groot, mond idem, kin lang, haar blond, wenkbrauwen idem, merkbare tekenen geen.
Ger(h)ardus Joannes Kamphuis hertrouwt (naam Gerardus Joannes Kamphuis, 39 jaar oud op 16 januari 1845 te Tubbergen met de 23-jarige Joanna Westerhof, geboren circa 1821 te Neuenhaus, Hannover, dochter van Frederikus Westerhof, landbouwer en Hendrika van Putten, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes KAMPHUIS (zie VII.161).

VII.161    Johannes KAMPHUIS, 1868: Broodbakker, 1874: fabrieksarbeider, geboren op 06-09-1833 te Vasse, overleden op 26-07-1874 te Ootmarsum op 40-jarige leeftijd.
Kinderen:
   1.  Gerhard KAMPHUIS, geboren op 03-01-1869 te Ootmarsum, overleden op 23-09-1879 te Ootmarsum op 10-jarige leeftijd, zoon van Anna Catharina SMUDDE.
   2.  levenloos kind KAMPHUIS, geboren op 19-10-1869 te Ootmarsum, zoon van Anna Catharina SMUDDE.
   3.  Maria Johanna KAMPHUIS, geboren op 01-11-1870 te Ootmarsum, overleden op 05-11-1870 te Ootmarsum, 4 dagen oud, dochter van Anna Catharina SMUDDE.
   4.  Bernardus Johannes KAMPHUIS, geboren circa 1872 te Ootmarsum, overleden op 22-09-1874 te Ootmarsum, zoon van Anna Catharina SMUDDE.
   5.  Johanna Maria KAMPHUIS, geboren op 01-03-1874 te Ootmarsum, overleden op 23-12-1937 te Oldenzaal op 63-jarige leeftijd, ongehuwd, dochter van Anna Catharina SMUDDE.

VI.124    Johannes (Jan) MAST, landbouwer en erfopvolger op erve Mast te Vasse, geboren te Vasse, gedoopt op 03-04-1805 te Vasse (getuige(n): Johanna Mast en Geertruida Scholtenhave), overleden op 09-05-1840 te Vasse op 35-jarige leeftijd. Bisschoppelijk Archief Utrecht. Aantekeningen van pastoor Geerdink te Delden over De Mast in Vasse, pagina 280, 15 juli 1838. Met Uwe kapellaan hier zijnde is het mij door andere bezigheden ontgaan UwE. te schrijven over hetgeen ik laatst ten uwent zijnde, vergeten heb te bespreken. Het is over de zaak van De Mast en Ribbert; de overledene Mast had een kapitaal staan bij Ribbert en zijne of zijnen wijlen vrouws ziekte sprak mij de overledene, dat hij het hunner zielslavenis nog wel wat besteden wilde, maar dat hij geen geld in handen had. Ik stelde hem voor als hij daarvoor genegen was, zoude Ribbert zien een paar honderd gulden terug te geven, dit gebeurde doordat Ottink bij Tubbergen en Denink te Mander ten dien einde zich daarvoor als borgen stelden, van wijlen Ribbert op f 300,- keerde maar f 200,- aan De Mast terug, zonder dat de Borgen het wisten. Het verloop van Ribbert behoef ik UwE. niet uiteen te zetten. Dit alleen wil ik aanmerken, dat ik en mijn kapellaan wat moeiten hebben aangewend de Ribbert over te halen tot vrijwillige verkoop, dat zij het nooit konden verantwoorden, den Borgen den schade toe te brengen doch moest tot mijn leedwezen ondervinden, dat ik mij niet hadde kunnen voorstellen zulke stijfhoofdige en onverzettelijke wezens in mijne gemeente te hebben. De zaak ter voldoening van de pretensie van De Mast is tevens goed afgelopen. Maar later heb ik De Mast geraden, van de opbrengst van het geld niet meer te behouden dan zijn verschot, latende het overige aan de Borgen voor f 300,- en de Ribbers. Ik wil hier niets van regt of onregt spreken gelijk degenen ... maar alleen van billijkheid volgens de Christelijke liefde. Ik heb medelijden met de borgen voor de f 300,- Dit zoude mij zoo zeer nog niet treffen, maar de ongelukkige wezens van Ribbers huisgezin meenen nu grond te vinden zich over De Mast te beklagen, wat ik of mijn kapellaan hun ook zegt, gelijk als voorheen, zoo ook nu, staan zij voor geene redenen, gelijk als van den bozen opgewonden, zet de zoon de godsdienstpligt ter zijde. Ik heb De Mast geraden, als hij het zijne heeft, zich van het boeltje af te schaffen om ergere gevolgen voor te komen. Ik bid de Eerw. Heer uw raad zal niet afdoen, gelief door spreken of schrijven De Mast daartoe over te halen.

Notarieel Archief, inventarisnummer 3199, acte 61, 26 juni 1840 Inventaris van De Mast in Vasse, inclusief de molen van Jan of Joannes Mast, overleden gehuwd met Hendrika Geerdink en hun drie minderjarige kinderen Gerrit Jan 7 jaar, Gesina 4 jaar en Geertrui 1 jaar. Kadaster gemeente Tubbergen, OAT - 1832, Sectie E, Vasse, eigenaar Jan Mast, korenmolenaar te Vasse, Artikel 634, nummer 354 Vasse Bouwland 42 a. nummer 529 bouwland 12 a. 20 ca. nummer 530 vorige eigenaar Harmen Jan Geerdink Bouwland 18 a. 60 ca. nummer 531 bouwland 38 a. 40 ca. nummer 532 hakhout 6 a. 30 ca. nummer 534 weiland 3 ha. 6 a. 90 ca. nummer 535 heide 4 a. 20 ca. nummer 536 opgaande bomen 9 a. 80 ca. nummer 537 hakhout 2 a. 74 ca. nummer 538 weiland 2 ha. 32 a. 20 ca. nummer 539 weiland 39 a. 80 ca. nummer 540 dennenbosch 84 a. 30 ca. nummer 541 weiland 1 ha. 6 a. 50 ca. nummer 542 heide 44 a. 70 ca. nummer 543 dennenbosch 23 a. 80 ca. nummer 544 weiland 1 a 74 ca. nummer 545 dennenbosch 14 a. 10 ca. nummer 546 opgaande boomen 23 a. nummer 547 weiland 43 a. 30 ca. nummer 548 bouwland 1 ha. 56 a. nummer 549 huis, schuur en erf 11 a. 80 ca. nummer 549a watermolen 20 ca. nummer 550 tuin 3 a. 70 ca. nummer 551 weiland 48 a. 40 ca. nummer 552 heide 63 a. 90 ca. nummer 552a weiland 26 a. 90 ca. nummer 555 bouwland 17 a. 40 ca. nummer 556 heide 3 ha. 49 a. nummer 557 hakhout 6 a. 70 ca. nummer 558 bouwland 1 ha. 38 a. 70 ca. nummer 559 vorige eigenaar H.J. Geerdink, bouwland 31 a. 60 ca. nummer 560, vorige eigenaar H.J. Geerdink, hakhout 18 a. 20 ca. nummer 563, vorige eigenaar H.J. Geerdink, bouwland 27 a. 90 ca. nummer 564 bouwland 68 a. 90 ca. nummer 565 hakhout 8 a. 50 ca. nummer 566 hakhout 3 a. 76 ca. nummer 567, vorige eigenaar H.J. Geerdink, bouwland 40 a. 30 ca. nummer 568 bouwland 1 ha. 35 a. 40 ca. nummer 569 hakhout 3 a. 13 ca. nummer 570 hakhout 1 a. 82 ca. nummer 574 bouwland 15 a. 20 ca. nummer 592 Zuidelijke Vasser heide bouwland 3 ha. 27 a. 60 ca. nummer 593 Zuidelijke Vasser heide hakhout 7 a. Totaal 25 ha. 66 a. 19 ca.

Notarieel Archief, inventarisnummer 3195, actes 45 en 46 (jaar? circa 1837) Jan Mast uit Vasse verkoopt roerend en onroerend goed dat hem in 1837 was toegevallen.
inventarisnummer 3185, acte 164, 27 oktober 1830. Jan Mast koopt land van het voormalig erve Masselink in Vasse. (3 percelen).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1832 te Tubbergen. Notarieel Archief, inventarisnr. 3187, aktenummer 31, Notaris Ten Pol, Ootmarsum, 2 april 1832. Huwelijkscontract Jan Mast en Hendrika Geerdink
Voor ons Meester George Bernard Ten Pol, openbaar notaris ter residentie en in het Kanton van Ootmarsum, arrondissement Almelo, Provincie Overijssel en in tegenwoordigheid van onze hierna genoemde en mede ondergetekende twee bevoegde getuigen zijn gecompareerd:
1. Jan MAST, landbouwer wonende op het erve Mast te Vasse in de gemeente Tubbergen, meerderjarige zoon van wijlen Gerrit Jan MAST en vrouw Gesina SCHOLTENHAVE, in leven landlieden te Vasse, beide overleden, handelende uit hoofde zijner meerderjarigheid op zijnen eigenen naam, en
2. Hendrika GEERDINK, buiten beroep, meerderjarige dochter van wijlen Gerhardus of Gerrit GEERDINK, in leven landbouwer te Vasse en van diens nagelaten weduwe Gesina WENNEGER, landbouwersche en met deze laatste hare moeder op het erve Geerdink te Vasse voormeld woonagtig;
Welke comparanten beiden ten dezen bedingende op hunnen eigen naam en wel de laatste tevens in bijzijn en zover nodig onder adsistentie en met toestemming harer moeder Gesina Wenniger voormeld in aanmerking van het door hen voorgenomen huwelijk, hetwelk eerstdaags tusschen hen staat te worden voltrokken, de voorwaarden van dit hun aanstaande huwelijk hebben geregeld en met onderling overleg en goedkeuring bepaald en vastgesteld als volgt.
Artikel een.
Eerstens zal er tusschen de comparanten en jongverloofde aanstaande echtgenoten voormeld plaats hebben de gemeenschap van goederen onder eenen algemeenen titel, zodanig dat daaronder zullen begrepen zijn hunne onroerende zowel als roerende goederen, zo tegenwoordige als toekomstige, alles zonder uitzondering en met dien verstande dat alle onroerende goederen, zowel nu bezeten wordende als in het vervolg te verkrijgen, hetzij bij wijze van erffenis. legaat of andersins met roerend goed zullen worden gelijk gesteld; voorts alle acten en credieten, active en passive schulden, in een woord alles zonder uitzondering;
Artikel twee.
Tweedens hebben de jongverloofde comparanten verklaard over en weder ten huwelijk aan te brengen al hetgeen zij thans reeds bezitten, zoals hun lijfstoebehoren, als mede alle verdere andere goederen, als ook hetgeen hen in het vervolg bij erffenis of schenking aankomen of aanvallen zal;
Artikel drie.
Eindelijk ten derden hebben de jongverloofde contractanten om elkander blijkens hunner achting en liefde te geven elkander over en weder, hetzij er al of geene kind of kinderen uit dit hun aanstaande huwelijk bij des eerst stervendes dood in leven zijn, de eerststervende de langstlevende van hen beiden zo bij schenking onder de levende als ter zake des doods, onherroepelijk geschonken en vermaakt, hetwelk over en weder is geaccepteerd; al hetgeen zij lieden in hunne voormelde betrekkingen ingevolge de bestaande wetten van Nederland, zich kunnen en vermogen te schenken, te geven en te vermaken zo in eigendom als in vrugtgebruik en onder vrijstelling in dit laatste geval van alle verplichting tot borgstelling.
En hebben om deze ter executie te leggen contractanten domicilie gekozen op hunne voormelde woonplaatsen.
Waarvan acte. Aldus gedaan en gepasseerd binnen de buurtschap Vasse op het erve Geerdink ter woonhuize der tweede contractante op den tweeden April achttien honderd twee en dertig des namiddags, in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Ensink en Hendrikus Hermelink op Hofste, beide landbouwers te Vasse als onze getuigen hiertoe verzogt, die met de contractanten, de moeder der jongverloofde bruid verklaard hebbende uit hoofde van eene beving in de handen haren naam niet te kunnen tekenen en met ons notaris deze acte, die onder ons zal berusten blijven, na derzelver voorlezing getekend hebben.
w.g. J. Mast, H. Geerdink, G.J. Enksink, H. Hermelink, G.B. ten Pol, notaris.
Echtgenote is Henrica GEERDINK, 23 jaar oud, geboren te Vasse, gedoopt op 23-08-1808 te Vasse (getuige(n): Stephanus Wulferink en Maria Wenneger), dochter van Gerardus Geerdink, Gerrit, landbouwer en Gezina Wenneger, landbouwster, overleden op 14-03-1877 te Vasse op 68-jarige leeftijd. Notarieel Archief, inventarisnummer 3238, acte 2625, 17 april 1875. Testament van Hendrika Geerdink
inventarisnummer 3240, acte 3010, 24 september 1877. Berusting door de familie Mast in het testament van hun moeder Hendrika Geerdink, na uitbetaling aan ieder de som van f 2.000,-. Notarieel archief, inventarisnummer 4. inv. nr. 3207, acte 75, 3 augustus 1847. Hendrika Geerdink, weduwe van Jan Mast en later weduwe van Bernardus Fleerkotte, moeder van Gesina en Geertruida Mast en van Johannes Fleerkotte, verkoopt koren. {Zij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-04-1842 te Tubbergen met Bernardus FLEERKOTTE, 44 jaar oud, na zijn huwelijk landbouwer op Mast te Vasse, geboren te Mander, gedoopt op 15-01-1798 te Ootmarsum (getuige(n): Joanna Fleerkotte), overleden op 26-08-1846 te Vasse op 48-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jan MAST, geboren op 27-06-1833 te Vasse, overleden op 14-12-1840 te Vasse op 7-jarige leeftijd, huisnummer 16.
   2.  Gesina MAST (Gezina) (zie VII.165).
   3.  Geertrui MAST (Geertruida) (zie VII.167).

VII.165    Gesina MAST (Gezina), geboren op 17-12-1835 te Vasse, overleden op 29-03-1890 te Vasse op 54-jarige leeftijd. Memorie van Successie, inv. nr. 149 van Gesina Mast, overleden 29 maart 1890 te Vasse. Het overlijden wordt aangegeven door:
1. Hendrikus Bouhuis, echtgenoot van de overledene, voor zich en als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Gerhardus -, Maria Aleida -, Hermannus -, Maria Gesina - en Maria Geertruida Bouhuis.
2. Johannes Bouhuis, winkelier te Haaksbergen.
Er werd door beide echtelieden een testament opgemaakt voor Notaris Ten Pol te Ootmarsum op 1 september 1864 waarbij beiden elkaar tot erfgenaam benoemden. De nalatenschap bestaat voor de helft in het erve Mast, kadastraal bekend gemeente Tubbergen, Sectie E, nummers 354, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549 a, 552 a, 555, 557, 558, 559, 560, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 574, 590, 591, 592, 593, 771, 916, 1067, 1137, 1155, 1162, 1166, 1167, 1169, 1195, 1196, 1197, 1207, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452; Sectie B nummers 1938 en 1994; Sectie A nummers 2781, 2782, 2783, 2852, 2895, 3185, 3186, 3705, 3706, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802. Zijnde huizen en erf, bouw- en weiland, heide, bomen, watermolen, veengrond en heide en bos, samen groot 86 ha 27 a 23 ca.
En in de gemeente Denekamp, Sectie A, nummers 748, 810, 811, 814, 815, 820, 1936 en 2446, bouwland, hooiland, hakhout, heide en dennen, samen groot 1 ha 62 a 38 ca.
De totale grootte bedraagt 87 ha. 89 a. 61 ca., samen getaxeerd op f 8.000,-
1/6e onverdeeld aandeel in de blote eigendom van het Erve Teusse te Vasse (volgens koopcontract voor Notaris Ten Pol te Ootmarsum, waarbij Hendrikus Bouhuis de helft in de nalatenschap of de rechten daarop van wijlen Bernardus Fleerkotte, verkocht door Jan Fleerkotte op 23 november 1873. Het erve Teusse is kadastraal bekend gemeente Tubbergen, in Sectie A, nummers 168, 2671, 2766, 2767, 2768, 2866, 2894, 3696, 3778; in Sectie B, nummers 1933, 1990; in Sectie E, nummers 67, 122, 123, 124, 125, 159b, 160, 162, 183, 187, 191, 194, 456, 457, 458, 459, 462, 463, 464, 465, 466, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 502, 523, 526, 527, 528, 577, 578, 614, 619, 710, 711, 712, 713, 921, 984, 986, 1159, 1161, 1172, 1178, 1186, 1187, 1192, 1212, 1225, 1243, 1263, 1270, 1273, 1275, 1280, 1323, 1392, 107a (of 187a?), 1009 Totale grootte 72 ha. 6 a. 66 ca. Geschat voor haar aandeel op f 1.080,00 Roerende goeden (de helft) f 1.498,00 (plus een aantal schuldvorderingen) Totaal actief is f 17.011,67 ½ Passief aantal schuldvorderingen f 956,26.

Kinderen:
   1.  Johannes BOUHUIS (zie VIII.292).
   2.  Gerardus BOUHUIS, landbouwer op Mast te Vasse, geboren op 31-01-1868 te Vasse, overleden op 28-03-1909 te Enschede op 41-jarige leeftijd, begraven te Vasse, ongehuwd, zoon van Hendrikus BOUHUIS, na zijn huwelijk landbouwer op Mast te Vasse.
   3.  Maria Aleida BOUHUIS, geboren op 14-08-1870 te Vasse, overleden op 21-02-1953 te Mander op 82-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus BOUHUIS, na zijn huwelijk landbouwer op Mast te Vasse.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-06-1897 te Tubbergen. Uit het huwelijk wordt een levenloze dochter geboren op 25 december 1899. Op 5 juni 1936 kwam Gerhard Meijer met zijn gezin van boerderij Epman in Noord Deurningen naar erve Meijer in Mander, waar van 1923 tot 1936 het gezin G. Oude Luttikhuis-G.Hansté gewoond had. Deze laatsten vertrokken daarop naar Hezingen, waar zoon Toon nu nog woont. Echtgenoot is Henricus MEIJER, landbouwer op de Meijerhof te Mander, geboren circa 1867 te Mander, zoon van Johannes Gerhardus Meijer en Johanna Maria Grootelaar. Overleden op 03-01-1944 te Mander. Naam in de overlijdensakte: Hendrikus Meijer.
   4.  Hermannus (Herman) BOUHUIS (zie VIII.297).
   5.  Maria Gesina BOUHUIS, geboren op 18-10-1875 te Vasse, overleden op 19-01-1957 te Rosmalen op 81-jarige leeftijd, verpleeghuis, ongehuwd, dochter van Hendrikus BOUHUIS, na zijn huwelijk landbouwer op Mast te Vasse.
   6.  Maria Geertruida BOUHUIS (zie VIII.300).

VIII.292    Johannes BOUHUIS, 1892: winkelier, 1926: electriciteitsleverancier te Haaksbergen, geboren op 10-09-1865 te Vasse, overleden op 30-05-1926 te Haaksbergen op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-05-1892 te Tubbergen met Johanna STEGGINK ("Menenboer"), 26 jaar oud, geboren op 10-03-1866 te Mander, dochter van Jannes Steggink, landbouwer en Maria Broekhuis, landbouwster, overleden op 29-09-1915 te Haaksbergen op 49-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Johannes BOUHUIS, geboren op 08-06-1893 te Haaksbergen, overleden op 27-11-1910 te Haaksbergen op 17-jarige leeftijd. Wijk A, nummer 108.
   2.  Gezina Maria BOUHUIS, geboren op 07-06-1895 te Haaksbergen, overleden op 13-11-1979 te Haaksbergen op 84-jarige leeftijd, ongehuwd. Info historische kring Haaksbergen: Gezina Maria Bouhuis (Sina) is geboren te Haaksbergen op 7 juni 1895. Zij moest al vroeg de zorg voor het gezin en bedrijf tijdelijke overnemen van haar vader. Deze had een elektra en galanteriezaak aan de Blankenburgerstraat, op de plek waar nu parkeerplaatsen zijn naast restaurant de Piramide. Levenslang leefde zij met haar zus samen, laatstelijk aan de Blankenburgerstraat in de woning die eigendom is van Han Sak.
   3.  Maria Gesina BOUHUIS, geboren op 14-09-1897 te Haaksbergen.
   4.  Aleida Maria BOUHUIS, geboren op 23-08-1899 te Haaksbergen, overleden op 11-07-1964 te Haaksbergen op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-09-1924 te Haaksbergen met Hermanus LUCAS, 30 jaar oud, gemeenteveldwachter, geboren op 07-08-1894 te Ambt-Delden, zoon van Hermannus Lucas, landbouwer en Mina Hannink.
   5.  Geertruida Johanna BOUHUIS, geboren op 15-09-1901 te Haaksbergen, overleden op 21-12-1912 te Haaksbergen op 11-jarige leeftijd, wijk A, nummer 108.
   6.  Johannes Hendrikus BOUHUIS, geboren op 12-04-1904 te Haaksbergen, overleden op 05-12-1979 te Haaksbergen op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johanna Maria HOOG ANTINK.
   7.  Johanna Hendrika BOUHUIS, geboren op 06-07-1906 te Haaksbergen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-08-1935 te Utrecht met Cornelis DHONDT, geboren circa 1906 te Amsterdam, zoon van Cornelis Dhondt en Maria Bank.
   8.  Gerhardus Hendrikus BOUHUIS, geboren op 19-06-1909 te Haaksbergen.

VIII.297    Hermannus (Herman) BOUHUIS, na huwelijk landbouwer op erve Hazelbekke te Nutter, geboren op 28-12-1872 te Vasse, overleden op 05-03-1947 te Nutter, gem. Denekamp op 74-jarige leeftijd. In mei 1903 verruilde de familie Gerardus Oude Luttikhuis ("Teussink Geert, of Teussink-Mast") het erve Teusse dat ze vanaf 1885 bebouwd hadden met het erve De Mast. Ze bleven er tot 1939. Toen was Hendrik Bouhuis, zoon van Herman Bouhuis (nummer 4) en Maria Hazelbekke oud genoeg om De Mast te bebouwen. Gerardus Oude Luttikhuis kocht grond van Herman Bouhuis en bouwde daarop een boerderij. Hier woont nu nog de familie Gerhard Oude Luttikhuis ("Teussink Gerhard").
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-06-1900 te Tubbergen met Maria HAZELBEKKE, 24 jaar oud (zie VIII.305).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Johannes BOUHUIS, landbouwer, geboren op 23-11-1901 te Nutter, overleden op 27-09-1957 te Nutter op 55-jarige leeftijd, overleden ten gevolge van een noodlottig ongeval, ongehuwd.
   2.  Gezina Johanna BOUHUIS, Kloosterzuster. Zuster M. Cordula, geboren op 17-11-1903 te Nutter, overleden op 15-06-1971 te Enschede op 67-jarige leeftijd.
   3.  Antonius Hendrikus (Hendrik) BOUHUIS (zie IX.278).
   4.  Johanna Maria BOUHUIS, geboren op 25-05-1908 te Nutter, overleden op 30-03-1916 te Nutter op 7-jarige leeftijd.
   5.  Maria Aleida BOUHUIS, geboren op 09-09-1910 te Nutter, overleden op 29-11-1910 te Nutter, 81 dagen oud.
   6.  Franciscus Gerhardus BOUHUIS, landbouwer en erfopvolger op erve Hazelbekke te Nutter, geboren op 10-11-1912 te Nutter, tweeling met Maria Aleida, overleden op 17-06-1991 te Nutter op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21-04-1954 te Denekamp met Anna Gezina KRISTEN.
   7.  Maria Aleida (Marie) BOUHUIS, geboren op 10-11-1912 te Nutter, tweeling met Franciscus Gerhardus, overleden op 02-04-1985 te Almelo op 72-jarige leeftijd, begraven te Tilligte.
Gehuwd circa 1960 met Franciscus Paulus (Frans) LENTFERINK, overleden op 12-03-1996 te Ootmarsum, begraven te Tilligte.
   8.  Johanna Maria (An) BOUHUIS, geboren op 08-09-1916 te Nutter, overleden op 19-09-1992 te Denekamp op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd met Joseph Antonius POPPINK, landbouwer, geboren op 22-03-1916 te Reutum, overleden op 21-03-1991 te Oldenzaal op 74-jarige leeftijd. Zij wonen op een Mastplaats op de Nutteres, achter de voormalige molen, tegen de bosrand.

IX.278    Antonius Hendrikus (Hendrik) BOUHUIS, Landbouwer op De Mast te Vasse, geboren op 27-08-1906 te Nutter, geboren op erve Hazelbekke te Nutter, overleden op De Mast te Vasse, overleden op 20-01-1993 te Vasse op 86-jarige leeftijd. Toen in 1939 erve Mast vrij kwam, na het vertrek van G. Oude Luttikhuis ging Hendrik naar De Mast. Van zijn huwelijk met S.J. Lenferink bevindt zich een gevelsteen in de boerderij.

Verkoop watermolen De Mast, dagregister deel 139, nummer 974, 1 oktober 1942. Heden den 30 september 1942 verschenen voor mij Jan Frederik Staverman, notaris te Tubbergen, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen: 1. Hendrikus Johannes Bruggink, kantoorbediende wonende te Tubbergen, volgens zijn verklaring ten deze handelende als lasthebber blijkens een onderhandse acte van volmacht die na door de lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de beide hierna te noemen getuigen voor echt erkend en na door ons allen getekend te zijn aan deze acte is vastgehecht; 2. Antonius Hendrikus Bouhuis, landbouwer op het erve "MAST" te Vasse, gemeente Tubbergen, wijk M, nummer 30 3. De Edelachtbare heer Franciscus Everhardus van den Berg, waarnemend burgemeester van de gemeente Tubbergen, wonende aldaar, volgens zijn verklaring optredende in verband met het bepaalde in artikel 3 van de achtste verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlands gebied, betreffende bijzondere maatregelen op administratief rechterlijk gebied en voorts handelende ingevolge artikel 78 van de gemeentewet, zulks ter uitvoering van zijn na te melden besluit als zodanig de Gemeente Tubbergen vertegenwoordigende, ten deze handelende ter uitvoering van het besluit van hem waarnemend burgemeester, genomen op 15 september 1942, goedgekeurd door de Commissaris der Provincie Overijssel bij zijn beschikking van 23 september jongstleden, tweede afdeling nummer 10892/8074.
De comparant onder 1 genoemd in zijn gemelde hoedanigheid verklaart te hebben verkocht en in eigendom over te dragen aan de gemeente Tubbergen voor wie de comparant onder 2 genoemd in zijn kwaliteit verklaart van de lastgever aan de comparant onder 1 genoemd te hebben gekocht en in eigendom te aanvaarden: Het perceel kadastraal bekend gemeente Tubbergen Sectie E nummer 537, groot 2 a. 74 ca. benevens een op het terrein door merkbare tekenen aangeduid ongeveer noordelijk deel groot ongeveer 1 a. 50 ca. van het perceel Sectie E nummer 1836. Comparanten handelende als gemeld verklaren dat de koopprijs bedraag f 100,- en dat zij ter zake van deze overeenkomst de volgende bedingen hebben gemaakt: a. De gemeente Tubbergen neemt op zich om de thans afgebroken watermolen wederom in de oorspronkelijke toestand op te bouwen; b. Na de voormelde opbouw zullen de lastgever van de comparant onder 1 genoemd, zomede diens bloedverwanten, erfgenamen en rechtverkrijgenden in de rechte opgaande en nederdalende linie, alsmede in de zijlinie tot en met de vierde graad, ten allen tijde het vrije gebruik hebben van deze watermolen met de daarbij behorende waterkolk, benevens toegang daartoe, zonder voor een en ander enige vergoeding verschuldigd te worden; zullende gemeld gebruik en toegang van en tot de watermolen met kolk echter terstond eindigen, indien: 1. De nabij gelegen boerderij genaamd "DE MAST" in andere handen overgaat dan in de hiervoor omschreven, en 2. De exploitatie van molen en aanhorigheden geschiede op de wijze, welke naar het oordeel van de burgemeester van de gemeente Tubbergen strijdt met het belang van de molen of van de gemeente Tubbergen, in welk sub 2 gemelde geval het recht tot exploitatie van en toegang tot de molen eindigt bij ontvangst van gemeld oordeel van de burgemeester; 3. De gemeente Tubbergen zal de watermolen met aanhorigheden niet in het algemeen voor het publiek toegankelijk stellen, zullende evenwel degenen aan wie een daartoe strekkende vergunning van de burgemeester is uitgereikt, de vrije toegang daartoe hebben; 4. Het gekochte kan dadelijk worden aanvaard; 5. De grond en andere eigenaarslasten zijn vanaf heden ten laste van de gemeente Tubbergen; 6. Verschil tussen de werkelijke en opgegeven grootte van het verkochte geeft geen grond tot vermeerdering of vermindering van de koopprijs, noch tot ontbinding van deze overeenkomst. 7. Het verkochte wordt overgedragen zo en in de staat waarin hetzelve zich thans bevindt, met alle bekende en onbekende erfdienstbaarheden, overwegen en lasten, maar vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen.
De comparant onder 1 genoemd, handelende als gemeld, verklaart de volle koopsom ad f 100,- van de gemeente Tubbergen te hebben ontvangen, waarvoor kwitantie bij deze. De comparant onder 2 genoemd, handelende als gemeld, verklaart dat het bij deze acte door de gemeente Tubbergen aangekochte onroerend goed land is in de zin van het besluit van 27 november 1940, nummer 219, maar dat de overdracht noodzakelijk is voor een behoorlijke uitoefening van de publiekrechterlijke functie. Ter uitvoering dezer verklaren comparanten domicilie te kiezen ten kantore van de notaris-bewaarder van deze minuutacte. De comparanten zijn aan mij notaris bekend. Waarvan acte in minuut opgemaakt is verleden te Tubbergen op datum in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van Henricus Bernardus Borghuis, kandidaat-notaris te Tubbergen en Johannes Bernardus Lenferink, gemeente-ontvanger, eveneens wonende te Tubbergen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing is deze acte ondertekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.
w.g. H.J. Bruggink, J.B. Lenferink, F.E. van den Berg, H.B. Borghuis, Staverman.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20-05-1942 te Tubbergen met Suzanna Johanna LENFERINK, 32 jaar oud, geboren op 28-03-1910 te Albergen, dochter van Bernardus Lenferink en Maria Gezina Poppink, overleden op 17-10-1993 te Vasse op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna Cordela BOUHUIS, geboren op 05-07-1943 te Vasse.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-09-1969 te Tubbergen met Henri Johan Bernard KUTTSCHREUTER, 25 jaar oud, landbouwer en erfopvolger op zijn ouderlijke boerderij te Reutum, geboren op 11-10-1943 te Reutum, zoon van Bernardus Johannes Kuttschreutter en Susanna Johanna Nijhuis.
   2.  Hermanus Bernardus Harry BOUHUIS, geboren op 22-08-1944 te Vasse.
Gehuwd met Thea KEMPERINK.
   3.  Anna Maria Josephina BOUHUIS, geboren op 28-09-1945 te Vasse.
Gehuwd met Ben KEMPERINK.
   4.  Bernardus Hendrikus Jan BOUHUIS, geboren op 04-09-1946 te Vasse, ongehuwd, oudershuis Mast Vasse.
   5.  Gesina Albertha Maria BOUHUIS, geboren op 09-01-1948 te Vasse.
Gehuwd met Johan DETERINK.
   6.  Hendrikus Harrie BOUHUIS, geboren op 24-05-1949 te Vasse, overleden op 12-03-1965 op 15-jarige leeftijd. Overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeval.
   7.  Hendrika Geertruida Maria BOUHUIS, Erfopvolgster op De Mast te Vasse, geboren op 14-10-1950 te Vasse.
Gehuwd met Joseph KOOPMAN ("Tibsjens"), gemeentebode te Tubbergen.
   8.  Johan Henri Antonius BOUHUIS, geboren op 02-02-1952 te Vasse, overleden op 31-05-1984 op 32-jarige leeftijd, overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeval.
   9.  Agnes Wilhelmina Maria BOUHUIS, geboren op 27-06-1953 te Vasse.
Gehuwd met Huub KUIPERS.

VIII.300    Maria Geertruida BOUHUIS, geboren op 16-08-1878 te Vasse, overleden op 20-04-1958 te Noord Deurningen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-06-1907 te Denekamp met Johannes JOHANNINK, 40 jaar oud, landbouwer op erve Zwiep te Noord Deurningen, geboren op 27-03-1867 te Noord Deurningen, zoon van Lambertus Johannink en Maria Lankamp. Maria was eerder gehuwd met Hendrikus Zwiep. Overleden op 03-04-1937 te Noord Deurningen op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gezina JOHANNINK, geboren op 05-01-1911 te Noord Deurningen, overleden op 08-01-1911 te Noord Deurningen, 3 dagen oud.
   2.  Maria Lamberta JOHANNINK, geboren op 22-01-1912 te Noord Deurningen.
Gehuwd met Franciscus Hermanus BODDE, landbouwer op erve Bodde te Noord Deurningen.
   3.  Lambertus Hendrikus JOHANNINK, geboren op 28-04-1913 te Noord Deurningen, overleden op 10-05-1940 te Rijswijk, Z-H op 27-jarige leeftijd. Hij was dienstplichtig soldaat bij het 3-II Regiment Grenadiers te Den Haag.
Op 10 mei 1940 werd onder andere vliegveld Ypenburg door de Duitsers aangevallen met als doel het te gebruiken als Duitse uitvalsbasis voor de gevangenneming van de koningin en de regering en voor het veroveren van het Nederlandse regeringscentrum. Bertus kreeg met zijn compagnie opdracht zich naar Ypenburg te begeven voor de tegenaanval. Tegen de middag viel men een groep Duitse parachutisten aan, bij die gevechten sneuvelde Bertus. Hij werd begraven op het Militair Ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 6 A 21.
   4.  Johanna Maria JOHANNINK, geboren op 27-12-1914 te Noord Deurningen.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 16-05-1950 te Denekamp met Johannes Hermanus KOOP.
   5.  Hendrikus JOHANNINK, geboren circa 1916 te Noord Deurningen, overleden op 26-11-1918 te Noord Deurningen.
   6.  Johannes JOHANNINK, landbouwer en erfopvolger op erve Zwiep te Noord Deurningen, geboren op 04-12-1918 te Noord Deurningen, overleden op 01-05-1990 te Noord Deurningen op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd met Aleida Johanna Maria LOHUIS.
   7.  Hendrikus JOHANNINK, geboren op 28-02-1921 te Noord Deurningen, overleden op 10-09-1968 op 47-jarige leeftijd. Hij erfde boerderij Epman van zijn oom Bernardus Johannink.

VII.167    Geertrui MAST (Geertruida), geboren op 28-11-1838 te Vasse, overleden op 09-03-1897 te Wiene, gemeente Ambt-Delden op 58-jarige leeftijd, huisnummer 22.
Kinderen:
   1.  Gerardus Johannes SCHOLTEN (zie VIII.301).
   2.  Hermina SCHOLTEN (zie VIII.304).

VIII.301    Gerardus Johannes SCHOLTEN, Landbouwer te Wiene, gem. Ambt-Delden, geboren op 16-04-1876 te Wiene, overleden op 27-05-1932 te Stad-Delden op 56-jarige leeftijd. Langestraat 73.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 12-05-1920 te Brummen met Henrica Catharina Agnes BLOM, 32 jaar oud, geboren op 02-11-1887 te Cortenoever, wijk C, gemeente Brummen, dochter van Hendrikus Johannes Cornelis Blom, landbouwer en Mathilda Maria Willemina Brouwer, overleden op 28-02-1952 te Stad-Delden op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Antonius SCHOLTEN, geboren juni 1923 te Wiene, gem. Ambt-Delden, overleden op 12-08-1923 te Stad-Delden.
   2.  Helena Mathilda SCHOLTEN, geboren nov. 1927 te Wiene, gem. Ambt-Delden, overleden op 01-01-1928 te Wiene.

VIII.304    Hermina SCHOLTEN, geboren op 07-08-1882 te Wiene, gem. Ambt-Delden, overleden op 27-09-1950 te Markvelde, gem. Diepenheim op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-08-1908 te Diepenheim met Gerhardus Albertus Richardus EIJSINK, 32 jaar oud, Landbouwer te Markvelde, gem. Diepenheim, geboren op 07-04-1876 te Markvelde.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Bernardina EIJSINK, geboren op 18-07-1909 te Markvelde, gem. Diepenheim, overleden op 25-09-1909 te Markvelde, gem. Diepenheim, 69 dagen oud.
   2.  Anna Wilhelmina EIJSINK, geboren op 04-09-1910 te Markvelde, gem. Diepenheim.
   3.  Geertruida Bernardina EIJSINK, geboren op 19-11-1911 te Markvelde, gem. Diepenheim.
   4.  Johannes Florentinus EIJSINK, geboren circa 1920 te Markvelde, gem. Diepenheim, overleden op 29-11-1926 te Markvelde, gem. Diepenheim, huisnummer 3.
   5.  levenloos kind EIJSINK, geboren op 20-08-1924 te Markvelde, gem. Diepenheim, huisnummer 3.

VI.126    Gerardus MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 27-10-1807 te Vasse (getuige(n): Joannes Mast en Euphemia Teusse), overleden op 11-08-1848 te Mander op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-07-1837 te Tubbergen met Aleida AMSINK (Ampsink), 27 jaar oud, geboren te Mander, gedoopt op 06-01-1810 te Vasse (getuige(n): Joannes Wolberink en Euphemia Rasink), overleden op 22-02-1892 te Mander op 82-jarige leeftijd. Aleida Amsink hertrouwt op 12 april 1850 te Tubbergen met Hendrikus Hannink, landbouwer, geboren circa 1814 in de gemeente Tubbergen, zoon van Harmen Jan Hannink en Maria Vinke. Overleden 70 jaar oud op 10 september 1883 te Mander. Uit het tweede huwelijk wordt geboren: Gerhardus Hannink, geboren circa 1854 te Mander. Landbouwer. Huwt 28 jaar oud op 26 mei 1883 te Tubbergen met de 28-jarige Johanna Raassink, geboren in de gemeente Tubbergen, dochter van Bernardus Raassink, landbouwer en Hendrika Fleerkotte. Overleden 66 jaar oud op 21 augustus 1920 te Mander. {Zij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 12-04-1850 te Tubbergen met Hendrikus HANNINK, landbouwer te Mander, geboren circa 1813 te gemeente Tubbergen, zoon van Harmen Jan Hannink, landbouwer en Maria Vinke, landbouwster, overleden op 10-09-1883 te Mander.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna MAST (zie VII.169).
   2.  Gerrit Jan MAST, landbouwer, geboren op 14-09-1841 te Mander, overleden op 03-01-1873 te Mander op 31-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Gerrit Jan MAST, Landbouwer te Mander, geboren op 14-09-1841 te Mander, overleden op 03-01-1873 te Mander op 31-jarige leeftijd, ongehuwd.
   4.  Gesina MAST (zie VII.173).

VII.169    Johanna MAST, geboren op 02-09-1838 te Mander, overleden op 11-04-1896 te Nutter, gem. Denekamp op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-06-1870 te Denekamp met Jan HAZELBEKKE, 37 jaar oud, landbouwer op erve Hazelbekke te Nutter, geboren op 26-03-1833 te Nutter, gem. Denekamp, overleden op 11-02-1911 te Nutter op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria HAZELBEKKE (zie VIII.305).

VIII.305    Maria HAZELBEKKE, erfopvolgster op erve Hazelbekke te Nutter, geboren op 30-05-1876 te Nutter. Dochter van Jan Hazelbekke en Johanna Mast. (Johanna is een dochter van Gerardus Mast en Aleida Amsink, beiden zijn dus verwant aan elkaar), overleden op 28-01-1954 te Nutter op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-06-1900 te Tubbergen met Hermannus (Herman) BOUHUIS, 27 jaar oud (zie VIII.297).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder VIII.297).
 
VII.173    Gesina MAST, geboren op 23-02-1846 te Mander, overleden op 01-05-1932 te Zenderen, gem. Borne op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10-05-1878 te Borne met Jannes OONK, 43 jaar oud, landbouwer te Zenderen, geboren op 15-02-1835 te Zenderen, zoon van Gradus Johannes Oonk en Egberdina Bouwhuis, overleden op 12-07-1918 te Zenderen op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egberdina Maria OONK, geboren op 10-04-1880 te Zenderen.
   2.  Gesina OONK, geboren op 09-11-1881 te Zenderen, overleden op 29-07-1898 te gemeente Weerselo op 16-jarige leeftijd.
   3.  Gradus Johannes OONK, landbouwer te Zenderen, geboren op 17-01-1883 te Zenderen.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 21-10-1921 te Borne met Aleida Maria WILMINK, 38 jaar oud, geboren op 04-10-1883 te gemeente Borne, dochter van Gradus Wilmink en Berdina Arkink.
   4.  Aleida OONK, geboren op 06-03-1884 te Zenderen.
Gehuwd (1) op 43-jarige leeftijd op 02-09-1927 te Borne met Gradus HORST, 51 jaar oud, landbouwer, geboren op 16-09-1875 te gemeente Borne, zoon van Gerrit Jan Horst en Johanna Maria Elsbroek, overleden op 13-10-1930 te gemeente Borne op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 04-11-1932 te Ambt-Delden met Gradus Johannes WILMINK, 50 jaar oud, landbouwer, geboren op 20-10-1882 te gemeente Borne, zoon van Gradus Wilmink en Berdina Arkink, overleden op 18-06-1960 te Ambt-Delden op 77-jarige leeftijd.
   5.  Johannes OONK, geboren op 29-09-1885 te Zenderen.
   6.  Johanna OONK, geboren op 20-02-1887 te Zenderen, overleden op 01-02-1931 te Hengelo op 43-jarige leeftijd, ongehuwd.
   7.  Maria OONK, geboren op 30-04-1892 te Zenderen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-05-1924 te Weerselo met Gradus AALBERINK, landbouwer, geboren circa 1883 te gemeente Weerselo, zoon van Johannes Hendrikus Aalberink en Maria aan de Stegge, overleden op 15-12-1943 te gemeente Weerselo.

V.41    Hendrika MAST, geboren te Vasse, gedoopt op 12-10-1775 te Ootmarsum (getuige(n): Joannes Mast), overleden op 18-02-1851 te Tilligte op 75-jarige leeftijd, overleden op Olde Aarnink/Schuurboer te Tilligte.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 18-01-1800 te Ootmarsum met Johannes MEINDERS, 21 jaar oud, landbouwer te Tilligte, geboren te Tilligte, gedoopt op 27-04-1778 te Ootmarsum, zoon van Albert Meinders, ook genaamd Moltmaker, landbouwer in Oude Aarnink te Tilligte en Hendrika Aarnink, in de doopinschrijving wordt de vader als Albertus Meiners nunc Moltmaker genoemd, overleden op 14-12-1811 te Tilligte op 33-jarige leeftijd. Hij overlijdt in het Olde Aarnink of Schuurboer. De overlijdensaangifte wordt o.a. gedaan door zijn broer Gerrit Jan Meinders te Tilligte, 29 jaar oud
Archief Vredegerecht Ootmarsum toegang 101, nr. 4 - 11 december 1816 nr. 124. Proces Verbaal van de familieraad. Compareren de verwanten van Hendrikus Meinders, circa 12 ½ jaar oud, minderjarige zoon van Hendrika Mast, in haar eerste huwelijk gehuwd met Jannes Meinders te Tilligte en hertrouwt met Gerrit Jan Teggeler.
Van vaders zijde: slechts enkele goede vrienden: Jan Arends, koperslager, Jannes Bodde, barbier, beide te Ootmarsum en Hendrikus Braakhuis, landbouwer te Hesingen.
Van moeders zijde: Gerrit Jan Mast, Jannes Masselink, beide ooms en landbouwers te Vasse en Berend Jan van der Maas, goede vriend, schoenmaker te Ootmarsum. Tot toeziende voogd wordt benoemd Jan Arends.
Gehuwd (2) met Gerrit Jan TEGGELER (Techeler), landbouwer te Tilligte, geboren te Beuningen, gedoopt op 27-02-1783 te Denekamp (getuige(n): Lucas Wolsink en Geesken Ekelhof), zoon van Lubbert Techler en Janna, Jenne Wolsink.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendricus MEINERS, landbouwer, geboren te Tilligte, gedoopt op 10-02-1805 te Ootmarsum (getuige(n): Jan Mast en Gesina Meijners), geboren in Olde Aarnink, Schuurboer, overleden op 11-03-1873 te Tilligte op 68-jarige leeftijd, overleden in Olde Aarnink, Schuurboer. Archief Vredegerecht Ootmarsum, Proces-verbaal van familieraad, 11 december 1816, nummer 124
Compareren de verwanten van Hendrikus Meinders, circa 12 jaar oud, minderjarige zoon van Hendrika Mast, in haar eerste huwelijk gehuwd met Jannes Meinders te Tilligte en hertrouwd met Gerrit Jan Teggeler. Van vaders zijde slechts goede vrienden, te weten Jan Arends, koperslager, Jannes Bodde, barbier, beiden te Ootmarsum en Hendrikus Braakhuis, landbouwer te Hezingen; van moeders zijde: Gerrit Jan Mast, Jannes Masselink, beiden ooms, landbouwers te Vasse en Berend Jan van der Maas, goede vriend, schoenmaker te Ootmarsum. Tot toeziend voogd wordt benoemd Jan Arends.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 12-04-1850 te Denekamp met Geertruij KOTTINK, 30 jaar oud, geboren op 04-11-1819 te Tilligte, dochter van Gerrit Hendrik Kottink en Gezina Aveskamp, overleden op 02-10-1892 te Tilligte op 72-jarige leeftijd, overleden in Olde Aarnink, Schuurboer, huisnummer Tilligte nr. 5.
   2.  Joannes MEINDERS, geboren te Tilligte, geboren in Olde Aarnink, Schuurboer, gedoopt op 25-12-1806 te Ootmarsum (getuige(n): Gerardus Joannes Mast en Aleijda Meinders), overleden op 28-02-1813 te Tilligte op 6-jarige leeftijd, overleden in Olde Aarnink, Schuurboer.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Johanna TECHELER (zie VI.132).
   4.  Lambertus TECHELER, landbouwer te Noord Deurningen, geboren op 12-09-1815 te Tilligte, overleden op 24-06-1848 te Tilligte op 32-jarige leeftijd, overleden in Olde Aarnink, Schuurboer, ongehuwd.

VI.132    Johanna TECHELER, geboren op 19-03-1814 te Tilligte, geboren in Olde Aarnink, Schuurhuis, overleden op 15-04-1851 te Noord Deurningen op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-12-1838 te Denekamp met Hermannus BLOKHUIS, 25 jaar oud, landbouwer te Noord Deurningen, geboren op 23-10-1813 te Noord Deurningen, zoon van Harmen Blokhuis en Christina Veldhuis, overleden op 01-12-1863 te Noord Deurningen op 50-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes BLOKHUIS, geboren op 22-11-1839 te Noord Deurningen.
   2.  Gerardus BLOKHUIS (zie VII.175).
   3.  Hendrikus Hermannus BLOKHUIS (zie VII.177).

VII.175    Gerardus BLOKHUIS, landbouwer, geboren op 22-10-1843 te Noord Deurningen, overleden op 19-06-1904 te gemeente Denekamp op 60-jarige leeftijd.
Kinderen:
   1.  levenloos kind BLOKHUIS, geboren op 02-02-1876 te Denekamp, zoon van Joanna KAMPHUIS.
   2.  Johanna Maria BLOKHUIS (zie VIII.319).
   3.  Hermannus BLOKHUIS, geboren op 20-12-1878 te Denekamp, zoon van Joanna KAMPHUIS.
   4.  Gezina BLOKHUIS, geboren op 08-11-1880 te Denekamp, overleden op 09-01-1881 te Denekamp, 62 dagen oud, dochter van Joanna KAMPHUIS.
   5.  Gradus Johannes BLOKHUIS (zie VIII.322).
   6.  Hermannus Hendrikus BLOKHUIS (zie VIII.324).
   7.  Maria Hendrika BLOKHUIS (zie VIII.327).
   8.  Gradus Bernardus BLOKHUIS, geboren op 03-07-1888 te Denekamp, zoon van Joanna KAMPHUIS.
   9.  Gezina Maria BLOKHUIS, geboren op 07-02-1890 te Denekamp, dochter van Joanna KAMPHUIS.

VIII.319    Johanna Maria BLOKHUIS, geboren op 24-05-1877 te Denekamp, overleden op 15-05-1957 te Denekamp op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-05-1904 te Denekamp met Hendrikus Johannes HULSBEEK, 40 jaar oud, landbouwer, geboren op 25-11-1863 te gemeente Denekamp, zoon van Jan Hulsbeek en Fenne Pierik, overleden op 07-03-1939 te gemeente Denekamp op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind HULSBEEK, geboren op 03-12-1905 te gemeente Denekamp.
   2.  Johannes Antonius HULSBEEK, geboren op 16-05-1907 te gemeente Denekamp.
   3.  Gradus Bernardus HULSBEEK, geboren op 29-11-1909 te gemeente Denekamp.
   4.  Hermanus Hendrikus HULSBEEK, geboren op 26-11-1911 te gemeente Denekamp.

VIII.322    Gradus Johannes BLOKHUIS, 1911: landbouwer, 1933: fabrieksarbeider, geboren op 30-04-1882 te Denekamp, overleden op 10-06-1933 te Denekamp op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-10-1911 te Denekamp met Geertruida Gesina OLDE RIEKERINK, geboren circa 1886 te gemeente Losser, dochter van Gerardus Joannes Olde Riekerink en Gesina Johannink.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Gezina BLOKHUIS, geboren op 06-07-1912 te gemeente Denekamp.

VIII.324    Hermannus Hendrikus BLOKHUIS, geboren op 10-02-1884 te Denekamp, overleden op 09-04-1955 te Denekamp op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-06-1916 te Denekamp met Johanna Maria BROENINK, 20 jaar oud, geboren op 16-12-1895 te gemeente Denekamp, dochter van Geradus Broenink, landbouwer en Maria Brunink.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Hermanus BLOKHUIS, geboren mei 1922 te gemeente Denekamp, overleden op 28-01-1923 te gemeente Denekamp.
   2.  Geziena Geertruida BLOKHUIS, geboren circa 1923 te gemeente Denekamp, overleden op 12-03-1926 te gemeente Denekamp.
   3.  Hendrikus Hermannus BLOKHUIS, geboren sept. 1924 te gemeente Denekamp, overleden op 10-02-1925 te gemeente Denekamp.
   4.  Bernardus Johannes BLOKHUIS, geboren nov. 1925 te gemeente Denekamp, overleden op 30-04-1926 te gemeente Denekamp.
   5.  Albertha Josephina BLOKHUIS, geboren circa 1929 te gemeente Denekamp, overleden op 03-03-1931 te gemeente Denekamp.
   6.  Albertha Maria Theresia BLOKHUIS, geboren circa 1931 te gemeente Denekamp, overleden op 13-01-1934 te gemeente Denekamp.

VIII.327    Maria Hendrika BLOKHUIS, geboren op 26-02-1886 te Denekamp.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-11-1910 te Denekamp met Antonius SCHAEPERS, 1910: kleermaker, geboren circa 1890 te gemeente Losser, zoon van Hendrikus Schaepers, landbouwer en Geertruida Veer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Geertruida Maria SCHAEPERS, geboren op 24-07-1911 te gemeente Denekamp.

VII.177    Hendrikus Hermannus BLOKHUIS, landbouwer, geboren op 20-01-1851 te Noord Deurningen, overleden op 07-03-1883 te Noord Deurningen op 32-jarige leeftijd.
Kinderen:
   1.  Maria Johanna BLOKHUIS, geboren op 03-09-1877 te Noord Deurningen, overleden op 01-02-1878 te Noord Deurningen, 151 dagen oud, dochter van Geziena OUDE SANDERINK.
   2.  Johanna Maria BLOKHUIS, geboren op 16-07-1879 te Noord Deurningen, overleden op 30-12-1880 te Noord Deurningen op 1-jarige leeftijd, dochter van Maria VELDHUIS.
   3.  Johanna Maria BLOKHUIS, geboren op 17-11-1881 te Noord Deurningen, overleden op 25-12-1882 te Noord Deurningen op 1-jarige leeftijd, dochter van Maria VELDHUIS.

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software